Ekskurzije u 2006.

Ekskurzije u 2006.

offline
 • DR  Male
 • Legendarni građanin
 • Pridružio: 08 Okt 2004
 • Poruke: 5450
 • Gde živiš: Beograd

Izvor: B92
Beograd -- Od ove godine zakonom će se regulisati šta tačno roditelji plaćaju kad im dete ide na putovanja sa školom.


Više neće biti dileme kolike su dnevnice profesorima, a koliko košta sam aranžman. Još nisu otplatili ni poslednju ratu za prošlogodišnju ekskurziju, a roditelji već treba da počnu otplatu rata za zimovanje. Đaci priznaju da se njihovi roditelji žale na cene rekreativne nastave, ali da ih šalju jer smatraju da je to dobro za njih.

Cene su visoke, a đaci i roditelji nisu uvek zadovoljni smeštajem i uslugom. Interesantno je jedno zapažanje učenika: "Učitelj nam je uvek govorio ’Luksuz hotel’, a istina je da je njemu uvek virio neki feder iz kreveta, sve je bilo ispisano, popucani šrafovi. A i nije bilo kako nam je obećavao."

Milena Bićanin, direktorka škole Drinka Pavlović, kaže da roditelji ne pokazuju nezadovoljstvo javno, uprkos tome što su cene ekskurzija i rekreativnih nastava za mnoge visoke: "Nama ne odgovaraju šumovi da smo stalno pod nekom sumnjom. Onog trenutka kada država ili resorno ministarstvo završe tu priču i regulišu dnevnicu, mi ćemo reći ’da’ i radićemo tako jer mi prosto hoćemo da se to pitanje reguliše."

O tome koju agenciju će škole da angažuju i kolike će dnevnice profesorima biti uračunate u cenu, trebalo bi da odlučuju roditelji zajedno sa nastavnicima. U mnogim školama odlučuju samo direktori i nastavnici.

Agencije često u ponudama ostavljaju školama da odluče kolike će novca đaci plaćati dodatno, pored cene aranžmana, kaže Radisav Stanković, direktor udruženja turističkih agencija Yuta: "Često su u tim aranžmanima osim dnevnice profesora sadržani i kompjuteri za školu, asfaltiranje dvorišta ili krečenje učionica i mnogo šta drugo."

Prošle godine na adresu Yute nije stigla nijedna žalba roditelja na eksurzije. Novi pravilnik o ekskurzijama Ministarstva prosvete trebalo bi da stupi na snagu u aprilu ove godine. Neto cena aranžamana, koja se plaća agenciji, biće jasno odvojena od ostalih troškova, uključujući i dnevnice profesora. Tako će se uvek tačno znati koliko košta aranžman, a koliko dodatni troškovi.

Dopuna: 10 Jul 2006 12:57

Ponovo o ekskurzijama
10. jul 2006. | 07:40 | Izvor: B92
Od na­red­ne škol­ske go­di­ne pra­vil­nik o đač­kim pu­to­va­nji­ma bi­će znat­no stro­ži, piše štampa.

Iz­bor agen­ci­je, or­ga­ni­za­to­ra eks­kur­zi­je, oba­vlja­će se is­klju­či­vo pu­tem ten­de­ra, pišu Večernje novosti. Stro­ži kri­te­ri­ju­mi va­ži­će pri oda­bi­ru agen­ci­je i de­sti­na­ci­ja, a uve­šće se i do­dat­ne me­re bez­bed­no­sti kako bi uče­nič­ka pu­to­va­nja bi­la si­gur­ni­ja.

Ne­ke od­red­be iz­me­nje­nog pra­vil­ni­ka o or­ga­ni­zo­va­nju eks­kur­zi­ja, iz­le­ta, na­sta­ve u pri­ro­di, le­to­va­nja i zi­mo­va­nja po­če­la su da se pri­me­nju­ju od­mah, a ne­ke će star­to­va­ti od sep­tem­bra. Pre­ma no­vim pra­vi­li­ma, kon­kurs za je­se­nja pu­to­va­nja bi­će ras­pi­san u mar­tu ili apri­lu, a za pro­leć­na u ok­to­bru i no­vem­bru. Ško­la­ma je osta­vlje­no ne­ko­li­ko me­se­ci za or­ga­ni­za­ci­ju pu­to­va­nja ka­ko bi is­po­što­va­li pro­ce­du­ru, a ro­di­te­lji mo­gli da pla­te u vi­še ra­ta. Pra­vo da uče­stvu­ju na ten­de­ru ima­će sve agen­ci­je ko­je ima­ju li­cen­cu Mi­ni­star­stva tr­go­vi­ne, tu­ri­zma i uslu­ga.

