2 racunara u mrezi, problem s internetom

2

2 racunara u mrezi, problem s internetom

offline
 • Pridružio: 09 Jun 2010
 • Poruke: 13

Napisano: 13 Jun 2010 1:36

USBNoRisk 2.5 (26 July 2009) by bobby

Started at 6/13/2010 01:35:24

Searching for connected USB Mass storage...
----------------------------------------
========================================

Searching for other storage...
----------------------------------------
D: {93732455-fe4d-11d5-954a-806d6172696f}
C: {93732457-fe4d-11d5-954a-806d6172696f}
========================================


Scanning fixed storage...
----------------------------------------

No blocked files found on C:
No Autorun.inf files found on C:
No mountpoint found for C:
No mountpoint found for 93732457-fe4d-11d5-954a-806d6172696f
No Desktop.ini files found on C:
----------------------------------------

No blocked files found on D:
No Autorun.inf files found on D:
No mountpoint found for D:
No mountpoint found for 93732455-fe4d-11d5-954a-806d6172696f
No Desktop.ini files found on D:
----------------------------------------

autorun.inf found in Qoobox
----------------------------------------
Content of C:\QooBox\Quarantine\C\autorun.inf.vir
----------------------------------------
;12T14I69FX2E03Q9ZYM
[aUTORUN]
;5
;B6M5HOUGHF2087TLC51IB5Y99E1FK2272X9298QYY8O6AZM1R34R3IXBPAKW9
;755GH782Y39Z31JBS7IH18NMQ2OHF8DM
;263344BEDQH5UNO8662G2NM8CA7QY08104EKP5WML754VXZ2A9XQ70CH4U7F8U
;6625KXG1S86BBFXTL97OEB70799E2QBI9BIO1H8KG19GB
OPEN=UiPVKr.ExE
;45F27A231FCABAE1D81E005E0841BDA88E8C0E96B727D2C7BFC81571
;7KWBSR4WM4QA9
;3HDH076YZ2VI90C8E3P6D5SG1AC4JSXW1NZM998Q5O08N44
;285S0RY4S64470REW74D4RD5MK4740S8044F5
;554RE32VBA0N2B5L55O542428KV3R7YY27T6W387CHQ703081ZKZR36ELMPK3
;3IG2YV6NKZ4721O35UD
ShElL\opeN\defAuLT=1
;R8
SHELl\open\CoMmand=UIPvkr.exe
;2Y2HAE1MN56J3JVO3MS39B7918F1SSA9C2UK4A8JY16S8KG530XZ6P076U2BPXW836806YX90A8
----------------------------------------
Content of C:\QooBox\Quarantine\D\autorun.inf.vir
----------------------------------------
;12T14I69FX2E03Q9ZYM
[aUTORUN]
;5
;B6M5HOUGHF2087TLC51IB5Y99E1FK2272X9298QYY8O6AZM1R34R3IXBPAKW9
;755GH782Y39Z31JBS7IH18NMQ2OHF8DM
;263344BEDQH5UNO8662G2NM8CA7QY08104EKP5WML754VXZ2A9XQ70CH4U7F8U
;6625KXG1S86BBFXTL97OEB70799E2QBI9BIO1H8KG19GB
OPEN=UiPVKr.ExE
;45F27A231FCABAE1D81E005E0841BDA88E8C0E96B727D2C7BFC81571
;7KWBSR4WM4QA9
;3HDH076YZ2VI90C8E3P6D5SG1AC4JSXW1NZM998Q5O08N44
;285S0RY4S64470REW74D4RD5MK4740S8044F5
;554RE32VBA0N2B5L55O542428KV3R7YY27T6W387CHQ703081ZKZR36ELMPK3
;3IG2YV6NKZ4721O35UD
ShElL\opeN\defAuLT=1
;R8
SHELl\open\CoMmand=UIPvkr.exe
;2Y2HAE1MN56J3JVO3MS39B7918F1SSA9C2UK4A8JY16S8KG530XZ6P076U2BPXW836806YX90A8
----------------------------------------
========================================
Initial scan finished!
========================================


New device connected at 6/13/2010 01:35:43

Scanning for connected USB mass storage...
----------------------------------------
H: {456f292c-e668-11de-8edf-00112f75c6e2}
Added H:
========================================

