Spisak i objasnjenje komandi u okviru recovery console

Spisak i objasnjenje komandi u okviru recovery console

offline
  • m4rk0  Male
  • Administrator
  • Administrator tech foruma
  • Marko Vasić
  • Gladijator - Maximus Decimus Meridius
  • Pridružio: 14 Jan 2005
  • Poruke: 15766
  • Gde živiš: Majur (Colosseum)

 
   attrib    del        fixboot   more     set
   batch     delete     fixmbr    mkdir    systemroot
   bootcfg   dir        format    more     type
   cd        disable    help      net           
   chdir     diskpart   listsvc   rd           
   chkdsk    enable     logon     ren           
   cls       exit       map       rename 
   copy      expand     md        rmdirATTRIB
Komandu Attrib koristite da bi promenili atribute (osobine) neke datoteke ili fascikle. Ovu komandu možete koristiti sa sledećim parametrima:
-R
+R
-S
+S
-H
+H
-C
+C

Primedba:
+ : dodaje atribut
- : poništava atribut
R : “Samo za čitanje” (Read-only) atribut datoteke
S : Atribut sistemske datoteke
H : Atribut skrivene datoteke
C : Atribut kompresovane datoteke

Morate ili dodati ili poništiti najmanje jedan atribut. Da bi videli prikaz svih atributa, koristite komandu dir.

BATCH
batch inputfile [outputfile]
Ovu komandu koristite da bi pokrenuli komande koje su naznačene u nekoj tekstualnoj datoteci. U komandnoj sintaksi, inputfile označava tekstualnu datoteku u kojoj su naznačene komande koje treba da se izvrše a outputfile označava datoteku koja će sadržati rezultat izvršene komande. Ako ne naznačite outputfile, rezultat će se prikazati na ekranu.

BOOTCFG
Ovu komandu možete koristiti da bi podesili startovanje sistema kao i oporavak. Ova komanda možete koristiti sa sledećim opcijama:

bootcfg /add
bootcfg /rebuild
bootcfg /scan
bootcfg /list
bootcfg /disableredirect
bootcfg /redirect [portbaudrate] | [useBiosSettings]

Primeri:

bootcfg /redirect com1 115200
bootcfg /redirect useBiosSettings


Možete koristiti i sledeće opcije:
/add : Dodaje Windows instalaciju na listu startovanja sistema (boot menu).
/rebuild : Pretraži sve Windows instalacije tako da bi mogli da izaberete koju instalaciju da dodate.
/scan : Skenira sve čvrste diskove u potrazi za Windows instalacijama I prikaže rezultate na ekranu kako bi mogli da izaberete koju instalaciju da dodate.
/default : Postavlja podrazumevanu vrednost (default) na listi startovanja sistema (boot).
/list : Prikazuje sve unose koje se nalaze na listi startovanja sistema.
/disableredirect : Onemogućava redirigovanje (redirection) u boot loader-u.
/redirect : Omogućuje redirigovanje u boot loader-u sa specifičnom konfiguracijom.

CD i CHDIR
Ove komande koristite da bi prešli u drugu fasciklu. Na primer:
- Unesite cd .. da bi prešli u jedan nivo na gore (parent folder).
- Unesite cd drive: da bi prikazali trenutu fasciklu na traženoj jedinici (drive).
- Unesite cd bez parametara da bi prikazali trenutnu jedinicu i fasciklu.

The Komanda chdir koristi prazna mesta . Zbog ovoga, morate staviti znake navoda (“”) pre i posle imena fascikle koja sadrži putanju, na primer:

cd "\windows\profiles\username\programs\start menu"

Komanda chdir radi samo u sistemskim fasciklama instalacije na kojoj ste prijavljeni, na pokretnim medijima, u glavnoj fascikli (root folder) bilo koje paritcije na čvrstim diskovima i na lokalnim instalacionim resursima.

CHKDSK
Sintaksa: chkdsk jedinica (drive) /p /r
Komanda chkdsk proverava specifikovanu jedinicu i popravlja jedinicu ako je to potrebno. Ova komanda takođe označava loše sektore (bad sectors) na jedinici i popravlja čitljive informacije sa te jedinice.

Možete koristit sledeće opcije:
/p : Izvršava detaljnu proveru jedinice i popravlja greške.
/r : Locira loše sektore i popravlja čitljive informacije.

