Pa­soš za ži­vo­ti­nje

Pa­soš za ži­vo­ti­nje

offline
  • DR  Male
  • Legendarni građanin
  • Pridružio: 08 Okt 2004
  • Poruke: 5450
  • Gde živiš: Beograd

BE­O­GRAD - Do­sa­da­šnji za­kon o zdrav­stve­noj za­šti­ti ži­vo­ti­nja i za­kon o za­šti­ti ži­vo­ti­nja od za­ra­znih bo­le­sti ubu­du­će će bi­ti ob­je­di­nje­ni u jed­nom - za­ko­nu o ve­te­ri­nar­stvu. Pred­log tog za­ko­na već je ušao u skup­štin­sku pro­ce­du­ru pa se nje­go­vo do­no­še­nje usko­ro oče­ku­je.
Po­tre­bu do­no­še­nja no­vog za­ko­na o ve­te­ri­nar­stvu na­met­nuo je pro­ces in­te­gra­ci­je na­še ze­mlje u Evrop­sku uni­ju i usa­gla­ša­va­nje pro­pi­sa sa nje­nim di­rek­ti­va­ma, ka­žu u Mi­ni­star­stvu po­ljo­pri­vre­de Sr­bi­je, či­ji su ga struč­nja­ci pri­pre­mi­li. S ob­zi­rom na to da Sr­bi­ja ima op­ti­mal­ne uslo­ve i do­bar po­ten­ci­jal za pro­iz­vod­nju bez­bed­ne hra­ne ži­vo­tinj­skog po­re­kla, tim za­ko­nom će bi­ti stvo­ren te­melj i ure­đen si­stem ve­te­ri­nar­ske slu­žbe ko­ja će bi­ti ga­rant, ka­ko za kon­tro­lu zdrav­stve­nog sta­nja ži­vo­ti­nja, ta­ko i pro­iz­vo­da ži­vo­tinj­skog po­re­kla u svim fa­za­ma pro­iz­vod­nje - od nji­ve do tr­pe­ze.
Ve­te­ri­nar­skim po­slom ubu­du­će će mo­ći da se ba­ve am­bu­lan­te, sta­ni­ce, kli­ni­ke, apo­te­ke, cen­tri za re­pro­duk­ci­ju ži­vo­ti­nja i la­bo­ra­to­ri­je ko­je su re­gi­stro­va­ne u re­gi­star pri­vred­nih su­bje­ka­ta, na­rav­no, pod uslo­vom da od mi­ni­star­stva po­ljo­pri­vre­de do­bi­ju po­tvr­du da is­pu­nja­va­ju struč­ne i teh­nič­ke uslo­ve. No­vi­na u oba­vlja­nju ve­te­ri­nar­ske de­lat­no­sti je mo­guć­nost da na pod­ruč­ju Re­pu­bli­ke, na ko­jem ne po­sto­ji or­ga­ni­zo­va­na zdrav­stve­na za­šti­ta ži­vo­ti­nja, Vla­da mo­že da osnu­je jav­nu ve­te­ri­nar­sku slu­žbu. Na­ci­o­nal­nu re­fe­rent­nu la­bo­ra­to­ri­ju ta­ko­đe će osno­va­ti Vla­da i od­re­di­ti nje­nu de­lat­nost.
Ono što pred­sta­vlja no­vi­nu je i li­cen­ca ko­ju mo­že da stek­ne li­ce sa za­vr­še­nim ve­te­ri­nar­skim fa­kul­te­tom s naj­ma­nje go­di­nu da­na rad­nog is­ku­stva i po­lo­že­nim struč­nim is­pi­tom. Ona će se iz­da­va­ti na pet go­di­na sa mo­guć­no­šću pro­du­že­nja, ali i od­u­zi­ma­nja.
No­vi­na je i oba­ve­za prav­nih li­ca i pred­u­zet­ni­ka da spro­vo­de pro­gram ana­li­ze ri­zi­ka kon­tro­lom kri­tič­nih ta­ča­ka u pro­iz­vod­nji i za to tre­ba da bu­de za­du­že­no od­go­vor­no li­ce. Ta od­red­ba pred­sta­vlja uslov i ga­ran­ci­ju da na tr­ži­šte mo­že da iza­đe sa­mo pro­iz­vod bez­be­dan za po­tro­ša­ča.
Po­da­ci o obe­le­ža­va­nju i kre­ta­nju ži­vo­ti­nja uno­si­će se u cen­tral­nu ba­zu po­da­ta­ka ko­ju će vo­di­ti Mi­ni­star­stvo po­ljo­pri­vre­de na osno­vu če­ga će iz­da­va­ti pa­soš ko­ji će pra­ti­ti ži­vo­ti­nju na sva­kom ko­ra­ku. Na taj na­čin, pri­me­nju­ju­ći pro­pi­se EU i iden­ti­čan si­stem evi­den­ci­je i obe­le­ža­va­nja ži­vo­ti­nja ko­ji omo­gu­ća­va pra­će­nje nji­ho­vog kre­ta­nja i zdrav­stve­nog sta­nja. Ži­vo­ti­nja će mo­ći da se sta­vi u pro­met sa­mo ako je obe­le­že­na i ako po­ti­če iz re­gi­stro­va­nih obje­ka­ta ili ga­zdin­sta­va, a pra­ti­će je uve­re­nje o zdrav­stve­nom sta­nju.
Uto­var, pre­to­var i is­to­var po­šilj­ke ži­vo­ti­nja, hra­ne ži­vo­tinj­skog po­re­kla, osim kon­zer­vi, hra­ne za ži­vo­ti­nje i ot­pa­da ži­vo­tinj­skog po­re­kla pod­le­že oba­ve­znom ve­te­ri­nar­sko-sa­ni­tar­nom pre­gle­du. Ži­vo­ti­nje pre, za vre­me i po­sle kla­nja pod­le­žu ve­te­ri­nar­sko-sa­ni­tar­noj kon­tro­li, a kla­ni­ce će bi­ti du­žne da be­le­že sve po­dat­ke o zdrav­stve­noj is­prav­no­sti.

