Smr­to­no­sni grip ušao u Ru­si­ju

1

Smr­to­no­sni grip ušao u Ru­si­ju

offline
 • DR  Male
 • Legendarni građanin
 • Pridružio: 08 Okt 2004
 • Poruke: 5450
 • Gde živiš: Beograd

MO­SKVA - Vi­rus pti­či­jeg gri­pa re­gi­stro­van je u pet re­gi­o­na Ru­si­je, sa­op­štio je ju­če glav­ni ru­ski sa­ni­tar­ni in­spek­tor Ge­na­dij Oni­ščen­ko.
Na sa­ve­to­va­nju u No­vo­si­bir­sku, on je pre­ci­zi­rao da je vi­rus za­be­le­žen me­đu di­vljim i do­ma­ćim pti­ca­ma u tri obla­sti Si­bir­skog okru­ga - Om­skoj, No­vo­si­bir­skoj i u Atlaj­skom kra­ju, kao i u Tju­men­skoj i Kur­gan­skoj obla­sti.
U tri si­bir­ska re­gi­o­na po­sto­ji opa­snost i od obo­lje­va­nja lju­di, upo­zo­rio je Oni­ščen­ko, uz ob­ja­šnje­nje da su No­vo­si­bir­ska, Om­ska oblast i Atlaj­ski kraj u ta­ko­zva­nom, me­đu­pan­de­mij­skom pe­ri­o­du dru­ge fa­ze pti­či­jeg gri­pa, što zna­či da me­đu lju­di­ma ni­su ot­kri­ve­ni slu­ča­je­vi obo­lje­va­nja, ali da ta­kva ve­ro­vat­no­ća po­sto­ji.
Oni­ščen­ko je uka­zao da se te tri obla­sti na­la­ze na glav­nim pu­te­vi­ma mi­gra­ci­je vo­de­nih pti­ca iz ju­žne Afri­ke, In­do­ki­ne i ju­go­i­stoč­ne Azi­je.
Pre­ma po­da­ci­ma ru­skog mi­ni­star­stva za van­red­ne si­tu­a­ci­je, od 21. ju­la, na te­ri­to­ri­ji Ru­si­je, od pti­či­jeg gri­pa je umr­lo pre­ko 5.500 ko­ma­da ži­vi­ne i di­vljih pti­ca.
Evrop­ska ko­mi­si­ja je ju­če do­ne­la od­lu­ku da, zbog re­gi­stro­va­nih slu­ča­je­va ptič­jeg gri­pa, za­bra­ni uvoz ži­vi­ne iz Ru­si­je i Ka­zah­sta­na. Za­bra­na će stu­pi­ti na sna­gu 12. av­gu­sta.

novostiRegistruj se da bi učestvovao u diskusiji. Registrovanim korisnicima se NE prikazuju reklame unutar poruka.
offline
 • Civil Works Team Leader @ IKEA Centres Russia
 • Pridružio: 22 Jun 2005
 • Poruke: 7911
 • Gde živiš: Moskva, Rusija

Odmah da vam potvrdim vest.

Nadjeni su slucajevi na farmama piletine u Sibiru, hitnom intervencijom je sve stavljno u karantin i verovatno ce biti pobijeno par stotina hiljada pilica. Nezvanicno kruzi vest da je par posiljki upuceno za Moskvu, ali, naravno, to se demantuje. Kako bilo, ne jedemo piletinu sledecih 10-15 dana...offline
 • DR  Male
 • Legendarni građanin
 • Pridružio: 08 Okt 2004
 • Poruke: 5450
 • Gde živiš: Beograd

Ја да сам на твом месту не бих је јео ни дуже-што је сигурно-сигурно

offline
 • Civil Works Team Leader @ IKEA Centres Russia
 • Pridružio: 22 Jun 2005
 • Poruke: 7911
 • Gde živiš: Moskva, Rusija

Pricala je drugarica sa kuvarom jednog restorana, on kaze da je sve prepumpano, da nije potreban toliki strah, da Moskva kupuje piletinu iz drugog dela Rusije itd... Ali sto ti kazes, trpen-spasen...

Dopuna: 26 Avg 2005 10:16

Moram da odreagujem ovde jos jednom, a povodom vesti koju su juce objavili BK i RTS i prema kojoj je predsednik Rusije Putin, navodno, dao proglas da se narod vakcinise protiv pticijeg gripa.

Vest je potpuno netacna, prenesena polovicno, onaj ko je prevodio/pisao nije uradio svoj posao i nije PROCITAO vest. Pticiji grip je zaustavljen iza Urala, nije stigao do Evropskog dela Rusije, covek epidemiolog koji je zaduzen za suzbijanje bolesti je javno rekao da se bolest NE MOZE preneti na ljude koji jedu zarazenu piletinu i zatrazio da mu serviraju pile za koje ce se pre toga u laboratoriji dokazati da je zarazeno pticijim gripom i on ce ga pojesti javno na TV.

Putin nije izdao nikakvu objavu.

