Metodski članci u nastavi matematike (Lična iskustva iz peda

Metodski članci u nastavi matematike (Lična iskustva iz peda

offline
  • Pridružio: 16 Mar 2010
  • Poruke: 160

МАТЕМАТИКО МОЈА
Методски чланци у настави математике
(Лична искустава из педагошке праксе)

Библиотека: Савремена настава математикеАутор: Мирослав Б Младеновић Мирац
ОШ „Браћа Миленковић“
село Шиашава Власотинце Србија
mmirac@ptt.rs

Мирослав Б. Младеновић-Мирац

Власотинце јул 2009.године

Издавач: ................................................
Уредник издања:....................................
Технички уредник:.................................
Поговор:................................................
Лектор и коректор..............................
Идејно решење корица:..................
Компјутерска припрема:...............
Штампа:.......................................
Тираж:......................................


ЦИП-KATAТАЛОГИЗАЦИЈА У ПУБЛИКАЦИЈИ
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ, БЕОГРААД
ОШ „Браћа Миленковић“ село Шишава Власотинце
Младеновић Б. Мирослав-Мирац, наставник
МАТЕМАТИКО МОЈА
Методски чланци у настави математике
(Лична искустава из педагошке праксе)
-:.........................
............................2009.г(:......
...........), ................. страна ; ....... sm (B5 формат)

Предговор:“.... у настави математике увек на првом месту сам стављао ученика-како би им помогао да савладају да на што лакши начин разумеју математику и служе се својим стеченим знањем у решавању проблемских ситуација у животу...... Сваки успех у настави ученика и успех неке иновације у настави математике-посебно радост сваког ученика, чини потпуно испуњење позива просветног радника-математичара; што је и највећа награда била мени током свог службовањем на село целог свог радног века.....“:
страна.................................
Тираж:................................

ISBN………………..
a) ...................................
COBISS.SR-ID………………….Предговор
Ево пред крај сам свога раднога века у просвети као наставника математике у основној школи. Цео радни век сам провео на село, само зато што сам увек тежио да се „гледа напред“ и никада се нисам мирио са постојећим стањем у школи и у настави математике на остваривање образовно васпитне функције школе.
Нарочито је то тешко у малим и заосталим срединама, попут мог родног Југа Србије.
У животу за остваривање тих идеала и у самој Србији платио сам велику личну и породичну цену.
Но, када се човек окрене и погледа свој траг, онда се осећа срећним што иза себе оставља нешто што се ничим неможе ни купити ни платити-здрав дух за наредна поколења у просвети и уопште у друштву.
Овде је мали део педагошко математичких чланака и истраживачких текстова са непосредним одговорима ученика из анкета од 1984. године до 2005. године- потпуно биће публикована у другом неком времену.
Сва моја истраживања сам износио јавно путем саопштења и кореферата из наставе математике у школи на Конгресима, Симпозијумима, трибинама-математичара, педагога, учитеља,а и у подлистаку ПЕДАГОШКА ПРАКСА листа „Просветни преглед“, као и у многим часописима.
Није било лако уводти иновације у раду, афирмисати младе таленте за математику, самостално куповати и усавршавати се интердисциплинарно:педагошко-психолошко, дидактичко-методско математички-у средини која никада није имала слуха за креативност и истраживачко стварлачки рад у настави математике односно у школи једне мале забачене неразвијене средине на Југу Србије.
Плаћала се и велика цена .Но, радост и успех деце на такмичењима; објављивање многих истраживачко иноваторских радова на унапређењу наставе математике, активизацији наставног процеса, увођењем савремених облика и метода рада у настави-је права награда испуњења професионалне среће.

Мало је у дидактичко- методској периодици у настави математике литературе и часописа који се баве наставним процесом са свим аспеката у процесу наставе математике-више је „уже стручних“ радова.
У настави математике увек на првом месту сам стављао ученика-како би им помогао да савладају да на што лакши начин разумеју математику и служе се својим стеченим знањем у решавању проблемских ситуација у животу.

