Kritička analiza udžbenika matematike (V-VIII razred)

Kritička analiza udžbenika matematike (V-VIII razred)

offline
  • Pridružio: 16 Mar 2010
  • Poruke: 160

Napisano: 26 Mar 2010 12:13

KRITIČKA ANALIZA UDŽBENIKA U NASTAVI MATEMATIKE
(V-VIII razred)

Miroslav B. Mladenović-Mirac
Nastavnik matematike
OŠ „Braća Milenković“ selo Šišava Vlasotince
mmirac@ptt.rs

Sažetak:-Često se danas udžbenik zapostavlja- kao pomoćno nastavno sredstvo u nastavi školama- u funkciji sticanja znanja i osposobljavanja učenja-učenja u funkciji samoobrazovanja učenika.
Udžbenik je u funkciji aktivnog odnosa učenika prema nastavi-aktivna nastava-aktivne metode u fukciji učenja-sticanja znanja, primena znanja i razvoja kreativnosti kod učenika u nastavi . Potom i formiranju radnih navika za samostalan rad u rešavanju matematičkih zadataka i samostalno sticanje znanja iz udžbenika
Konkretnim primerima u praksi u nastavi matematike- udžbenik služi u fukciji učenja-učenja-putem otkkrića, rešavanja problema-kako u sticanju novih pojmova, pravila, tako i u snalaženju problemskih situacija iz konkretne prakse.
Udžbenik je u funkciji aktivnog odnosa učenika prema nastavi: aktivna nastava-aktivne metode u funkciji učenja sticanja znanja, primena znanja i razvoja kreativnosti kod učenika u nastavi; formiranja radnih navika za samostalan rad u rešavanju matematičkih zadataka i samostalno sticanje znanja iz udžbenika.


*

Često se danas udžbenik zapostavlja- kao pomoćno nastavno sredstvo u nastavi školama- u funkciji sticanja znanja i osposobljavanja učenja-učenja u funkciji samoobrazovanja učenika.
Korišćenje udžbenika u nastavi matematike je osposobljavanje učenika za samoobrazovanje i sticanje navika na samostalan rad-prilikom obrade, utvrđivanja, vežbanja zadataka ili rešavanja problemskih situacija u životu.
Rad sa užbenikom u nastavi matematike je u funkciji boljeg jezičkog i logičkog izražavanja-u smislu „prevođenja“ sa govornog na matematički jezik-matematičkim simbolima i obratno.Udžbenik treba koristiti u pogledu menjanja učenika u korist njegovog razvoja-koristiti kao vaspitnu ulogu udžbenika u nastavi matematike.

Danas treba da se teži osavremenjivanjem nastave matematike u osnovnoj i srednjoj školi-putem uvođenja savremenih oblika i metoda rada; kao i stvaranjem novih udžbenika u nastavi matematike; koji će biti konceptirani u funkciji ospososobljavanja učenika za samostalan rad-takozvani „diferencirani udžbenici“ prema nivoima sposbnosti učenika za grupni i individualni rad.
Nastavnicima i učenicima su potrebni kvalitetni udžbenici koji će biti kretaivnog sadržaja; sa metodskim postupcima napisani –gde će učenici „tehnikom“ učenja moći da samostalno i obrađuju nastavne jedinice uz pomoć mentora nastavnika.
Nažalost danas takvih udžbenika sa diferenciranim zbirkama zadataka i sadržajem za sve nivoe sticanja znanja –još u nastavi matematike nema .
Još se teško napušta stara koncepcija udžbenika u nastavi matematike.
Danas se nažalost još pišu uxbenici iz matematike u osnovnoj školi samo za „osrednje“ učenike.