Ministarstvo zdravlja jeste i to u vezi vakcinacije protiv OBICNOG gripa, cija se epidemija ocekuje ove jeseni i zime, kao i svake druge.

Zemlje EU su preduzele mere za zastitu od eventualnog prodora bolesti iz Rusije, ali do istog nije doslo i nece doci.

Jos jednom - nijedan covek nije zarazen ovom bolescu i nije u pitanju virus koji se moze preneti na coveka.

Nadam se da smo sada razjasnili sve.

A sto se tice senzacionalizma BKTV-a i RTS-a, da sam u Bgd., tuzio bih ih zbog sirenja laznih vesti i trazio ogromnu odstetu zbog nanetog dusevnog bola (obozavam da jedem piletinu, sta cu...) !!!

Izvori:
http://www.vzglyad.ru/society/2005/8/25/4798.html
http://www.euronews.net/create_html.php?page=detai.....&lng=1

offline
 • nbuda 
 • Počasni građanin
 • Pridružio: 20 Jan 2005
 • Poruke: 791
 • Gde živiš: Kovin

Svet je pred ka­ta­stro­fom?
J. A. 25.08.2005, 19:02:07

AKO sve­op­šta epi­de­mi­ja ptič­jeg gri­pa buk­ne pred­vi­đa­nja o bro­ju ljud­skih žr­ta­va ko­je bi od­ne­la, u slu­ča­ju da joj se svet od­mah i or­ga­ni­zo­va­no ne su­prot­sta­vi, je­zi­va su i me­re se de­se­ti­na­ma mi­li­o­na ži­vo­ta.
Za­ra­za bi za­hva­ti­la čak dva­de­set od­sto svet­skog sta­nov­ni­štva. Tri­de­set mi­li­o­na lju­di mo­ra­lo bi da bu­de sme­šte­no u bol­ni­ce, a ba­rem bi če­tvr­ti­na od tog bro­ja pod­le­gla bo­le­sti. Za­to se sa stra­hom oče­ku­je čas ka­da je sve iz­ve­sni­ja mo­guć­nost da će sa­da­šnji vi­rus mu­ti­ra­ti u ob­lik ko­ji se ne­sme­ta­no pre­no­si sa čo­ve­ka na čo­ve­ka.
Svet­ska zdrav­stve­na or­ga­ni­za­ci­ja (SZO) po­če­la je ubr­za­no sa stva­ra­njem in­ter­na­ci­o­nal­ne za­li­he le­ka pro­tiv ptič­jeg gri­pa, ko­jim me­di­ci­na tre­nut­no ras­po­la­že. Ali on je sa­mo de­li­mič­no efi­ka­san u spre­ča­va­nju smrt­no­sti. Nji­me se ku­pu­je dra­go­ce­no vre­me za pro­na­la­zak vak­ci­ne ko­ja bi se da­le­ko uspe­šni­je bo­ri­la sa ovom opa­kom bo­le­šću.
Ro­šo­va do­na­ci­ja od tri mi­li­o­na do­za (30 mi­li­o­na kap­su­la) an­ti­vi­ru­snog pre­pa­ra­ta "osel­ta­mi­vir" omo­gu­ći­će da se br­zo re­a­gu­je na alar­mant­no ši­re­nje epi­de­mi­je avi­jan­skog vi­ru­sa, ka­ko se ova opa­ka bo­lest još na­zi­va. Pr­vih de­set mi­li­o­na kap­su­la bi­će sprem­no već po­čet­kom na­red­ne go­di­ne, a osta­lih 20 mi­li­o­na, sre­di­nom 2006.
SNAB­DE­VA­NjE
KAO deo pri­pre­ma za iden­ti­fi­ka­ci­ju ob­li­ka u ko­je vi­rus mo­že da mu­ti­ra i za­u­sta­vlja­nje epi­de­mi­je, in­ter­na­ci­o­nal­na za­li­ha an­ti­vi­ru­snog le­ka, omo­gu­ći­će re­a­go­va­nje na sa­mom po­čet­ku glo­bal­nog ši­re­nja za­ra­ze. U spo­ra­zu­mu ko­ji je 24. av­gu­sta pot­pi­san u Že­ne­vi, do­na­ci­ja od 30 mi­li­o­na kap­su­la, bi­će ot­pre­ma­na lju­di­ma i sre­di­na­ma ko­ji­ma su one u tom mo­men­tu naj­po­treb­ni­je.
"Osel­ta­mi­vir" mo­že da po­mog­ne u su­zbi­ja­nju bo­le­sti i sma­nje­nju smrt­no­sti, i ka­da se kom­bi­nu­je sa dru­gim me­ra­ma pre­do­stro­žno­sti, mo­že po­ten­ci­jal­no do­ne­kle da za­u­sta­vi ili uspo­ri ši­re­nje vi­ru­sa na na­ci­o­nal­nom i in­ter­na­ci­o­nal­nom ni­vou. Ove za­li­he su naj­zna­čaj­ni­je za sta­nov­ni­štvo u si­ro­ma­šnim ze­mlja­ma.
- Tre­nut­no, mno­ge bo­ga­te ze­mlje pra­ve sop­stve­ne za­li­he an­ti­vi­ru­snih kap­su­la, dok si­ro­ma­šne to jed­no­stav­no ne mo­gu se­bi da pri­u­šte, - ka­že dr Li Džong-Vok, ge­ne­ral­ni di­rek­tor SZO. - Uko­li­ko se, na pri­mer, grip pro­ši­ri na si­ro­ma­šne ze­mlje, ovi le­ko­vi će bi­ti ve­o­ma br­zo do­pre­mlje­ni u po­ten­ci­jal­ni cen­tar epi­de­mi­je.
Svet­ska zdrav­stve­na or­ga­ni­za­ci­ja pa­žlji­vo pra­ti po­ja­vu ptič­jeg gri­pa u Azi­ji, Ru­si­ji i Ka­zah­sta­nu, i upo­zo­ra­va da vi­rus mo­že ve­o­ma la­ko da pre­ra­ste u glo­bal­nu epi­de­mi­ju, ka­da će, po sa­svim ve­ro­vat­nom raz­vo­ju do­ga­đa­ja da mu­ti­ra u ob­lik ko­ji će se la­ko pre­no­si­ti me­đu lju­di­ma. Što vi­rus u sa­da­šnjem ob­li­ku du­že bu­de cir­ku­li­sao me­đu pti­ca­ma, ve­ća je ve­ro­vat­no­ća da i lju­di nji­me bu­du in­fi­ci­ra­ni.
Za­to je uspo­ra­va­nje ši­re­nja gri­pa od vi­tal­nog zna­ča­ja. Na­rav­no, po­red ko­ri­šće­nja an­ti­vi­ru­snog le­ka, struč­nja­ci iz SZO pre­po­ru­ču­ju da se on ko­ri­sti u kom­bi­na­ci­ji sa dru­gim me­ra­ma pre­do­stro­žno­sti, kao što su ka­ran­tin i br­za izo­la­ci­ja ve­li­kog bro­ja lju­di ko­ji se na­la­ze u okru­že­nju za­ra­že­ne oso­be. Struč­nja­ci su, šta­vi­še, jed­no­gla­sni u to­me da je op­šta za­ra­za ne­mi­nov­na. Ka­da do nje do­đe, bo­ga­te i si­ro­ma­šne ze­mlje mo­ra­će bli­sko da sa­ra­đu­ju, ka­ko bi se spre­či­la pla­ne­tar­na

