potreban kontni okvir za preduzeca (u elektronskoj formi)

potreban kontni okvir za preduzeca (u elektronskoj formi)

offline
 • m4rk0  Male
 • Administrator
 • Administrator tech foruma
 • Marko Vasić
 • Gladijator - Maximus Decimus Meridius
 • Pridružio: 14 Jan 2005
 • Poruke: 15766
 • Gde živiš: Majur (Colosseum)

Ako neko ima, nek okaci. Hvala.Registruj se da bi učestvovao u diskusiji. Registrovanim korisnicima se NE prikazuju reklame unutar poruka.
offline
 • Pridružio: 04 Jan 2009
 • Poruke: 68

Klasa 0: NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL I STALNA IMOVINA
00 NEUPLAĆENI
UPISANI KAPITAL
000 Neuplaćene
upisane akcije
001 Neuplaćeni
upisani udeli
01 NEMATERIJALNA
ULAGANjA
010 Ulaganja
u razvoj
011 Koncesije,
patenti, licence i slična prava
012 Goodwill
014 Ostala
nematerijalna ulaganja
015 Nematerijalna
ulaganja u pripremi
016 Avansi
za nematerijalna ulaganja
02 NEKRETNINE,
POSTROJENjA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA
020 Zemljišta
021 Šume
i višegodišnji zasadi
022 Građevinski
objekti
023 Postrojenja
i oprema
024 Investicione
nekretnine
025 Osnovno
stado
026 Ostale
nekretnine, postrojenja i oprema
027 Nekretnine,
postrojenja, oprema i biološka sredstva u pripremi
028 Avansi
za nekretnine, postrojenja, opremu i biološka sredstva
029 Ulaganja
na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi
03 DUGOROČNI
FINANSIJSKI PLASMANI
030 Učešća
u kapitalu zavisnih pravnih lica
031 Učešća
u kapitalu ostalih povezanih (pridruženih) pravnih lica
032 Učešća
u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju
033 Dugoročni
krediti matičnim, zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima
034 Dugoročni
krediti u zemlji
035 Dugoročni
krediti u inostranstvu
036 Hartije
od vrednosti koje se drže do dospeća
037 Otkupljene
sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli
038 Ostali
dugoročni finansijski plasmani
039 Ispravka
vrednosti dugoročnih finansijskih plasmana
Klasa 1: ZALIHE
10 ZALIHE
MATERIJALA
100 Obračun
nabavke zaliha materijala, rezervnih delova, alata i inventara
101 Materijal
102 Rezervni
delovi
103 Alat
i inventar
109 Ispravka
vrednosti zaliha materijala
11 NEDOVRŠENA
PROIZVODNjA
110 Nedovršena
proizvodnja
111 Nedovršene
usluge
12 GOTOVI
PROIZVODI
120 Gotovi
proizvodi
13 ROBA
130 Obračun
nabavke robe
131 Roba
u magacinu
132 Roba
u prometu na veliko
133 Roba
u skladištu, stovarištu i prodavnicama kod drugih pravnih lica
134 Roba
u prometu na malo
135 Roba
u obradi, doradi i manipulaciji
136 Roba
u tranzitu
137 Roba
na putu
139 Ispravka
vrednosti robe
14 STALNA
SREDSTVA NAMENjENA PRODAJI
140 Nematerijalna
ulaganja namenjena prodaji
141 Zemljište
namenjeno prodaji
142 Građevinski
objekti namenjeni prodaji
143 Investicione
nekretnine namenjene prodaji
144 Ostale
nekretnine namenjene prodaji
145 Postrojenja
i oprema namenjena prodaji
146 Biološka
sredstva namenjena prodaji
147 Sredstva
poslovanja koje se obustavlja
149 Ispravka
vrednosti stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namenjenih
prodaji
15 DATI
AVANSI
150 Dati
avansi za zalihe i usluge
159 Ispravka
vrednosti datih avansa za zalihe i usluge
Klasa 2: KRATKOROČNA POTRAŽIVANjA, PLASMANI I GOTOVINA
20 POTRAŽIVANjA
PO OSNOVU PRODAJE
200 Kupci
matična
i zavisna pravna lica
201 Kupci
ostala
povezana pravna lica
202 Kupci
u zemlji
203 Kupci