”U ugo­vo­ru ko­ji pot­pi­su­je sa di­rek­to­rom ško­le, agen­ci­ja je du­žna da na­ve­de broj ra­ta na ko­li­ko se ot­pla­ću­je pu­to­va­nje, sme­štaj i iz­le­te, a pro­gram sme da sa­dr­ži fa­kul­ta­tiv­ne iz­le­te ka­ko bi ro­di­te­lji bi­li oslo­bo­đe­ni do­dat­nih pla­ća­nja. Sva vi­še­dnev­na pu­to­va­nja mo­ra­ju bi­ti na ba­zi po­lu­pan­si­o­na, da se ne bi de­ša­va­lo, kao ra­ni­jih go­di­na, da se de­ca iz­glad­ne­la vra­ća­ju ku­ći” ka­žu u Mi­ni­star­stvu pro­sve­te.

No­vi­na je i da vi­še ne­će bi­ti ba­sno­slov­nih dnev­ni­ca za na­stav­ni­ke, već će Sa­vet ro­di­te­lja od­re­đi­va­ti nji­ho­vu vi­si­nu. No­vac za bri­gu o de­ci upla­ći­va­će se na po­se­ban ra­čun, što zna­či da će ro­di­te­lji mo­ra­ti dr­ža­vi da pla­te oba­ve­ze za na­stav­nič­ke na­dok­na­de.

”Uče­ni­ci ko­ji od­la­ze na pu­to­va­nje du­že od tri da­na mo­ra­ju da iz­va­de zdrav­stve­ni list ko­ji po­pu­nja­va­ju ro­di­te­lji, le­kar, i to naj­vi­še se­dam da­na od po­la­ska. Po po­vrat­ku, u slu­ča­je­vi­ma ka­da je bi­lo le­kar­skih in­ter­ven­ci­ja, zdrav­stve­ni list se do­sta­vlja le­ka­ru kod ko­ga se de­te ina­če le­či ili ro­di­te­lju ko­ji je u oba­ve­zi da ga do­sta­vi dok­to­ru” is­ti­ču nad­le­žni.

Iz­le­ti i eks­kur­zi­je bi­će iz­ve­de­ni uko­li­ko 70 od­sto ro­di­te­lja da sa­gla­snost. dok je do sa­da bi­lo neo­p­hod­no 80 od­sto po­zi­tiv­nih od­go­vo­ra. Iz­le­ti, eks­kur­zi­je i na­sta­va u pri­ro­di iz­vo­de se u Sr­bi­ji, a uče­ni­ci tre­ćeg i če­tvr­tog raz­re­da sred­nje ško­le uz sa­gla­snost mi­ni­star­stva mo­ći će da pu­tu­ju i u ino­stan­stvo. Za osnov­ce eks­kur­zi­je mo­gu tra­ja­ti naj­du­že tri da­na, a za sred­njo­škol­ce dva do se­dam da­na.

