Metodski članci u nastavi matematike (Lična iskustva iz peda

Metodski članci u nastavi matematike (Lična iskustva iz peda

offline
  • Pridružio: 16 Mar 2010
  • Poruke: 160

МАТЕМАТИКО МОЈА
Методски чланци у настави математике
(Лична искустава из педагошке праксе)

Библиотека: Савремена настава математикеАутор: Мирослав Б Младеновић Мирац
ОШ „Браћа Миленковић“
село Шиашава Власотинце Србија
mmirac@ptt.rs

Мирослав Б. Младеновић-Мирац

Власотинце јул 2009.године

Издавач: ................................................
Уредник издања:....................................
Технички уредник:.................................
Поговор:................................................
Лектор и коректор..............................
Идејно решење корица:..................
Компјутерска припрема:...............
Штампа:.......................................
Тираж:......................................


ЦИП-KATAТАЛОГИЗАЦИЈА У ПУБЛИКАЦИЈИ
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ, БЕОГРААД
ОШ „Браћа Миленковић“ село Шишава Власотинце
Младеновић Б. Мирослав-Мирац, наставник
МАТЕМАТИКО МОЈА
Методски чланци у настави математике
(Лична искустава из педагошке праксе)
-:.........................
............................2009.г(:......
...........), ................. страна ; ....... sm (B5 формат)

Предговор:“.... у настави математике увек на првом месту сам стављао ученика-како би им помогао да савладају да на што лакши начин разумеју математику и служе се својим стеченим знањем у решавању проблемских ситуација у животу...... Сваки успех у настави ученика и успех неке иновације у настави математике-посебно радост сваког ученика, чини потпуно испуњење позива просветног радника-математичара; што је и највећа награда била мени током свог службовањем на село целог свог радног века.....“:
страна.................................
Тираж:................................

ISBN………………..
a) ...................................
COBISS.SR-ID………………….Предговор
Ево пред крај сам свога раднога века у просвети као наставника математике у основној школи. Цео радни век сам провео на село, само зато што сам увек тежио да се „гледа напред“ и никада се нисам мирио са постојећим стањем у школи и у настави математике на остваривање образовно васпитне функције школе.
Нарочито је то тешко у малим и заосталим срединама, попут мог родног Југа Србије.
У животу за остваривање тих идеала и у самој Србији платио сам велику личну и породичну цену.
Но, када се човек окрене и погледа свој траг, онда се осећа срећним што иза себе оставља нешто што се ничим неможе ни купити ни платити-здрав дух за наредна поколења у просвети и уопште у друштву.
Овде је мали део педагошко математичких чланака и истраживачких текстова са непосредним одговорима ученика из анкета од 1984. године до 2005. године- потпуно биће публикована у другом неком времену.
Сва моја истраживања сам износио јавно путем саопштења и кореферата из наставе математике у школи на Конгресима, Симпозијумима, трибинама-математичара, педагога, учитеља,а и у подлистаку ПЕДАГОШКА ПРАКСА листа „Просветни преглед“, као и у многим часописима.
Није било лако уводти иновације у раду, афирмисати младе таленте за математику, самостално куповати и усавршавати се интердисциплинарно:педагошко-психолошко, дидактичко-методско математички-у средини која никада није имала слуха за креативност и истраживачко стварлачки рад у настави математике односно у школи једне мале забачене неразвијене средине на Југу Србије.
Плаћала се и велика цена .Но, радост и успех деце на такмичењима; објављивање многих истраживачко иноваторских радова на унапређењу наставе математике, активизацији наставног процеса, увођењем савремених облика и метода рада у настави-је права награда испуњења професионалне среће.

Мало је у дидактичко- методској периодици у настави математике литературе и часописа који се баве наставним процесом са свим аспеката у процесу наставе математике-више је „уже стручних“ радова.
У настави математике увек на првом месту сам стављао ученика-како би им помогао да савладају да на што лакши начин разумеју математику и служе се својим стеченим знањем у решавању проблемских ситуација у животу.

Помагао сам деци да што лакше одрасту и стекну математичко образовање-радне и моралне норме за живот у једном цивилизованом друштву.