u inostranstvu
209 Ispravka
vrednosti potraživanja od kupaca
21 POTRAŽIVANjA
IZ SPECIFIČNIH POSLOVA
210 Potraživanja
od izvoznika
211 Potraživanja
po osnovu uvoza za tuđ račun
212 Potraživanja
iz komisione i konsignacione prodaje
218 Ostala
potraživanja iz specifičnih poslova
219 Ispravka
vrednosti potraživanja iz specifičnih poslova
22 DRUGA
POTRAŽIVANjA
220 Potraživanja
za kamatu i dividende
221 Potraživanja
od zaposlenih
222 Potraživanja
od državnih organa i organizacija
223 Potraživanja
za više plaćen porez na dobitak
224 Potraživanja
po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa
228 Ostala
potraživanja
229 Ispravka
vrednosti drugih potraživanja
23 KRATKOROČNI
FINANSIJSKI PLASMANI
230 Kratkoročni
krediti i plasmani matična
i zavisna pravna lica
231 Kratkoročni
krediti i plasmani ostala
povezana pravna lica
232 Kratkoročni
krediti u zemlji
233 Kratkoročni
krediti u inostranstvu
234 Deo
dugoročnih finansijskih plasmana koji dospeva do jedne godine
235 Hartije
od vrednosti koje se drže do dospeća deo
koji dospeva do jedne godine
236 Hartije
od vrednosti kojima se trguje
237 Otkupljene
sopstvene akcije namenjene prodaji i otkupljeni sopstveni udeli namenjeni
prodaji ili poništavanju
238 Ostali
kratkoročni finansijski plasmani
239 Ispravka
vrednosti kratkoročnih finansijskih plasmana
24 GOTOVINSKI
EKVIVALENTI I GOTOVINA
240 Hartije
od vrednosti – gotovinski ekvivalenti
241 Tekući
(poslovni) računi
242 Izdvojena
novčana sredstva i akreditivi
243 Blagajna
244 Devizni
račun
245 Devizni
akreditivi
246 Devizna
blagajna
248 Ostala
novčana sredstva
249 Novčana
sredstva čije je korišćenje ograničeno ili vrednost umanjena
27 POREZ
NA DODATU VREDNOST
270 Porez
na dodatu vrednost u primljenim fakturama po opštoj stopi (osim plaćenih avansa)
271 Porez
na dodatu vrednost u primljenim fakturama po posebnoj stopi (osim plaćenih
avansa)
272 Porez
na dodatu vrednost u datim avansima po opštoj stopi
273 Porez
na dodatu vrednost u datim avansima po posebnoj stopi
274 Porez
na dodatu vrednost plaćen pri uvozu dobara po opštoj stopi
275 Porez
na dodatu vrednost plaćen pri uvozu dobara po posebnoj stopi
276 Porez
na dodatu vrednost obračunat na usluge inostranih lica
277 Naknadno
vraćen porez na dodatu vrednost kupcima stranim
državljanima
279 Potraživanja
za više plaćeni porez na dodatu vrednost
28AKTIVNA
VREMENSKA RAZGRANIČENjA
280 Unapred
plaćeni troškovi
281 Potraživanja
za nefakturisani prihod
282 Razgraničeni
troškovi po osnovu obaveza
288 Odložena
poreska sredstva
289 Ostala
aktivna vremenska razgraničenja
29 GUBITAK
IZNAD VISINE KAPITALA
290 Gubitak
iznad visine kapitala
Klasa 3: KAPITAL
30 OSNOVNI
KAPITAL
300 Akcijski
kapital
301 Udeli
društava sa ograničenom odgovornošću
302 Ulozi
303 Državni
kapital
304 Društveni
kapital
305 Zadružni
udeli
309 Ostali
osnovni kapital
31 NEUPLAĆENI
UPISANI KAPITAL
310 Neuplaćene
upisane akcije
311 Neuplaćeni
upisani udeli
32 REZERVE
320 Emisiona
premija
321 Zakonske
rezerve
322 Statutarne
i druge rezerve
33 REVALORIZACIONE
REZERVE
330 Revalorizacione
rezerve
331 Rezerve
po osnovu preračuna finansijskih izveštaja prikazanih u drugoj funkcionalnoj
valuti, odnosno valuti prikazivanja
34 NERASPOREĐENI
DOBITAK
340 Neraspoređeni
dobitak ranijih godina
341 Neraspoređeni
dobitak tekuće godine
35 GUBITAK
350 Gubitak
ranijih godina
351 Gubitak
tekuće godine
