Pravni rječnik

Pravni rječnik

offline
 • grbe 
 • Moderator foruma
 • Pridružio: 20 Maj 2007
 • Poruke: 3403

A
ABOLICIJA
oslobadjanje od krivičnog gonjenja lica za koja postoji sumnja da su učinila krivična djela.
AFEKT
veoma snažno i kratkotrajno emocionalno doživljavanje praćeno vidljivim tjelesnim ispoljavanjem.
ALIBI
dokaz da je neko lice u vrijeme izvršenja krivičnog djela bilo na nekom drugom mjestu a ne na mjestu izvršenja.
AMNESTIJA
akt kojim se neodredjenom broju lica daje oslobodjenje od gonjenja, potpuno ili djelimično oslobodjenje od izvršenja kazne, zamjenjuje izrečena kazna blažom, odredjuje brisanje osude ili se ukidaju pravne posljedice osude.
APSOLUTNA PRAVA
subjektivna prava koja se odlikuju time što djeluju prema svim trećim licima.
B
BONA FIDES
označava savjesnost u najširem smislu.
BRANILAC
stručni pomagač okrivljenog u krivičnom postupku.
C
CORPUS DELICTI
predmet koji služi kao dokaz o izvršenom krivičnom djelu ili o krivici odredjenog lica.
Č
ČINJENIČNO STANJE
skup činjenica koje se utvrdjuju u postupku i koje su od važnosti i značaja za donošenje zakonite i pravilne odluke.
D
DEKLARATIVNA PRESUDA
presuda u parničnom postupku kojom se utvrdjuje (deklariše) postojanje ili nepostojanje jednog prava ili pravnog odnosa.
DELEGACIJA SUDA
ustanova procesnog prava po kojoj viši sud odredjuje da u jednoj pravnoj stvari postupa drugi stvarno nadležan sud, a ne onaj koji bi za nju inače redovno mjesno bio nadležan po zakonu.
DELIKT
protivpravno kršenje obaveza koje povlači odgovornost.
DJELIMIČNA PRESUDA
presuda u parničnom postupku kojom se odlučuje o jednom dijelu tužbenog zahtjeva ili o nekima od više zahtjeva obuhvaćenih istom tužbom, ako je samo dio zahtjeva sazreo za konačnu odluku, odn. ako je ovaj uslov ispunjen samo u pogledu nekih zahtjeva.
DOCNJA
svako zakašnjenje dužnika u izvršenju dospjele obaveze iz obligacije ili odbijanje povjerioca da primi izvršenje uredno ponudjene mu obaveze od strane dužnika.
DOPUNSKA PRESUDA
presuda u parničnom postupku kojom sud naknadno odlučuje o onom dijelu tužbenog zahtjeva , ili onima od više zahtjeva o kojima je propustio da odluči.
DRŽAVINA
faktička vlast na stvari bez obzira da li se vrši na osnovu subjektivnog prava ili bez pravnog osnova i nezavisno od toga da li držalac vjeruje da je ovlašćen da vrši tu faktičku vlast.
E
EKSPROPRIJACIJA
oduzimanje u zakonom propisanom postupku nepokretnosti koja se nalazi u privatnoj svojini i njen prelaz u državnu svojinu u opštem interesu uz pravičnu naknadu.
EKSTRADICIJA
predaja učinioca krivičnog djela od strane jedne države drugoj državi da mu se u toj državi sudi ili da u njoj izdrži kaznu , ako mu je već sudjeno.
ETAŽNA SVOJINA
pravo svojine na stanu , poslovnoj prostoriji ili garaži kao posebnim djelovima zgrade, s kojima su neraskidivo povezana odredjena prava na zajedničkim djelovima zgrade i na zemljištu na kome je zgrada podignuta.
EVIKCIJA
pravno uznemiravanje pribavioca stvari od strane trećeg lica koje je nosilac prava na stvari nastalog prije pribaviočevog sticanje, a što nije bilo poznato pribaviocu prilikom zaključivanja ugovora o pribavljanju stvari.
F
FIDUCIJA
pravni posao kojim jedna stranka prenosi svojinu na nekoj stvari na drugu stranku , a ova se obavezuje da će po ispunjenu ugovorene obaveze vratiti svojinu .
FIKTIVNI PRAVNI POSAO
pravni posao koji se preduzima samo prividno da bi se kod trećih lica stvorila lažna predstava o njegovom postojanju, a čije dejstvo stranke u stvari ne žele , tako da postoji svjestan nesklad izmedju stvarne i izjavljene volje.
FIZIČKO LICE
čovjek kao subjekt prava , tj ljudsko biće koje ima pravnu sposobnost.
FORMALNI UGOVOR
ugovor kod kojeg volja stranaka treba da bude izjavljena u odredjenoj formi da bi mogao da proizvodi pravna dejstva.
G
GLAVNA RASPRAVA
centralni stadijum u razvoju parničnog postupka.
GLAVNI PRETRES
centralni stadijum u razvoju krivičnog postupka.
GRADJANSKI SUDSKI POSTUPAK
zajednički naziv za parnični , izvršni i vanparnični sudski postupak.
H
HIPOTEKA
pravo zaloge u korist povjerioca koji je ovlašćen, na način propisan zakonom, da traži namirenje svog potraživanja iz vrijednosti te nepokretnosti prije povjerilaca koji na njoj nemaju hipoteku, kao i prije povjerilaca koji su hipoteku na njoj stekli poslije njega, bez obzira na promjenu vlasnika opterećene nepokretnosti
I
IMOVINSKA PRAVA
subjektivna gradjanska prava koja imaju imovinsku(novčanu) vrijednost i koja se mogu izraziti novcem.
