Administracija Linux sistema - Praćenje performansi sistema

Administracija Linux sistema - Praćenje performansi sistema

offline
 • Brok  Male
 • Moderator foruma
 • Mihajlo Bogdanović
 • Linux driver - fighter - warrior
 • Pridružio: 04 Maj 2005
 • Poruke: 3192
 • Gde živiš: U autu i ispred računara, Kraljevo-Šabac

Administracija Linux sistema - Praćenje performansi sistema

Svaki računar na svetu ima svog administratora sistema.
Po definicijim administrator Linux sistema je osoba koja ima pun pristup, odnosno osoba koja je superkorisnik (root).
Između ostalih dužnosti, administrator treba da ima uvid u rad svog sistema. U narednom delu ove teme videćemo nekoliko osnovnih naredbi/alatki (komandi/programa) za nadgledanje i praćenje performansi rada Linux sistema.

Opšte stanje sistema

uptime

Da bi ste stekli izvestan utisak o opštem stanju performansi sistema možete koristiti komandu
uptime

Primer
bash-4.1$ uptime
10:13:43 up  3:37,  2 users,  load average: 0.12, 0.12, 0.14


Komanda uptime će pokazati koliko je korisnika prijavljeno i koliko je prosečno opterećenje sistema tokom poslednjih 1, 5 i 15 minuta.
Kao što se da videti na primeru, opterećenje tokom poslednje minute bilo je 0.12, tokom poslednjih pet minuta 0.12 i tokom poslednjih četvrt sata 0.14.
Ipak je ovo jako "grub" prikaz opterćenosti sistema.

sar

Komanda sar je skraćenica od system activity report (izveštaj o aktivnosti sistema). Za razliku od uptime, komanda sar daje mnogo pouzdanije podatke.

Primer
bash-4.1$ sar -u 5 5
Linux 2.6.37.6-smp (brok)    01/27/2012    _i686_   (2 CPU)

02:54:07 PM     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
02:54:12 PM     all      8.81      0.00      1.50      0.50      0.00     89.19
02:54:17 PM     all      7.90      0.00      1.20      0.40      0.00     90.50
02:54:22 PM     all      7.10      0.00      1.10      0.00      0.00     91.80
02:54:27 PM     all      7.82      0.00      1.20      0.50      0.00     90.48
02:54:32 PM     all      7.49      0.00      1.10      0.40      0.00     91.02
Average:

Navedena naredba nalaže komandi sar da u intervalima od broja zadatih sekundi (u ovom slučaju pet) uzme odgovarajući broj uzoraka (takođe u ovom slučaju pet uzoraka).
Opcijom -u postižemo da komanda sar prikaže iskorišćenje procesora.

%super - označava procenat procesorskog vremena utrošenog na izvršavanje korisničkog koda, uglavnom aplikacije
%nice - je procenat procesorskog vremena utrošenog na izvršavanje korisničkog koda promenjenog prioriteta
%system - označava vreme utrošeno na izvršavanje sistemskog koda (pozivi sistemu)
%idle - pokazuje koliko vremena procesor nije ništa radio

Više informacija možete naći u datoteci/zapisniku /usr/lib/sa/sadc
vi /usr/lib/sa/sadcxload

Ako vam je tako lakše opterećenje sistema možete pratiti preko programa xload koji daje informacije u grafičkom obliku.
xload
Nadgledanje aktivnih procesa

Komanda ps je odlično oruđe za nadgledanje aktivnih procesa vašeg sistema.
Najkorisnija je u kombinaciji sa -el, ps -el
Opcija -e izlistava podatke o svakom aktivnom procesu dok opcija -l pravi dugačak linsting sa podacima.

Primer
bash-4.1$ ps -el
F S   UID   PID  PPID  C PRI  NI ADDR SZ WCHAN  TTY          TIME CMD
4 S     0     1     0  0  80   0 -   206 poll_s ?        00:00:00 init
1 S     0     2     0  0  80   0 -     0 kthrea ?        00:00:00 kthreadd
1 S     0     3     2  0  80   0 -     0 run_ks ?        00:00:00 ksoftirqd/0
1 S     0     6     2  0 -40   - -     0 cpu_st ?        00:00:00 migration/0
1 S     0     7     2  0 -40   - -     0 cpu_st ?        00:00:00 migration/1
1 S     0     9     2  0  80   0 -     0 run_ks ?        00:00:00 ksoftirqd/1
1 S     0    11     2  0  60 -20 -     0 rescue ?        00:00:00 cpuset
1 S     0    12     2  0  60 -20 -     0 rescue ?        00:00:00 khelper
5 S     0    13     2  0  80   0 -     0 worker ?        00:00:00 kworker/u:1
1 S     0    16     2  0  60 -20 -     0 rescue ?        00:00:00 netns
1 S     0   279     2  0  80   0 -     0 bdi_sy ?        00:00:00 sync_supers
1 S     0   281     2  0  80   0 -     0 bdi_fo ?        00:00:00 bdi-default
1 S     0   283     2  0  60 -20 -     0 rescue ?        00:00:00 kblockd
1 S     0   285     2  0  60 -20 -     0 rescue ?        00:00:00 kacpid
1 S     0   286     2  0  60 -20 -     0 rescue ?        00:00:00 kacpi_notify
1 S     0   287     2  0  60 -20 -     0 rescue ?        00:00:00 kacpi_hotplug
1 S     0   386     2  0  60 -20 -     0 rescue ?        00:00:00 ata_sff
5 S     0   394     2  0  80   0 -     0 hub_th ?        00:00:00 khubd

Polje Opis
* F - sadrži zbir jedne ili više heksadecimalnih vrednosti koje opisuju aktuelno stanje procesa
* S - prikazuje aktuelno stanje procesa po principu: izvršava se, privremeno zasutavljen itd...)
* UID - prikazuje indentifikator vlasnika procesa
* PID - prikazuje indentifikator procesa
* PPID - prikazuje indentifikator "starijeg" procesa
* C - prikazuje zauzeće procesora procesom
* PRI - prikazuje prioritet procesa po principu veći broj veći prioritet
* NI - prikazuje izmenu prioriteta procesa pomoću komande nice po principu veći broj označava niži prioritet
* SZ - prikazuje količinu virtuelne memorije potrebne za izvršavanje procesa
* TTY - označava terminal sa kojeg je proces pokrenut
* TIME - prikazuje ukupno procesorsko vremeu satima i minutama utrošeno na izvršavanje procesa
* CMD - prikazuje komandu koja je pokrenula proces


Zuzeće meorije

Pomoću komande vmstat možemo ispitati podsistem virtuelne memorije i pronaći eventualni problem.
Komanda vmstat prikazuje statistiku korišćenja podsistema virtuelne memorije, opterćenje procesora i podatke o aktivnosti diska i procesora.
Opšti oblik te naredbe je
vmstat [interval] [broj]
Komanda vmstat u intervalima (zadatim u sekundama) uzima odgovarajući broj uzoraka i rezultate prikazuje u standardnom izlaznom toku
bash-4.1$ vmstat 5 5
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ----cpu----
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa
 1  0      0 1280040 376128 1178352    0    0    52    76  558 1823 17  2 79  1
 0  0      0 1279552 376128 1178352    0    0     0     0 1065 3148 11  2 88  0
 0  0      0 1279800 376128 1178352    0    0     0     0 1047 2970 11  2 88  0
 0  0      0 1279676 376136 1178352    0    0     0    13 1022 2638 10  1 88  0
 0  0      0 1279924 376144 1178352    0    0     0    22 1007 2421 10  2 88  0