Klasa 4: DUGOROČNA REZERVISANjA I OBAVEZE
40 DUGOROČNA
REZERVISANjA
400 Rezervisanja
za troškove u garantnom roku
401 Rezervisanja
za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava
402 Rezervisanja
za zadržane kaucije i depozite
403 Rezervisanja
za troškove restrukturiranja
404 Rezervisanja
za naknade i druge beneficije zaposlenih
409 Ostala
dugoročna rezervisanja
41 DUGOROČNE
OBAVEZE
410 Obaveze
koje se mogu konvertovati u kapital
411 Obaveze
prema matičnim i zavisnim pravnim licima
412 Obaveze
prema ostalim povezanim pravnim licima
413 Obaveze
po emitovanim hartijama od vrednosti u periodu dužem od godinu dana
414 Dugoročni
krediti u zemlji
415 Dugoročni
krediti u inostranstvu
419 Ostale
dugoročne obaveze
42 KRATKOROČNE
FINANSIJSKE OBAVEZE
420 Kratkoročni
krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica
421 Kratkoročni
krediti od ostalih povezanih pravnih lica
422 Kratkoročni
krediti u zemlji
423 Kratkoročni
krediti u inostranstvu
424 Deo
dugoročnih kredita koji dospeva do jedne godine
425 Deo
ostalih dugoročnih obaveza koje dospevaju do jedne godine
426 Obaveze
po kratkoročnim hartijama od vrednosti
427 Obaveze
po osnovu stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namenjenih
prodaji
429 Ostale
kratkoročne finansijske obaveze
43 OBAVEZE
IZ POSLOVANjA
430 Primljeni
avansi, depoziti i kaucije
431 Dobavljači
matična
i zavisna pravna lica
432 Dobavljači
ostala
povezana pravna lica
433 Dobavljači
u zemlji
434 Dobavljači
u inostranstvu
439 Ostale
obaveze iz poslovanja
44OBAVEZE
IZ SPECIFIČNIH POSLOVA
440 Obaveze
prema uvozniku
441 Obaveze
po osnovu izvoza za tuđ račun
442 Obaveze
po osnovu komisione i konsignacione prodaje
449 Ostale
obaveze iz specifičnih poslova
45OBAVEZE
PO OSNOVU ZARADA I NAKNADA ZARADA
450 Obaveze
za neto zarade i naknade zarada, osim naknada zarada koje se refundiraju
451 Obaveze
za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog
452 Obaveze
za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog
453 Obaveze
za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada na teret poslodavca
454 Obaveze
za neto naknade zarada koje se refundiraju
455 Obaveze
za poreze i doprinose na naknade zarada na teret zaposlenog koje se refundiraju
456 Obaveze
za poreze i doprinose na naknade zarada na teret poslodavca koje se refundiraju
46 DRUGE
OBAVEZE
460 Obaveze
po osnovu kamata i troškova finansiranja
461 Obaveze
za dividende
462 Obaveze
za učešće u dobitku
463 Obaveze
prema zaposlenima
464 Obaveze
prema članovima upravnog i nadzornog odbora
465 Obaveze
prema fizičkim licima za naknade po ugovorima
466 Obaveze
za neto prihod preduzetnika koji akontaciju podiže u toku godine
469 Ostale
obaveze
47OBAVEZE
ZA POREZ NA DODATU VREDNOST
470 Obaveze
za porez na dodatu vrednost po izdatim fakturama po opštoj stopi (osim
primljenih avansa)
471 Obaveze
za porez na dodatu vrednost po izdatim fakturama po posebnoj stopi (osim
primljenih avansa)
472 Obaveze
za porez na dodatu vrednost po primljenim avansima po opštoj stopi
473 Obaveze
za porez na dodatu vrednost po primljenim avansima po posebnoj stopi
474 Obaveze
za porez na dodatu vrednost po osnovu sopstvene potrošnje po opštoj stopi
475 Obaveze
za porez na dodatu vrednost po osnovu sopstvene potrošnje po posebnoj stopi
476 Obaveze
za porez na dodatu vrednost po osnovu prodaje za gotovinu