Primedba Ako postavite /r opciju, morate dodati i /p. Kada koristite chkdsk komandu bez argumenata, komanda proverava jedinicu bez gore navedenih opcija.
Za korišćenje chkdsk komande potreban je Autochk.exe datoteka. CHKDSK automatski locira ovu datoteku u fascikli za pokretanje (startup folder). Ako je komandna konzola (Command Console) preinstalirana, fascikla za pokretanje se obično nalazi u CMDCONS fascikli.
Ako CHKDSK nije u mogućnosti da pronađe Autocchk.exe u fascikli za pokretanje, CHKDSK će pokušati da je pronađe na Windows CD-ROM mediji. Ako ni tamo ne pronađe ovu datoteku, CHKDSK će tražiti da pokažete lokaciju na kojoj se može naći ova datoteka.

CLS
Ovu komandu možete koristiti da bi obrisali ekran.

COPY
Sintaksa: copy izvor (source) odredište (destination)

Ovu komandu možete koristiti za kopiranje datoteka, U komandnoj sintaksi, izvor prestavlja datoteku koju želite da kopirate a odredište predstavlja fasciklu ili ime datoteke gde će ta datoteka biti kopirana. Ne možete koristiti zvezdicu (*) i ne možete kopirati fasciklu. Ako kopirate kompresovanu datoteku sa Windows CD-ROM-a, datoteka će automatski biti otpakovana.
Izvor može biti datoteka na pokretnoj mediji, bilo kojoj fascikli u sistemskim fasciklama u Windows instalaciji na kojoj ste prijavljeni, glavnoj fascikli (root folder) bilo koje jedinice, lokalnim instalacionim resursima, kao i CMDCONS fascikli.
Ako odredište nije specifikovano, podrazumevana vrednost je trenutna fascikla u kojoj se nalazite. Ako datoteka već postoji, sistem će tražiti akciju korisnika da li da se prekopira (overwrite) postojeća datoteka. Odredište ne može biti pokretni medij.

DEL i DELETE
Sintaksa: del jedinica (drive): path ime datoteke (filename)
delete [b]del jedinica (drive): path ime datoteke (filename)
Koristite ovu komandu za brisanje datoteka. U sintaksi jedinica (drive): path ime datoteke (filename) označava datoteku koju želite da obrišete. Komanda delete se može koristiti samo u sistemskoj fascikli trenutne Windows instalacije, na jedinicama pokretnog skladišta, na osnovnoj fascikli (root folder) bilo koje jedinice čvrstog diska ili na resursima lokalne instalacije. Komanda delete ne prihvata specijalne karaktere (wildcard characters).

DIR
Sintaksa: dir jedinica (drive): path ime datoteke (filename)

Ovu komandu možete koristiti da bi na ekranu prikazali listu datoteka i pod fascikla u fascikli. U sintaksi jedinica (drive): path ime datoteke (filename) (filename) označava jedinicu, fasciklu i datoteke koje želite da listate. Komanda dir lista sve datoteke uključujući skrivene i sistemske datoteke. Datoteke mogu imati sledeće atribute:
D : Direktorijum
H : Skrivena datoteka
S : Sistemska datoteka
E : Šifriran, kriptovan
R : Samo za čitanje datoteka
A : Datoteke koje su spremne za arhiviranje
C : Kompresovane
P : Reparse point
Komanda dir se može koristiti samo u sistemskoj fascikli trenutne Windows instalacije, na jedinicama pokretnog skladišta, na osnovnoj fascikli (root folder) bilo koje jedinice čvrstog diska ili na resursima lokalne instalacije.

DISABLE
Sintaksa: disable ime servisa (servicename)
Ovu komandu možete koristiti da bi onemogućili rad nekog servisa ili driver-a (driver). U komandnoj sintaksi, ime servisa označava ime servisa ili driver-a koje želite da onemogućite.

Komandu listsvc možete koristiti da bi prikazali sve servise ili driver-e koje je moguće onemogućiti. Komanda disable prikazuje na ekranu predhodni status željenog servisa pre nego što ga promeni u SERVICE_DISABLED. Ovom komandom možete videti predhodni status nekog servisa pre resetovanja.