Dobijeni rezultati su naizgled teško čitljivi.
Prvi red svakog izveštaja komande vmstat prikazuje samo zbirne informacije.
Sledeći redovi prikazuju informacije koje možemo da iskoristimo za otkrivanje eventualnog problema sa memorijom.

polje procs
* r - broj procesa spermnih za izvršavanje
* b - broj zaustavljenih procesa

polje memory
* swpd - veličina korišćene virtuelne memorija u kilobajtima
* free - veličina nedodeljene memorije u kilobajtima
* buff - veličina međumemorije (befera) u kilobajtima
* cache - veličina memorijske ostave (keš) u kilobajtima

polje swap
* si - brzina prenosa podataka iz virtuelne memorije u radnu memoriju u KB/s
* so - brzina prenosa podataka iz radne u virtualnu memoriju u KB/s

polje io
* bi - broj blokova podataka zapisanih u sekundi na ulazno-izlazni uređaj
* bo - broj blokova učitan u sekundi sa ulazno-izlaznog uređaja

polje system
* in - broj prekida u sekundi izazvanih uređajima
cs - broj promena konteksta procesa u sekundi

polje cpu
* us - procenat procesorskog vremena utrošenog na izvršavanje korisničkog koda
* sy - procenat procesorskog vremena utrošenog na izvršavanje sistemskog koda
* id - procenat neutrošenog procesorskog vremena

U ovim poljima treba obratiti pažnju na korišćenje ukupne i virtuelne memorije.
Kada je raspoloživa virtuelna memorija (prikazana u kilobajtima u polju swap) mala, sistem sa njom intezivno razmenjuje podatke pa performanse su verovatno zbog toga slabe.
Tada treba potrebiti komandu pd da bi se otkrio proces ili procese koji intezivno koriste virtuelnu memoriju.
Uglavnom trajno rešenje je u dodavanju još RAM-a.

Ako je u koloni wa vrednost različita od nule, a vrednosti u kolonama so i si ukazuju na neprestanu razmenu sa virtuelnom memorijom, potražite proces koji opsežno zauzima memoriju, naručito virtuelnu.
Ako duže posmatrate kolone r i b steći ćete utisak o brzini prolaska procesa kroz red čekanja na izvršavanje,
Vrednost u koloni r i b treba stalno da budu niske, osim kod dugotrajnih procesa koje takođe lako možete da otkrijete sa komandom ps.

Komanda free prikazuje korišćenje meorije, uključujući virtuelnu memoriju i kapacitet.
Za jedno umereno opterećenje sistem dobićete otprilike sledeće rezultate
bash-4.1$ free
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:       3607112    1471564    2135548          0     282812     877548
-/+ buffers/cache:     311204    3295908
Swap:      1572860          0    1572860

Nasuprot gornjem prikazu evo primera gde je meorija prilično opterćena
sysadmin@server ~ # free
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:       8190820    7532908     657912          0     273732    6048780
-/+ buffers/cache:    1210396    6980424
Swap:      2102456          0    2102456


Komanda free prikazuje snimak korišćenja memorije koji možete da obuhvatite jednim pogledom.
Prvi red ispod zaglavlja pokazuje podatke o fizičkoj (radnoj) memoriji u kilobajtima, uključujući ukupnu veličinu RAM-a, njegov ne uvek i iskorišćen deo koji zauzima jezgro operativnog sistema, veličinu slobodnog RAM-a i delove RAM-a namenjenog deljenju, međumemoriji i ostavi.

Drugi red se odnosi na korišćenje međumemorije. Drugim rečima, komanda free oduzima predviđenu međumemoriju i ostavu od kolone used i rezultat smešta u kolonu free tako da dobijamo tačniju sliku korišćenja memorije u odnosu na zauzeće u jezgru operativnog sistema, ona se menja u zavisnosti od iskorišćenja sistema i prosečnog korišćenja memorije.
Ako u prvom redu vrednost buffers i cached oduzmete od vrednosti korišćene memorije dobićete vrednost (za prvi prikaz) 311204 (1471564−282812−877548=311204), dok dodavanjem vrednosti buffers i cached na vrednost free dobijamo 3890644 (2135548+877548+877548=3890644) što je oko 12.5 puta više.

Treći red prikazuje veličinu raspoložive, korišćene i slobodne virtuelne memorije koja je u vreme snimanja sistema bila nekorišćena u oba snimka.

Ovi podaci se mogu videti i u grafičkom prikazu, sve u zavisnosti koje grafičko okruženje koristite. Recimo System Monitor u GNOME grafičkom okruženjuRegistruj se da bi učestvovao u diskusiji. Registrovanim korisnicima se NE prikazuju reklame unutar poruka.
offline
 • Brok  Male
 • Moderator foruma
 • Mihajlo Bogdanović
 • Linux driver - fighter - warrior
 • Pridružio: 04 Maj 2005
 • Poruke: 3192
 • Gde živiš: U autu i ispred računara, Kraljevo-Šabac

Zauzeće diska i njegove performanse

Zauzeće diska se lako može partiti komandom df i du.
Komanda df prikazuje stanje raspoloživog prostora na diskum dok komanda du prikazuje koliko je prostora zauzeto na disku.
bash-4.1$ df
Filesystem     1K-blocks     Used Available Use% Mounted on
/dev/root       20641788 12602500   6990696  65% /
/dev/sda8       15481840  4701848   9993560  32% /media/root_ubuntu
/dev/sda9       42924248 28350532  12393264  70% /media/home_ubuntu
/dev/sda1         102396    46764     55632  46% /media/rsv
/dev/sda2       83779580 73083256  10696324  88% /media/windows
/dev/sda5       62918540 51342056  11576484  82% /media/hard1
tmpfs            1803556      116   1803440   1% /dev/shm
/dev/sda6       83884700 58033040  25851660  70% /media/hard2

Upotrebom opcije -k komande df može se videti zauzeće diska u kilobajtima
bash-4.1$ df -k
Filesystem     1K-blocks     Used Available Use% Mounted on
/dev/root       20641788 12602500   6990696  65% /
/dev/sda8       15481840  4701848   9993560  32% /media/root_ubuntu
/dev/sda9       42924248 28350532  12393264  70% /media/home_ubuntu
/dev/sda1         102396    46764     55632  46% /media/rsv
/dev/sda2       83779580 73083256  10696324  88% /media/windows
/dev/sda5       62918540 51342056  11576484  82% /media/hard1
tmpfs            1803556      116   1803440   1% /dev/shm
/dev/sda6       83884700 58033040  25851660  70% /media/hard2

U današnjim prilikama izveštaj će biti najčitljiviji upotrebom opcije -h
bash-4.1$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/root        20G   13G  6.7G  65% /
/dev/sda8        15G  4.5G  9.6G  32% /media/root_ubuntu
/dev/sda9        41G   28G   12G  70% /media/home_ubuntu
/dev/sda1       100M   46M   55M  46% /media/rsv
/dev/sda2        80G   70G   11G  88% /media/windows
/dev/sda5        61G   49G   12G  82% /media/hard1
tmpfs           1.8G  116K  1.8G   1% /dev/shm
/dev/sda6        80G   56G   25G  70% /media/hard2

Opcija -h potpuno razjašnjava koliko imamo raspoloživog prostora u svakom sistemu datoteke.

