Viza preko vojne tajne

Viza preko vojne tajne

offline
 • RJ 
 • SuperModerator
 • Supermoderator vojnih foruma
 • Gavrilo Milentijević
 • Komandir stanice milicije Gornje Polje
 • Pridružio: 12 Feb 2005
 • Poruke: 8862
 • Gde živiš: ovalni kabinet

Obratite pažnju na sledeći tekst i sadržaj (preuzeto iz Večernjih Novosti)....svaki komentar na ovo je i više nego suvišan


BE­O­GRAD - Svi mu­škar­ci dr­ža­vlja­ni Sr­bi­je i Cr­ne Go­re ko­ji žele da po­se­te "ne­u­tral­nu" Ka­na­du a ko­ji ima­ju iz­me­đu 21 i 65 go­di­na sta­ro­sti pod­vrg­nu­ti su do­dat­nim is­pi­ti­va­nji­ma. Po­red op­šteg for­mu­la­ra IMM 5257 za po­se­ti­lač­ku vi­zu, i do­dat­nih for­mu­la­ra ko­ji se ti­ču rad­nog is­ku­stva i po­ro­di­ce, oni mo­ra­ju da po­pu­ne i ta­ko­zva­ni "voj­nič­ki upit­nik", for­mu­lar D-20S či­ja pi­ta­nja za­di­ru du­bo­ko u po­li­tič­ka i rat­na zbi­va­nja na te­ri­to­ri­ji biv­še SFRJ "po­čev od 1989. go­di­ne", ka­ko se to u upit­ni­ku kaže. Od po­ten­ci­jal­nih po­se­ti­la­ca traži se da u de­ta­lje na­ve­du svo­ju po­li­tič­ku pri­pad­nost, je­di­ni­ce u ko­ji­ma su služili voj­sku, ime­na ne­po­sred­no nad­re­đe­nih i glav­no­ko­man­du­ju­ćih ofi­ci­ra. Pot­pi­som se ovla­šću­je ko­ri­šće­nje upit­ni­ka pred su­dom, ili ka­ko se to na fran­cu­skom po­ja­šnja­va, pred ne­kim tri­bu­na­lom.
Po­re­đe­nja ra­di, po­se­ti­lač­ke vi­ze gra­đa­na Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne, Hr­vat­ske i Ma­ke­do­ni­je se uop­šte ne pro­ce­su­i­ra­ju u lo­kal­nim kon­zu­la­ti­ma, već to ra­di ka­nad­ska am­ba­sa­da u Be­ču. Na veb saj­to­vi­ma ovih kon­zu­la­ta ne po­sto­je slič­ni upit­ni­ci. Naj­da­lje se oti­šlo sa tret­ma­nom gra­đa­na Slo­ve­ni­je (onih sreć­nih ko­ji 1992. ni­su iz­bri­sa­ni iz spi­sko­va dr­ža­vlja­na) ko­ji, bez ob­zi­ra što su bi­li uče­sni­ci u su­ko­bi­ma na te­ri­to­ri­ji biv­še SFRJ, uop­šte ne mo­ra­ju va­di­ti vi­zu za po­se­tu Ka­na­di.
Da stvar bu­de još ne­ve­ro­vat­ni­ja, sli­čan for­mu­lar ni­smo us­pe­li pro­na­ći čak ni na veb saj­tu Ka­nad­skog kon­zu­la­ta u Ru­an­di, ni­ti na nje­mu nad­re­đe­nim pred­stav­ni­štvi­ma u Ke­ni­ji i Tan­za­ni­ji. Ka­ko ob­ja­sni­ti ova­kvu po­li­ti­ku nadležnih ka­nad­skih kon­zu­la­ta?
Za­ni­mlji­vo je i da pu­ni na­ziv upit­ni­ka no­si na­ziv D-20S (09/99) što go­vo­ri da je for­mu­lar sa­sta­vljen sep­tem­bra 1999. god. baš u me­se­cu ka­da je biv­ša glav­na tu­ži­te­lji­ca ha­škog tri­bu­na­la, Lu­iz Ar­bur, po­če­la da ra­di kao su­di­ja Vr­hov­nog su­da Ka­na­de. U to­ku svog slu­žbo­va­nja kao spe­ci­jal­ni tužilac Uje­di­nje­nih na­ci­ja, Ar­bur je isto­vre­me­no bi­la i glav­na tu­ži­te­lji­ca Me­đu­na­rod­nog kri­vič­nog tri­bu­na­la za rat­ne zlo­či­ne u Ru­an­di i onog "Ha­škog". Ove dve funk­ci­je su odvo­je­ne tek 2003. zbog ne­za­do­volj­stva ra­dom Del Pon­to­ve. Ka­ko on­da ob­ja­sni­ti raz­li­ku u tret­ma­nu gra­đa­na Ru­an­de i Sr­bi­je i Cr­ne Go­re?
Ina­če, spe­ci­jal­ni ka­nad­ski "voj­nič­ki upit­nik" za SCG, sa­sta­vljen na en­gle­skom i fran­cu­skom je­zi­ku, može se na­ći na veb saj­tu Ka­nad­ske am­ba­sa­de u Be­o­gra­du. On je po­de­ljen na dva de­la i no­si na­zna­ku "Ovo mo­ra­ju po­pu­ni­ti svi mu­škar­ci iz­me­đu 21 i 65 go­di­na sta­ro­sti".