Komanda disable prikazuje sledeće start_type vrednosti:
SERVICE_DISABLED
SERVICE_BOOT_START
SERVICE_SYSTEM_START
SERVICE_AUTO_START
SERVICE_DEMAND_START

DISKPART
Sintaksa: diskpart /add (dodaj) /delete (obriši)device_name (ime uređaja)drive_name (ime jedinice)partition_name (ime particije)size (veličina)
Ovu komandu možete koristiti da bi postavili particije na vašim čvrstim diskovima. Možete koristiti sledeće opcije:
/add : Pravi novu particiju.
/delete : Briše postojeću particiju.
device_name : Ime uređaja koji se koristi da bi se napravila nova particija.
drive_name : Jedinica (drive-letter-based name), napr. D:.
partition_name : Ime particije koju želite da obrišete.
size : Veličina nove particije u megabajtima.
Možete odrediti ime uređaja iz rezultata dobijenih iz MAP komande, na primer Device\HardDisk0. Možete koristiti i ime particije umesto imena jedinice, na primer \Device\HardDisk0\Partition1. Ako ne koristite argumente, pojaviće se ekran za upravljanje particijama.

Upozorenje Korišćenjem ove komande možete pokvariti tablu particije (partition table) ako je čvrsti disk prebačen u dinamiči disk. Nemojte modifikovati strukturu dinamičkih diskova sem ako koristite alat za upravljanje diskovima (Disk Managemeng Tool).

ENABLE
Sintaksa: enable ime servisa (servicename)način startovanja (start_type)

Ovu komandu možete koristiti kako bi omogućili neki sistemski servis ili drajver (driver).

Koristite komandu listsvc da bi prikazali na ekranu sve relevantne service ili drajvere koji se mogu omogućiti. Komanda enable ispisuje na ekranu prednodni način startovanja servisa pre nego što kreira novu vrednost. Dobra ideja je da zapamtite staru vrednost, u slučaju da je morate vratiti.

Validne opcije za način startovanja (start_type) su:
SERVICE_BOOT_START
SERVICE_SYSTEM_START
SERVICE_AUTO_START
SERVICE_DEMAND_START
Ako ne postavite način startovanja, komanda enable će ispisati na ekran predhodni način startovanja.

EXIT
Ovu komandu možete koristiti da bi izašli iz WRC i ponovo pokrenuli sistem.

EXPAND
Sintaksa: expand izvor (source) [/F: ime datoteke (filespec)] [odredište (destination)] [/y] expand izvor (source) [/F: ime datoteke (filespec)] [odredište (destination)] /D
Ovu komandu možete koristiti da bi proširili datoteku. U komandoj sintaksi odredište (source) označava ime datoteke koju želite da proširite a odredište (destination) označava fasciklu u kojoj će biti nova datoteka. Ako ne označite destinaciju, podrazumavana vrednost će biti u trenutnoj fascikli. U sintaksi ove komande ne možete koristiti složene karaktere (wildcard).

Možete koristit sledeće opcije:
/y : Ne pitaj za potvrdu presnimacanja datoteke.
/f:filespec : Označava datoteku koja će biti proširena.
/d : Ne proširuj, samo prikaži direktorij fascikla izvora.

Ako izvor (source) sadrži više od jedne datoteke, morate koristit /f:filespec kako bi označili datoteku koju želite da proširite.

Odredište (destination) može biti bilo koja fascikla u sistemskoj fascikli trenutne Windows instalacije, glavnoj fascikli jedinice, lokalnom instalacionom izvoru, ili Cmdcons fascikli. Odredište ne može biti pokretno skladište i odredišna datoteka ne može imati atribut read-only.

Ako ne koristite /y opciju, komanda expand će pitati da li da presnimi datoteku ako ista već postoji.

FIXBOOT
Sintaksa: fixboot ime jedinice (drive name):
Koristite ovu komandu kako bi napisali nov Windoews boot sektor na sistemskoj particiji. U komandnoj sintaksi, ime jedinice (drive name) je slovo jedinice na kojoj će boot sektor biti upisan. Ova komanda popravlja oštećen Windows boot sektor. Ova komanda je nadjačava podrazumevane vrednosti, koje će biti upisana u boot sistemsku particiju. Komanda fixboot radi samo na x86 baziranim računarima.

FIXMBR
Sintaksa: fixmbr ime jedinice (sevice name)
Koristite ovu komandu kako bi popravili MBR (master boot record) u boot particiji. U komandnoj sintaksi, ime jedinice je opciono ime jedinije koje označava uređaj kome je potreban nov MBR. Koristite ovu komandu ako je virus oštetio MBR i Windows nije u stanju da se pokrene.

Upozorenje Ova komanda može oštetiti vaše table particije ako je prisutan virus ili postiji hardware-ski problem. Korišćenjem ove komande možete stvoriti i particiju kojoj je nemoguće pristupiti. Savetujemo da pokrenete anti virus software kako bi njime pokušali da očistite MBR tj pre korišćenja ove komande.