IMUNITET
pravo,tj.povlastica pojedinaca da budu izuzeti od primjene pojedinih pravnih propisa koji se na druga lica redovno primjenjuju.
INTABULACIJA
upis u zemljišne knjige na osnovu koga se zemljišnoknjižno pravo stiče.
INTELEKTUALNA SVOJINA
zajednički naziv za autorsko pravo i pravo industrijske svojine.
ISTRAGA
faza prethodnog postupka koju sprovodi sud a koja se pokreće na zahtjev ovlašćenog državnog tužioca , protiv lica za koje postoji osnovana sumnja da je učinilo krivično djelo
IZIGRAVANJE ZAKONA
postupanje po zakonu , tj.pravnom propisu , s namjerom da se ostvari svrha koju isti zabranjuje , odnosno ne predvidja je kao normalnu svoju svrhu.
IZVRŠNA ISPRAVA
isprava na osnovu koje je jedan pravni subjekt ovlašćen da od suda zahtijeva prinudno ostvarenje svoga potraživanja u izvršnom sudskom postupku.
IZVRŠNOST
svojstvo pravnog akta koji je stupio na snagu da može biti izvršen, tj. da subjekti na koje se odnosi imaju po njemu postupiti čim nastupe uslovi koji su za to u njemu predviđeni.
J
JAVNA ISPRAVA
pismeno koje izdaje ili potvrđuje nadležni državni ili drugi organ i koje je sastavljeno u cilju konstatovanja odredjenih činjenica ili pravnog posla koji ima značaja ili proizvodi pravna dejstva.
JAVNI RED I MIR
medjusobni odnosi gradjana koji su u skladu sa pravilima ponašanja o normalnom načinu života i društvenoj disciplini.
JAVNOST U POSTUPKU
pravilo da se svaki postupak zaštite i ostvarivanja prava, a posebno postupak pred sudom, sprovodi u prisustvu javnosti, osim zakonom predvidjenih izuzetaka.
JEMSTVO
mjera za obezbjedjenje prisustva okrivljenog u postupku.
JURISDIKCIJA
djelokrug u kome sudovi vrše svoja ovlašćenja.
K
KONAČNA PRESUDA
redovna vrsta presude u parničnom postupku kojom se konačno odlučuje o predmetu spora , kako o osnovanosti tako i o visini tužbenog zahtjeva.
KRADJA
oduzimanje tudje pokretne stvari u namjeri da se njenim prisvajanjem pribavi sebi ili drugom protivpravana imovinska korist.
KRAJNJA NUŽDA
jedan od osnova koji isključuje postojanje krivičnog djela, a učinjeno je u krajnjoj nuždi da bi učinilac od sebe ili drugog otklonio istovremenu neskrivljenu opasnost koja se na drugi način nije mogla otkloniti i ako pritom učinjeno zlo nije veće od zla koje je prijetilo.
KRIVIČNO DJELO
društveno opasno djelo koje je zakonom odredjeno kao krivično djelo i čija se obilježja odredjena zakonom.
L
LIČNA PRAVA
prava koja su najneposrednije vezana za ličnost gradjanina kao pojedinca
M
MEDJUPRESUDA
presuda kojom se sud u parnici ograničava na utvrdjenje da je zahtjev osnovan , ne odlučujući o njegovoj visini.
N
NADRIPISAR
lice koje se neovlašćeno i za nagradu bavi pružanjem pravne pomoći.
NASCITURUS
začeto a još nerodjeno dijete koje se smatra rodjenim ako je to u njegovom interesu.
NASLJEDNIČKA IZJAVA
jednostrana izjava volje nasljednika o prijemu ili odbijanju nasljedja ostavioca.
NEHAT
psihički odnos učinioca prema krivičnom djelu koji nije htio njegovo izvršenje niti je na njega pristao.
NEPOKRETNA STVAR
stvar koja se ne može premještati sa jednog mjesta na drugo bez poremećaja njene suštine.
NUŽNA ODBRANA
odbrana koja je neophodno potrebna da bi se odbio od sebe ili drugog istovremeni protivpravni napad .
NUŽNI DIO
zakonom odredjeni dio zaostavštine kojim ostavilac ne može testamentom pravovaljano raspolagati , jer taj dio po samom zakonu imaju pravo da naslijede odredjena lica iz kruga mogućih zakonskih naslednika ostavioca , koja se nazivaju nužni naslednici.
O
OBUSTAVA POSTUPKA
način na koji sud ili drugi javni organ okončava postupak koji pred njim teče , zato što je postupak izgubio svoje opravdanje prije donošenja konačne odluke.
ODBRANA OKRIVLJENOG
procesna aktivnost koja se sastoji u suprostavljanju optužbi i u sprečavanju da okrivljeni u postupku trpi više od onoga što je prema zakonu dužan da trpi.
OKRIVLJENI
opšti naziv za lice protiv koga se vodi krivični postupak.
OPTUŽNICA
u zakonskoj formi satavljen pismeni akt ovlašćenog državnog tužioca kojim od nadležnog suda traži da se odredi glavni pretres protiv odredjenog lica za odredjeno krivično djelo i utvrdi njegova krivična odgovornost.
OSLOBODJENJE OD KAZNE
izuzetno ovlašćenje suda da pod zakonom predvidjenim uslovima učinioca krivičnog djela proglasi krivim ali mu ne izrekne kaznu .
P
PODSTREKAVANJE
svjesno i voljno formiranje kod drugog odluke da izvrši krivično djelo.
POKUŠAJ KRIVIČNOG DJELA
započeto a nedovršeno krivično djelo.
POMAGANJE