479 Obaveze
za porez na dodatu vrednost po osnovu razlike obračunatog poreza na dodatu
vrednost i prethodnog poreza
48 OBAVEZE
ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE
480 Obaveze
za akcize
481 Obaveze
za porez iz rezultata
482 Obaveze
za poreze, carine i druge dažbine iz nabavke ili na teret troškova
483 Obaveze
za doprinose koji terete troškove
489 Ostale
obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine
49 PASIVNA
VREMENSKA RAZGRANIČENjA
490 Unapred
obračunati troškovi
491 Obračunati
prihodi budućeg perioda
494 Razgraničeni
zavisni troškovi nabavke
495 Odloženi
prihodi i primljene donacije
496 Razgraničeni
prihodi po osnovu potraživanja
498 Odložene
poreske obaveze
499 Ostala
pasivna vremenska razgraničenja
Klasa 5: RASHODI
50 NABAVNA
VREDNOST PRODATE ROBE
500 Nabavka
robe
501 Nabavna
vrednost prodate robe
502 Nabavna
vrednost prodatih nekretnina pribavljenih radi prodaje
51 TROŠKOVI
MATERIJALA
510 Nabavka
materijala
511 Troškovi
materijala za izradu 512Troškovi
ostalog materijala (režijskog)
513 Troškovi
goriva i energije
52 TROŠKOVI
ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI
520 Troškovi
zarada i naknada zarada (bruto)
521 Troškovi
poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca
522 Troškovi
naknada po ugovoru o delu
523 Troškovi
naknada po autorskim ugovorima
524 Troškovi
naknada po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima
525 Troškovi
naknada fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora
526 Troškovi
naknada članovima upravnog i nadzornog odbora
529 Ostali
lični rashodi i naknade
53 TROŠKOVI
PROIZVODNIH USLUGA
530 Troškovi
usluga na izradi učinaka
531 Troškovi
transportnih usluga
532 Troškovi
usluga održavanja
533 Troškovi
zakupnina
534 Troškovi
sajmova
535 Troškovi
reklame i propagande
536 Troškovi
istraživanja
537 Troškovi
razvoja koji se ne kapitalizuju
539 Troškovi
ostalih usluga
54 TROŠKOVI
AMORTIZACIJE I REZERVISANjA
540 Troškovi
amortizacije
541 Troškovi
rezervisanja za garantni rok
542 Rezervisanja
za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava
543 Rezervisanja
za zadržane kaucije i depozite
544 Rezervisanja
za troškove restrukturiranja
545 Rezervisanja
za naknade i druge beneficije zaposlenih
549 Ostala
dugoročna rezervisanja
55 NEMATERIJALNI
TROŠKOVI
550 Troškovi
neproizvodnih usluga
551 Troškovi
reprezentacije
552 Troškovi
premija osiguranja
553 Troškovi
platnog prometa
554 Troškovi
članarina
555 Troškovi
poreza
556 Troškovi
doprinosa
559 Ostali
nematerijalni troškovi
56 FINANSIJSKI
RASHODI
560 Finansijski
rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima
561 Finansijski
rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima
562 Rashodi
kamata
563 Negativne
kursne razlike
564 Rashodi
po osnovu efekata valutne klauzule
565 Rashodi
od učešća u gubitku zavisnih pravnih lica i zajedničkih ulaganja koji
se
obračunavaju korišćenjem metoda udela
569 Ostali
finansijski rashodi
57 OSTALI
RASHODI
570 Gubici
po osnovu rashodovanja i prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina,
postrojenja i opreme
571 Gubici
po osnovu rashodovanja i prodaje bioloških sredstava
572 Gubici
po osnovu prodaje učešća u kapitalu i hartija od vrednosti
573 Gubici
od prodaje materijala
574 Manjkovi
575 Rashodi
po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika, koji ne ispunjavaju uslove da se