Помагао сам деци да што лакше одрасту и стекну математичко образовање-радне и моралне норме за живот у једном цивилизованом друштву.

Тежио сам да уечника научим да критички мисли, а за то математика је била погодна у погледу остварења њене васпитне функције у изграђивању научног и критичког погледа на свет;
да ученик у себи изграђује: истинољубље, правичност, упорност, истрајност, хуманост и тежњи ка филозофији живота на ситним радостима које живот значе.

Овај материјал писан је за разне научне скупове и часописе, а и служио ми је за истраживачки рад у настави математике, на увођењу проблемско-дифернецијално откривајуће активне наставе.
Нарочито сам радио на самовреденовању и самооцењивању ученика, како бих код њих развијао стваралачки и самокритички дух да се самовреднују и самокритички изграђују своју личност –као и према својим вршљацима у разреду; што је итекако успевало са бод системом оцењивања ученика.

Та своја истраживања у самооцењивању ученика из педагошке праксе сам излагао на конгресима математичара и објављивао у листу „Просветни преглед“ и у часописима.
Надам се да ће ова публикација бити од користи многим будућим математичарима који се посвете математици као предмету и веома тешког позива васпитача у школи.

Да би се било тако, прво мора постојати љубав према математици, деци и интердисциплинарно усавршавање целог свог радног века.
Сваки успех у настави ученика и успех неке иновације у настави математике-посебно радост сваког ученика, чини потпуно испуњење позива просветног радника-математичара; што је и највећа награда била мени током свог службовањем на село целог свог радног века.

„Нажалост“ по казни због свог „критичког мишљења-уверења, односно категорије МОРАЛНО ПОЛИТИЧКА ПОДОБНОСТ, САМ ПРОВЕО СВОЈ ЖИВОТНИ И РАДНИ ВЕК У НАЈГОРИМ МОГУЋИМ УСЛОВИМА ЈЕДНЕ ЗАОСТАЛЕ И ЗАБАЧЕНЕ ПЛАНИНСКЕ СРЕДИНЕ.
То је цена коју увек плаћа слободно мислећи интелектуалац и стваралац математичар у школи и друштву.

Август 2009. године
ОШ „Браћа Миленковић“ Аутор
Село Шишава Власотинце
САДРЖАЈ

Предговор ........................................................................................................

1. Редовна настава.........................................................................................

1.1. Орјентациони план у настави математике ...........................................
(V-VIII разред)
1.2. Методско поимање наставног часа у математици ..............................
1.3. оспособљавање ученика за самосталан
рад са уџбеником у настави математике .................................................
1.4. Учење путем решавања проблема
у настави математике ..............................................................................
1.5. Учење у настави математике откривањем .........................................
1.6. Утицај савремених метода и облика рада у настави
математике на самосталност и креативност ученика..........................
1.7. Групни облик рада као облик диференциране
наставе математике .................................................................................
1.8. Аналогија у настави математике .......................................................
1.9. Примена различитих облика индивидуализоване
наставе математике ..............................................................................
1.10. Значај и наљчин анализе
домаћих задатака из математике .........................................................
1.11. Школски писмени задаци у настави математике ......................
(Примери из праксе)
1.12. Контролне вежебе (Контролни задаци)
у настави математике ...........................................................................
1.13. Оцењивање ученика у настави математике
основне школе .....................................................................................
(Са освртом на конкретну праксу)
1.14. Анализа тестирања ученика петог разреда ................................
(освртом на конретну праксу)
2. Допунска, Додатна настава и остале активности .................................