Ako bi upotrebimo opciju -l dobićemo samo podatke o prostoru na disku koji se fizički nalazi na sistemu ali ne i za povezane mrežne sistemske datoteke niti za diskove kojima pristupamo daljinski.

Kada želimo da utvrdimo koliki deo prostora na disku se koristi, upotrebićemo komandu du.
Njena osnovna sintaksa je
du [opcija] datoteka
sysadmin@server ~/backup # du -h
7.7G   .

sysadmin@server ~/backup # du -k
8015940   .

sysadmin@server ~/backup # du -m
7829   .

sysadmin@server ~/backup # du -s
8015940   .


-h - prikazuje izveštaj u jedinicama koje su najčitljiviji korisniku
-k -prikazuje rezultate u kilobajtima
-m -prikazuje rezultate u megamajtima
-s -prikazuje samo zbirne vrednosti

Ulazno-izlazne operacije sa diskom obično su usko grlo sistema.
Operativna memorija i procesor rade više hiljada puta brže od najbržeg diska. Srećom, jezgro operativnog sistema i savremeni čvrsti diskovi koriste softversku i hardversku memorijsku ostavu, međumemoriju za predhodno učitavanje i odloženo zapisavinje na hard disk da bi prikrili i smajnili pomenutu razliku u brzini rada.
Ipak, kao administrator sistema i dalje bi trebali znati da utvrdite probleme i izborite se sa njima kada se pojave na ulazno-izlaznim operacijama sa diskom.
Korisno je da se upoznate sa sledećim frazama koje se često koriste za opisivanje performansi sistema:

* Srednje vreme pristupanja (Average seek time) - procena prosečnog trajanja operacije pristupanja
* Maksimalno vreme pristupanja (Maximum seek time) - trajanje kretanja glave diska između dve staze na disku koje su međusobno najviše udaljene
* Minimalno vreme pristupanja (Minimum seek time) - trajanje kretanja glave diska između dve susedne staze
* Kašnjenje lociranja (Queuing delay) - vreme potrebno kontroleru diska da utvrdi gde na disku treba da pročita/upiše podatke
* Rotaciono kašnjenje (Rotational latency) - vreme potrebno da se pravo mesto na disku dovede ispod glave za čitanje/upisivanje, izraženo brojem obrta u minutu (RPM)
* Kašnjenje pristupanja (Seek latency) - vreme potrebno glavi za čitanje/upisivanje da se pozicianira na određeni cilindar diska
* Vreme pristupanja (Seek time) - Vreme potrebno glavi za čitanje/upisivanje da pređe sa jedne staze diska na drugu

Za utvrđivanje problema sa performansama ulazno-izlaznih operacija najčešće se koristi komanda iostat. Slično komandi vmstat, i komanda iostat se najjednostavnije zadaje na sledeći način
iostat [interval] [broj]
Interval definiše broj sekundi između dva uzastopna izveštaja, a broj predstavlja ukupan broj izveštaja.

bash-4.1$ iostat 5 5
Linux 2.6.37.6-smp (brok)    03/01/2012    _i686_   (2 CPU)

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
          12.06    0.00    1.80    1.30    0.00   84.84

Device:            tps   Blk_read/s   Blk_wrtn/s   Blk_read   Blk_wrtn
sda               5.70       228.42       173.17    1433701    1086952

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           3.10    0.00    0.70    0.30    0.00   95.90

Device:            tps   Blk_read/s   Blk_wrtn/s   Blk_read   Blk_wrtn
sda               0.80         0.00        16.00          0         80

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           3.20    0.00    1.10    0.00    0.00   95.70

Device:            tps   Blk_read/s   Blk_wrtn/s   Blk_read   Blk_wrtn
sda               0.00         0.00         0.00          0          0

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           3.30    0.00    1.00    0.00    0.00   95.70

Device:            tps   Blk_read/s   Blk_wrtn/s   Blk_read   Blk_wrtn
sda               0.00         0.00         0.00          0          0

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           5.00    0.00    1.70    0.00    0.00   93.31

Device:            tps   Blk_read/s   Blk_wrtn/s   Blk_read   Blk_wrtn
sda               6.00         0.00        51.20          0        256

Opcija Opis
tps - broj operacija prenosa podataka (ili ulazno-izlaznih zahteva za prekid) u sekundi poslatih disku
Blk_read/s - broj blokova podataka učitanih sa uređaja u sekundi
Blk_wrtn/s - broj blokova podataka učitanih na uređaja u sekundi
Blk_read - ukupan broj učitanih podataka
Blk_wrtn - ukupan broj upisanih podataka

Ako detaljnije želimo da ispitamo ulazno-izlazne performanse diska, upotrebićemo opciju -x, zadajući i disk odnosno particiju koja nas zanima.
Opcija -x omogućava detaljniju statistiku ulazno-izlaznih operacija zadatih diskova ili pak svih diskova ako ne zadamo disk.

Naredna komanda prikazuje snimak aktivnosti diska /dev/sda tokom prevođenja jezgra operativnog sistema (takođe [interval=5] [broj=5]). Zbog opcije -d komanda iostat ne prikazuje zbirni izveštaj o korišćenu procesora
bash-4.1$ iostat -d -x /dev/sda 5 5
Linux 2.6.37.6-smp (brok)    03/01/2012    _i686_   (2 CPU)

Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s   rsec/s   wsec/s avgrq-sz avgqu-sz   await  svctm  %util
sda               6.38    19.47    3.88    1.64   218.99   168.80    70.30     0.15   27.52   4.10   2.26

Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s   rsec/s   wsec/s avgrq-sz avgqu-sz   await  svctm  %util
sda               0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00

Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s   rsec/s   wsec/s avgrq-sz avgqu-sz   await  svctm  %util
sda               0.00     0.40    0.00    0.80     0.00     9.60    12.00     0.01    8.50   8.50   0.68

Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s   rsec/s   wsec/s avgrq-sz avgqu-sz   await  svctm  %util
sda               0.00     0.40    0.00    0.80     0.00     9.60    12.00     0.01   10.25  10.25   0.82

Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s   rsec/s   wsec/s avgrq-sz avgqu-sz   await  svctm  %util
sda               0.00     0.80    0.00    2.40     0.00    25.60    10.67     0.01    3.58   3.42   0.82


* rrqm/s - broj spojenih zahteva za čitanje podataka u sekundi
* wrqm/s - broj spojenih zahteva za upisivanje podataka u sekundi
* r/s - broj zahteva za čitanje podataka u sekundi
* w/s - broj zahteva za upisivanje podataka u sekundi
* rsec/s - broj učitanih sektora u sekundi
* wsec/s - broj upisanih sektora u sekundi
* avgrq-sz - prosečna veličina zahteva u sektorima
* avgqu-sz - prosečna dužina reda za čekanje zahteva
* await - prosečno vreme čekanja ulazno-izlazne operacije na izvršenje izraženo u milisekundama
* svctm - prosečno vreme izvršavanja ulazno-izlazne operacije izraženo u milisekundama
* %util - procenat zauzeća procesora zahtevima za ulazno-izlazne operacije


Korišćenje procesora

Najpoznatiji uslužni program za praćenje korišćenja procesora jeste top, koji prikazuje najzahtevnije procese.
Program top prati rad procesora u realnom vremenu, što znači da prikazuje listu aktivnih procesa koji ga najviše koriste.
Prikaz se podrazumevano ažurira na svake tri sekunde, mada je interval ažuriranja promenljiv u toku izvršavanja komande top, sa d ili s i zadatom vrednošću.