UNI­ŠTA­VA­NjE LE­ŠE­VA
NO­VIM za­ko­nom o ve­te­ri­nar­stvu Vla­da se oba­ve­zu­je da za sa­ku­plja­nje, pre­ra­du i uni­šta­va­nje le­še­va ži­vo­ti­nja i dru­gih ot­pa­da­ka osnu­je jav­nu slu­žbu. Za­bra­nje­no je i ba­ca­ti le­še­ve ži­vo­ti­nja, a zo­o­hi­gi­jen­ska slu­žba na lo­kal­nom ni­vou du­žna je da obez­be­di pre­voz le­ša sa me­sta ugi­nu­ća do sta­ni­ce za pre­gled ili za pri­ku­plja­nje, pre­ra­du i uni­šte­nje. U iz­u­zet­nim slu­ča­je­vi­ma le­še­vi ži­vo­ti­nja se za­ko­pa­va­ju ili spa­lju­ju na stoč­nom gr­o­blju ili jav­noj grob­ni­ci ko­ja is­pu­nja­va pro­pi­sa­ne uslo­ve.

NovostiRegistruj se da bi učestvovao u diskusiji. Registrovanim korisnicima se NE prikazuju reklame unutar poruka.
offline
  • drokso 
  • Novi MyCity građanin
  • Pridružio: 05 Avg 2005
  • Poruke: 3

Za zainteresovane ljubitelje životinja,još nekoliko informacija: Uskoro bi trebalo da počne obeležavanje goveda,tj.na celoj teritoriji Srbije.Trenutno se radi u nekoliko opština,kao pilot program. Koliko je meni poznato,posle goveda dolaze na red ovce i koze,a onda i svinje. Za ljubitelje pasa i mačaka trenutno nemam informacija o obeležavanju istih. Pretpostavljam da će i to uskoro krenuti,ali za razliku od ostalih životinja,koje se obeležavaju sa markicama,ove će biti obeležavane tzv. mikročipovima.Nisam siguran,ali to se već radi kod nojeva koji se gaje u našoj zemlji.
Ovo je praktična primena usaglašavanja naše zemlje sa EU.
Da ne zaboravim,sve ovo prati i kompjuterizacija tj. postavljanje kompjuterske baze i mreže vezane za obeležavanje životinja. Ova baza i mreža će,jednim delom,biti osnova za bazu i mrežu sistema za nadzor i praćenje bolesti kod životinja. Bez ova dva sistema nam nema mesta u EU,jer nas oni neće ako ne mogu da imaju potpune i lako proverljive podatke.
Toliko za sada od mene.Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 585 korisnika na forumu :: 43 registrovanih, 7 sakrivenih i 535 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 1567 - dana 15 Jul 2016 19:18

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: airsuba, aleksmajstor, amaterSRB, Batinas, boracbl1389, caesar, captaingox, cikadeda, Cranium, danicatomic1928, dule_pacov, Futurama, ivica976, Kaplar, Kubovac, kulus, Libertas, Lieutenant, ljuba, M-HOBBY, madza2, Marko Marković, Matrix, Milan A. Nikolic, Miroslav.Cvejic, NenadG, NiNo_8824, nradukic, Outis, pein, pjaka2001, rikirubio, Sass Drake, srdic.vlada, Stija zmija, time, vathra, Viceroy2, vlad44, voja64, vucko12, Woodland spirit, |_MeD_|