Scanning USB mass storage for files...
----------------------------------------
Blocked file found: H:\autorun.inf.blocked
----------------------------------------
Content of H:\autorun.inf.blocked
----------------------------------------
[autorun
(dsakdasêÄË×ÑÀÊÄ׊Œê䌊×Č̊kDL?FSAFNsak?fmjwq?DKWQDWLQáäÂÛÜÁÂÆëÀËÉÆÙÀËùæÖÉÂÄÇÔÛÆñüÑüÔÛÆÑëáÔÛäáñâÔÛÂÁëÛÝÄÆÂÝÆäÖÂËÖëÙÂëéùËÄâçéÂËöõçâëäÔÛâëäÔÛÜËÀÔÛÒÜëäæ÷ÿüìßËÄòñËÆÖÙËÀÖÀËÄÝÖÔÛÄüàÄÆÔÛÜïàôûäæáâôÄÆÂÁÝÖÉÆÂËéöîàÖÆÎâàöÔðòâöäéâëîÖÉÆ
open=DIJANA/lausanerka.exe
action=Open folder to view files using Windows Explorer
icon=DIJANA/lausanerka.exe
Shell\open\command=DIJANA/lausanerka.exe
shell\open\command=DIJANA/lausanerka.exe
USEAUTOPLAY=1
----------------------------------------

Files referenced from H:\autorun.inf.blocked
----------------------------------------
None
----------------------------------------

----------------------------------------
No Autorun.inf files found on H:
No mountpoint found for 456f292c-e668-11de-8edf-00112f75c6e2
----------------------------------------

----------------------------------------
Desktop.ini found at H:\RAZLOG\ contains interesting CLSID string
----------------------------------------
[.ShellClassInfo]
CLSID={645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
----------------------------------------
HKCR\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E},InfoTip = @%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll,-22915
HKCR\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E},IntroText = @%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll,-31748
HKCR\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E},LocalizedString = @%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll,-8964
HKCR\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\DefaultIcon,@ = %SystemRoot%\System32\shell32.dll,31
HKCR\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\DefaultIcon,Empty = %SystemRoot%\System32\shell32.dll,31
HKCR\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\DefaultIcon,Full = %SystemRoot%\System32\shell32.dll,32
HKCR\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\InProcServer32,@ = shell32.dll
HKLM\Software\Classes\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E},InfoTip = @%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll,-22915
HKLM\Software\Classes\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E},IntroText = @%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll,-31748
HKLM\Software\Classes\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E},LocalizedString = @%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll,-8964
HKLM\Software\Classes\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\DefaultIcon,@ = %SystemRoot%\System32\shell32.dll,31
HKLM\Software\Classes\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\DefaultIcon,Empty = %SystemRoot%\System32\shell32.dll,31
HKLM\Software\Classes\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\DefaultIcon,Full = %SystemRoot%\System32\shell32.dll,32
HKLM\Software\Classes\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\InProcServer32,@ = shell32.dll
----------------------------------------
Desktop.ini found at H:\DIJANA\ contains interesting CLSID string
----------------------------------------
[.ShellClassInfo]
CLSID={645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
----------------------------------------
HKCR\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E},InfoTip = @%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll,-22915
HKCR\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E},IntroText = @%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll,-31748
HKCR\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E},LocalizedString = @%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll,-8964
HKCR\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\DefaultIcon,@ = %SystemRoot%\System32\shell32.dll,31
HKCR\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\DefaultIcon,Empty = %SystemRoot%\System32\shell32.dll,31
HKCR\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\DefaultIcon,Full = %SystemRoot%\System32\shell32.dll,32
HKCR\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\InProcServer32,@ = shell32.dll
HKLM\Software\Classes\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E},InfoTip = @%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll,-22915
HKLM\Software\Classes\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E},IntroText = @%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll,-31748
HKLM\Software\Classes\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E},LocalizedString = @%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll,-8964
HKLM\Software\Classes\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\DefaultIcon,@ = %SystemRoot%\System32\shell32.dll,31
HKLM\Software\Classes\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\DefaultIcon,Empty = %SystemRoot%\System32\shell32.dll,31
HKLM\Software\Classes\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\DefaultIcon,Full = %SystemRoot%\System32\shell32.dll,32
HKLM\Software\Classes\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\InProcServer32,@ = shell32.dll
----------------------------------------
Desktop.ini found at H:\LAUDA\ contains interesting CLSID string
----------------------------------------
[.ShellClassInfo]
CLSID={645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
----------------------------------------
HKCR\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E},InfoTip = @%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll,-22915
HKCR\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E},IntroText = @%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll,-31748
HKCR\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E},LocalizedString = @%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll,-8964
HKCR\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\DefaultIcon,@ = %SystemRoot%\System32\shell32.dll,31
HKCR\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\DefaultIcon,Empty = %SystemRoot%\System32\shell32.dll,31
HKCR\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\DefaultIcon,Full = %SystemRoot%\System32\shell32.dll,32
HKCR\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\InProcServer32,@ = shell32.dll
HKLM\Software\Classes\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E},InfoTip = @%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll,-22915
HKLM\Software\Classes\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E},IntroText = @%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll,-31748
HKLM\Software\Classes\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E},LocalizedString = @%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll,-8964
HKLM\Software\Classes\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\DefaultIcon,@ = %SystemRoot%\System32\shell32.dll,31
HKLM\Software\Classes\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\DefaultIcon,Empty = %SystemRoot%\System32\shell32.dll,31
HKLM\Software\Classes\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\DefaultIcon,Full = %SystemRoot%\System32\shell32.dll,32
HKLM\Software\Classes\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\InProcServer32,@ = shell32.dll
----------------------------------------