Primer zamene intervala ažuriranja na 6 sekunde
top - 11:21:23 up 41 days, 21:09,  1 user,  load average: 0.25, 0.18, 0.11
Tasks: 192 total,   2 running, 190 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s):  2.1%us,  0.2%sy,  0.0%ni, 97.3%id,  0.2%wa,  0.0%hi,  0.1%si,  0.0%st
Mem:   8190820k total,  7867744k used,   323076k free,   269440k buffers
Swap:  2102456k total,        0k used,  2102456k free,  6435568k cached
Change delay from 3.0 to: 6
  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND           
 1488 mysql     20   0  455m  76m 4328 S    2  1.0   1032:25 mysqld             
 3487 root      20   0 19060 1320  916 R    2  0.0   0:00.01 top               
    1 root      20   0  8352  748  616 S    0  0.0   0:20.15 init               
    2 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 kthreadd           
    3 root      RT   0     0    0    0 S    0  0.0   0:03.14 migration/0       
    4 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:03.61 ksoftirqd/0       
    5 root      RT   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 watchdog/0         
    6 root      RT   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.02 migration/1       
    7 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:04.69 ksoftirqd/1       
    8 root      RT   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 watchdog/1         
    9 root      RT   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.01 migration/2       
   10 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:01.97 ksoftirqd/2       
   11 root      RT   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 watchdog/2         
   12 root      RT   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 migration/3       
   13 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:01.10 ksoftirqd/3       
   14 root      RT   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 watchdog/3         
   15 root      RT   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.26 migration/4


Prikaz komande top
sysadmin@server ~ #

top - 11:47:56 up 40 days, 21:36,  2 users,  load average: 0.05, 0.08, 0.08
Tasks: 179 total,   1 running, 178 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s):  0.8%us,  0.1%sy,  0.0%ni, 99.1%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
Mem:   8190820k total,  7840068k used,   350752k free,   275276k buffers
Swap:  2102456k total,        0k used,  2102456k free,  6533588k cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND                                                                                                 
 3371 www-data  20   0  216m  15m 3788 S    3  0.2   0:00.08 apache2                                                                                                 
 3370 www-data  20   0  217m  17m 3784 S    2  0.2   0:00.24 apache2                                                                                                 
 3374 www-data  20   0  211m  11m 3308 S    1  0.1   0:00.03 apache2                                                                                                 
 1488 mysql     20   0  455m  76m 4316 S    1  1.0   1011:09 mysqld                                                                                                   
  514 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   3:57.64 kjournald                                                                                               
 3233 www-data  20   0  220m  19m 3824 S    0  0.2   0:00.64 apache2                                                                                                 
 3261 root      20   0 19168 1432 1004 R    0  0.0   0:00.31 top                                                                                                     
    1 root      20   0  8352  748  616 S    0  0.0   0:19.76 init                                                                                                     
    2 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 kthreadd                                                                                                 
    3 root      RT   0     0    0    0 S    0  0.0   0:03.08 migration/0                                                                                             
    4 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:03.56 ksoftirqd/0                                                                                             
    5 root      RT   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 watchdog/0                                                                                               
    6 root      RT   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.02 migration/1                                                                                             
    7 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:04.60 ksoftirqd/1                                                                                             
    8 root      RT   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 watchdog/1                                                                                               
    9 root      RT   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.01 migration/2                                                                                             
   10 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:01.94 ksoftirqd/2                                                                                             
   11 root      RT   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 watchdog/2                                                                                               
   12 root      RT   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 migration/3                                                                                             
   13 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:01.08 ksoftirqd/3                                                                                             
   14 root      RT   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 watchdog/3                                                                                               
   15 root      RT   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.25 migration/4                                                                                             
   16 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:03.30 ksoftirqd/4                                                                                             
   17 root      RT   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 watchdog/4                                                                                               
   18 root      RT   0     0    0    0 S    0  0.0   0:06.95 migration/5                                                                                             
   19 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:01.76 ksoftirqd/5                                                                                             
   20 root      RT   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 watchdog/5                                                                                               
   21 root      RT   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.62 migration/6                                                                                             
   22 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:01.34 ksoftirqd/6                                                                                             
   23 root      RT   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 watchdog/6                                                                                               
   24 root      RT   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.40 migration/7                                                                                             
   25 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.71 ksoftirqd/7                                                                                             
   26 root      RT   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 watchdog/7                                                                                               
   27 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:36.94 events/0                                                                                                 
   28 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:12.41 events/1                                                                                                 
   29 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:07.21 events/2                                                                                                 
   30 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:05.49 events/3                                                                                                 
   31 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:13.16 events/4                                                                                                 
   32 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:07.58 events/5                                                                                                 
   33 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:07.52 events/6                                                                                                 
   34 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:05.38 events/7                                                                                                 
   35 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 cpuset                                                                                                   


Prvi red prikazuje ukupno vreme rada sistema, slično rezultatu komande uptime. Sledeća dva reda rezultata komande top sumiraju korišćenje procesora (u apsolutnim brojevima, odnosno uprocentima) prikazujući aktivne procese, procese koji su privremeno zaustavljeni, zombije i trajno zaustavljene procese.
Zombi (zombie) je proces koji se završio pre nego što je njegov roditeljski proces uspeo da to sazna. Oni se zovu zombi-procesi jer su "mrtvi" i ne zauzimaju resurse (osim odrednice u tabeli procesa jezgra operativnog sistema), ali se ipak pojavljuju pri izlistavanju procesa.
U četvrtom i petom redu rezultata sumirano je aktueIno korišćenje memorije, na način kao što to prikazuje komanda free.
Šesti red je u stvari zaglavlje za preostale podatke - procese koji najviše opterećuju procesor, podrazumevano prikazane po opadajućem redosledu prema zauzeću procesora.