KRITIČKA ANALIZA UŽDBENIKA I ZBIRKE MATEMATIKE ZA PETI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
(U izdanju Zavoda za uždbenika Beograd)
Urednik ZAVODA: Žarko Jović


Izvodim nastavu preko trideset godina, učesnik sam nekoliko matematičkih kongresa i simpozijumima; na kojima sam se konkretno bavio problemom uždbenika i danas ga koristim kao nastavno sredstvo UČENJE UČENJA- dece na času matematike, pa to moje pedagoško didaktičko metodsko iskustvo ima na značaj koliko i kako je neki uždbenik u nastavi matematike osnovne škole pristupačan deci; tako da o ovoj problematici mogu kompentento da dajem svoj sud.

Odmah u globalu da iznesem svoj stav da autori uždbenika i zirke zadatka za peti razred nisu dovoljno koristili iskustva drugih u dovoljnoj meri poput profesora Prvanovića, Obradovića, Stojanovića (uždbenici i zbirke) i autora predhodne knjige i zbirke, a i mogli su da potraže sugestije svojih kolega iz nastave matematike u osnovnoj školi.
Svima nama koji izvodimo nastavu matematike u osnovnoj školi je da imamo dobar uždbenik; što pristupačniji za decu i da se u njemu i zbirci nađu raznovrsni zadaci prema nivoima, kako bi se kod učenika pored obrazovne funkcije; ostvarivali i vaspitni i prakticni značaj nastave matematike u osnovnoj školi.

Nažalost ovaj uždbenik i zbirka su nedovoljni za to, pa je bila prinuda da na času matematike koriste matematički list i drugi priručnici i zbirke; što otežava izvođenje nastave, jer je na selo sa četiri programa teško je raditi sa decom, kada još nemamo ni prave table a nekada nemamo ni krede za pisanje.

Sugeriram autorima na bolji didaktičko metodski kvalitet uždbenika u nastavi matematike.
Sami autori nisu dobro iskompovali nastavne jedinice po celinama, jer taj odnos za sada bi trebalo da bude 40%:60% odnosa obrade i vežbanja; a moj stav je da „sužavanjem” gradiva, izbacivanjem suvišnog materijala, treba biti što više za uvežbavanje i produbljivanje gradiva, kako bih decu učili da nauče da misle i rešavaju zadatke, problemske - sa primenom u običnom životu.

Prevelika “faktografija” i razni “podaci” danas u vreme kompjuterizacije nemaju više na značaj, jer sve računske operacije se rade računarom.
Autori uždbenika (geometrija) Vera Jockovic i Vladimir Micić (aritmetika) su se trudili da nekim inovacijama grafički i faktografski unesu sugestiju samom učeniku da se brže dođe do određenog pojma u matematici.
Naravno bilo bi to dobro, da su imali meru u tome.

Ovaj uždbenik je preopširan po “sadržaju” nastavnih jedinica. Tako je dato toliko primera za neki pojam da učenik i nastavnik se “gube” i na kraju se „pogleda“ ono samo nekoliko zadataka.
Znači treba “rasporediti” nastavne jedinice za obradu najviše sa tri do četiri primera, jer ako je još i geometrija- crteži onda je još teže učenicima za obradu. Naravno da je veliki propust kada posle neke obrađene nastavne jedinice nema nijedan zadatak za vežbu.
Zadatke rasporediti po nivoima težine:Lakši, srednji, teži i za učenike koji se više interesuju za matematiku. Zašto ne iskoristiti i zadatke sa školskog i opštinskog takmičenja i zadatke iz matematickog lista.

Smatram da za vreme svakog časa uvek treba po jedan takav zadatak rešiti na času vežbanja, da se deca malo više zainterresuju za predmet. Postaviti i zadatke vezane za život u gradu i na selo.
Tako će se matematika više približiti deci a nikako “eksperimentima” sa razlomcima.
Bilo bih dobro da se i zadaci obeleže :”tablom” za rad na času, “trouuglom” za elementarna znanja (2 i3), viši nivo za četvorku se označe sa “kvadratom”, a sa “kružicem” se obeleže zadaci za peticu i istaći dodatne zadatke za učenike koji žele više da nauče matematiku .
Dakle, izbaciti neke suvišne nastavne jedinice koje su kao “eksperiment”.
Smatram da u knjizi a potom i u zbirci mora da bude zastupljeno u raznovrsnom obliku svih nivoa zadataka u svim fazama nastave: predavanja, uvežbavanja, ispitivanja, kontrole i pismenih zadatka, kontrolnih i testovnih zadataka.