No mimics found on drive H:
========================================


Processing script
----------------------------------------
456f292c-e668-11de-8edf-00112f75c6e2
Drive letter for GUID: H:
SectionStart = 0
SectionEnd = 4
----------------------------------------
Unhide superhidden for H:\
----------------------------------------
dra-- H:\iPod_Control > unhidden
dra-- H:\Contacts > unhidden
dra-- H:\Calendars > unhidden
dra-- H:\Notes > unhidden
--a-- H:\msvcr71.dll > unhidden
dra-- H:\RAZLOG > unhidden
--a-- H:\RAZLOG\Desktop.ini > unhidden
dra-- H:\Cut Copy - In Ghost Colours > unhidden
--a-- H:\Cut Copy - In Ghost Colours\AlbumArtSmall.jpg > unhidden
--a-- H:\Cut Copy - In Ghost Colours\AlbumArt_{4B1AC54D-2CE8-41E6-B855-8199AD33B539}_Large.jpg > unhidden
--a-- H:\Cut Copy - In Ghost Colours\AlbumArt_{4B1AC54D-2CE8-41E6-B855-8199AD33B539}_Small.jpg > unhidden
--a-- H:\Cut Copy - In Ghost Colours\desktop.ini > unhidden
--a-- H:\Cut Copy - In Ghost Colours\Folder.jpg > unhidden
dra-- H:\Florence and The Machine > unhidden
dra-- H:\DIJANA > unhidden
--a-- H:\DIJANA\Desktop.ini > unhidden
-ra-- H:\DIJANA\lausanerka.exe > unhidden
dra-- H:\LAUDA > unhidden
--a-- H:\LAUDA\Desktop.ini > unhidden
dra-- H:\RECYCLER > unhidden
dra-- H:\RECYCLER\S-1-5-21-1482476501-1644491937-682003330-1013 > unhidden
--a-- H:\RECYCLER\S-1-5-21-1482476501-1644491937-682003330-1013\Desktop.ini > unhidden
----------------------------------------
Deleting blocked files:
----------------------------------------
Delete: H:\autorun.inf.blocked > Done!
f_delete:
file "H:\\DIJANA\lausanerka.exe" deleted successfully
----------------------------------------
Folder list for H:\:
----------------------------------------