kažnjivo učestvovanje u izvršenju krivičnog djela umišljanim pružanjem pomoći izvršiocu krivičnog djela koje je on zaista izvršio.
POMILOVANJE
akt kojim se osudjeno lice potpuno ili djelimično oslobadja izvršenja kazne ili mu se ublažava osuda.
POSLOVNA SPOSOBNOST
sposobnost stvarati svojim izjavama volje prava I obaveze , sposobnost zaključivanja pravnih poslova.
PRAVNA ZABLUDA
nepoznavanje pravnih propisa.
POVRAĆAJ U PREDJAŠNJE STANJE
pravno sredstvo kojim se omogućuje stranci koja je iz opravdanih razloga propustila neki rok ili ročište i usljed toga izgubila pravo na preduzimanje neke procesne radnje , da tu radnju naknadno izvrši.
PRAVNA POMOĆ
vršenje neke procesne radnje od strane drugog suda a ne onog pred kojim postupak teče.
PRAVNA SPOSOBNOST
sposobnost biti subjekt u pravu , tj imati prava i obaveze.
PRAVNO LICE
društvena tvorevina koja ima pravni subjektivitet, pravnu, poslovnu i deliktnu odgovornost i svoj naziv i sjedište.
PRAVOSNAŽNOST
svojstvo pravnog akta koje se sastoji u nemogućnosti da se njegova zakonitost ispituje u redovnom postupku redovnim pravnim lijekom(žalbom) jer se uzima da je zakonit.
R
ROK
vremenski razmak čijim istekom pravo dospijeva(odložni rok) ili prestaje (raskidni rok).
ROČIŠTE
vrijeme namijenjeno usmenim radnjama stranaka u parnici.
S
SAIZVRŠILAŠTVO
svjesno i voljno ostvarenje krivičnog djela od strane više lica.
SAMOPOMOĆ
upotreba sopstvene sile da bi se ostvarilo pravo.
SAMOVLAŠĆE
ostvarivanje svoga prava sopstvenim radnjama ,protivno volji subjekta obaveze.
SIROMAŠKO PRAVO
pravo na oslobadjanje od obaveze plaćanja administrativnih taksa kojima podležu podnesci i njihovi prilozi, rješenja, uvjerenja i dr. spisi i radnje predvidjene propisima o taksama.
SPORAZUM O NADLEŽNOSTI
procesnopravni ugovor zaključen u pismenom obliku kojim stranke utvrdjuju da im nastali građanski spor, ili takav koji će možda nastati iz odredjenog odnosa, presudi drugi sud a ne onaj koji je nadležan po zakonu.
STATUS QUO
nepromijenjenost stanja o kome je riječ , bilo prošlog bilo sadašnjeg.
STVARNA ZABLUDA
nesvjesna nesaglasnost izmedju stvarne i izjavljene volje koja se odnosi na neku činjenicu i koja je od uticaja za odredjeni pravni posao.
T
TUŽBA
radnja kojom pravni subjekt pokreće parnični postupak tj. traži sudsku zaštitu povrede subjektivnog prava.
U
UGOVOR
saglasnost volja dva ili više lica do koje dolazi sa ciljem da se ustanovi, promijeni ili ukine neki pravni odnos.
UMIŠLJAJ
psihički odnos učinioca prema krivičnom djelu koji je htio njegovo izvršenje i na njega je pristao.
UPRAVNI SPOR
radi osiguranja sudske zaštite prava građana i pravnih osoba te radi osiguranja zakonitosti sud u upravnom sporu odlučuje o zakonitosti akata kojima državni organi i organizacije koje imaju javna ovlašćenja rješavaju o pravima i obavezama u upravnim stvarima.
USLOVNA OSUDA
utvrdjivanje kazne učiniocu krivičnog djela uz odredjenje da se ista neće izvršiti , ako osudjeni za vrijeme koje odredi sud a koje ne može biti kraće od jedne ni duže od 5 godina ne učini novo krivično djelo.
USLOVNI OTPUST
otpuštanje na slobodu osudjenog lica prije nego što je izdržalo u potpunosti kaznu lišenja slobode, pod uslovom da do isteka vremena za koje je izrečena kazna ponovo ne učini krivično djelo.
V
VANREDNO UBLAŽAVANJE KAZNE
vanredni pravni lijek u krivičnom postupku kojim se zahtijeva naknadno odmjeravanje kazne, poslije pravosnažnosti presude, zbog toga što su se pojavile nove okolnosti kojih nije bilo kad je izricana presuda ili za koje tada sud nije znao iako su postojale, a očigledno bi dovele do odmjeravana blaže kazne u izrečenoj presudi.
VIŠA SILA
okolnost čije nastupanje dužnik nije bio dužan da predvidi , niti je mogao da izbjegne ili otkloni njeno dejstvo, a usljed njenog nastupanja je nastala šteta ili je došlo do nemogućnosti izvršenja obaveze.
Z
ZASTARELOST
ustanova nemogućnosti zaštite nekog prava odn.primjene sankcije za delikt usljed proteka odredjenog vremena u kome ovlašćenje za tu zaštitu odn.sankciju nije vršeno.
ZABLUDA
netačna svijest o nekoj važnoj činjenici usljed koje je izvršen materijalni akt od uticaja po pravne odnose ili donijet, odn. zaključen pravni akt do koga ne bi došlo da nije bilo netačne svijesti.
ZASTUPNIŠTVO
vršenje pravnih poslova u tudje ime na osnovu ovlašćenja za zastupanje, s tim da prava i obaveze iz preduzetog posla neposredno nastaju za zastupanog , kao da je posao on sam preduzeo.
Ž
ŽALBA
redovni pravni lijek koji se može izjaviti protiv presude ili rješenja.