DEO PR­VI
1. Da li ste služili u bi­lo ka­kvoj mi­li­ci­ji, voj­sci, od­bram­be­noj ili po­li­cij­skoj je­di­ni­ci (uklju­ču­ju­ći re­zer­vne ili do­bro­vo­ljač­ke je­di­ni­ce) po­čev od 1989. god? Ako je­ste, po­pu­ni­te sva pi­ta­nja od 1 do 15. Ako ni­ste po­pu­ni­te pi­ta­nja 16-20.
2. Ko­ji je bio vaš voj­ni iden­ti­fi­ka­ci­o­ni broj?
3. U ko­joj ste mi­li­cij­skoj, od­bram­be­noj ili po­li­cij­skoj je­di­ni­ci ili je­di­ni­ca­ma (uklju­ču­ju­ći one re­zer­vne ili do­bro­vo­ljač­ke) služili od 1989. god?
4. Gde ste bi­li sta­ci­o­ni­ra­ni to­kom ra­ta? (Na­ve­di­te da­tu­me i na­zi­ve me­sta)
5. Ko­je su bi­le Va­še dužnosti ko­je ste oba­vlja­li to­kom ve­ćeg de­la službe? Na pri­mer: pe­ša­di­nac, ar­ti­lje­rac, voj­nik, po­li­ca­jac, ra­dio-ope­ra­ter, vo­zač, i dru­go (opi­ši­te de­talj­no). Da li ste ima­li bi­lo ka­kvu vr­stu spe­ci­jal­ne obu­ke? Ka­kvu?
6. Ko­ji vam je bio voj­nič­ki čin? Ko ga je do­de­lio? Ka­ko?
7. Na­ve­di­te ime i/ili na­di­mak ofi­ci­ra ko­ji vam je di­rekt­no bio nad­re­đen ili ko­ji je nad­gle­dao vaš rad?
8. Na­ve­di­te ime i /ili na­di­mak glav­no­ko­man­du­ju­ćeg ofi­ci­ra va­še je­di­ni­ce.
9. Ka­da se za­vr­ši­la Va­ša po­sled­nja voj­nič­ka služba? Pod ko­jim uslo­vi­ma (ugo­vor ko­ji je is­te­kao, de­zer­ter­stvo, de­mo­bi­li­za­ci­ja zbog in­va­li­di­te­ta, itd.)?
10. Ka­da ste za­po­če­li službu? Pod ka­kvim uslo­vi­ma (do­br­o­volj­no ili pri­si­lje­no slu­žbo­va­nje)?
11. Da li ste ika­da uče­stvo­va­li u bi­lo ka­kvom ob­li­ku rat­nog dej­stva? Ako je­ste, u ko­jem svoj­stvu ste uče­stvo­va­li?
12. Da li ste ika­da po­ma­ga­li u hva­ta­nju ne­pri­ja­telj­skih za­tvo­re­ni­ka ili ci­vi­la? Ako je­ste, opi­ši­te okol­no­sti pod ko­ji­ma se ovo de­ša­va­lo.
13. Da li ste ika­da ču­va­li rat­ne za­ro­blje­ni­ke ili ci­vi­le? Ako je­ste, opi­ši­te gde i ka­da.
14. Da li ste ika­da bi­li sve­dok ili uče­stvo­va­li u mal­tre­ri­ra­nju za­ro­blje­ni­ka ili ci­vi­la, pljač­ka­nju ili oskr­nji­va­nju ver­skih obje­ka­ta? Ako je­ste, opi­ši­te okol­no­sti pod ko­ji­ma se ovo de­si­lo.
15. Na­ve­di­te da­tu­me za sva­ko od do­le na­ve­de­nih pi­ta­nja:
- Da li ste ika­da bi­li član ne­ke po­li­tič­ke par­ti­je? Ako je­ste, ko­je?
- Ko­je ste funk­ci­je oba­vlja­li?
- Da li ste ika­da oba­vlja­li ne­ku funk­ci­ju u bi­lo ko­joj vla­di (na pri­mer, gra­do­na­čel­nik, op­štin­ski od­bor­nik, su­di­ja, itd)? Ka­da i gde?
Da li ste ika­da bi­li za­po­sle­ni u ne­koj vla­di na ka­kvoj od­go­vor­noj funk­ci­ji ili na funk­ci­ji su­per­vi­zi­je (na pri­mer, u ad­mi­ni­stra­ci­ji bol­ni­ce, po­li­ca­jac, funk­ci­o­ner u iz­bor­noj ko­mi­si­ji, itd.)? Gde i ka­da?