dra--   0   H:\IPOD_C~1   H:\iPod_Control
dra--   0   H:\Contacts   H:\Contacts
dra--   0   H:\CALEND~1   H:\Calendars
dra--   0   H:\Notes   H:\Notes
--a--   1986560   H:\DIPLOM~1.DOC   H:\Diplomski final.doc
--a--   33792   H:\OMLADI~1.DOC   H:\OMLADINSKA ZADRUGA.doc
--a--   348160   H:\msvcr71.dll   H:\msvcr71.dll
--a--   6004523   H:\RAZORL~1.MP3   H:\ Razorlight - America.mp3
d---s   0   H:\Photos   H:\Photos
--a--   53954   H:\MARINA~1.PDF   H:\Marina Buha CV.pdf
--a--   101837   H:\MARINA~2.PDF   H:\Marina Buha_CV.pdf
dra--   0   H:\RAZLOG   H:\RAZLOG
dra--   0   H:\CUTCOP~1   H:\Cut Copy - In Ghost Colours
--a--   5959808   H:\EDITOR~1.MP3   H:\Editors - Bones.mp3
dra--   0   H:\FLOREN~1   H:\Florence and The Machine
dra--   0   H:\DIJANA   H:\DIJANA
dra--   0   H:\LAUDA   H:\LAUDA
--a--   5356902   H:\RAZORL~2.MP3   H:\ Razorlight - In The Morning.mp3
--a--   6921151   H:\KAISER~1.MP3   H:\Kaiser Chiefs - The Angry Mob.mp3
--a--   5041126   H:\KEANE-~1.MP3   H:\Keane - The Sun Ain't Gonna Shine (Anymore).mp3
--a--   4275202   H:\ARCTIC~1.MP3   H:\ Arctic Monkeys - Fake Tales Of San Francisco.mp3
--a--   5566413   H:\NEWORD~1.M4A   H:\New Order - Who's Joe_.m4a
dra--   0   H:\RECYCLER   H:\RECYCLER

----------------------------------------

Dopuna: 13 Jun 2010 1:43

P.S. Mozda je nebitno, ali da naglasim da mi je nedavno bio neki virus koji je registrovao nod na ovom iPOD-u, jer sam ga ubadala kod drugarice i da je nod sam nesto izbrisao tako da mi se sad kad je povezan na racunar kao disk uopste ne vidi glavni folder "music" koji je velicine oko 27 GB, a inace mu sa plejera mogu pristupiti, tj.nije mi obrisao nikakve fajlove, ali jednostavno citav se folder ne vidi kad pristupam direkt kao na disk dok iTunes sve vidi normalno.

offline
 • Pridružio: 04 Jan 2009
 • Poruke: 2168

Pronađi sledeće foldere na usb uređaju i obriši ih...


RAZLOG

DIJANA

LAUDA

RECYCLERDa li je sada sve u redu?

offline
 • Pridružio: 09 Jun 2010
 • Poruke: 13

Pa internet mi je sad ok, ne prekida se i sl.

Za ovaj iPOD ovo sam pobrisala, ali mi se i dalje ne vidi ovaj veliki folder, tako da ne mogu nista s iz njega npr pobrisati bez da to radim preko iTunesa.
Ne znam da li se tu moze nesto uciniti...

offline
 • Pridružio: 04 Jan 2009
 • Poruke: 2168

Odradi dole navedeno uputstvo sa oba usb uređaja.
- Pokrenuti USBNoRisk i sačekati da izvrši inicijalno skeniranje.

- Po završetku inicijalnog skeniranja priključiti USB memorijski uređaj.

- Kliknuti na karticu Script;

U beli okvir prozora iskopirati sledeći tekst:

{456f292c-e668-11de-8edf-00112f75c6e2}
folder_list: %DRIVE%

 {ec349256-d3a6-11de-8ec9-00112f75c6e2}
folder_list: %DRIVE%


- Izvršiti komandu klikom na taster Run Script;Po izvršenju komande USBNoRisk će se automatski vratiti na karticu Monitor;

- Uraditi desni klik unutar belog okvira prozora i odabrati opciju Save Log;

Otvoriće se prozor Notepad_a sa tekstom koji je potrebno iskopirati ovde u poruci.

offline
 • Pridružio: 09 Jun 2010
 • Poruke: 13

USBNoRisk 2.5 (26 July 2009) by bobby

Started at 6/14/2010 00:49:02

Searching for connected USB Mass storage...
----------------------------------------
========================================

Searching for other storage...
----------------------------------------
D: {93732455-fe4d-11d5-954a-806d6172696f}
C: {93732457-fe4d-11d5-954a-806d6172696f}
========================================


Scanning fixed storage...
----------------------------------------

No blocked files found on C:
No Autorun.inf files found on C:
No mountpoint found for C:
No mountpoint found for 93732457-fe4d-11d5-954a-806d6172696f
No Desktop.ini files found on C:
----------------------------------------