iskažu u okviru revalorizacionih
rezervi
576 Rashodi
po osnovu direktnih otpisa potraživanja
577 Rashodi
po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe
579 Ostali
nepomenuti rashodi
58 RASHODI
PO OSNOVU OBEZVREĐENjA IMOVINE
580 Obezvređenje
bioloških sredstava
581 Obezvređenje
nematerijalnih ulaganja
582 Obezvređenje
nekretnina, postrojenja i opreme
583 Obezvređenje
dugoročnih finansijskih plasmana i drugih hartija od vrednosti
raspoloživih za prodaju
584 Obezvređenje
zaliha materijala i robe
585 Obezvređenje
potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana
589 Obezvređenje
ostale imovine
59 Gubitak
poslovanja koje se obustavlja
590 Gubitak
poslovanja koje se obustavlja
591 Rashodi,
efekti promene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina
599 Prenos
rashoda
Klasa 6: PRIHODI
60 PRIHODI
OD PRODAJE ROBE
600 Prihodi
od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima
601 Prihodi
od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima
602 Prihodi
od prodaje robe na domaćem tržištu
603 Prihodi
od prodaje robe na inostranom tržištu
61 PRIHODI
OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA
610 Prihodi
od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima
611 Prihodi
od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima
612 Prihodi
od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu
613 Prihodi
od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu
62 PRIHODI
OD AKTIVIRANjA UČINAKA I ROBE
620 Prihodi
od aktiviranja ili potrošnje robe za sopstvene potrebe
621 Prihodi
od aktiviranja ili potrošnje proizvoda i usluga za sopstvene potrebe
63 PROMENA
VREDNOSTI ZALIHA UČINAKA
630 Povećanje
vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga
631 Smanjenje
vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga
64PRIHODI
OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.
640 Prihodi
od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povraćaja poreskih
dažbina
641 Prihodi
po osnovu uslovljenih donacija
65 DRUGI
POSLOVNI PRIHODI
650 GTrihodi
od zakupnina
651 GTrihodi
od članarina
652 Prihodi
od tantijema i licencnih naknada
659 Ostali
poslovni prihodi
66 FINANSIJSKI
PRIHODI
660 Finansijski
prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica
661 Finansijski
prihodi od ostalih povezanih pravnih lica
662 Prihodi
od kamata
663 Pozitivne
kursne razlike
664 Prihodi
po osnovu efekata valutne klauzule
665 Prihoda
od učešća u dobitku zavisnih pravnih lica i zajedničkih ulaganja
669 Ostali
finansijski prihodi
67 OSTALI
PRIHODI
670 Dobici
od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme
671 Dobici
od prodaje bioloških sredstava
672 Dobici
od prodaje učešća i dugoročnih hartija od vrednosti
673 Dobici
od prodaje materijala
674 Viškovi
675 Naplaćena
otpisana potraživanja
676 Prihodi
po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika
677 Prihodi
od smanjenja obaveza
678 GTrihodi
od ukidanja dugoročnih rezervisanja
679 Ostali
nepomenuti prihodi
68 PRIHODI
OD USKLAĐIVANjA VREDNOSTI IMOVINE
680 Prihodi
od usklađivanja vrednosti bioloških sredstava
681 Prihodi
od usklađivanja vrednosti nematerijalnih ulaganja
682 Prihodi
od usklađivanja vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme
683 Prihodi
od usklađivanja vrednosti dugoročnih finansijskih plasmana i hartija od