Posle svake nastavne teme treba da stoje zadaci u knjizi za vežbe, a u zbirci za vežbe po nastavnim jedinicama- na kraju teme zadaci za obnavljanje gradiva, potom “modela” kontrolnih vežbi, pismenih zadataka i “modela” testa sa bod sistemom-prema sosptevenoj praksi za sve oblike proveravanja.
Iz svoga iskustva u nastavi matematike predlažem bod sistem od 40, 50 do 60 bodova, a najbolje je 5o bodova-koga duže vremena koristim u pedagoškoj praksi.POTREBA NOVOG UŽDBENIKA

Nekoliko godina unazad, nastavnici koji predaju matematiku u petom razredu su muku mučili sa postojećom knjigom i zbirkom zavoda za izdavanje uždbenika. Kao neposredni izvođač nastave-a i sam baveći se problemom oko upotrebe uždbenika kao nastavnog sredstva u samoobrazovanju učenika (podnosilac i saopštenja-uždbenik u funkciji samoobrazovanja u nastavi matematike- iz kon kretne pedagoške prakse na X kongresu matematicara Jugoslavije), smatram da je potreba za novom uždbenikom za peti razred-sa preurađenom zbirkom zadataka na više nivoa.
Ovim bi se obradovao svaki kreativni nastavnik matematike, učenici i roditelji ; kako nebudu više primorani da vrše fotokopije raznih zbirki za peti(a i druge razrede) razred, jer bi sigurno bili zadovoljni takvim novim uždbenikom sa zbirkom, koja bi štampana po programu ministarstva prosvete i dobila odobrenje za izdavanje i korisćenje za narednu školsku godinu.
Novi uždbenik bih bio napisan po najsavremenijoj koncepciji, po ugledu na najbolje svetske uždbenike namenjene učenicima osnovnih škola-čita se lako, pitko, sa razumevanjem.
Najvažnije je da takav udžbenik bude oslobođen suvišnih pojmova; ilustrovan pažljivo odabranim primerima, neopterećen matematickom strogošcu, ali na visokom metodičko-stručnom nivou.

Bila bih zanimljiva takva metodska koncepcija samog uždbenika, koja bih omogućavala efikasno i opušteno izvođenje nastave, uz maksimalnu saradnju sa učenicima.Tako bih se pojednostavilo izvođenje nastave.

Svaki naslov treba da predstavlja temu koja se realizuje na jednom času, a u okviru svake teme jasno bi se označilaa mesta koja obavezno izlaže nastavnik i mesta na kojima bih se aktivno uključili učenici, a imala bih i alternativna mesta, na kojima prema određenoj pedagoškoj klimi bih se “menjala“ uloga nastavnhika i učenika u aktivnom procesu izvođenja nastave.

Bilo bih zanimljivo da sama zbirka koncepciski bude napisana-tematski, po nivoima u rešavanju zadataka-od lakšeg ka težim i onih problemskih zadataka koji razvijaju matematičko logičko misljenje-a i bili označeni takvi zadaci, bilo “kružićem’, “trouglom’ ili “krugom”.

Nama u nastavi matematike treba od petog do osmog razreda udžbenik u kome će nastavnik i učenici ga koristiti kao sredstvo samoobrazovanja; odnosno u kome će se „tehnikom“ učenja učenici osposobljavati na učenje učenja.

Dakle, ovakav uždbenik i zbirka razvijaju novi vid diferenciranom pristupu nastave matematike u osnovnoj školi i podstiču učenike na samoobrazovanje i individualizaciju i samostalnosti rada u nastavi matematike i pogoduje samoj afirmaciji nastave matematike kod učenika od petog do osmog razreda u osnovnoj školi.