Тежио сам да уечника научим да критички мисли, а за то математика је била погодна у погледу остварења њене васпитне функције у изграђивању научног и критичког погледа на свет;
да ученик у себи изграђује: истинољубље, правичност, упорност, истрајност, хуманост и тежњи ка филозофији живота на ситним радостима које живот значе.

Овај материјал писан је за разне научне скупове и часописе, а и служио ми је за истраживачки рад у настави математике, на увођењу проблемско-дифернецијално откривајуће активне наставе.
Нарочито сам радио на самовреденовању и самооцењивању ученика, како бих код њих развијао стваралачки и самокритички дух да се самовреднују и самокритички изграђују своју личност –као и према својим вршљацима у разреду; што је итекако успевало са бод системом оцењивања ученика.

Та своја истраживања у самооцењивању ученика из педагошке праксе сам излагао на конгресима математичара и објављивао у листу „Просветни преглед“ и у часописима.
Надам се да ће ова публикација бити од користи многим будућим математичарима који се посвете математици као предмету и веома тешког позива васпитача у школи.

Да би се било тако, прво мора постојати љубав према математици, деци и интердисциплинарно усавршавање целог свог радног века.
Сваки успех у настави ученика и успех неке иновације у настави математике-посебно радост сваког ученика, чини потпуно испуњење позива просветног радника-математичара; што је и највећа награда била мени током свог службовањем на село целог свог радног века.

„Нажалост“ по казни због свог „критичког мишљења-уверења, односно категорије МОРАЛНО ПОЛИТИЧКА ПОДОБНОСТ, САМ ПРОВЕО СВОЈ ЖИВОТНИ И РАДНИ ВЕК У НАЈГОРИМ МОГУЋИМ УСЛОВИМА ЈЕДНЕ ЗАОСТАЛЕ И ЗАБАЧЕНЕ ПЛАНИНСКЕ СРЕДИНЕ.
То је цена коју увек плаћа слободно мислећи интелектуалац и стваралац математичар у школи и друштву.

Август 2009. године
ОШ „Браћа Миленковић“ Аутор
Село Шишава Власотинце
САДРЖАЈ

Предговор ........................................................................................................

1. Редовна настава.........................................................................................

1.1. Орјентациони план у настави математике ...........................................
(V-VIII разред)
1.2. Методско поимање наставног часа у математици ..............................
1.3. оспособљавање ученика за самосталан
рад са уџбеником у настави математике .................................................
1.4. Учење путем решавања проблема
у настави математике ..............................................................................
1.5. Учење у настави математике откривањем .........................................
1.6. Утицај савремених метода и облика рада у настави
математике на самосталност и креативност ученика..........................
1.7. Групни облик рада као облик диференциране
наставе математике .................................................................................
1.8. Аналогија у настави математике .......................................................
1.9. Примена различитих облика индивидуализоване
наставе математике ..............................................................................
1.10. Значај и наљчин анализе
домаћих задатака из математике .........................................................
1.11. Школски писмени задаци у настави математике ......................
(Примери из праксе)
1.12. Контролне вежебе (Контролни задаци)
у настави математике ...........................................................................
1.13. Оцењивање ученика у настави математике
основне школе .....................................................................................
(Са освртом на конкретну праксу)
1.14. Анализа тестирања ученика петог разреда ................................
(освртом на конретну праксу)
2. Допунска, Додатна настава и остале активности .................................

2.1. Допунска настава у настави математике ..............................................
2.2. Додатна настава у настави математике .................................................
2.3. Ирационални бројеви ............................................................................
( Додатна настава за VII разреда основне школе )
2.4. Конгруенција по модулу ......................................................................
( Додатна настава за VIII разреда основне школе )
2.5. Елементи комбинаторике ...................................................................
( Додатна настава за VII разреда основне школе)
2.6. Рационални бројеви-Периодични разломци кроз примере ...............
(Додатна настава за VI разреда основне школе)
2.7. Примена Дирихлеовог принципа у решавању задатака ...................
(Додатна настава VI- VII разреда основне школе)
2.8. Решавање неких Диофантових једначина ..........................................
( Додатна настава за VIII разреда основне школе )
2.9. Могућност остваривања образовно-васпитних
Задатака у раду група младих математичара ..........................
2.10. Рад математичких сексција (клубова) у школи ...............
2.11. Квиз оштроумности ............................................................
2.12. Организација Квиза оштроумности ...................................
2.13. Приказ „зидних новина“
математичке секције у школи ................................................
( Шаљиви садржај математике у задацима и у „стиху“ ученика)
2.14. Олакшице множења бројева од 11 до 19. .........................

