Pa­soš za ži­vo­ti­nje

Pa­soš za ži­vo­ti­nje

offline
  • DR  Male
  • Legendarni građanin
  • Pridružio: 08 Okt 2004
  • Poruke: 5450
  • Gde živiš: Beograd

BE­O­GRAD - Do­sa­da­šnji za­kon o zdrav­stve­noj za­šti­ti ži­vo­ti­nja i za­kon o za­šti­ti ži­vo­ti­nja od za­ra­znih bo­le­sti ubu­du­će će bi­ti ob­je­di­nje­ni u jed­nom - za­ko­nu o ve­te­ri­nar­stvu. Pred­log tog za­ko­na već je ušao u skup­štin­sku pro­ce­du­ru pa se nje­go­vo do­no­še­nje usko­ro oče­ku­je.
Po­tre­bu do­no­še­nja no­vog za­ko­na o ve­te­ri­nar­stvu na­met­nuo je pro­ces in­te­gra­ci­je na­še ze­mlje u Evrop­sku uni­ju i usa­gla­ša­va­nje pro­pi­sa sa nje­nim di­rek­ti­va­ma, ka­žu u Mi­ni­star­stvu po­ljo­pri­vre­de Sr­bi­je, či­ji su ga struč­nja­ci pri­pre­mi­li. S ob­zi­rom na to da Sr­bi­ja ima op­ti­mal­ne uslo­ve i do­bar po­ten­ci­jal za pro­iz­vod­nju bez­bed­ne hra­ne ži­vo­tinj­skog po­re­kla, tim za­ko­nom će bi­ti stvo­ren te­melj i ure­đen si­stem ve­te­ri­nar­ske slu­žbe ko­ja će bi­ti ga­rant, ka­ko za kon­tro­lu zdrav­stve­nog sta­nja ži­vo­ti­nja, ta­ko i pro­iz­vo­da ži­vo­tinj­skog po­re­kla u svim fa­za­ma pro­iz­vod­nje - od nji­ve do tr­pe­ze.
Ve­te­ri­nar­skim po­slom ubu­du­će će mo­ći da se ba­ve am­bu­lan­te, sta­ni­ce, kli­ni­ke, apo­te­ke, cen­tri za re­pro­duk­ci­ju ži­vo­ti­nja i la­bo­ra­to­ri­je ko­je su re­gi­stro­va­ne u re­gi­star pri­vred­nih su­bje­ka­ta, na­rav­no, pod uslo­vom da od mi­ni­star­stva po­ljo­pri­vre­de do­bi­ju po­tvr­du da is­pu­nja­va­ju struč­ne i teh­nič­ke uslo­ve. No­vi­na u oba­vlja­nju ve­te­ri­nar­ske de­lat­no­sti je mo­guć­nost da na pod­ruč­ju Re­pu­bli­ke, na ko­jem ne po­sto­ji or­ga­ni­zo­va­na zdrav­stve­na za­šti­ta ži­vo­ti­nja, Vla­da mo­že da osnu­je jav­nu ve­te­ri­nar­sku slu­žbu. Na­ci­o­nal­nu re­fe­rent­nu la­bo­ra­to­ri­ju ta­ko­đe će osno­va­ti Vla­da i od­re­di­ti nje­nu de­lat­nost.
Ono što pred­sta­vlja no­vi­nu je i li­cen­ca ko­ju mo­že da stek­ne li­ce sa za­vr­še­nim ve­te­ri­nar­skim fa­kul­te­tom s naj­ma­nje go­di­nu da­na rad­nog is­ku­stva i po­lo­že­nim struč­nim is­pi­tom. Ona će se iz­da­va­ti na pet go­di­na sa mo­guć­no­šću pro­du­že­nja, ali i od­u­zi­ma­nja.
No­vi­na je i oba­ve­za prav­nih li­ca i pred­u­zet­ni­ka da spro­vo­de pro­gram ana­li­ze ri­zi­ka kon­tro­lom kri­tič­nih ta­ča­ka u pro­iz­vod­nji i za to tre­ba da bu­de za­du­že­no od­go­vor­no li­ce. Ta od­red­ba pred­sta­vlja uslov i ga­ran­ci­ju da na tr­ži­šte mo­že da iza­đe sa­mo pro­iz­vod bez­be­dan za po­tro­ša­ča.
Po­da­ci o obe­le­ža­va­nju i kre­ta­nju ži­vo­ti­nja uno­si­će se u cen­tral­nu ba­zu po­da­ta­ka ko­ju će vo­di­ti Mi­ni­star­stvo po­ljo­pri­vre­de na osno­vu če­ga će iz­da­va­ti pa­soš ko­ji će pra­ti­ti ži­vo­ti­nju na sva­kom ko­ra­ku. Na taj na­čin, pri­me­nju­ju­ći pro­pi­se EU i iden­ti­čan si­stem evi­den­ci­je i obe­le­ža­va­nja ži­vo­ti­nja ko­ji omo­gu­ća­va pra­će­nje nji­ho­vog kre­ta­nja i zdrav­stve­nog sta­nja. Ži­vo­ti­nja će mo­ći da se sta­vi u pro­met sa­mo ako je obe­le­že­na i ako po­ti­če iz re­gi­stro­va­nih obje­ka­ta ili ga­zdin­sta­va, a pra­ti­će je uve­re­nje o zdrav­stve­nom sta­nju.
Uto­var, pre­to­var i is­to­var po­šilj­ke ži­vo­ti­nja, hra­ne ži­vo­tinj­skog po­re­kla, osim kon­zer­vi, hra­ne za ži­vo­ti­nje i ot­pa­da ži­vo­tinj­skog po­re­kla pod­le­že oba­ve­znom ve­te­ri­nar­sko-sa­ni­tar­nom pre­gle­du. Ži­vo­ti­nje pre, za vre­me i po­sle kla­nja pod­le­žu ve­te­ri­nar­sko-sa­ni­tar­noj kon­tro­li, a kla­ni­ce će bi­ti du­žne da be­le­že sve po­dat­ke o zdrav­stve­noj is­prav­no­sti.