U sadašnjem šestom razredu nastave matematike, autor zbirke ima test sa 100 boda što je nepraktično. Neka svoja praktična pedagoška iskustva u nastavi matematike- izneo sam u “pedagoskoj praksi” lista “Prosvetni pregled”.

Pedagoško- praktično iskustvo mi kazuje da za korišćenje uždbenika u nastavi matematike na času (V-VIII razred), potrebno je insistirati na savlađivanju “tehnike” rada sa uždbenikom-a u toj svrsi kod škola budu angažovani: pedagog, psiholog, razredni starešina, profesor srpskog i učitelj- da insistiraju da deca nauče”tehniku učenja” iz knjige i aktivnog čitanja sa razumevanjem, kako bi lakše bilo matematičarima da ih uvode u rad sa knjigom kao nastavnim sredstvom na času matematike.

Didakticki pristup udžbenika je veoma važan.Naročito didaktičko metodskog pristupa nastavnim jedinicama. Obavezno u novim izdanjima uždbenika bilo bi potrebno da autori u uvodnom delu navode PONOVI- sve sto je potrebno za novu nastavnu jedinicu, najkraće sa razumljivim rečnikom, umerenim brojem primera se dođe do pojma i određenog pravila.

Takođe da pored tog “glavnog dela” časa na kraju ima i ZAKLJUČAK- u vidu kontrolnih pitanja; kojih ima sada u udžbeniku šestog razreda, ali nema UVODA, kako bi se učenici uputili da sami kod kuće pročitaju kontrolna pitanja i sami zatraže odgovore u knjizi.

Bilo bih dobro da neki sadržaji “eksperimentalnog” sadržaja se napišu sa „* „ i budu kao dodatak za bolje učenike; tako bi se nekako počinjao ostvarivati moj ideal nekada neke reformisane škole- za sve nivoe škola:bogate srednje i siromašne, a i za učenike prema svojim mogućnostima, pa zašto nebi postojali i uždbenici matematike od tri nivoa- kako bi deca i nastavnik mogli da biraju koju će težinu gradiva da obrađuju na času.
To su ideje o kojima treba razmišljati.
Pitanje korišćenja ili nekorišćenja udžbenika od strane učenika umnogome zavisi odnosa nastavnika prema organizaciji i realizaciji nastavnih časova.
U nekim osnovnim i srednjim školama stanje je zabrinjavajuće:-ne postoje pripreme za čas, nema časova dodatne i dopunske nastave ili se takvi formalno upisuju. Pripreme se često pišu samo za nadzornike ili direktore, a kad oni „prođu“-sve ide po starom. Sve to ostavqa velike negativne posledice i u pogledu korišćenja udžbenika .
Učenici mahom uče iz svojih beležaka, pa se njihovo znanje svodi na nivo reprodukcije. Osposobljavanje učenika da se služi udžbenikom je veoma složen segment nastavnog rada u osnovnoj školi.
Takav rad u nastavi matematike na primer zahteva i „promašaje“ u istraživačkoj nastavi. Nažalost-to odudara od šeme opštih i oprativnih planova za osnovnu školu, pa takve časove i nadzornici smatraju „promašenim“ ili neusklađenim sa Operativnim planom. Nastavnik istraživač, zbog nerazumevanja, doživljava niz neugodnosti.
Kada se učenici u osnovnoj školi ne nauče korišćenju udžbenika-u srednjoj školi imaju problema sa učenjem. Tako se lekcije i dalje uče „napamet“, bez razumevanja, pa se gradivo i brzo zaboravlja. Kako i koliko se učenici služe udžbenicima, to zavisi i od kvaliteta samih udžbenika; što je i tema za posebno promišljanje u nastavi matematike osnovne škole.