No blocked files found on D:
No Autorun.inf files found on D:
No mountpoint found for D:
No mountpoint found for 93732455-fe4d-11d5-954a-806d6172696f
No Desktop.ini files found on D:
----------------------------------------

autorun.inf found in Qoobox
----------------------------------------
Content of C:\QooBox\Quarantine\C\autorun.inf.vir
----------------------------------------
;12T14I69FX2E03Q9ZYM
[aUTORUN]
;5
;B6M5HOUGHF2087TLC51IB5Y99E1FK2272X9298QYY8O6AZM1R34R3IXBPAKW9
;755GH782Y39Z31JBS7IH18NMQ2OHF8DM
;263344BEDQH5UNO8662G2NM8CA7QY08104EKP5WML754VXZ2A9XQ70CH4U7F8U
;6625KXG1S86BBFXTL97OEB70799E2QBI9BIO1H8KG19GB
OPEN=UiPVKr.ExE
;45F27A231FCABAE1D81E005E0841BDA88E8C0E96B727D2C7BFC81571
;7KWBSR4WM4QA9
;3HDH076YZ2VI90C8E3P6D5SG1AC4JSXW1NZM998Q5O08N44
;285S0RY4S64470REW74D4RD5MK4740S8044F5
;554RE32VBA0N2B5L55O542428KV3R7YY27T6W387CHQ703081ZKZR36ELMPK3
;3IG2YV6NKZ4721O35UD
ShElL\opeN\defAuLT=1
;R8
SHELl\open\CoMmand=UIPvkr.exe
;2Y2HAE1MN56J3JVO3MS39B7918F1SSA9C2UK4A8JY16S8KG530XZ6P076U2BPXW836806YX90A8
----------------------------------------
Content of C:\QooBox\Quarantine\D\autorun.inf.vir
----------------------------------------
;12T14I69FX2E03Q9ZYM
[aUTORUN]
;5
;B6M5HOUGHF2087TLC51IB5Y99E1FK2272X9298QYY8O6AZM1R34R3IXBPAKW9
;755GH782Y39Z31JBS7IH18NMQ2OHF8DM
;263344BEDQH5UNO8662G2NM8CA7QY08104EKP5WML754VXZ2A9XQ70CH4U7F8U
;6625KXG1S86BBFXTL97OEB70799E2QBI9BIO1H8KG19GB
OPEN=UiPVKr.ExE
;45F27A231FCABAE1D81E005E0841BDA88E8C0E96B727D2C7BFC81571
;7KWBSR4WM4QA9
;3HDH076YZ2VI90C8E3P6D5SG1AC4JSXW1NZM998Q5O08N44
;285S0RY4S64470REW74D4RD5MK4740S8044F5
;554RE32VBA0N2B5L55O542428KV3R7YY27T6W387CHQ703081ZKZR36ELMPK3
;3IG2YV6NKZ4721O35UD
ShElL\opeN\defAuLT=1
;R8
SHELl\open\CoMmand=UIPvkr.exe
;2Y2HAE1MN56J3JVO3MS39B7918F1SSA9C2UK4A8JY16S8KG530XZ6P076U2BPXW836806YX90A8
----------------------------------------
========================================
Initial scan finished!
========================================


New device connected at 6/14/2010 00:49:25

Scanning for connected USB mass storage...
----------------------------------------
H: {ec349256-d3a6-11de-8ec9-00112f75c6e2}
Added H:
========================================

Scanning USB mass storage for files...
----------------------------------------
No blocked files found on H:
----------------------------------------
No Autorun.inf files found on H:
No mountpoint found for ec349256-d3a6-11de-8ec9-00112f75c6e2
----------------------------------------

No Desktop.ini files found on H:
----------------------------------------

No mimics found on drive H:
========================================New device connected at 6/14/2010 00:49:33

Scanning for connected USB mass storage...
----------------------------------------
I: {456f292c-e668-11de-8edf-00112f75c6e2}
Added I:
========================================

Scanning USB mass storage for files...
----------------------------------------
No blocked files found on I:
----------------------------------------
No Autorun.inf files found on I:
No mountpoint found for 456f292c-e668-11de-8edf-00112f75c6e2
----------------------------------------