vrednosti raspoloživih za prodaju
684 Prihodi
od usklađivanja vrednosti zaliha
685 Prihodi
od usklađivanja vrednosti potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana
689 Prihodi
od usklađivanja vrednosti ostale imovine
69DOBITAK
POSLOVANjA KOJE SE OBUSTAVLjA I PRENOS PRIHODA
690 Dobitak
poslovanja koje se obustavlja
691 Prihodi,
efekti promene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina
699 Prenos
prihoda
Klasa 7: OTVARANjE I ZAKLjUČAK RAČUNA STANjA I USPEHA
70 OTVARANjE
GLAVNE KNjIGE
700 Otvaranje
glavne knjige
71 ZAKLjUČAK
RAČUNA USPEHA
710 Rashodi
i prihodi
711 Dobitak
i gubitak poslovanja koje se obustavlja
712 Prenos
ukupnog rezultata
72 RAČUN
DOBITKA I GUBITKA
720 Dobitak
ili gubitak
721 Poreski
rashod perioda
722 Odloženi
poreski rashodi i prihodi perioda
723 Lična
primanja poslodavca
724 Prenos
dobitka ili gubitka
73 ZAKLjUČAK
RAČUNA STANjA
730 Izravnanje
računa stanja
74 SLOBODNA
GRUPA
Klasa 8: VANBILANSNA EVIDENCIJA
88 VANBILANSNA
AKTIVA
89 VANBILANSNA
PASIVA
Klasa 9: OBRAČUN TROŠKOVA I UČINAKA
90 RAČUNI
ODNOSA S FINANSIJSKIM
KNjIGOVODSTVOM
900 Račun
za preuzimanje zaliha
901 Račun
za preuzimanje nabavke materijala i robe
902 Račun
za preuzimanje troškova
903 Račun
za preuzimanje prihoda
91 MATERIJAL
I ROBA
910 Materijal
911Roba
912 Proizvodi
i roba u prodavnicama proizvođača
92RAČUNI
MESTA TROŠKOVA NABAVKE,
TEHNIČKE UPRAVE I POMOĆNIH
DELATNOSTI
93 RAČUNI
GLAVNIH PROIZVODNIH MESTA TROŠKOVA
94 RAČUNI
MESTA TROŠKOVA UPRAVE,
PRODAJE I SLIČNIH AKTIVNOSTI
95 NOSIOCI
TROŠKOVA
950 do 957 Nosioci
troškova
958 Poluproizvodi
sopstvene proizvodnje
959 Odstupanja
u troškovima nosioca troškova
96 GOTOVI
PROIZVODI
960 do 968 Gotovi
proizvodi
969 Odstupanja
u troškovima gotovih proizvoda
97 SLOBODNA
GRUPA
98 RASHODI
I PRIHODI
980 Troškovi
prodatih proizvoda i usluga
981 Nabavna
vrednost prodate robe
982 Troškovi
perioda
983 Otpisi,
manjkovi i viškovi zaliha učinaka
985 Slobodan
račun
986 Prihodi
po osnovu proizvoda i usluga
987 Prihodi
po osnovu robe (uključuju se prihodi s grupa računa 60, 61, 62, 64)
988 Slobodan
račun
989 Drugi
prihodi
99 RAČUNI
DOBITKA, GUBITKA I ZAKLjUČKA
990 Poslovni
dobitak i gubitak
991 Gubitak
i dobitak po osnovu prodaje materijala
992 Manjkovi
materijala i robe
993 Otpisi
materijala i robe
994 Viškovi
materijala i robe
999 Zaključak
obračuna troškova i učinakaoffline
 • m4rk0  Male
 • Administrator
 • Administrator tech foruma
 • Marko Vasić
 • Gladijator - Maximus Decimus Meridius
 • Pridružio: 14 Jan 2005
 • Poruke: 15766
 • Gde živiš: Majur (Colosseum)

Hvala.

offline
 • Pridružio: 04 Jan 2009
 • Poruke: 68

nema na cemu tu imas i za finansijsko i za upravljacko racunovodstvo tj za obracun troskova i ucinka.

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 957 korisnika na forumu :: 46 registrovanih, 4 sakrivenih i 907 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: 357magnum, A.R.Chafee.Jr., aramis s, beowl, bojank, Boskovic, darios, Denaya, Despot1, dika69, DZERY, Džordžino, FOX, Frunze, Georgius, ikan, Ilija Cvorovic, Insan, joca83, Karla, Koca Popovic, Lord Nem, manda87, Markan90, mean_machine, menges, mercedesamg, Nemanja.M, nenad81, Parker, pein, pera bager, Pyrqe, S-lash, Simon simonović, sokojet, solic, srbijaiznadsvega, stegonosa, Tas011, TeodorSan, Vlad000, vlad4, wizzardone, YU-UKI, yufighter