Ovo sam procitao u Vecernjim novostima i..."smrzo sam se"
Pitanje je koliko cemo mi u Srbiji to shvatiti ozbiljno.Na karti koja je data kao prilog jedno od potencijalno ugrozenih podrucja je i Balkan.

offline
 • Pridružio: 16 Apr 2005
 • Poruke: 2908

offline
 • Pridružio: 27 Maj 2005
 • Poruke: 821
 • Gde živiš: In the middle of a Neverland...

Koliko god ozbiljno zvucalo, mediji vole da preuvelicaju stvari. Tolika predvidjanja o milionima poginulih... ipak je ovo 21.vek. A mi smo deo evropskog kontinenta, ma gde nas svrstavali.

offline
 • DR  Male
 • Legendarni građanin
 • Pridružio: 08 Okt 2004
 • Poruke: 5450
 • Gde živiš: Beograd

Нема везе што смо ми географски део Европе,да нас нешто тако задеси морали би се сами сналазити како знамо и умемо,пу пу далеко било

offline
 • Civil Works Team Leader @ IKEA Centres Russia
 • Pridružio: 22 Jun 2005
 • Poruke: 7911
 • Gde živiš: Moskva, Rusija

Ne znam samo zasto vec neko nije pobio sve te kvazi novinare koji nemaju sta pametno da rade pa sire paniku...

Ljudi, grip je zaustavljen u Sibiru, NIJE presao Ural niti ce (ovde u Rusiji glave padaju ako se nekome potkrade greska u radu tih razmera), kontrolisu se sve ptice, kako domace tako i divlje, nemojte da podlezete panici i kretenizmima senzacionalisticki nastrojenih bu... Uf, udahni-izdahni-udahni-izdahni... 1...2...3...4... Okej, smirio sam se.

Nema sirenja gripa iz Rusije. Ende.

-----------------------

Dopuna:

A i virus koji izaziva taj grip koji su zaustavili ionako nije mutirao, tj. ne moze se preneti na ljude...

Stoga, molim vas neka neko ko zivi u SCG tuzi sve te koji prenose poluinformacije, daj da se skupimo i oderemo ih od odstete, valjda ce onda poceti da razmisljaju o tome sta i kako pisu, ili bar da provere navode!

offline
 • Pridružio: 26 Sep 2003
 • Poruke: 464
 • Gde živiš: Nis

Nadam se da ovaj grip koji me upravo unistava nije taj pticiji, paciji, ili kakav vec :-)

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 327 korisnika na forumu :: 2 registrovanih, 0 sakrivenih i 325 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3028 - dana 22 Nov 2019 07:47

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: Botovac, Snorks