No Desktop.ini files found on I:
----------------------------------------

No mimics found on drive I:
========================================


Processing script
----------------------------------------
456f292c-e668-11de-8edf-00112f75c6e2
Drive letter for GUID: I:
SectionStart = 0
SectionEnd = 2
----------------------------------------
Folder list for I:\:
----------------------------------------

dra--   0   I:\IPOD_C~1   I:\iPod_Control
dra--   0   I:\Contacts   I:\Contacts
dra--   0   I:\CALEND~1   I:\Calendars
dra--   0   I:\Notes   I:\Notes
--a--   1986560   I:\DIPLOM~1.DOC   I:\Diplomski final.doc
--a--   33792   I:\OMLADI~1.DOC   I:\OMLADINSKA ZADRUGA.doc
--a--   348160   I:\msvcr71.dll   I:\msvcr71.dll
--a--   6004523   I:\RAZORL~1.MP3   I:\ Razorlight - America.mp3
d---s   0   I:\Photos   I:\Photos
--a--   53954   I:\MARINA~1.PDF   I:\Marina Buha CV.pdf
--a--   101837   I:\MARINA~2.PDF   I:\Marina Buha_CV.pdf
dra--   0   I:\CUTCOP~1   I:\Cut Copy - In Ghost Colours
--a--   5959808   I:\EDITOR~1.MP3   I:\Editors - Bones.mp3
dra--   0   I:\FLOREN~1   I:\Florence and The Machine
--a--   5356902   I:\RAZORL~2.MP3   I:\ Razorlight - In The Morning.mp3
--a--   6921151   I:\KAISER~1.MP3   I:\Kaiser Chiefs - The Angry Mob.mp3
--a--   5041126   I:\KEANE-~1.MP3   I:\Keane - The Sun Ain't Gonna Shine (Anymore).mp3
--a--   4275202   I:\ARCTIC~1.MP3   I:\ Arctic Monkeys - Fake Tales Of San Francisco.mp3
--a--   5566413   I:\NEWORD~1.M4A   I:\New Order - Who's Joe_.m4a

----------------------------------------

ec349256-d3a6-11de-8ec9-00112f75c6e2
Drive letter for GUID: H:
SectionStart = 3
SectionEnd = 4
----------------------------------------
Folder list for H:\:
----------------------------------------

--a--   196750   H:\ZRSSEM~1.DOC   H:\zrs seminarski.docx
--a--   623104   H:\Pitanja.doc   H:\Pitanja.doc
--a--   141963   H:\ZASTIT~1.PPT   H:\ZAŠTITA BEŽIČNIH LOKALNIH MREŽA.pptx

----------------------------------------

offline
 • Pridružio: 04 Jan 2009
 • Poruke: 2168

Da, taj folder music nije ni meni vidljiv.

Uradi još sledeće...- Pokrenuti USBNoRisk i sačekati da izvrši inicijalno skeniranje.

- Po završetku inicijalnog skeniranja priključiti USB memorijski uređaj.

- Kliknuti na karticu Script;

U beli okvir prozora iskopirati sledeći tekst:

{456f292c-e668-11de-8edf-00112f75c6e2} 
f_delete: %DRIVE%\msvcr71.dll
folder_list: %DRIVE%


- Izvršiti komandu klikom na taster Run Script;Po izvršenju komande USBNoRisk će se automatski vratiti na karticu Monitor;

- Uraditi desni klik unutar belog okvira prozora i odabrati opciju Save Log;

Otvoriće se prozor Notepad_a sa tekstom koji je potrebno iskopirati ovde u poruci.


*******************************

Preuzmi file sa linka dole na Desktop i pokreni ga dvoklikom;

Na Desktop-u će biti kreiran tekstualni file pod nazivom log.txt koji je potrebno da postaviš ovde u poruci opcijom Prikači fajl.
https://www.mycity.rs/must-login.png

offline
 • Pridružio: 09 Jun 2010
 • Poruke: 13

USBNoRisk 2.5 (26 July 2009) by bobby

Started at 6/14/2010 18:01:20

Searching for connected USB Mass storage...
----------------------------------------
========================================

Searching for other storage...
----------------------------------------
D: {93732455-fe4d-11d5-954a-806d6172696f}
C: {93732457-fe4d-11d5-954a-806d6172696f}
========================================


