Orjentacioni plan u nastavi matematike (V-VIII razred)

Orjentacioni plan u nastavi matematike (V-VIII razred)

offline
  • Pridružio: 16 Mar 2010
  • Poruke: 160

Napisano: 26 Mar 2010 22:27

Редовна настава:

1. ORJENTACIONI PLAN U NASTAVI MATEMATIKE
(V-VIII razred)

Miroslav B Mladenović Mirac
OŠ „Braća Milenković“ selo Šišava-Lomnica Vlasotince
Srbija
mmirac@ptt.rs


Sažetak:-Trideset i više godina rada u nastavi matematike u osmogodišnjoj školi je uticalo na mnoge promene u načinu planiranja i pripreme na uvođenju inovacija u nastavi.
Pored samostalnog užestručno metodskog i didaktičko pedagoško-psihološkog usavršavanja, veliku pažnju sam obratio na samo planiranje nastavnog procesa i korišćenju određenih savremenih oblika i metoda rada na podizanju kvaliteta nastave i celokupno obrazovno vaspitnog rada u nastavi matematike.

Mnoga iskustva su mi bila putokaz u načinu planiranja i rada, kako obraditi određenu nastavnu temu, kako „raspodeliti“ broj časova za obradu, vežbe, kontrolne vežbe, testove, provere znanja-bod sistemu ocenjivanja, produbljivanja znanja, koju metodu i oblik odabrati i kako rešiti neku problemsku situaciju na času matematike.

Kada se prave planovi rada za nastavu matematike od petog do osmog razreda, uvek se koristie tuđa i svoja iskustva-više orjentaciono, naravno pridržavajući se nastavnog plana i programa sadržaja po temama koji je propisan nastavnim programom u nastavi matematike od petog do osmog razreda u republici Srbiji.

Nikada se netreba držati „krutih šema“ u planiranju i neposrednog rada na času matematike, uvek se na jedan kreativan način prilazi realizaciji nastavnog sadržaja- a nekada se i na samom času menja opdređeni oblik i metoda rada ili nastavni postupak u pogledu boljeg održavanja nastavnog časa.

Uvek se osluškuje mišljenje učenika, kako će oni reagovati na sve to. Često se i sa njima čini planiranje:- tipovi i broj zadataka u pogledu vežbanja i izbora grupa u radu na časovima vežbanja.
U pogledu saradnje sa učenicima se uvek teži da se kritički odnose prema sopstvenom planiranju i radu, tako da se uoče dobre strane planiranja i „promašaji“-kao i njihova mišljenja uvek beleže u posebnoj beležnici i to uzimaa u obzir u korekcijama u toku rada školske godine ili pak u narednoj školskoj godini; a nekada se to sakuplja za duži vremenski period .

Uvek se teži da u plan nastavnik unese elemente problemske nastave, kao i težnji ka individualizaciji nastave matematike; kao i težnji ka istraživačkoj nastavi.
U takvom planiranju- u kome će učenik da „otkriva“ nepoznato u problemskoj situaciji; tako da razvija kreativno istraživački duh u rešavanju problemskih situacija u životu.

Posebna pažnja u planiranju bila bih na osposobljavanju učenika na samoocenjivanje i vrednovanje nastavnikovog rada i njihovog rada i sticanja za dalji nastavak školovanja.

Dobrim planom nastave matematike- može se doprineti doprinos poboljšanju i podizanje kvaliteta nastave na jedan viši nivo stavralačkog rada učenika.
Kvalitetno planiranje je preduslov za uspešan istraživačko kreativan rad u nastavi matematike u školi.

Imajući u vidu veoma teške okolnosti života i rada na selo pod teškim uslovima života i rada; nije baš bilo lako baviti se ovom problematikom, ali velika ljubav prema matematici i deci, navela me je i da napišem ovaj skromni metodsko pedagoški priručnik iz svoje pedagoške prakse. Naravno, uz to je poželjno da svaki početnik nastavnik pribavi određenu didaktičko metodsko matematičku literaturu i posle uspešno teoriskog osposobljavanja u ovoj oblasti i sam orjentaciono na osnovu uslova rada i svoje ospoosbljenosti napravi Orijentacioni nastavni plan rada u nastavi matematike u osnovnoj ili srednjoj školi.

Nadam se da će ovaj Orjentacioni Opšti-Globalni i tematsko-Operativni plan u nastavi matematike od petog do osmog razreda-kao PRILOG IZ PEDAGOŠKE PRAKSE, poslužiti kao pomoćna lireatura mladim kolegama matematičarima, da sami istražuju u nastavi i prave sopstvene planove rada prema sopstvenim potrebima i mogućnostima rada u školi i sredini.

1.Uvod
Za svako planiranje potrebno je i neophodno odgovarajuće pripremanje. Zbog toga pripremanje i plniranje nastavnikovog rada smatramo jedinstvenim procesom.
Nastavnik priprema i planira rad u nastavi matematike kako bi racionalno i ekonomično iskoristio vreme, potom osigurava se sistematičnost i postupnost u procesu nastave matematike; kako u obrazovnom tako i vaspitnom pogledu.
Svaki nastavnik vrši posredno i neposredno planiranje u nastavi matematike.
Proučava dokumenta o obrazovno vaspitnom sistemu kod nas, proučava literature: stručnu, pedagoško-psihološku, metodičku-potom užbenik, zbirku zadataka, priručnike i zbirke sa matematičkim listovima za mlade matematičare; nastavni program za određeni razred ididaktičko-metodsko uputstvo.
Posle obimnog pregledanog sadržaja i delova celina, pristupa se planiranju konkretnog obrazovno-vaspitnog rada:
-Makro-planiranje(globalno-orjentaciono planiranje) i mikro orijentaciono planiranje (pripremanje nza čas.
Neposredno pripremanje i planiranje sastoji se u detaljnom proučavanju programa za određeni razred koji će se realizovati na osnovu datog fonda po temama i godišnjem fondu časova Nastavnog programa matematike za osnovnu školu republike Srbije.
Pri izradi plana rada nastavnik treba da sisteatsko didaktički pristupi u ispunjenju svih potrebnih zahteva programa celine. Nastavnik treba da uputstvo i plan rada uporedi logički po sadržajima u pogledu povezanosti redosled sadržaja. Ukoliko se oseti da taj sklad nije dobar dobar nastavnik sam vrši „korekciju“-naravno koristeći nastavni program kao osnovni dokument i didaktičko metodsko muputstvo.
Opšti i operativni plan u nastavi matematike se pravi na osnovu i uslova rada i u sklopu opšteg programa rada škole.
Opšti(Godišnji) orijentacioni plan rada treba da sadrži sledeće elemente:
-redni broj teme,
-nastavne teme sa obrazovno-vaspitnim zadacima,
-Redni broj časa,
-nastavne jedinice
-Tipove časa-vreme realizacije.
Opreativni (Tematski-mesečni) orjentacioni plan rada se čini po nastavnim temama-vreme obrade, nastavne jedinice, tipovi časova, nastavne metode, oblici i nastavna sredstva.
U praksi se koristi i kombinovani godišnji i operativni nastavni plan rada, koji nse izrađuje za celu godinu ili polugodište ili za svaki mesec dana.
U praksi su razne varijante planova rada. Takvi planovi imaju velike nedostatke nemože sve unapred sve odrediti:cilj čas, nastavna metoda, oblik za godinu dana.
Mišljenja smo da planovi moraju biti fleksibilni i promenljiva kategoriija u kreativno istraživačkoj nastavi; pa zato više imaju formalnu vrednost za administrativnu upotrebu, a ne funkcionalnu.
Jer elementi, kao što su: cilj časa, metod rada, oblik rada, nastavna sredstva, određuju se u toku neposredne pripreme za čas, eventualno neki dan pre realizacije časa.