2.1. Допунска настава у настави математике ..............................................
2.2. Додатна настава у настави математике .................................................
2.3. Ирационални бројеви ............................................................................
( Додатна настава за VII разреда основне школе )
2.4. Конгруенција по модулу ......................................................................
( Додатна настава за VIII разреда основне школе )
2.5. Елементи комбинаторике ...................................................................
( Додатна настава за VII разреда основне школе)
2.6. Рационални бројеви-Периодични разломци кроз примере ...............
(Додатна настава за VI разреда основне школе)
2.7. Примена Дирихлеовог принципа у решавању задатака ...................
(Додатна настава VI- VII разреда основне школе)
2.8. Решавање неких Диофантових једначина ..........................................
( Додатна настава за VIII разреда основне школе )
2.9. Могућност остваривања образовно-васпитних
Задатака у раду група младих математичара ..........................
2.10. Рад математичких сексција (клубова) у школи ...............
2.11. Квиз оштроумности ............................................................
2.12. Организација Квиза оштроумности ...................................
2.13. Приказ „зидних новина“
математичке секције у школи ................................................
( Шаљиви садржај математике у задацима и у „стиху“ ученика)
2.14. Олакшице множења бројева од 11 до 19. .........................

3. Остали чланци .............................................................................................

3.1. Критичка анализа уџбеника математике .....................................................
(V-VIII разред)
3.2. Уџбеник у настави математике
у функцији самообразовања ............................................................
3.3. Ту је а нема га!? ......................................................................
( коришћење уџбеника у настави)
3.4 Мтаметаички задаци и развој математичког мишљења .......
3.5. Казна или Подстицај ...........................................................................
(Оцењивање ученика у школи)
3.6. Педагошка пракса једног наставника математике ...............................
3.7. Наставник математике као фактор у учењу
и напредовању ученика ..............................................................................
3.8. Личност наставника математике у школи ............................................
3.9. Ауторитарни и демократски тип
наставника математике у школи ..............................................................
3.10. Мишљење усамљеног јахача ..............................................................
3.11. Требају нам топле учионице, табла и креда ......................................
3.12. Ђаци снимају учитеље ........................................................................
3.13. Рибари људских душа .........................................................................
(Медији и школа)
3.14. Школа и друштвена средина .............................................................
3.15. Успех се тешко прашта ......................................................................
3.16. Прилагођено школско звоно ..............................................................
3.17. Коме моћници деле награде ..............................................................
3.18. Само је слегао раменима ...................................................................
3.19. Против отаљавања посла ..................................................................
3.20. Страх (и)ли неимар.........................................................................
(Појаве о којима се ћути)
3.21. Систем електронске куминакације-визија
Будућности школе......................................................................................
3.22. А шта са реалношћу?...........................................................................
(Лични став о нашим школским реформама)
3.23. Деца жртве реформе ...........................................................
(Просветни радници не милсе само на плате)
3.24. Реалности живота ............................................................
(Једно размишљање о штрајковима просветних радника)
3.25. О штрајку у основној школи ............................................
(Коментар)
3.26. Лични став ..........................................................................
3.27. Истинско образовање .........................................................
3.28. Био једном један уча ........................................................
(Обични људи у необичним временима)
3.29. Прича о Учи ....................................................................
3.30. Запис са седнице наставничког већа ...........................
3.31. Прича из учионице ........................................................
3.32. Математико моја .........................................................


Ауторска белешка .......................................................................


Аутор: Мирослав Б Младеновић Мирац
ОШ „Браћа Миленковић“
село Шиашава Власотинце Србија
mmirac@ptt.rs
26.mart 2010. godine Vlasotince SrbijaRegistruj se da bi učestvovao u diskusiji. Registrovanim korisnicima se NE prikazuju reklame unutar poruka.
Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 710 korisnika na forumu :: 27 registrovanih, 4 sakrivenih i 679 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3028 - dana 22 Nov 2019 07:47

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: cenejac111, cincin, dac, David, Detective, dogodine, Dzokilla, General Grivas, GreenMan, kayvan6079, Kinkou, kovinacc, Marko Marković, Mikulino, Milos ZA, Mixelotti, nadjas_515, Nomenklatura, ozz, Panterblack, Pavac, repac, trutcina, VJ, vobo, W123, |_MeD_|