UNI­ŠTA­VA­NjE LE­ŠE­VA
NO­VIM za­ko­nom o ve­te­ri­nar­stvu Vla­da se oba­ve­zu­je da za sa­ku­plja­nje, pre­ra­du i uni­šta­va­nje le­še­va ži­vo­ti­nja i dru­gih ot­pa­da­ka osnu­je jav­nu slu­žbu. Za­bra­nje­no je i ba­ca­ti le­še­ve ži­vo­ti­nja, a zo­o­hi­gi­jen­ska slu­žba na lo­kal­nom ni­vou du­žna je da obez­be­di pre­voz le­ša sa me­sta ugi­nu­ća do sta­ni­ce za pre­gled ili za pri­ku­plja­nje, pre­ra­du i uni­šte­nje. U iz­u­zet­nim slu­ča­je­vi­ma le­še­vi ži­vo­ti­nja se za­ko­pa­va­ju ili spa­lju­ju na stoč­nom gr­o­blju ili jav­noj grob­ni­ci ko­ja is­pu­nja­va pro­pi­sa­ne uslo­ve.

NovostiRegistruj se da bi učestvovao u diskusiji. Registrovanim korisnicima se NE prikazuju reklame unutar poruka.
offline
  • drokso 
  • Novi MyCity građanin
  • Pridružio: 05 Avg 2005
  • Poruke: 3

Za zainteresovane ljubitelje životinja,još nekoliko informacija: Uskoro bi trebalo da počne obeležavanje goveda,tj.na celoj teritoriji Srbije.Trenutno se radi u nekoliko opština,kao pilot program. Koliko je meni poznato,posle goveda dolaze na red ovce i koze,a onda i svinje. Za ljubitelje pasa i mačaka trenutno nemam informacija o obeležavanju istih. Pretpostavljam da će i to uskoro krenuti,ali za razliku od ostalih životinja,koje se obeležavaju sa markicama,ove će biti obeležavane tzv. mikročipovima.Nisam siguran,ali to se već radi kod nojeva koji se gaje u našoj zemlji.
Ovo je praktična primena usaglašavanja naše zemlje sa EU.
Da ne zaboravim,sve ovo prati i kompjuterizacija tj. postavljanje kompjuterske baze i mreže vezane za obeležavanje životinja. Ova baza i mreža će,jednim delom,biti osnova za bazu i mrežu sistema za nadzor i praćenje bolesti kod životinja. Bez ova dva sistema nam nema mesta u EU,jer nas oni neće ako ne mogu da imaju potpune i lako proverljive podatke.
Toliko za sada od mene.Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 919 korisnika na forumu :: 75 registrovanih, 10 sakrivenih i 834 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 1567 - dana 15 Jul 2016 19:18

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: 4channer, aleksandar_ng, aleksandarbg2015, aleksandarcipo 2, amir3045, aposoulyptic, aramis s, babaroga, BlagojeJovovic, bojank, celeron2, Cigi, cobracro1807, darkangel, DeerHunter, dekao, delrey, Dzoni Stek, FOX2, galijot, Gargantua2, Georgius, Grah0, GrobarRomanticar, inskk, Joe Husaphet 2, JOntra2, kljift, Koca Popovic, komkom, krasta, KUZMAR, lord sir giga, Luce93, marko76, marsovac 2, mean_machine, nebojsag, nenad812, nenooo, Niko Bitan, Njemac, pedja63, pein, pera12345, RADOVAN.S, raketaš, renoje2, Revolucion, RJ, rovac, ruma, ruso, Sale, shmele2, shone34, Snorks, Sr.Stat., Srki94, T-72, teodorica, theNedjeljko, vasa.93, victoria, Vlad000, vladetije, Vojo Rovcanin, Webb, White Knight, Wisdomseeker, wolf431, zastavnik, zgoljo, zlatkoa987, |_MeD_|