Polje Opcija
* PID - identifikator procesa
* USER - ime korisnika koji je pokrenuo proces
* PRI - prioritet izvršavanja procesa
* NI - izmena prioriteta procesa (nice)
* SIZE - veličina memorije potrebna za izvršavanje procesa
* RSS - veličina fizičke memorije koju proces zauzima
* SHARE ili SHR - veličina deljene memorije koju proces koristi
* STAT ili S - aktuelno stanje procesa
* %CPU - procenat ukupnog procesorskog vremena koji otpada na proces
* %MEM - procenat ukupne fizičke memorije koju koristi proces
* TIME - ukupno potrošeno vreme procesora na izvršenje procesa
* COMMAND - komanda kojom je proces pokrenut, prikazana u zagradama ako je proces odložen u virtuelnu memoriju

Željeni proces možemo "ubiti" u samom prikazu komande top, sa tipkom k ili K upisujući PID (identifikator procesa).
Prikaz
top - 12:22:32 up 41 days, 22:11,  1 user,  load average: 0.38, 0.18, 0.11
Tasks: 197 total,   1 running, 195 sleeping,   0 stopped,   1 zombie
Cpu(s):  1.9%us,  0.2%sy,  0.0%ni, 97.6%id,  0.3%wa,  0.0%hi,  0.1%si,  0.0%st
Mem:   8190820k total,  7552332k used,   638488k free,   272644k buffers
Swap:  2102456k total,        0k used,  2102456k free,  6105384k cached
PID to kill:
  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND           
 7773 www-data  20   0  218m  19m 4336 S    8  0.2   0:00.48 apache2           
 1488 mysql     20   0  455m  76m 4328 S    2  1.0   1033:17 mysqld             
 7839 www-data  20   0  211m  12m 3828 S    2  0.2   0:00.06 apache2           
 7610 www-data  20   0  218m  19m 4328 S    1  0.2   0:00.58 apache2           
 7658 www-data  20   0  226m  20m 5192 S    1  0.3   0:00.22 apache2           

Stanje procesa može da bude D (privremeno zaustavljen na određeno vreme), R (izvršava se), S (privremeno zaustavljen), T (zaustavljen ili praćen) ili Z (zombi). Ako se iza oznake stanja procesa nalazi znak <, proces ima negativnu izmenu prioriteta, a ako je znak N, njegova izmena prioriteta je pozitivna. Ukoliko tu stoji znak W, proces je odložen u virtuelnu memoriju.
Inače, redosled prikazanih procesa možemo da promenimo tako što ćemo komandi top naložiti da osim zauzeća procesora uzme u obzir i neki drugi kriterijum. Dok program top radi pritisnite taster o ili O, a zatim taster u prikazu liste ispod da bi prikaz bio uređen po željenom kriterijumu.

* a ili A - redosled pokretanja
* m ili M - zauzeće fizičke memorije
* n ili N - brojčana vrednost identifikatora
* p ili P - zauzeće procesora
* t ili T - utrošeno procesorsko vreme

Od konzolnih programa za nadgledanje performansi sistema sličan programu top je htop.
PrikazNadgledanje rada u mreži

Uska grla na mreži doživljavamo svakodnevno. Sama priroda mreže otežava otklanjanje problema sa performansama jer grešku ili zastoj može štošta da prouzrokuje .
Krivci mogu da budu sve od mrežne kartice, preko razvodnih kablova, mosta, skretnica sve do mrežniih prolaza ili zaštitne barijere.
Uglavnom, kada postoji problem s performansama na TCP/IP Ethernetu to svi mi osećamo, neko lakše neko teže. Ethernet tu ne pravi razliku recimo ako je mreža zagušena već tu svi podjednako trpimo. Very Happy
Što se tiče administratora, oni zagušenje mreže osećaju baš na sopstvenoj koži kroz brojne zahteve (kukanja Very Happy ) korisnika da se problem odmah otkloni.
Kod ovakvih problema na prvom mestu treba proveriti saobraćaj sirovih paketa pomoću komande netstat i njene opcije -i, koje prikazuju TCP/IP saobraćaj na svim aktivnim mrežnim interfejsima.

Primer
sysadmin@server ~ # netstat -i
Kernel Interface table
Iface   MTU Met   RX-OK RX-ERR RX-DRP RX-OVR    TX-OK TX-ERR TX-DRP TX-OVR Flg
eth0       1500 0  626925421      0      0 0      1056722848      0      0      0 BMRU
lo        16436 0  12469047      0      0 0      12469047      0      0      0 LRU


PoLje Opis
* Iface - ime mrežnog interfejsa
* MTU - maksimalna jedinica prenosa (veličina paketa) interfejsa
* RX-OK - broj dolaznih (primljenih) paketa od trenutka pokretanja interfejsa
* RX-ERR - broj grešaka kod dolaznih paketa
* RX-DRP - broj odbačenih dolaznih paketa
* RX-OVR - broj dolaznih paketa koji su prepunili ulazni bafer
* TX-OK - broj odlaznih (poslatih) paketa od trenutka pokretanja interfejsa
* TX-ERR - broj grešaka kod odlaznih paketa od poslednjeg pokretanja interfejsa
* TX-DRP - broj odbačenih odlaznih paketa
* TX-OVR - broj odlaznih paketa koji su prepunili izlazni bafer

Slikovni prikaz komande netstat -i, radi lakšeg uvida


U izveštaju iz gore navedenog primera, na preko 620 miliona dolaznih paketa i preko jedne milijarde odlaznih paketa predstavlja odličan rezultat.
Kada se poveća broj grešaka pri slanju paketa, to znači da u sistemu postoji neki problem. Sa druge strane, greške kod dolaznih paketa retko ukazuju na problem u vašem sistemu već je problem "tamo negde" na drugom mestu.