Globalni i tematski plan, sa planiranim brojem časova obrade, vežbanja, primene i određivanja časova pismenih zadataka-biće fleksibilni u dogledu sa kreativnosšću učenika i nastavnika u primeni savremenih oblika i metoda rada, kao i pedagoških situacija u odeljenju i školi.
-nastaviće se-

Dopuna: 26 Mar 2010 22:28

-nastavak-

2. .TEMATSKI SADRŽAJI PROGRAMA-MATEMATIKA
(od petog do osmog razreda)

Službeni glasnik RS br.6 i 9 od 23 juna i 21 jula 2006.godine i službeni glasnik-prosvetni glasnik broj 6 od 25 juna 2007.godine
(4 casa nedeljno, 144 casova godišnje za V,VI i VII razred a 136 časova godišnje za VIII razred)

PETI RAZRED-TEME;
SKUPOVI:
-Skup, elementi, podskup, jednakost skupova, prazan skup (sa odgovarajućim znacima). Venov dijagram.
Skupovne operacije: unija (U), presek i razlika. Reci:”i”,”ili”,”ne”,,”svaki”,”neki”.
SKUPOVI TAČAKA:
-Geometriske figure kao skupovi tačaka: prava,, duž, poluprava, ravan.
Izlomljena linija; oblast.
Kružnica (kružna linija), krug. Kružnica i prava, tangenta.
DELJIVOST BROJEVA
-Deljenje u skupu No (jednakost a=bq+r).
Pojam deljivosti; činioci i sadržaoci prirodnog broja.
Deljivost dekadnim jedinicama. Deljivost sa 2,5,4. Deljivost sa 3 i 9.
Prostii složeni brojevi. Rastavljanje prirodnih brojeva na proste činioce.
Zajednički delilac i najveći zajednički delilac (činilac). zajednički sadžalac i najmanji zajednički sadržalac.
UGAO
-Ugao (nastanak, elementi, obeležavanje).
Centralni ugao, kružni luk i tetiva. Prenošenje uglova.
Vrste uglova (opružen, prav, oštar, tup, pun ugao).
Upoređivanje uglova.
Merenje uglova (jedinice:stepen, minut, sekund;uglomer).
sabiranje i oduzimanje uglova.
Pojam komplementnih i suplementnih uglova.
Susedni, uporedni i unakrsni uglovi.
Paralelne prave sa transverzalom i uglovi koje one čine.
Uglovi sa paralelnim kracima.
RAZLOMCI
-Pojam razlomka a/b(a,beN). Proširivanje i skrađivanje razlomka.
Upoređivanje razlomka.
Decimalni zapis razlomka.
Prevođenje decimalnog zapisa razlomka u zapis oblika a/b.
Pridruživanje tačaka brojevne poluprave razlomcima.
Osnovne računske operacije s razlomcima (u oba zapisa-običnom i decimalnom) i njihova svojstva. Izrazi.
Jednačine i nejednačine oblika (u vezi sabiranja, oduzimanja, množenja i deljenja).
Aritmetička sredina.
Razmera i njene primene (brojevna i liniska razmera).
Obavezna su četiri jednočasovna školska pismena zadatka godišnje (sa ispravkama 8 časova).

ŠESTI RAZRED
CELI BROJEVI
-Pojam negativnog broja. Skup celih brojeva (Z). celi brojevi i brojevna prava; koordinatne tačke.
Suprotni brojevi. Apsolutna vrednost celog broja. Upoređivanje celih brojeva.
Osnovne računske operacije sa celim brojevima.
Jednačine i nejednačine upoznatih oblika u skupu Z.
RACIONALNI BROJEVI
-Skup racionalnih brojeva (Q). prikazivanje racionalnih brojeva na brojevnoj pravoj. Uređenost skupa Q.
računske operacije u skupu Q i njihova svojstva (komunikativnost, asocijativnost, distributativnost, surotni i recipročan broj).
Izrazi s racionalnim brojevima.
jednačine i nejednačine upoznatih oblika-rešavanje i primena.
Procenat i primene.
TROUGAO
-Trougao; odnos stranica, vrste trouglova prema stranicama. Uglovi trougla, zbir uglova, vrste trouglova prema uglovima. odnos između stranica i uglova trougla.
Konstrukcije nekih uglova (60,120.30,45,75 i 135 stepeni).
Podudarnost trouglova (definicija). osnovna pravila (teoreme) o podudarnosti trouglova. Osnovne konstrukcije trouglova.
Četiri značajne tačke trougla i njihove konstrukcije; pravougli trougao i opisana mu kružnica.
ČETVOROUGAO
-Četvorougao, vrste četvorouglova; uglovi četvorouga.
Paralelogram, svojstva, pojam centralne simetrije. Vrste paralelograma; pravougli paralelogrami. Konstrukcije paralelograma.
Trapez, svojstva, srednja linija; jednakokraki trapez. Osnovne konstrukcije trapeza.
POJAM ČETVOROUGLA I TROUGLA
-Pojam površine; površina pravougaonika.
jednakost figura. površina paralelograma, trougla, trapeza.
površina četvorougla s normalnim dijagonalama.
Napomena: Obavezna su četiri jednočasovna školska pismena zadatka godišnje (sa ispravkama 8 časova).