Ime jedinice možete dobiti korišćenjem map komande. Ako ne označite ime uređaja, MBR boot uređaja će biti popravljen, na primer: :

fixmbr \device\harddisk2

Ako komanda fixmbr detektuje nestandardnu ili nevažeću paritciju, komanda će pitati za vašu dozvolu pre nego što presnimi MBR. Komanda fixmbr radi samo na x86 baziranim računarima.

FORMAT
Sintaksa: format jedinica (drive): /Q /FS:sistem datoteka (file-system)
Koristite ovu komandu kako bi formatirali jedinicu u označeni sistem datoteka. U komandnoj sintaksi, /Q brzo formatira jedinicu, jedinica (drive) je slovo particije koje će biti farmatirana, i /FS:sistem datoteka (file-system) označava vrstu sistema datoteka koju možete koristit kao FAT, FAT32, or NTFS. Ako ne označite sistem datoteka, ako postoji, biće korišćen postojeći sistem datoteka

LISTSVC
Komadna listsvc prikazuje na ekranu sve servise, drajvere, i njihove načine startovanja, u trenutnoj Windows instalaciji. Ova komanda je korisna zajedno sa disable i enable komandama.

Lista je izvučena iz %SystemRoot%\System32\Config\System hive. Ako je sistemska vrednost (sistem hive) oštećena ili nedostaje, rezultati su nepredvidivi.

LOGON
Komanda logon prikazuju na ekranu sve detektovane Windows instalacije i zatim traži administratorski password za kopiju Windows-a na koju želite da se logujete. Ako prva tri puta da se logujete na Windows instalaciju budu neuspešna, WRC će se ugasiti i računar će se restartovati.

MAP
Sintaksa: map arc
Koristite ovu komandu kako bi prikazali na ekranu slova jedinica, tipove sistema datoteka, veličine particija i puteva ka fizičkim uređajima.
U komandnoj sintaksi, parametar arc govori map komandi da koristi ARC puteve umesto Windows Device puteva .

MD and MKDIR
The md i mkdir Ove komande kreiraju nove fascikle. Složeni (wildcard) karakteri se ne mogu koristiti. MKDIR komanda radi samo u sistemskim fasciklama trenutne Windows instalacije, u pokretnim jedinicama, u glavnoj fascikli bilo koje particije na čvrstim diskovima, ili na lokalnom resursu Windows instalacije.

MORE
Sintaksa: more ime datoteke (filename)
Koristite ovu komandu kako bi na ekranu prikazali teksualnu datoteku.

NET
Iako Help pokazuje drugačije, ova komanda nije dostupna u WRC. Potrebni protokoli nisu pokrenuti u WRC, te zbog toga ova komanda nije dostupna.

RD i RMDIR
Komande rd i rmd možete koristiti za brisanje fascikli. Komande rd i rmdir možete koristiti samo u sistemskoj fascikli trenutne Windows instalacije, na jedinicama pokretnog skladišta, na osnovnoj fascikli (root folder) bilo koje jedinice čvrstog diska ili na resursima lokalne instalacije.

REN i RENAME
Koristite ove komande da bi promenili ime datoteke.

Primedba Ne možete označiti novu jedinicu ili putanju za datoteku koju želite da preimenujete. Ovu komandu možete koristiti samo u sistemskoj fascikli trenutne Windows instalacije, na jedinicama pokretnog skladišta, na osnovnoj fascikli (root folder) bilo koje jedinice čvrstog diska ili na resursima lokalne instalacije.

SET
Ovu komandu možete koristiti kako bi označili ili pomenili četiri evironment varijable.
AllowWildCards = FALSE AllowAllPaths = FALSE AllowRemovableMedia = FALSE NoCopyPrompt = FALSE

SYSTEMROOT
Komanda systemroot postavlja trenutnu radnu fasciklu kao %SystemRoot% trenutne Windows instalacije na kojoj ste prijavljeni.

TYPE
Sintaksa: type ime datoteke (filename)
Koristite komandu type kako bi prikazali tekstualnu datoteku.command to display a text file.


IZVOR: support.microsoft.comRegistruj se da bi učestvovao u diskusiji. Registrovanim korisnicima se NE prikazuju reklame unutar poruka.
Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 391 korisnika na forumu :: 8 registrovanih, 0 sakrivenih i 383 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: Istman, Milometer, pacika, ruma, SlaKoj, voja64, 125, 1107