DRU­GI DEO
OVO PO­PU­NjA­VA­JU SVI MU­ŠKAR­CI IZ­ME­ĐU 21 I 65 GO­DI­NA STA­RO­STI KO­JI TVR­DE DA NI­SU SLU­ŽI­LI NI U JED­NOJ VOJ­NOJ, MI­LI­CIJ­SKOJ ILI OD­BRAM­BE­NOJ JE­DI­NI­CI (UKLjU­ČU­JU­ĆI RE­ZER­VNE ILI DO­BRO­VO­LjAČ­KE JE­DI­NI­CE) OD 1989. GOD.
Po­što tvr­di­te da ni­ste služili ni u jed­noj voj­noj, mi­li­cij­skoj ili od­bram­be­noj je­di­ni­ci po­čev od 1989. god. mo­li­mo Vas da od­go­vo­ri­te na sle­de­ća pi­ta­nja:
16. Za­što ni­ste mo­ra­li da služite ni u jed­noj oružanoj je­di­ni­ci to­kom ra­ta?
17. Ako ste oba­vlja­li dužnosti ci­vil­ne od­bra­ne ili ne­ke dužnosti u lo­kal­noj za­jed­ni­ci, mo­li­mo opi­ši­te šta ste ra­di­li, gde i ka­da.
18. Uko­li­ko bi­ste se vra­ti­li u za­jed­ni­cu u ko­joj je bio vaš pr­vo­bit­ni dom, ta­mo de ste živeli pre ra­ta ko­ji je po­čeo 1991/92. god. da li pro­tiv Vas po­sto­je bi­lo ka­kve tužbe zbog to­ga što ni­ste služili ni u jed­noj voj­sci?
19. Da li ste od­bi­li da služite u voj­nom smi­slu to­kom ra­ta ko­ji je po­čeo 1991/92. god i ako je­ste da li ste zbog to­ga na bi­lo ko­ji na­čin ka­žnje­ni?
11. Na­ve­di­te de­ta­lje za sva­ko od sle­de­ćih pi­ta­nja:
- Da li ste ika­da bi­li član ne­ke po­li­tič­ke par­ti­je/par­ti­ja? Ako je­ste, ko­je/ko­jih?
- Ko­je ste funk­ci­je tu oba­vlja­li?
- Da li ste ika­da oba­vlja­li ne­ku funk­ci­ju u bi­lo ko­joj vla­di (na pri­mer, gra­do­nač­le­nik, op­štin­ski od­bor­nik, su­di­ja, itd)? Ka­da i gde?
- Da li ste ika­da bi­li za­po­sle­ni u ne­koj vla­di na ka­kvoj od­go­vor­noj funk­ci­ji ili na funk­ci­ji su­per­vi­zi­je (na pri­mer, u ad­mi­ni­stra­ci­ji bol­ni­ce, po­li­ci­je, funk­ci­o­ner u iz­bor­noj ko­mi­si­ji, itd)? Gde i ka­da?