SEDMI RAZRED

REALNI BROJEVI
-Kvadrat racionalnog broja.
rešenje jednačine x2=a(kvadratna jednacina), a>o; kvadratni koren; kvadratni koren, jednakostVa2=IaI.
Iracionalan broj-(na primeru) V2).
Realni brojevi i brojevna prava. Decimalni zapis realnog broja; približna vrednost realnog broja. osnovna svojstva operacija s realnim brojevima.
PITAGORINA TEOREMA
-Pitagorina teorema. vaznije primene Pitagorine teoreme.
Konstrukcije tačaka na brojevnoj pravoj koje odgovaraju brojevima V2,V3,V5 itd.
RACIONALNI ALGEBARSKI IZRAZI
-Stepen ciji je izložilac prirodan broj. Operacije sa stepenima, stepen proizvoda, količnika i stepena.
Algebarski izrazi. Polinomi i operacije (monomi, sređeni oblik, zbir, razlika, proizvod polinoma).
Operacije sa polinomima (transformacije zbira, razlike i proizvoda polinoma u sređeni oblik polinoma). Kvadrat binoma i razlika kvadrata i primene.
Rastavljanje polinoma na čionioce.
MNOGOUGAO
-Mnogougao-pojam i vrste. Zbir uglova mnogougla. Broj dijagonala mnogougla. Pravilni mnogouglovi (pojam, svojstva, konstrukcije). Obim i površina mnogougla.
NEKE OSNOVNE FUNKCIJE
-Pravougli koordinatni sistem u ravni.
Proporcija.
Primeri praktične primene direkne i obrnute proporcionalnosti (proporcionalna podela sume, procenti i dr.).
KRUG
-Centralni i periferiski ugao u krugu.
Obim kruga, broj P. Dužina kružnog luka. površina kruga, kružnog isečka i kružnog prstena.
SLIČNOST
-Razmera duži. samerljive i nesamerljive duži. proporcionalne duži. Talesova teorema; deljenje duži na jednake delove i u datom odnosu.
Pojam sličnosti. Sličnost trouglova; primena sličnosti na pravougli trougao.
Napomena: četiri godišnja školska pismena zadatka sa ispravkom-jednočasovna.


OSMI RAZRED
TAČKA, PRAVA I RAVAN
-Odnos tačke i prave, tačke i ravni. Određenost prave i ravni.
Odnos pravih; mimoilazne prave. Odnos prave i ravni, normala na ravan, rastojanje tačke od ravni. Odnos dve ravni; diedar.
Ortogonalna projekcija na ravni (tačke, duži i prave). Nagibni ugao prave prema ravni.
Rogalj. poliedar.
LINERANE JEDNAČINE I NEJEDNAČINE S JEDNOM NEPOZNATOM
-Osnovna svojstva jednakosti (refleksivnost, simetričnost, tranzitivnost, saglasnost sa operacijama). Ekvivalentnost jednačina.
Rešavanje linearnih jednačina s jednom nepoznatom.
Osnovna svojstva nejednakosti. ekvivalentnost nejednačina.
Rešavanje jednostavnijih lineranih nejednačina s jednom nepoznatom.
Primeri primene.
PRIZMA
-Prizma: pojam, vrste, elementi.
Mreža prizme. Površina prizme; površina četvorostrane, pravilne trostrane i pravilne šestostrane prizme.
Merenje zapremine. Zapremina kvadra. zapremina prizme; masa tela.
PIRAMIDA
-Piramida: pojam, vrste, elementi.
Mreža piramide. Površina piramide; izračunavanje površine četvorostrane, pravilne trostrane i šestostrane pravilne piramide.
Zapremina piramide.
LINEARNA FUNKCIJA
-Funkcija i njen grafik.
Funkcija data jednacinom y=ax+b; implicitni oblik zadavanja linearne fukcije. Grafik linearne funkcije; nula funkcije.
Crtanje i čitanje grafika (u vezi sa linearnom funkcijom).
Grafičko prikazivanje podataka (grafikoni-dijagrami).
SISTEM LINEARNIH JEDNAČINA SA DVE NEPOZNATE
-Linerana jednačina sa dve nepoznate i njena rešenja. Pojam sistema od dve i više linearnih jednačina sa dve nepoznate. ekvivalentnost sistema lineranih jednačina. Rešavanje sistema od dve linerane jednačine sa dve nepoznate (metodom zamene i metodom suprotnih koeficijenata); grafički prikaz rešenja.
Raznovrsni primeri primene sistema lineranih jednačina u rešavanju problema iz života, geometrije i fizike i dr.
VALJAK
-Valjak: nastanak, elementi, vrste.
Mreža valjka. površina i zapremina valjka.
KUPA
-Kupa-nastanak i elementi.
Mreža kupe. Površina i zapremina kupe.
LOPTA
-Sfera i lopta, preseci lopte. Površina i zapremina lopte.
Napomena: Četiri čkolska jednočasovna godišnja pismena zadatka sa ispravkom.

-nastavak-

Dopuna: 26 Mar 2010 22:29

-nastavak-3. GLOBALNI-TEMATSKI PLAN IZ MATEMATIKE ZA V,VI,VII,VII RAZRED OSNOVNE ŠKOLE „BRAĆA MILENKOVIĆ“ SELO ŠIŠAVA, OPŠTINA VLASOTINCE
ŠKOLSKE GODINE 2007/ 2008.godine


3.1. Globalni plan-V razred

Redni broj
TEME Naziv
TEME Broj časova Vreme(nedelja i mesec)
obrada ostalo svegaa
1. SKUPOVI 6 10 16 1,2,3,4(IX)
2. SKUPOVI TAČAKA 5 7 12 1,2,3,4(X)
3. I PISMENI ZADATAK - 2 2 4(X)
4. DELJIVOST BROJEVA 5 7 12 4(X),1,2(XI)
5. UGAO 9 12 21 2,3,4(XI);1,2,3,4(XII)
6. II PISMENI ZADATAK - 2 2 4(XII)
7. I POLUGOĐE 26 41 67
8. RAZLOMCI(POJAM I OSOBINE) 4 8 12 I,II
9. OSA SIMETRIJE 5 7 12 II,III
10. RAZLOMCI II-DEO (+,-) 5 10 15 1,2,3,4(III), 1(IV)
11. III PISMENI ZADATAK - 2 2 1(IV)
12. RAZLOMCI III DEO (.,Smile 8 17 25 IV, V
13. RAZLOMCI IV DEO 2 9 11 V, VI
14. IV PISMENI ZADATAK - 2 2 3 (VI)
15. GODIŠNJE TESTIRANJE 1 - 1 VI
16. II POLUGODIŠTE 22 55 77
17. UKUPNO 48 96 144

NAPOMENA: Saglasno Službenom glasniku RS broj 5 od 23 juna 2006. godine i službenom glasniku RS-prosvetni glasnik broj 6 od 25 juna 2007.godinhe-biće fleksibilnog pomeranja broja časova obrade i vežbanja u toku rada u nastavi u šk. g. 2007/2008.(Orjentacioni predlog broja časova po temama: Skupovi (16; 7+9), Skupovi tačaka (12; 5+7), Deljivost brojeva (12;5+7), Ugao (20;8+12), Razlomci (62; 26+36), Osna simetrija (14;5+9).