Da biste stekli bolju predstavu o zagušenju mreže, upotrebite komandu netstat bez opcija kao u narednom primeru.
bash-4.1$ netstat
Active Internet connections (w/o servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State     
tcp        0      0 192.168.0.100:46719     static.204.106.4.4:http TIME_WAIT   
tcp      196      0 192.168.0.100:56761     192.168.0.1:netbios-ssn ESTABLISHED
tcp      196      0 localhost:33750         localhost:netbios-ssn   ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.0.100:48171     fa-in-f17.1e100.n:https ESTABLISHED
tcp      196      0 localhost:33747         localhost:netbios-ssn   ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.0.100:56271     95.180.93.153:39290     ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.0.100:52553     fa-in-f101.1e100.:https TIME_WAIT   
tcp        0      0 192.168.0.100:48177     fa-in-f17.1e100.n:https ESTABLISHED
tcp      196      0 localhost:33745         localhost:netbios-ssn   ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.0.100:52610     sync01.phx.servic:https ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.0.100:46917     static.204.106.4.46:ssh ESTABLISHED
tcp        0      0 localhost:netbios-ssn   localhost:33750         ESTABLISHED
tcp        0      0 localhost:netbios-ssn   localhost:33747         ESTABLISHED
tcp        0      0 localhost:netbios-ssn   localhost:33745         ESTABLISHED
tcp        0      0 ::ffff:192.:netbios-ssn ::ffff:192.168.0.:56761 ESTABLISHED
Active UNIX domain sockets (w/o servers)
Proto RefCnt Flags       Type       State         I-Node Path
unix  13     [ ]         DGRAM                    4652   /dev/log
unix  2      [ ]         DGRAM                    3704   @/org/kernel/udev/udevd
unix  2      [ ]         DGRAM                    5727   @/org/freedesktop/hal/udev_event
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     183148 @/tmp/dbus-aVfx2uQe69
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     183713
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     179317
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     179316
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     179315 /tmp/orbit-brok-a8e8c8d8/linc-45f1-0-681dc5142df8
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     179314
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     179312 /tmp/orbit-brok-a8e8c8d8/linc-8d9-0-2c5a29a8c4379
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     179311
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     179309 @/tmp/dbus-aVfx2uQe69
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     179308
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     178518 @/tmp/.ICE-unix/2148
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     179307
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     179306 @/tmp/dbus-QbKcLIAsXh
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     178517
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     179303 @/tmp/dbus-aVfx2uQe69
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     179302
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     178515 @/tmp/.X11-unix/X0
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     179301
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     123349 /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     123348
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     122986 @/tmp/dbus-aVfx2uQe69
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     123973
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     123959 @/tmp/dbus-aVfx2uQe69
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     123958
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     122980 @/tmp/.ICE-unix/2148
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     123957
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     123956 @/tmp/dbus-QbKcLIAsXh
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     122979
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     122976 @/tmp/dbus-aVfx2uQe69
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     123954
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     122975 @/tmp/.X11-unix/X0
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     123953
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     83471  @/tmp/.X11-unix/X0
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     83470 
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     82705  @/tmp/dbus-aVfx2uQe69
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     82704 
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     82694  @/tmp/.ICE-unix/2148
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     82693 
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     83453  @/tmp/dbus-QbKcLIAsXh
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     82692 
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     82690  @/tmp/.X11-unix/X0
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     83451 
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     83450  /tmp/orbit-brok-a8e8c8d8/linc-2235-0-6e7a842c256be
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     82689 
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     82688  /tmp/orbit-brok-a8e8c8d8/linc-8d9-0-2c5a29a8c4379
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     83448 
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     82685  @/tmp/.X11-unix/X0
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     83443 
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     24907  @/tmp/dbus-QbKcLIAsXh
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     25702 
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     24905  @/tmp/.X11-unix/X0
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     25700 
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     24903 
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     24902 
unix  3      [ ]         SEQPACKET  CONNECTED     25694 
unix  3      [ ]         SEQPACKET  CONNECTED     25693 
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     25692 
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     25691 
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     24823  @/tmp/dbus-aVfx2uQe69
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     25626 
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     25621  /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     24815 
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     24813 
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     24812 
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     25614  /tmp/orbit-brok-a8e8c8d8/linc-ebe-0-1507752f53bd6
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     24811 
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     24810  /tmp/orbit-brok-a8e8c8d8/linc-8d9-0-2c5a29a8c4379
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     25612 
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     25610  @/tmp/.ICE-unix/2148
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     24808 
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     25607  @/tmp/dbus-QbKcLIAsXh
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     24807 
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     25605  @/tmp/.X11-unix/X0
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     25604 
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     23123  @/dbus-vfs-daemon/socket-fsPYfyY5
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     24157 
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     23122  @/dbus-vfs-daemon/socket-duPXUbnG
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     24156 
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     23121  @/dbus-vfs-daemon/socket-RITBtWlL
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     24153 
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     23120  @/dbus-vfs-daemon/socket-q99HxqhE
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     24152 
unix  2      [ ]         DGRAM                    24100 
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     24024  @/dbus-vfs-daemon/socket-CKcoFAtH
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     22889 
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     24023  @/dbus-vfs-daemon/socket-ELCLFzMV
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     22888 
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     22883  @/dbus-vfs-daemon/socket-gWhSbGmC
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     24022 
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     22882  @/dbus-vfs-daemon/socket-cShQiPbh
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     24021 
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     22880  @/dbus-vfs-daemon/socket-GxrDnNo9
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     22879 
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     22881  @/dbus-vfs-daemon/socket-8oLtU0A8
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     22878 
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     24012  @/dbus-vfs-daemon/socket-GJQZXXNI
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     22877 
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     24011  @/dbus-vfs-daemon/socket-U0gn4YLM
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     22876 
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     24010  /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     22873 
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     22871  @/tmp/dbus-aVfx2uQe69
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     24009 
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     24006  @/dbus-vfs-daemon/socket-lGGU7aLK
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     22853 
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     24005  @/dbus-vfs-daemon/socket-Els4bvBl
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     22852 
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     22849  @/tmp/dbus-aVfx2uQe69
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     24004 
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     22848  @/tmp/dbus-aVfx2uQe69
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     24003 
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     23987  @/tmp/dbus-aVfx2uQe69
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     22837 
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     23983  @/tmp/dbus-aVfx2uQe69
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     22836 
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     23982  @/tmp/dbus-aVfx2uQe69
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     23981 
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     23980  @/tmp/dbus-aVfx2uQe69
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     22816 
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     23978  @/tmp/dbus-aVfx2uQe69
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     22815 
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     10552  @/tmp/.X11-unix/X0
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9830   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9129   /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9128   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9666   @/tmp/dbus-aVfx2uQe69
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9665   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9662   @/tmp/dbus-aVfx2uQe69
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9125   
unix  2      [ ]         DGRAM                    9661   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9658   @/tmp/dbus-QbKcLIAsXh
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9124   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9656   @/tmp/.X11-unix/X0
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9122   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9652   @/tmp/dbus-aVfx2uQe69
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9120   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9649   /tmp/orbit-brok-a8e8c8d8/linc-9b7-0-490d4e18486c2
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9648   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9646   /tmp/orbit-brok-a8e8c8d8/linc-8d9-0-2c5a29a8c4379
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9645   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9643   @/tmp/dbus-aVfx2uQe69
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9642   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9641   @/tmp/dbus-QbKcLIAsXh
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9640   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9635   @/tmp/dbus-aVfx2uQe69
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9634   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9104   @/tmp/dbus-aVfx2uQe69
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9103   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9631   @/tmp/.X11-unix/X0
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9630   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9102   /tmp/orbit-brok-a8e8c8d8/linc-9b1-0-2167c3703af5a
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9101   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9099   /tmp/orbit-brok-a8e8c8d8/linc-8d9-0-2c5a29a8c4379
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9098   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9096   @/tmp/dbus-aVfx2uQe69
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9095   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9094   @/tmp/dbus-QbKcLIAsXh
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9093   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9088   @/tmp/dbus-aVfx2uQe69
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9629   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9085   @/tmp/dbus-aVfx2uQe69
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9084   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9081   @/tmp/.X11-unix/X0
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9080   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9066   @/tmp/dbus-aVfx2uQe69
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9623   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9621   /tmp/orbit-brok-a8e8c8d8/linc-950-0-8650290a3eb3
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9620   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9062   /tmp/orbit-brok-a8e8c8d8/linc-8d9-0-2c5a29a8c4379
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9618   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9616   @/tmp/dbus-aVfx2uQe69
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9061   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9578   @/tmp/dbus-aVfx2uQe69
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9577   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9576   /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9009   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9005   @/dbus-vfs-daemon/socket-wfjr2ztK
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9574   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9004   @/dbus-vfs-daemon/socket-1uV3Sq1H
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9573   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9569   @/dbus-vfs-daemon/socket-Enebezuz
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9568   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9570   @/dbus-vfs-daemon/socket-qa60fVey
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9567   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9003   @/tmp/dbus-aVfx2uQe69
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9561   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9560   @/tmp/.X11-unix/X0
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9002   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9541   @/tmp/dbus-aVfx2uQe69
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9001   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9491   @/tmp/dbus-QbKcLIAsXh
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9490   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9487   @/tmp/.X11-unix/X0
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9486   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8893   @/dbus-vfs-daemon/socket-4Bwt9Esv
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9483   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8892   @/dbus-vfs-daemon/socket-j9RkwfYr
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9482   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9478   @/tmp/dbus-aVfx2uQe69
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8889   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9476   @/tmp/dbus-aVfx2uQe69
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8888   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8870   @/tmp/dbus-aVfx2uQe69
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9474   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8867   @/tmp/dbus-aVfx2uQe69
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8866   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9463   @/tmp/dbus-aVfx2uQe69
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9462   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9458   /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9457   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8858   @/tmp/dbus-aVfx2uQe69
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9453   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8848   /tmp/orbit-brok-a8e8c8d8/linc-934-0-627bc7caf30fe
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8847   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8846   /tmp/orbit-brok-a8e8c8d8/linc-8d9-0-2c5a29a8c4379
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9419   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9415   @/tmp/dbus-aVfx2uQe69
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9414   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8845   /tmp/orbit-brok-a8e8c8d8/linc-978-0-478f6ec49f3d2
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9413   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9412   /tmp/orbit-brok-a8e8c8d8/linc-8d9-0-2c5a29a8c4379
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8843   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8840   @/tmp/dbus-aVfx2uQe69
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9410   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8832   @/tmp/dbus-aVfx2uQe69
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8831   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8830   @/tmp/dbus-QbKcLIAsXh
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8829   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8826   @/tmp/.X11-unix/X0
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8825   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9256   /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8768   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8767   @/tmp/dbus-aVfx2uQe69
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9255   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9254   @/tmp/dbus-aVfx2uQe69
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8766   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8752   /tmp/orbit-brok-a8e8c8d8/linc-930-0-613a9364714c4
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9230   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     9229   /tmp/orbit-brok-a8e8c8d8/linc-8d9-0-2c5a29a8c4379
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8750   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8186   @/tmp/dbus-QbKcLIAsXh
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8740   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8737   @/tmp/.X11-unix/X0