3. Остали чланци .............................................................................................

3.1. Критичка анализа уџбеника математике .....................................................
(V-VIII разред)
3.2. Уџбеник у настави математике
у функцији самообразовања ............................................................
3.3. Ту је а нема га!? ......................................................................
( коришћење уџбеника у настави)
3.4 Мтаметаички задаци и развој математичког мишљења .......
3.5. Казна или Подстицај ...........................................................................
(Оцењивање ученика у школи)
3.6. Педагошка пракса једног наставника математике ...............................
3.7. Наставник математике као фактор у учењу
и напредовању ученика ..............................................................................
3.8. Личност наставника математике у школи ............................................
3.9. Ауторитарни и демократски тип
наставника математике у школи ..............................................................
3.10. Мишљење усамљеног јахача ..............................................................
3.11. Требају нам топле учионице, табла и креда ......................................
3.12. Ђаци снимају учитеље ........................................................................
3.13. Рибари људских душа .........................................................................
(Медији и школа)
3.14. Школа и друштвена средина .............................................................
3.15. Успех се тешко прашта ......................................................................
3.16. Прилагођено школско звоно ..............................................................
3.17. Коме моћници деле награде ..............................................................
3.18. Само је слегао раменима ...................................................................
3.19. Против отаљавања посла ..................................................................
3.20. Страх (и)ли неимар.........................................................................
(Појаве о којима се ћути)
3.21. Систем електронске куминакације-визија
Будућности школе......................................................................................
3.22. А шта са реалношћу?...........................................................................
(Лични став о нашим школским реформама)
3.23. Деца жртве реформе ...........................................................
(Просветни радници не милсе само на плате)
3.24. Реалности живота ............................................................
(Једно размишљање о штрајковима просветних радника)
3.25. О штрајку у основној школи ............................................
(Коментар)
3.26. Лични став ..........................................................................
3.27. Истинско образовање .........................................................
3.28. Био једном један уча ........................................................
(Обични људи у необичним временима)
3.29. Прича о Учи ....................................................................
3.30. Запис са седнице наставничког већа ...........................
3.31. Прича из учионице ........................................................
3.32. Математико моја .........................................................


Ауторска белешка .......................................................................


Аутор: Мирослав Б Младеновић Мирац
ОШ „Браћа Миленковић“
село Шиашава Власотинце Србија
mmirac@ptt.rs
26.mart 2010. godine Vlasotince SrbijaRegistruj se da bi učestvovao u diskusiji. Registrovanim korisnicima se NE prikazuju reklame unutar poruka.
Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 1155 korisnika na forumu :: 83 registrovanih, 18 sakrivenih i 1054 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: A.R.Chafee.Jr., ArmyBoss, bbelic, Ben Roj, bojankrstc, BORUTUS, Boter, Brada i Gibanica, brundo65, ccoogg123, dejanbenkovic, Dorcolac, Duh sa sekirom, Dukelander, Ehinacea, Frunze, Georgius, gomago, GreenMan, helen1, ikan, Ilija Cvorovic, ink, Insan, JimmyNapoli, kairos, kaptain, Kriglord, Leonardo, lord sir giga, Lubica, maiden6657, MarKhan, Marko Marković, Markoni29, Megapurpletv, mgolub, Milan A. Nikolic, miodrag, niksa517, nizam, Nobunaga, novator, opt1, ostoja, Outis, pacika, Panter, Parker, pedjolino76, pein, popzex, Profica, Rakenica, Recce, RJ, Rocker, S2M, sabros, sakota79, Sale.S, Snorks, solic, srbijaiznadsvega, Stuka76, t84dar, time, upitnik, uruk, vasa.93, vathra, virked, vlad the impaler, Vlad000, VladaKG1980, VladaNS1978, Vlajman1957, voja64, VojvodaMisic, Vule, zuxbg, |_MeD_|, šumar bk2