Scanning fixed storage...
----------------------------------------

No blocked files found on C:
No Autorun.inf files found on C:
No mountpoint found for C:
No mountpoint found for 93732457-fe4d-11d5-954a-806d6172696f
No Desktop.ini files found on C:
----------------------------------------

No blocked files found on D:
No Autorun.inf files found on D:
No mountpoint found for D:
No mountpoint found for 93732455-fe4d-11d5-954a-806d6172696f
No Desktop.ini files found on D:
----------------------------------------

autorun.inf found in Qoobox
----------------------------------------
Content of C:\QooBox\Quarantine\C\autorun.inf.vir
----------------------------------------
;12T14I69FX2E03Q9ZYM
[aUTORUN]
;5
;B6M5HOUGHF2087TLC51IB5Y99E1FK2272X9298QYY8O6AZM1R34R3IXBPAKW9
;755GH782Y39Z31JBS7IH18NMQ2OHF8DM
;263344BEDQH5UNO8662G2NM8CA7QY08104EKP5WML754VXZ2A9XQ70CH4U7F8U
;6625KXG1S86BBFXTL97OEB70799E2QBI9BIO1H8KG19GB
OPEN=UiPVKr.ExE
;45F27A231FCABAE1D81E005E0841BDA88E8C0E96B727D2C7BFC81571
;7KWBSR4WM4QA9
;3HDH076YZ2VI90C8E3P6D5SG1AC4JSXW1NZM998Q5O08N44
;285S0RY4S64470REW74D4RD5MK4740S8044F5
;554RE32VBA0N2B5L55O542428KV3R7YY27T6W387CHQ703081ZKZR36ELMPK3
;3IG2YV6NKZ4721O35UD
ShElL\opeN\defAuLT=1
;R8
SHELl\open\CoMmand=UIPvkr.exe
;2Y2HAE1MN56J3JVO3MS39B7918F1SSA9C2UK4A8JY16S8KG530XZ6P076U2BPXW836806YX90A8
----------------------------------------
Content of C:\QooBox\Quarantine\D\autorun.inf.vir
----------------------------------------
;12T14I69FX2E03Q9ZYM
[aUTORUN]
;5
;B6M5HOUGHF2087TLC51IB5Y99E1FK2272X9298QYY8O6AZM1R34R3IXBPAKW9
;755GH782Y39Z31JBS7IH18NMQ2OHF8DM
;263344BEDQH5UNO8662G2NM8CA7QY08104EKP5WML754VXZ2A9XQ70CH4U7F8U
;6625KXG1S86BBFXTL97OEB70799E2QBI9BIO1H8KG19GB
OPEN=UiPVKr.ExE
;45F27A231FCABAE1D81E005E0841BDA88E8C0E96B727D2C7BFC81571
;7KWBSR4WM4QA9
;3HDH076YZ2VI90C8E3P6D5SG1AC4JSXW1NZM998Q5O08N44
;285S0RY4S64470REW74D4RD5MK4740S8044F5
;554RE32VBA0N2B5L55O542428KV3R7YY27T6W387CHQ703081ZKZR36ELMPK3
;3IG2YV6NKZ4721O35UD
ShElL\opeN\defAuLT=1
;R8
SHELl\open\CoMmand=UIPvkr.exe
;2Y2HAE1MN56J3JVO3MS39B7918F1SSA9C2UK4A8JY16S8KG530XZ6P076U2BPXW836806YX90A8
----------------------------------------
========================================
Initial scan finished!
========================================


New device connected at 6/14/2010 18:01:36

Scanning for connected USB mass storage...
----------------------------------------
I: {456f292c-e668-11de-8edf-00112f75c6e2}
Added I:
========================================

Scanning USB mass storage for files...
----------------------------------------
No blocked files found on I:
----------------------------------------
No Autorun.inf files found on I:
No mountpoint found for 456f292c-e668-11de-8edf-00112f75c6e2
----------------------------------------