OPŠTI ZAKLJUČAK O UŽBENICIMA U NASTAVI MATEMATIKE
(V-VIII razred)
U školskoj 2007/2008. godini su se pojavili veći broj uždbenika, koji su putem „diskova“ slati poštom na adrese škola.
Sve sadržaje sam pregledao na komjuteru i još sa matematičkim uždbenicima Zavoda, dožao do zaključaka da je ovo „šarenilo“ a ne prava konkurencija kvaliteta uždbenika.
Naravno da postoje neki - sa izuzetkom nekih dobrih pokušaja, da se osavremeni uždbenik sa svih aspekata; ali primena za takve sadržaje ne postoji ni pedagoška ni materijalne okolnosti u nerazvijenim sredinama seoskih sredina.
Tako će se u ovakvim sredinama još dugo morati da se „fotokopiraju“ raznorazni zadaci i sadržaji koji bi odgovarali potrebama učenika i realnosti mogućnosti dece, roditelja i uslova za rad nastavnika matematike u školi.

O problemima sa uždbenicima se treba otvoriti posebna inetrdisciplinarna rasprava -preko jednog okrugog stola u oragnizaciji Društva matematičara Srbije, na kome bih učestvovali eminenti matematičari( nauke i iz nastavne prakse ), pedagozi, psiholozi, predstavnici ministarstva prosvete i izdavači. Samo zajednička saradnja može podići kvalitet uždbenika u nastavi matemaitike od petog do osmog razreda u osnovnoj školi.

Dosta je bilo monopola i nametanja i nastavnicima i učenicima raznih udžbenika i zbirki u nastavi matematike; pa se zato zalažemo za zdravu konkurenciju i istisnke vrednosti u pisanju uždbenika
U nastavi matematike osnovne škole sa kvalitetom i potrebom da se prati savremena koncepija u izvođenju nastave sa uvođenjem inovacija u radu, sa potrebom za 21. vek.


Maj 2008.godine
OŠ „Braća Milenković“ selo Šišavca-Lomnica
Vlasotince
Miroslav B. Mladenović Mirac


28. jun 2009. godine Autor: Miroslav B.Mladenović Mirac

Miroslav B. Mladenović-Mirac
Nastavnik matematike
OŠ „Braća Milenković“ selo Šišava Vlasotince
mmirac@ptt.rs

Dopuna: 26 Mar 2010 12:14

Dodatak
26. mart 2010. godine Vlasotince Srbija
Miroslav B. Mladenović-Mirac
Nastavnik matematike
OŠ „Braća Milenković“ selo Šišava Vlasotince
mmirac@ptt.rsRegistruj se da bi učestvovao u diskusiji. Registrovanim korisnicima se NE prikazuju reklame unutar poruka.
Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 910 korisnika na forumu :: 76 registrovanih, 9 sakrivenih i 825 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: ALBION101, awathorn, babaroga, Beria, Bobrock1, bojank, Boris Bosiljčić, Boter, Buda Baba, darkstar101, ddjxxi, dekan.m, Denaya, Dimitrije Paunovic, DonRumataEstorski, draganca, Drug pukovnik, DucicM, Duh sa sekirom, Duško96, Džordžino, francis begbie, goflja76, gomago, GUARIN, helen1, ILGromovnik, Insan, ivica976, JOntra, Jovan Nenad, krlebgd77, Krusarac, kunktator, kybonacci, macak44, mercedesamg, Milan A. Nikolic, mileJNA, Mimikrija, miodrag, misa1xx, Miskohd, mpetro35, N.B.Military, ninareflex, nobutado, panzerwaffe, Parker, punto, raptorsi, raskoljnikov, Rocker, rovac, royst33, samocitam, shaja1, Shinobi, SlaKoj, slonic_tonic, Srky Boy, stalja, stegonosa, taz1cl, Tenk, Tex Viler, tmanda323, Trainspotting, virked, Voja1978, W123, Webb, Wisdomseeker, |_MeD_|, Šraf, Žukov