3.2. Globalni plan –VI RAZRED


Redni broj
TEME Naziv
TEME Broj časova Vreme(nedelja i mesec)
obrada ostalo svega
1. CELI BROJEVI-I DEO 6 8 14 1,2,3,4,(IX)
2. TROUGAO I DEO(opšta svojstva) 6 7 13 4 (IX), X
3. I PISMENI ZADATAK - 2 2 3(X)
4. CELI BROJ II-DEO(mnoz. i delj.) 5 6 11 3,4(X);1,2(XI)
5. TROUGAO II-DEO (podud. i konstrukcije, značajne tačke trougla) 7 9 16 3,4(XI);1,2,3 (XII)
6. II PISMENI ZADATAK - 2 2 2, (XII)
7. RACIONALNI BROJEVI-I DEO(+,-) 6 12 18 (XII, I, II)
8. ČETVOROUGAO( pojam, svojstva i konstrukcije) 8 12 20 II,III
9. III PISMENI ZADATK - 2 2 4(III)
10. RACIONALNI BROJEVI-II DEO( množenje i delenje) 7 14 21 III, V
11. POVRŠINA ČETVOROUGLA I TROUGLA 6 11 17 V, VI
12. IV PISMENI ZADATAK - 2 2 II, VI
13. RACIONALNI BROJEVI-III DEO( jednačine i nejednačine, primene) - 3 3 VI
14. TESTIRANJE - 1 1 VI
15. UKUPNO 51 93 144

NAPOMENA: Saglasno Službenom glasniku RS br. 6 od 23.juna 2006.g, biće fleksibilnog pomeranja broja časova obrade i vežbanja po temama u toku šk. godine 2007/2008. (Orjentacioni predlog:Celi brojevi (24;9+15), Racionalni brojevi (45;17+2Cool, Trougao (30;13+17), Četvorougao (20;8+12), Površina četvorougla i trougla (17;7+10)).


3.3. Globalni plan-VII razred


Redni broj
TEME Naziv
TEME Broj časova Vreme(nedelja i mesec)
obrada ostalo svega
1. REALNI BROJEVI 6 6 12 1,2,3(IX)
2. PITAGORINA TEOREMA 8 7 15 IX,X
3. I PISMENI ZADATAK - 2 2 3(X)
4. RACIONALNI ALGEBARSKI IZRAZI-I deo 9 19 28 XII
5. II PISMENI ZADATAK - 2 2 4(XII)
6. MNOGOUGAO 6 7 13 X,I,II
7. RACIONALNI ALGEBARSKI IZRAZI-II deo 6 6 12 II,III
8. III PISMENI ZADATAK - 2 2 1(III)
9. KRUG 6 7 13 III
10. NEKE OSNOVNE FUNKCIJE 8 9 17 IV,V
11. IV PISMENI ZADATAK - 2 2 V ili VI
12. SLIČNOST 6 14 20 V
13. TESTIRANJE - 2 2 VI
14. UKUPNO 55 89 144
NAPOMENA: Saglasno službenom glasniku br. 9 od 21.jula 2006.g biće fleksibilnog pomeranja broja časova obrade i vežbanja u šk.2007/2008.g (Orjentacioni predlog: realni brojevi (13;5+Cool, Pitagorina teorema (16; 5+11), Racionalni algebarski izrazi (41;15+26), Mnogougao (13;5+Cool, Krug (13;5+Cool, Neke osnovne funkcije (20;7+13), Sličnost (20;7+13).


-nastavak-

Dopuna: 26 Mar 2010 22:31

-nastavak-
3.4. Globalni plan-VIII razred
TEME broj Naziv
TEME Redni Broj šasova Vreme(nedelja i mesec)
obrada ostalo svega
1. LINEARNE JEDNAČINE I NEJEDNAČINE SA JEDNOM NEPOZNATOM 4 12 16 X
2. TAČKA, PRAVA I RAVAN 6 6 12 IX, X
3. I PISMENI ZADATAK - 2 2 3(X)
4. LINEARNE (NE)JEDNAČINEE/-PRIMENA - 9 9 4(X),XI
5. PRIZMA 6 8 14 2,3,4(XI);1(XII)
6. II PISMENI ZADATAK - 2 2 2(XII)
7. LINEARNA FUNKCIJA 6 10 16 XII,I
8. PIRAMIDA 7 9 6 I,II
9. III PISMENI ZADATAK - 2 2 3(III)
10. VALJAK 4 5 9 III
11. SISTEM LINEARNIH JEDNAČINA SA DVE NEPOZNATE 7 13 20 III,1,2(IV)
12. KUPA 4 7 11 IV, V
13. LOPTA 2 3 5 V
14. IV PISMENI ZADATAK - 2 2 4(V) ili 1(VI)
15. UKUPNO 46 90 136

NAPOMENA: saglasno službenom glasniku RS br.9 od 21.jula 2006.g, biće fleksibilnog pomeranja broja časova obrade i vežbanja u toku šk.g 2007/2008.g
(Orjentacioni predlog: tačka, prava i ravan (12:6+6), Linearne jednačine i nejednačine s jednom nepoznatom (24:9+15), prizma (14:6+Cool, Piramida (17:7+10), Linearna fukcija (16;6+10), Sistem linearnih jednačina s dve nepoznate (19;6+13), valjak (9;4+5), Kupa (12;4+Cool, Lopta (5;2+3).


4. OPERATIVNI-TEMATSKI PLAN ZA V,VI,VII,VII, RAZRED
Redni broj časova po Nastavnoj temi i Godišnjem broju časova, vodi se u posebnoj beležnici za pripremu časova.

4.1. Operativni-Tematski plan za V razredRedni broj
T e m e NASTAVNA TEMA
OBRAZOVNO VASPITNI ZADACI NASTAVNE METODE I OBLICI RADA NASTAVNA SREDSTVA I KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA
1. SKUPOVI (16 casova) Dijaloška(Razvojni
Razgovor), Tekstualno-grafička (rad na tekstu, grafički rad,
Korišćenje udžbenika, dijagrama), samostalan rad, (k.zadatak, domaći
Zadatak, izrada za-
Dataka), frontalni, grupni i individualni rad.
Verbalno-tekstualna (udžbenik, zbirka, radni listići, test-zadaci objektivnog tipa, kontrolni zadaci), Modeli. Grafički prikazi, modeli iz prirode, korelacija sa estetikom -iz likovne kulture
Osposobiti učenike da: -znaju(usvoje) pojmove skup, podskup, unija, presek, razlika, komplement, jednakost skupova i skupovne simbole kao i njihovo graficko predstavljanje Venovim dijagramom,
-umeju da primenjuju skupovne operacije u rešavanju praktičnih zadataka,
-stiču radne navike, kao i navike korišćenja simbola u matematici.
Napomena: Moguće promene u radu, čas kontrolnog zadatka (provera znanja iz IV raz.)
Izvesti u okviru vežbanja.
2. SKUPOVI TAČAKA (12 časova):
Da učenici:
-znaju (usvoje) geometrijske figure tačaka: tačke, prave, duži, poluprave, poluravni, izlomljene linije, kao i oblasti i definišu preko skupova tačaka kružnicu i krug, elemente i tangentu;
-preko skupova tačaka im ukazati na prostor i poluprostor,
-da primenjuju skupovne oznake operacija sa geometrijskim figurama kao skupova tačaka,
-stiču navike da primenjuju matematičke simbole, kao i tačno i precizno i uredno crtaju geometrijske figure.
Napomena i zapazanja:
Moguce promene uradu.
Kombinovano:Dijaloška, tekstualno-grafička, otkrivajuća-putem otkrića (produktivna), samostalni rad učenika.
Oblici: Frontalni, grupni, individualni Pribor za geometriju, knjiga, zbirka, modeli, krede u boji.
Korelacije kao u prethodnoj temi.
3 DELJIVOST BROJEVA(12časova)
Da učenici:-upoznaju(usvoje) pojmove: deljivost brojeva, činioci i sadržaoci prirodnog broja, prost i složeni brojevi, zajednički sadržalac, NZS, NZD,
-da umeju da izvode deljenje prirodnih brojeva, određuju činioce(delioce), sadržaoce, primenjuju pravila deljivosti sa 2,3,4,9,25,5, rastavljaju broj na proste činioce, određuju NZD i NZS.
-primenjuju NZD i NZS u rešavanju praktičnih zadataka,
-stiču navike brzog i tačnog deljenja, proveravanja i deljivosti sa 2,3,4,5,9,25, kao i usmeno odredjivanjeNZD i NZS u jednostavnim slučajevima.
Napomene i zapažanja:


Kombinovane metode rada. Oblici rada:Frontalni, grupni i individualni Knjiga, zbirka i didaktički materijal za grupni rad.
4. UGAO (21 ČASOVA)
OSPOSOBITI UČENIKE DA:
Znaju (usvoje) pojmove;ugao, kružni luk, tetiva, vrste uglova, jedinični uglovi (stepen, minut, sekund), susedni, uporedni, unakrsni, komplementni, suplementni uglovi, operacije sabiranja i oduzimanja uglova,
Upoznaju uglove uz transverzalu paralelnih pravih, uglove sa paralelnim, uglove sa normalnim kracima i njihova svojstva, kao i da umeju da crtaju pravu paralelnu datoj pravoj,
Stiču navike simboličkog zapisivanja uglova među uglovima prema veličini i položaju, tačnog i preciznog konstruisanja jednakih uglova, urednog crtanja geometriskih figura.
NAPOMENA I ZAPAŽANJA: Čas kontrolnog zadatka, moguće promene u radu
Dijaloška, tekstualno-grafička, rada sa uđbenikom. Oblici: frontalan, grupni i individualni. Pribor za geomteriju, udžbenik, zbirka, didaktički materijal.

5. RAZLOMCI-I deo (12 čas.)
Pojam i osobine:
Učenike treba osposobiti da:
-znaju (usvoje) pojmove:
razlomak(značenje i vrsta), proširivanje i skraćenje razlomaka, pridruživanje razlomaka brojevne poluprave, načini zapisivanja razlomaka,
-umeju da zapišu razlomak u sva tri oblika(obični, decimalni i procentualni zapis), prevode jedan zapis u drugi, uporedjuju razlomke primenom proširivanja, određuju tačke na brojevnoj polupravi koje odgovaraju razlomcima;
stiču navike uprošćavanja razlomaka skraćivanjem, grafičkog predstavljanja razlomaka u rešavanju zadataka;
rešavanje praktičkih zadataka.
Napomena i zapažanje:
Kombinovane metode rada. Oblici rada:Frontalni, grupni i individualni Knjiga, zbirka i didaktički materijal za grupni rad.
6. OSA SIMETRIJE(12 čas.)
Pojam i osobine:
Ucenike treba osposobiti da:
-usvoje pojmove osne simetriječnosti tačaka i figura, simetrale duži i ugla i njihova svojstva,
-znaju da komentarišu figuru osno simetričnu datoj, da konstruišu normalu na pravu, rešavaju konstruktivne zadatke;
-stiču navike uočavanja osnosimetričnih figura, estetskog doživljavanja simetrije na crtežima i u prirodi, planskog rešavanja zadataka i konciznog opisa konstrukcija.
Napomena i zapažanja:Dijaloška, tekstualno-grafička, rada sa udžbenikom. Oblici: frontalan, grupni i individualni. Pribor za geomteriju, udžbenik, zbirka, didaktički materijal.
Korelacija sa likovnom kulturom.
7. RAZLOMCI-II deo(15čas.)
Pojam i osobine:
Osposobiti učenike da:
-znaju(usvoje) pojmove operacija sabiranja i oduzimanja razlomaka u oba zapisa i svojstva operacije sabiranja;
-znaju da sabiraju i oduzimaju razlomke u decimalnom zapisu, rešavaju jednačine i nejednačine primenom svojstava operacija, prevode tekstualne zadatke na matemački jezik,
-stiču navike primene racionalnih postupaka kod sabiranja i oduzimanja razlomaka, urednog zapisivanja i proveravanja rezultata.
Napomena i zapažanja:Kombinovane metode rada. Oblici rada:Frontalni, grupni i individualni Knjiga, zbirka i didaktički materijal za grupni rad.
8. RAZLOMCI III DEO (9 časova)-Množenje i deljenje:
Pojam i osobine:
Osposobiti ušenike da:
-znaju (usvoje) pravila za množenje i deljenje razlomaka u običnom i decimalnom zapisu, svojstva proizvoda, kao i svojstva brojeva 0 i 1 kod množenja razlomaka u oba zapisa , čitati, sastavljati i izračunavati u manje složene brojevne izraze koristeći racionalne postupke računanja , rešavati odgovarajuće jednačine i nejednačine i koristiti ih u jednostnijim problemima, određivati aritmetičku sredinu,
-stiču navike procenjivanja vrednosti rezultata i provere rešenja za jednačine i nejednačine;
da razumeju pojam razmere i da umeju

da da primenjuju stecena znanja u citanju prostornih planova i topografskih karata.
Napomene i zapazanja:


Kombinovane metode rada. Oblici rada:Frontalni, grupni i individualni Knjiga, zbirka i didakticki materijal za grupni rad.
Korelacija sa geografijom.
-nastavak-

Dopuna: 26 Mar 2010 22:33

-nastavak-
9. RAZLOMCI-IV DEO(9 časa)
Pojam i osobine:
Osposobiti učenike da:
-primenom rešavanja jednačina i nejednačina oblika najednostavnijeg u skupu razlomaka rešavaju praktične zadatke,
-uviđaju matematički sadržaj u tekstualnim zadacima i da ga mogu izraziti matematičkim jezikom-primenom rešavanja jednačina i nejednačina u skupu razlomaka,
-rešavaju razne probleme u vezi razlomaka.
Napomena i zapažanja:Kombinovane metode rada. Oblici rada:Frontalni, grupni i individualni Knjiga, zbirka i didaktički materijal za grupni rad.