No Desktop.ini files found on I:
----------------------------------------

No mimics found on drive I:
========================================


Processing script
----------------------------------------
456f292c-e668-11de-8edf-00112f75c6e2
Drive letter for GUID: I:
SectionStart = 0
SectionEnd = 2
f_delete: I:\\msvcr71.dll > File does not exist!
----------------------------------------
Folder list for I:\:
----------------------------------------

dra--   0   I:\IPOD_C~1   I:\iPod_Control
dra--   0   I:\Contacts   I:\Contacts
dra--   0   I:\CALEND~1   I:\Calendars
dra--   0   I:\Notes   I:\Notes
--a--   1986560   I:\DIPLOM~1.DOC   I:\Diplomski final.doc
--a--   33792   I:\OMLADI~1.DOC   I:\OMLADINSKA ZADRUGA.doc
--a--   6004523   I:\RAZORL~1.MP3   I:\ Razorlight - America.mp3
d---s   0   I:\Photos   I:\Photos
--a--   53954   I:\MARINA~1.PDF   I:\Marina Buha CV.pdf
--a--   101837   I:\MARINA~2.PDF   I:\Marina Buha_CV.pdf
dra--   0   I:\CUTCOP~1   I:\Cut Copy - In Ghost Colours
--a--   5959808   I:\EDITOR~1.MP3   I:\Editors - Bones.mp3
dra--   0   I:\FLOREN~1   I:\Florence and The Machine
--a--   5356902   I:\RAZORL~2.MP3   I:\ Razorlight - In The Morning.mp3
--a--   6921151   I:\KAISER~1.MP3   I:\Kaiser Chiefs - The Angry Mob.mp3
--a--   5041126   I:\KEANE-~1.MP3   I:\Keane - The Sun Ain't Gonna Shine (Anymore).mp3
--a--   4275202   I:\ARCTIC~1.MP3   I:\ Arctic Monkeys - Fake Tales Of San Francisco.mp3
--a--   5566413   I:\NEWORD~1.M4A   I:\New Order - Who's Joe_.m4a

----------------------------------------Ovaj dirlook kad ga pokrenem mi javlja "Windows can not find log.txt", a meni se stvorio na desktopu, ako je to to.
mycity.rs/must-login.png

offline
 • Pridružio: 04 Jan 2009
 • Poruke: 2168

Preuzmi file sa linka dole i pokreni ga dvoklikom.

Da li je folder Music sada vidljiv?https://www.mycity.rs/must-login.png

offline
 • Pridružio: 09 Jun 2010
 • Poruke: 13

U Folder iPOD control mi se pojavio folder Music ( ranije nio bio tu, vec kao nezavistan) ali kad ga otvorim ne prikazuje nista iako u properties stoji velicina 28,6 GB i 50 foldera, ali ih ja ne vidim, vec samo prazan prozor kad otvorim Music.

U principu, mogu mu pristupati iz iTunesa, tako da se nemoj maltretirati. Blam me je sto te cveljam za ovo.

Mozda je bitnije sta da radim s ovim Nodom i tim ostacima Kasperskog?
A Nod mi je ovo s iPOD-om i napravio, tako da imam strah ako opet nabacim neki virus na iPOD da li da ga uopste skeniram NOD-om.

offline
 • Pridružio: 04 Jan 2009
 • Poruke: 2168

Nije nikakvo maltretiranje, nemoj da brineš. Smile


Probaćemo još sledeće što se tiče foldera...

Preuzmi ovaj file sa linka dole.

Postupak je isti kao i za prethodni.


https://www.mycity.rs/must-login.png***********************


Što se tiče Antivirusa, imaš na sledećem linku Uninstaller za NOD i Kaspersky, preuzmi ih i pokreni jedan pa kad odradi onda drugi.

http://www.mycity.rs/Antivirus-programi/Programi-z.....tvera.htmlJavi mi jesi li uspela pa da ti još dam uputstvo za deinstalaciju ComboFix-a ako i dalje bude sve u redu.

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 759 korisnika na forumu :: 43 registrovanih, 4 sakrivenih i 712 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: 9k38, A.R.Chafee.Jr., aleksmajstor, amaterSRB, aramis s, awathorn, bankulen, bojank, cikadeda, dankisha, darkstar101, dule10savic, goxin, GreenMan, h8propaganda, Haryy, I AM THE KING, ivan979, Jovan Nenad, kovinacc, kvcali, Libertas, LUDI, Marko Marković, MB120mm, Mercury, milimoj, Miskohd, nemkea71, nenad81, pein, Pohovani_00, sakota79, Sale.S, Singidunumac, Smiljke, stegonosa, stemark, tomo pauk, Toni, Trpe Grozni, virked, Vlada1389