IZ­JA­VA ZA TRI­BU­NAL
OBA de­la for­mu­la­ra za­vr­ša­va­ju se upo­zo­re­njem "A sa­da mo­ra­te pot­pi­sa­ti sle­de­ću iz­ja­vu" u ko­joj pot­pi­snik iz­ja­vlju­je da je "Sve­stan da iz­ja­va ima istu vred­nost kao i po­ja­vlji­va­nje pred ne­kim su­dom (tri­bu­na­lom)". Po­sled­nji zah­tev na­pi­san je na srp­skom je­zi­ku. Nje­go­vim pot­pi­si­va­njem pod­no­si­lac zah­te­va po­tvr­đu­je da je pi­ta­nja raz­u­meo, a uko­li­ko je imao pre­vo­di­o­ca, tre­ba da na­ve­de nje­go­vo ime.

http://www.novosti.rs/vest.php?vest=42328&rubrika=ReportažeRegistruj se da bi učestvovao u diskusiji. Registrovanim korisnicima se NE prikazuju reklame unutar poruka.
offline
 • Pridružio: 19 Jun 2005
 • Poruke: 2673
 • Gde živiš: u pokretu...

i ameri imaju poseban formular za muskarce....vrlo slicna pricaoffline
 • Zagor 
 • Super građanin
 • Pridružio: 25 Maj 2005
 • Poruke: 1308
 • Gde živiš: u rovu na prvoj liniji

e nema sanse da dobijem vizu
nema nista od kanade :-(

offline
 • RJ 
 • SuperModerator
 • Supermoderator vojnih foruma
 • Gavrilo Milentijević
 • Komandir stanice milicije Gornje Polje
 • Pridružio: 12 Feb 2005
 • Poruke: 8862
 • Gde živiš: ovalni kabinet

Što će tebi Zagore, pa ti si u švabiji Laughing

offline
 • Zagor 
 • Super građanin
 • Pridružio: 25 Maj 2005
 • Poruke: 1308
 • Gde živiš: u rovu na prvoj liniji

haha da istina ali nije svabija Kanada
zlatna vremena nemacke su odavno prosla
a kanada je predivna zemlja
a i mnogo mi fale one nase sume guste kod nas kojih ima u kanadi
i naravno ovde nesmem u lov i u pecanje ......

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 654 korisnika na forumu :: 17 registrovanih, 1 sakriven i 636 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: _Sale, A.R.Chafee.Jr., Dimitrise93, Dukelander, ekser222, Georgius, goxin, indja, maCvele, MB120mm, MegaVLAdaR, Mixelotti, Nekicoveculjak, nenad81, RecA, Trpe Grozni, 223223