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8185   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8175   @/tmp/dbus-aVfx2uQe69
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8174   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8724   /tmp/orbit-brok-a8e8c8d8/linc-957-0-2090ed7fe6905
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8173   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8723   /tmp/orbit-brok-a8e8c8d8/linc-8d9-0-2c5a29a8c4379
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8171   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8163   @/tmp/dbus-QbKcLIAsXh
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8714   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8712   @/tmp/.X11-unix/X0
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8161   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8708   @/tmp/dbus-aVfx2uQe69
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8155   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8154   /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8707   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8705   @/tmp/dbus-QbKcLIAsXh
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8153   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8151   @/tmp/.X11-unix/X0
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8703   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8139   @/tmp/dbus-aVfx2uQe69
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8138   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8700   @/tmp/dbus-QbKcLIAsXh
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8137   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8698   /tmp/orbit-brok-a8e8c8d8/linc-91d-0-6c9fbedeb5e17
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8697   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8695   /tmp/orbit-brok-a8e8c8d8/linc-8d9-0-2c5a29a8c4379
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8694   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8692   @/tmp/dbus-aVfx2uQe69
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8133   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8130   @/tmp/.X11-unix/X0
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8129   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8689   @/tmp/dbus-QbKcLIAsXh
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8688   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8684   @/tmp/dbus-aVfx2uQe69
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8128   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8683   @/tmp/.X11-unix/X0
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8125   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8674   /home/brok/.pulse/4ef635509f26a0a6e44f82e300000018-runtime/native
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8673   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8108   @/tmp/dbus-aVfx2uQe69
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8669   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8668   @/tmp/dbus-QbKcLIAsXh
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8667   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8106   /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8105   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8100   @/tmp/dbus-aVfx2uQe69
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8099   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8663   @/tmp/dbus-aVfx2uQe69
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8662   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8659   @/tmp/.X11-unix/X0
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8658   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8094   @/tmp/dbus-aVfx2uQe69
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8655   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8089   @/tmp/dbus-aVfx2uQe69
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8617   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8616   /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8088   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8615   @/tmp/dbus-aVfx2uQe69
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8614   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8613   @/tmp/dbus-QbKcLIAsXh
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8087   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8610   @/tmp/dbus-aVfx2uQe69
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8085   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8082   @/tmp/.X11-unix/X0
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8609   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8080   @/tmp/dbus-QbKcLIAsXh
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8548   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8546   @/tmp/.X11-unix/X0
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8078   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8045   @/tmp/dbus-aVfx2uQe69
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8545   
unix  2      [ ]         DGRAM                    8044   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8042   /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8542   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8540   @/tmp/dbus-QbKcLIAsXh
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8041   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8039   @/tmp/.X11-unix/X0
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8538   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8504   @/tmp/dbus-aVfx2uQe69
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8027   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8026   @/tmp/dbus-aVfx2uQe69
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8025   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8503   /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8024   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7994   /tmp/orbit-brok-a8e8c8d8/linc-922-0-44a6c183bb513
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7993   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7991   /tmp/orbit-brok-a8e8c8d8/linc-8d9-0-2c5a29a8c4379
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8471   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7952   @/tmp/dbus-QbKcLIAsXh
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8434   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8431   @/tmp/dbus-aVfx2uQe69
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7920   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7919   @/tmp/dbus-aVfx2uQe69
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8429   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8425   @/tmp/.X11-unix/X0
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8424   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7902   /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8343   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7899   /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8342   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7895   /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8335   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8334   @/tmp/dbus-QbKcLIAsXh
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7894   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8331   @/tmp/dbus-aVfx2uQe69
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7892   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8330   @/tmp/.X11-unix/X0
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7889   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8329   @/tmp/dbus-QbKcLIAsXh
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7888   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8326   @/tmp/dbus-aVfx2uQe69
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7886   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7883   @/tmp/.X11-unix/X0
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8295   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8292   @/tmp/dbus-aVfx2uQe69
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7824   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7823   @/tmp/dbus-QbKcLIAsXh
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8291   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7784   @/tmp/dbus-aVfx2uQe69
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8260   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8257   @/tmp/.X11-unix/X0
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7783   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8227   @/tmp/.ICE-unix/2148
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8226   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8202   /tmp/orbit-brok-a8e8c8d8/linc-90f-0-15350d7dd69ab
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7776   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7775   /tmp/orbit-brok-a8e8c8d8/linc-8d9-0-2c5a29a8c4379
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8200   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7774   @/tmp/dbus-aVfx2uQe69
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8196   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8195   @/tmp/dbus-QbKcLIAsXh
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7773   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7770   @/tmp/dbus-aVfx2uQe69
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8193   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7769   @/tmp/.X11-unix/X0
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7168   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7165   @/tmp/dbus-aVfx2uQe69
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7766   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7151   /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7720   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7714   /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7139   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7709   @/tmp/dbus-QbKcLIAsXh
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7708   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7704   /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7703   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7101   @/tmp/dbus-aVfx2uQe69
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7100   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7066   /home/brok/.pulse/4ef635509f26a0a6e44f82e300000018-runtime/native
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7696   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7064   /tmp/orbit-brok-a8e8c8d8/linc-900-0-2b7e5968e8314
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7695   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7063   /tmp/orbit-brok-a8e8c8d8/linc-8d9-0-2c5a29a8c4379
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7693   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7685   /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7022   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7011   @/tmp/dbus-aVfx2uQe69
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7665   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7005   /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7658   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7619   @/tmp/dbus-aVfx2uQe69
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     6995   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7618   @/tmp/.X11-unix/X0
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     6994   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7617   @/tmp/.X11-unix/X0
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     6993   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7614   @/tmp/dbus-QbKcLIAsXh
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     6992   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     6973   /tmp/orbit-brok-a8e8c8d8/linc-893-0-2ac8bc021e867
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7612   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7611   /tmp/orbit-brok-a8e8c8d8/linc-8d9-0-2c5a29a8c4379
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     6971   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7610   /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     6969   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     6913   @/tmp/dbus-aVfx2uQe69
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     6912   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7598   @/tmp/dbus-QbKcLIAsXh
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7597   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7596   @/tmp/dbus-QbKcLIAsXh
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     6910   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     6908   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     6907   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7576   @/tmp/dbus-aVfx2uQe69
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     6893   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     6888   @/tmp/dbus-aVfx2uQe69
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     6887   
unix  2      [ ]         DGRAM                    7560   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     6884   @/tmp/dbus-aVfx2uQe69
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7559   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     6883   @/tmp/dbus-aVfx2uQe69
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     6882   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     6881   @/tmp/dbus-aVfx2uQe69
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7552   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7549   @/tmp/dbus-aVfx2uQe69
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     6880   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     6854   @/tmp/dbus-aVfx2uQe69
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7535   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     6849   @/tmp/dbus-aVfx2uQe69
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     6848   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7502   /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7501   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     6758   /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7488   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7484   /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     6757   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     6749   /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7481   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     6748   /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     6747   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     6744   @/tmp/.X11-unix/X0
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7479   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7472   @/tmp/dbus-aVfx2uQe69
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7471   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7470   @/tmp/.X11-unix/X0
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     6737   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     6657   @/tmp/dbus-aVfx2uQe69
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7437   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7431   @/tmp/dbus-aVfx2uQe69
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7430   
unix  2      [ ]         DGRAM                    7382   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     6624   /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     6623   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7381   @/tmp/dbus-aVfx2uQe69
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7380   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     6619   @/tmp/dbus-aVfx2uQe69
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7377   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     6618   @/tmp/.X11-unix/X0
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7376   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7375   @/tmp/.X11-unix/X0
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7374   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7373   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7372   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     6616   @/tmp/.X11-unix/X0
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7362   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7282   /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     6557   
unix  2      [ ]         DGRAM                    7222   
unix  2      [ ]         STREAM                   7221   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     6483   @/tmp/.X11-unix/X0
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7182   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     6105   /var/run/acpid.socket
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     6470   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     6455   /var/run/acpid.socket
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     6454   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     6055   /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     6405   
unix  2      [ ]         DGRAM                    6003   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     6199   /var/run/avahi-daemon/socket
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     6002   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     5994   /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     6193   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     6189   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     6188   
unix  2      [ ]         DGRAM                    6187   
unix  2      [ ]         DGRAM                    5950   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     4996   /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     5916   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     4979   /var/run/acpid.socket
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     4978   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     5911   @/var/run/hald/dbus-ulqDJ2Utw9
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     4973   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     5910   @/var/run/hald/dbus-ulqDJ2Utw9
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     5901   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     4963   /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     5900   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     5849   @/var/run/hald/dbus-ulqDJ2Utw9
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     4858   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     4826   @/var/run/hald/dbus-1EuiDE2Fgs
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     5726   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     4822   /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     5708   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     4818   /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     5690   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     4808   /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     5687   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     4804   /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     4803   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     4780   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     4779   
unix  2      [ ]         DGRAM                    4742   
unix  2      [ ]         DGRAM                    4655   
unix  3      [ ]         DGRAM                    3709   
unix  3      [ ]         DGRAM                    3708