”Iz­me­na­ma pra­vil­ni­ka ob­u­hva­će­no je or­ga­ni­zo­va­nje le­to­va­nja i zi­mo­va­nja ko­ja su do sa­da na­stav­ni­ci spro­vo­di­li uglav­nom u sop­stve­noj re­ži­ji. Ova pu­to­va­nja sa­da mo­ra­ju bi­ti pla­ni­ra­na škol­skim ka­len­da­rom, a ško­le mo­ra­ju da ras­pi­šu ten­der za iz­bor agen­ci­je. Za one ko­ji se ne bu­du pri­dr­ža­va­li pro­pi­sa pred­vi­đe­ne su stro­ge ka­zne, pa čak i ot­ka­zi” is­ti­ču u mi­ni­star­stvu.
Osim za­bra­ne noć­ne vo­žnje, od 22 do pet sa­ti uju­tru, ra­di bez­bed­no­sti de­ce uve­de­na su i znat­no stro­ža pra­vi­la o teh­nič­koj is­prav­no­sti auto­bu­sa. Još na ten­de­ru ško­le će bo­do­va­ti agen­ci­je na osno­vu sta­ro­sti auto­bu­sa, a di­rek­tor ško­le je du­žan da naj­ka­sni­je 48 sa­ti pre po­la­ska oba­ve­sti nad­le­žne or­ga­ne unu­tra­šnjih po­slo­va o me­stu i vre­me­nu po­la­ska, kao i bro­ju đa­ka i na­stav­nog oso­blja ko­ji uče­stvu­ju u pu­to­va­nju. Na put ne mo­gu da se ša­lju auto­bu­si sta­ri­ji od pet go­di­na, uko­li­ko su sta­ri­ji mo­ra­ju da po­se­du­ju za­pi­snik o teh­nič­kom pre­gle­du, "star" pet da­na.

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2006&....._id=204122Registruj se da bi učestvovao u diskusiji. Registrovanim korisnicima se NE prikazuju reklame unutar poruka.
offline
 • Jana 
 • Elitni građanin
 • Pridružio: 12 Feb 2005
 • Poruke: 1701
 • Gde živiš: Nis

PA dobro je da su se setili ovako nesto da uvedu... jedino sto mi se ne svidja je to sto uskracuju srednjoskolcima jednu godinu ekskurzije u inostranstvu.... mislim da su za 9 godina skolovanja mogli celu Srbiju da vide, bilo bi redno da vide jos neke delove Evrope, kao sto je mojoj generaciji omoguceno Madjarska(druga godina), Grcka(treca) i Italija (cetvrta godina). Mislim, ipak nekima nikad nece pasti na pamet da izadju iz drzave.....offline
 • Pridružio: 27 Jun 2006
 • Poruke: 695
 • Gde živiš: Beograd

Nadam se da ce od toga nesto biti ovog puta jer su se u nasoj skoli konkursi za eskurzije obavljali po principu- Ko ponudi direktoru duze letovanje i na boljoj destinaciji taj je pobednik konkursa!

offline
 • Branislav
 • Pridružio: 27 Feb 2006
 • Poruke: 1762
 • Gde živiš: Sombor

Konacno da srede nekim zakonom i ovu oblast, secam kada sam 90-tih isao na zimovanja i letovanja sa celavim gumama na autobusima kroz kanjon Morace i preko zavejanog Zlatibora i kada smo odsedali u hotelu luks kategorija u kome krevet pruza usluge masaze federima i sarafima, a o dozivljajima u zajednickim kupatilima da ne pricam...Uvek me je zabavljala trka skola oko agencija i to licitiranje...Videcemo sta ce biti sada...

offline
 • Pridružio: 15 Okt 2005
 • Poruke: 1235
 • Gde živiš: Shta je bilo?!

nigde lepse sunce ne sija nego u kod nas Mr. Green
mozda malo nepromisljne korak ministarstva prosvete, no dobro...
sta misle, sad posto srednjoskolci nece moci "napolje" barem ne u prve dve godine..kao da ce se desiti neki ekces ako odu (kaqo fazon, mali su jos) Bebee Dol mogu decu bwe da prave Mr. Green
kad se setim da decurlija moze da vozi kola i dzipove (to sam sve video i uzivo) onda stvarnooo...
i posle kao dolaze neki Afrikaneri i hoce od nas da preuzmu nacin skolstva...nek bog sacuva Smile

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 387 korisnika na forumu :: 25 registrovanih, 0 sakrivenih i 362 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: 357magnum, 39mm, babaroga, Bahuss, Belac91, cole77, doktor1964, Dorcolac, dragon986, Drug pukovnik, glada, indja, Konda, lavi, Nebo_M, Pakito93, perko91, RJ, royst33, Smiljke, Sr.Stat., tomigun, Toni, vlvl, voja64