Izvor sajt Vrhovnog suda Crne GoreRegistruj se da bi učestvovao u diskusiji. Registrovanim korisnicima se NE prikazuju reklame unutar poruka.
offline
 • SSpin 
 • Saradnik foruma
 • Pridružio: 09 Dec 2004
 • Poruke: 6488
 • Gde živiš: Nis -> ***Durlan City***

Recnik pravnih termina za novinare PDF fajl ~ 130 KBoffline
 • Pridružio: 29 Jan 2009
 • Poruke: 488
 • Gde živiš: tako blizu, a tako daleko

pod "M" nema "medijacija", postupak mirnog rešavanja spora u kojem učestvuje treće stručno lice (UMPROFOR među zaraćenim stranama, izmiritelj, balans).

offline
 • grbe 
 • Moderator foruma
 • Pridružio: 20 Maj 2007
 • Poruke: 3403

Ovo nije, naravno, konacan rjecnik. Svako updateovanje je dobrodoslo.

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 918 korisnika na forumu :: 36 registrovanih, 7 sakrivenih i 875 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: -[CoA]-, A.R.Chafee.Jr., aerofreak, Arhiv, arsa, Bogoslov, BoT, Brot, caesar, Chainsaw, djboj, dragon986, eulereix, goxin, jednoruki krstivoje, kalens021, kunktator, kybonacci, MB120mm, mercedesamg, Mikulino, moonshine, MrNo, mrvica78, nemkea71, novator, pavle_pzs, rovac, sabros, shone34, Srki94, Tas011, vasa.93, VJ, vlvl, 2001