Prikazan je samo deo veoma dugačkog izveštaja. Komanda netstat upotrebljena bez opcija prikazuje sve aktivne veze sa Internetom uspostavljene preko TCP, UDP i Unix priključaka. Možete da upotrebite opcije -t i -u da biste uklonili Unix priključke (netstat -t -u). Unix priključci služe samo za lokalni mrežni saobraćaj, ali ne i za povezivanje umreženih računara. U izveštaju treba da tražite vrednosti različite od nule u koloni Send-Q. Ako više priključaka ima takve vrednosti, pa one još i rastu, mreža je zagušena. Da biste proverili da li vrednosti u koloni Send-Q rastu, zadajte i opciju -e da bi se prikaz stalno ažurirao.

Da biste proverili vezu s računarima u mreži, upotrebite komandu ping. Prvo pokušajte da se povežete s lokalnim računarom navodeći ime povratne petlje (ping localhost), a zatim navodeći IP adresu petlje (ping 127.0.0.1). Zatim proverite povezivanje s lokalnim računarom, navodeći njegovo stvarno ime i IP adresu na mreži. Ako se komanda ping uspešno završi, mreža radi na lokalnom sistemu. Sa druge strane ako se računar odazove na IP adresu ali ne i na ime, proverite odgovarajuću odrednicu u datoteci /etc/hosts. Posle toga, pokušajte da pozovete drugi sistem na mreži, opet služeći se njegovim imenom i IP adresom. U opštem slučaju ako se udaljen računar odazove kada ga pozovete služeći se IP adresom, ali ne i kada ga pozovete po imenu, problem je u serveru imena. U takvom slučaju proverite da li je server imena naznačen u datoteci /etc/resolv.conf.
Na kraju, pokušajte da pozovete sistem na drugoj mreži (služeći se imenom i IP adresom). Uspešno povezivanje sa sistemima koji nisu na lokalnoj mreži znači da barem možete da izađete na Internet. Ako neki udaljeni sistem nije dostupan, možda u tom trenutku nije ni uključen. Ako ne možete da se povežete sa udaljenim sistemima, proverite da li dobro rade server imena i mrežni prolaz, kao i to da li je interfejs na mreži koji želite da dosegnete uopšte aktivan. Slično tome komanda netstat -nr proverava tabele putanja i ističe nevažeće ili netačne odrednice DNS servera.


Na kraju ostaje da Vam poželim dobar pogled na Vaše Linux sistemske performanse. Ziveli

Članak izvorno napisan i objavljen na forumu Slackware Srbija zajednice
Arrow http://slackware-srbija.org/forum/viewtopic.php?f=38&t=1261&p=9459#p9459Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 559 korisnika na forumu :: 32 registrovanih, 2 sakrivenih i 525 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: _Rade, A.R.Chafee.Jr., ALBION101, aljosa7, Andrija357, bato, BraneS, cikadeda, dac, damirZR, darkangel, David, Doca, draganca, dragon986, dule clio, Joja, kljift, Kruger, Lord Nem, m0nstrum_, mercedesamg, Milan A. Nikolic, Mixelotti, Pohovani_00, Sale.S, sizif, Snorks, sovanova95, spektorsky, wolf431, Živković