4.2.Operativni-Tematski plan za VI razredRedni broj
T e me NASTAVNA TEMA
OBRAZOVNO VASPITNI ZADACI NASTAVNE METODE I OBLICI RADA NASTAVNA SREDSTVA I KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA
1. CELI BROJEVI (14 ČAS.)-I DEO
Pojam, sabiranje i oduzimanje:
Obrazovno vaspitni zadaci:
Učenici traba da:
-usvoje pojam negativnog broja, suprotnog broja, apsolutne vrednosti broja i strukturu celih brojeva,
-umeju da prikazuju brojeve na brojevnoj pravi, određuju suprotne brojeve i apsolutne vrednosti brojeva, pravilno upoređuju i zapisuju brojeve, usvoje operacije sabiranja i oduzimanja i da rešavaju jednostavne jednacine i nejednačine u skupu Z i primenjuju ih u rešavanju problema u praksi;
-stiču navike izražavanja veličine negativnim brojevima i korišćenja matematičkom simbolikom.
-stiču navike izvođenja operacija racionalnim postupcima.
Kombinovane metode rada. Oblici rada:Frontalni, grupni i individualni Knjiga, zbirka i didaktički materijal za grupni rad.
2. TROUGAO I deo (13cas.)
Obrazovno vaspitni zadaci:
Ucenici treba da:
-usvoje pojam trougla i elemente, vrste trougla i odnose među njegovim elementima
-umeju dokazati jednostavnije teoreme, da konstruišu pojedine uglove i rešavaju praktične zadatke primenom teoreme o trouglu;
-stiču navike posmatranja i uočavanja odnosa, kao i navike urednog i preciznog rada. Dijaloška, tekstualno-grafička, rada sa udžbenikom. Oblici: frontalan, grupni i individualni. Pribor za geomteriju, udžbenik, zbirka, didaktički materijal.
3. CELI BROJEVI-II deo (11 casova) Množenje i deljenje
Obrazovno vaspitni zadaci:
Učenici treba da:
Usvoje operacije množenja i deljenja u skupu Z,
-umeju da izvode operacije množenja i deljenja i rešavanju jednostavnije jednačine i nejednačine u skupu Z,
-umeju da primenjuju jednačine i nejednačine u rešavanju praktičnih problema,
sticu navike izvođenja operacija racionalnim postupcima.

Kombinovane metode rada. Oblici rada:Frontalni, grupni i individualni Knjiga, zbirka i didaktički materijal za grupni rad.
4. TROUGAO-II deo(16 casova)
Podudarnost i konstrukcije, značajne tačke trougla.

Obrazovno vaspitni zadaci:
-usvoje pojam podudarnosti trouglova, stavove podudarnosti i značajne tačke trougla,
-umeju da dokažu bar jedan stav podudarnosti, da izvode osnovne konstrukcije trougla i da konstruišu značajne tačke trougla, primenjuju stavove u praktičnim zadacima,
-stiču navike preciznosti, tačnosti, urednosti, uočavanja odnosa medju elementima i primene matematičke simbolike.

Dijaloška, tekstualno-grafička, rada sa udžbenikom. Oblici: frontalan, grupni i individualni. Pribor za geomteriju, udžbenik, zbirka, didaktički materijal.
5. RACIONALNI BROJEVI-I DEO(18 časova) Sabiranje i oduzimanje

Obrazovno vaspitni zadaci:
Učenici treba da :
-usvoje operacije sabiranja i oduzimanja u skupu racionalnih brojeva,
-umeju da izvode operacije sabiranja i oduzimanja i da rešavaju jednostavnije jednačine i nejednačine u skupu racionalnih brojeva,
-umeju da izvode operacije sabiranja i oduzimanja i da rešavaju praktične probleme,
stiču navike izvođenja operacija racionalnim postupcima.
Kombinovane metode rada. Oblici rada:Frontalni, grupni i individualni Knjiga, zbirka i didaktički materijal za grupni rad.
6. ČETVOROUGAO (20 casova)
Pojam, svojstva i konstrukcije

Obrazovno vaspitni zadaci:
Učenici treba da:
-usvoje pojam četvorougla, vrste i svojstva četvorougla,
-umeju da izvode konstrukcije četvorougla i dokazuju pojedina svojstva,
stiču navike konciznog obrazlaganja (dokazivanja) stavova i konstrukcija primenom matematičke simbolike. Dijaloška, tekstualno-grafička, rada sa udžbenikom. Oblici: frontalan, grupni i individualni. Pribor za geomteriju, udžbenik, zbirka, didaktički materijal.
7. RACIONALNI BROJEVI-II deo( 21 čas)
Mnozenje i delenje

Obrazovno vaspitni zadaci:
-Usvoje operacije množenja i deljenja u skupu Q,
umeju da izvode operacije množenja i deljenja i rešavaju jednostavnije jednačine i nejednačine u skupu racionalnih brojeva,
-umeju da primenjuju jednačine i nejednačine u rešavanju problema,
stiču navike izvođenja operacija racionalnim postupcima.
Kombinovane metode rada. Oblici rada:Frontalni, grupni i individualni Knjiga, zbirka i didaktički materijal za grupni rad.
8. POVRŠINA ČETVOROUGLA I TROUGLA (17 časova)

Obrazovno vaspitni zadaci:
Učenici treba da :
-usvoje pojam površine i pravila (formule) za izračunavanje površine četvorougla i trougla,
-umeju pravilno da primenjuju formule kod izračunavanja površina u praktičnim zadacima,
-stiču navike preglednog i urednog zapisivanja podataka, procenjivanja i analiziranja dobijenih podataka. Dijaloška, tekstualno-grafička, rada sa udžbenikom. Oblici: frontalan, grupni i individualni. Pribor za geometriju, udžbenik, zbirka, didaktički materijal.
9. RACIONALNI BROJEVI IIIdeo( 4 casa)
Jednacine i nejednačine oblika:
ax+b=c; ax+b>c; ax+b<c
primena


Obrazovno vaspitni zadaci:
-Razumevanje i primena navedenih oblika jednačina u praktičnim zadacima Kombinovane metode rada. Oblici rada:Frontalni, grupni i individualni Knjiga, zbirka i didaktički materijal za grupni rad.
Primena jednačina u fizici.
-nastavak-

Dopuna: 26 Mar 2010 22:34

-nastavak-
4.3. Operativni-Tematski plan za VII razredRedni broj
t e m e NASTAVNA TEMA
OBRAZOVNO VASPITNI ZADACI NASTAVNE METODE I OBLICI RADA NASTAVNA SREDSTVA I KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA
1. REALNI BROJEVI (12 časova)

Obrazovno vaspitni zadaci:

Osposobiti učenika da:
-usvoji pojam kvadrata i kvadratnog korena racionalnog broja i aritmetičkog kvadratnog korena, upoznaju skup iracionalnih i skup realnih brojeva i osnovnih svojstava operacija sa realnim brojevima.
-umeju da koriste tablice kvadrata i kvadratnog korena i računare, umeju da odrede približnu vrednost realnog broja i da pridružuju tačke brojevne prave realnim brojevima.
-stiču navike korišćenja pomoćnih sredstava za računanje.
Napomena i zapažanje:


Kombinovane metode rada. Oblici rada:Frontalni, grupni i individualni Knjiga, zbirka i didaktički materijal za grupni rad.
2. PITAGORINA TEOREMA (15 sati)

Obrazovno vaspitni zadaci:

Osposobiti učenika da:
-usvoji Pitagorinu teoremu i shvati njen dokaz,
-umeju primenjivati Pitagorinu teoremu kod svih izučavanih geometrijskih figura u kojima se može uočiti pravougli trougao i konstruktivno da odrede tačke brojevne prave koje odgovaraju iracionalnim brojevima,
-osposobljavaju se da uočavaju pravougle trouglove i rešavaju praktične zadatke primenom Pitagorine teoreme. Dijaloška, tekstualno-grafička, rada sa udžbenikom. Oblici: frontalan, grupni i individualni. Pribor za geomteriju, udžbenik, zbirka, didaktički materijal.
Korelacija sa primenom u građevinarstvu.
3. RACIONALNI ALGEBARSKI IZRAZI-I deo
(28 časova)


STEPEN, POLINOM

Obrazovno vaspitni zadaci:
Osposobiti učenike da;
-usvoje pojam stepena i operacije sa stepenima, pojam algebarskog racionalnog izraza, posebno monoma i polinoma, formule za kvadrat binoma i razliku kvadrata,
-umeju vršiti operacije sa stepenima istih osnova, izračunavaju brojevnu vrednost izraza, vrše operacije sa monmima i polinomima, rastavljaju jednostavnije polinome na činioce, rešavaju jednačine i druge zadatke iz ove oblasti,
-stiču naviku za urednost, postupnost i
upornost u radu, a primenom didaktickog materijala i udzbenika da se osposobljavaju za samostalno sticanje znanja.
Napomena i zapazanja:

Kombinovane metode rada. Oblici rada:Frontalni, grupni i individualni Knjiga, zbirka i didaktički materijal za grupni rad.
4. MNOGOUGAO (13 časova)

Obrazovno vaspitni zadaci:
Učenici treba da :
-usvoje pojam mnogougla, formule za zbir unutrašnjih uglova i broj dijagonala, pojam i svojstva pravilnog mnogougla;
-umeju da izračunavaju zbir uglova i broj dijagonala, kao i obim i površinu pravilnog mnogougla i umeju da konstruišu pravilan mnogougao,
-stiču navike preciznosti, tačnosti i urednosti u radu.
Napomena u radu:


Dijaloška, tekstualno-grafička, rada sa udžbenikom. Oblici: frontalan, grupni i individualni. Pribor za geomteriju, udžbenik, zbirka, didaktički materijal.
Korelacija sa tehničkim obrazovanjem i likovnom kulturom.
5. RACIONALNI ALGEBARSKI IZRAZI-II deo(12 časova)

Obrazovno vaspitni zadaci:

(dati u okviru prvog dela teme)
Kombinovane metode rada. Oblici rada:Frontalni, grupni i individualni Knjiga, zbirka i didaktički materijal za grupni rad.
6. KRUG
(13 časova)

Obrazovno vaspitni zadaci:
Učenici treba da:
-usvoje pojam centralnog i periferijskog ugla i njihov odnos, nauče formule za izračunavanje obima i površine kruga i njegovih delova , shvate konstantnost odnosa 0:2r i prirodu broja p, kružnog luka, površinu kružnog isečka;
-osposobljavaju se za uočavanje figura i za rešavanje praktičnih razloga;
Napomena i zapažanje:Dijaloška, tekstualno-grafička, rada sa udžbenikom. Oblici: frontalan, grupni i individualni. Pribor za geomteriju, udžbenik, zbirka, didaktički materijal.
Korelacija sa tehničkim obrazovanjem i likovnom kulturom.
Korelacija sa geografijom.
7. NEKE OSNOVNE FUNKCIJE
(17 časova)

Obrazovno vaspitni zadaci:
Učenici treba da:
-usvoje pojam direktne i obrnute proporcionalnosti i upoznaju funkciju direktne i obrnute i obrnute proporcionalnosti, osnovna svojstva proporcije i potpunije shvate pojam funkcija i njen grafik.
-umeju da crtaju grafik funkcija, određuju nepoznati član proporcije i primenjuju proporciju u zadacima;
-osposobljavaju se za uočavanje funkcionalne zavisnosti među veličinama u raznim oblicima i da uspešno rešavaju praktične zadatke aktuelnog sadržaja.
Napomena i zapažanje:


Kombinovane metode rada. Oblici rada:Frontalni, grupni i individualni Knjiga, zbirka i didaktički materijal za grupni rad.
Korelacija sa hemijom.
9. SLIČNOST
(20 ČASA)

Obrazovno vaspitni zadaci:
Učenici treba da:
-shvate pojam razmere i proporcionalnosti duži i pojam sa-merljivih i nesa- merljivih duži, razumeju Talesovu teoremu i usvoje pojam sličnosti trouglova i mnogouglova;
-umeju da primenjuju Talesovu teoremu pri podeli duži na jednake delove i u datoj razmeri, kao i pri konstrukciji četvrte geometrijske proporcionalne;
-umeju da konstruišu trougao i mnogougao sličan datom,
-stiču navike preciznosti i preglednosti u radu.
Napomena i zapažanje:


Dijaloška, tekstualno-grafička, rada sa udžbenikom. Oblici: frontalan, grupni i individualni. Pribor za geomteriju, udžbenik, zbirka, didaktički materijal.
Korelacija sa tehničkim obrazovanjem , likovnom kulturom
i fizikom.
-nastavak-

Dopuna: 26 Mar 2010 22:36

-nastavak-

4.4. Operativni-Tematski plan za VIII razredRedni broj
t e m e NASTAVNA TEMA
OBRAZOVNO VASPITNI ZADACI NASTAVNE METODE I OBLICI RADA NASTAVNA SREDSTVA I KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA
1. LINEARNE JEDNAČINE I NEJEDNAČINE SA JEDNOM NEPOZNATOM-I deo (16 časova)
Obrazovno vaspitni zadaci:
Osposobiti učenike da:
-korišćenjem pojmova o jednačinama definišu pojam linearne jednačine sa jednom nepoznatom, pojam ekvivalentnih jednačina.
-rešavaju problemske zadatke koji se svode na jednačinu sa jednom nepoznatom;
-razvijanje matematičkog mišljenja;
Napomena i zapažanje:


Kombinovane metode rada. Oblici rada:Frontalni, grupni i individualni Knjiga, zbirka i didaktički materijal za grupni rad.
Korelacija sa fizikom.
2. TACKA, PRAVA, RAVAN(12 časova)
Obrazovno vaspitni zadaci:

Osposobiti učenika da:
-shvate međusobne odnose tačaka, pravih i ravni u prostoru;
-upoznaju najbitnije činjenice o projekcijama na ravan,
-korišćenje eksperimenata i posmatranje međusobnog položaja tačke, pravih i ravni u formiranju pojma geometrijskog prostora, uz istovremeno crtanje;
-da shvate pojam diedra, nagibnog ugla, roglja i poliedra i njihovu podelu;
-razvijanje opažanja i moći da se «vidi» prostor, kao i funkcionalnog misljenja;
-uočavanje međusobnog odnosa(paralelne prave u prostoru, normalu na ravan, mimoilazne prave itd.) i diedra, roglja, poliedra u neposrednoj okolini i modelima.
Napomena i zapažanje:

Kombinovane sa metodom demonstracije. Oblici; frontalni, grupni i individualan Modeli, pribor za geometriju. Korelacija sa građevinarstvom
3. (NE)JEDNAČINE-II deo(9 casova)
Izneti u prvom delu Izneto u prvom delu Izneto u prvom delu
4. PRIZMA(14 časova)
Osposobiti učenike da:
-upoznaju geometrisko telo prizmu, njene elemente i svojstva, kao i vrste,
-umeju da crtaju mreže, prave modele od kartona, izračunavaju površinu i zapreminu i masu tela-primenjuju znanje u nauci i praksi-povezujući matematičke sadržaje sa drugim oblastima, da stiču određenu politehničku polikulturu,
da se osposobljavaju za deduktivno zaključivanje, kao i razumevanja i shvatanja prostora, kao i uspostavljanja odnosa između matematičkih objekata.
Napomena i zapažanja


Metode kombinovane: Dijaloska, tekstualno grafička, metoda demonstracije, samostalni rad učenika i Oblici kombinovani. Modeli od drveta i žice, pribor za geometriju, korelacija sa geografijom i fizikom
5. LINEARNA FUNKCIJA(16časova)
Osposobiti učenike da:
-uočavaju funkcije u raznim matematičkim i nematematičkim sadržajima-naučeno iz predhodnih razreda,
-prošire i prodube znanja o funkcijama-upoznavanjem Linearne funkcije i njenih svojstava, tako da mogu pouzdano da crtaju i čitaju grafike,
-umeju da sastavljaju tablice i crtaju i čitaju grafike, dijagrame prikaza raznih stanja, pojava i procesa.
Napomena i zapažanjaMetode kombinovane i oblici kombinovani Knjigam , zbirka, pribor za geometriju i krede u boji. Korelacija sa fizikom i statistikom
6. PIRAMIDA(14časova)
Osposobiti učenike da:
-upoznaju geometrisko telo piramidu, njene elemente i svojstva, kao i vrste piramide,
-umeju da crtaju mrežu, prave modele od kartona, izračunavaju površinu i zapreminu i masu tela,
-primenjuju znanja u nauci i praksi i osposobljavanje za deduktivno zaključivanje.
Napomena i zapažanjaMetode i oblici isto kao kod prizme Nastavna sredstva i korelacija isto kao kod prizme
-nastavak-

Dopuna: 26 Mar 2010 22:38

-nastavak-
7. SISTEM LINEARNE JEDNAČINE SA DVE NEPOZNATE(20 časova)
Osposobljavanje učenika da:
-shvate pojam rešavanja linearne jednačine sa dve nepoznate i rešenja sistema linearnih jednačina, kao i da moze da vrše izbor efikasnijih metoda za rešavanje sistema linearnih jednačina sa dve nepoznate, rešenje tumače grafički,
-da može odgovarajuće tekstualne zadatke da izrazi matematičkim jezikom, a posebno pomoću sistema jednačina.
Napomena i zapažanja

Isto kao i kod teme jednačine Isto kao i kod teme jednačine
8. VALJAK (9 ČASOVA)
Osposobiti učenike da:
-upoznaju geometrisko telo valjak:elemente, svojstva, vrste,
-ume da crta njegovu mrežu i da izračunava površinu i njegovu zapreminu,
-rešava praktične zadatke u vezi tela u obliku valjka, kao i da se koristi datim formulama u određivanju mase tela.
Napomena i zapažanja Kombinovane metode i oblici rada Nastavna sredstva :zičani i drveni modeli, pribor za geometriju, knjiga i zbirka, matematicki listovi i priručnik za pripremnu nastavu. Korelacija sa geografijom, građevinarstvom i fizikom

9. KUPA (11 časova) i LOPTA (5 časova)
Osposobiti učenike da:
-upoznaju geometrisko telo kupu i loptu (sferu), elemente, svojstva, mrežu i izračunavanje površine, zapremine i mase tela u obliku kupe i lopte,
-da rešavaju praktične zadatke u vezi lopte i kupe.
Napomena i zapažanja


Metode i oblici kao kao kod valjka Nastavna sredstva :zičani i drveni modeli, pribor za geometriju, knjiga i zbirka, matematicki listovi i priručnik za pripremnu nastavu. Korelacija sa geografijom i fizikom
10.
PRIPREMNA NASTAVA;
Odrzavaće se rešavanjem zadataka iz zbirke za prijemni ispit polaganja za upis u srednju skolu-kroz časove redovne nastave i na dopunskim časovima (mahom pre časova, jer tada postoji mogućnost), kao i predhodnih godina, gde su učenici prorađivali sa nastavnikom sve zadatke, a održaano je 32. časova pripremne nastave od početka februara meseca. Kombinovane metode i oblici rada Didaktički materijal:zbirke zadataka sa rešenjima i nastavna sredstva za određenu nastavnu oblast
-nastavak-

Dopuna: 26 Mar 2010 22:40

-nastavak-
5 . Zaključci

Za uspešnu primenu ovog orjentacionog nastavnog plana i programa se preporučuje sledeće:
1.) Da svaki nastavnik prouči tematsko-operativni plan rada i da ga prilagodi kalendaru i uslovima rada škole;
2) Da se svaki nastavnik na fleksibilan način odnosi prema izboru nastavnih oblika i metoda rada i da na kreativan način pristupi obradi i relaizaciji nastavnih sadržaja po temama za svaki razred;
3) U planiranju poželjno je iz godinu u godiunu unositi nove inovacije u radu u planiranju i realziaciji nastavnog sadržaja;
4) Obavezno korišććenje didaktičkog materijala u ppogledu rada zadataka iz matematike po grupama u okviru redovne i dodatne nastave;
5) U planiranju i realizaciji natsavnog sadržaja, obavezno uključiti učenike-naročito prilikom izbora zadataka za vežbanje po grupama i u pogledu učešća na takmičenjima mladih matematičara i saradnji u matematičkom listu društva matematičara Srbije na rešavanju specijalnih i konkursnih zadataka, a i u češća u radu drugih listova i časopisa na popularizaciji matematike kao nastavnog predmeta i razvijanju ljubavi učenika prema matematici.
6) Preporuka nastavnicima matematike da sami svake godine uz korišćenje didaktičko metodske literature, tuđeg i svoga iskustava sami prave plan rada za izvođenje nastave matematike u sopstvenoj školi, prema svojim realnim mogućnostima rada i uslova rada u školi.

6. Literatura
6.1. Uputstvo: za realizaciju nastavnog programa MATEMATIKE za osnovnu školu u republici Srbiji. Beograd 1995.g „Arhimedes“
6.2. Službeni prosvetni glasnik republike Srbije:- Službeni glasniku RS broj 5 od 23 juna 2006. godine i službenom glasniku RS-prosvetni glasnik broj 6 od 25 juna 2007.godine
6.3. Mr Stanoje Petrović, Jovan Martić, Milan Petković:Didaktičko metodički priručnik za nastavu matematike od peti do osmi razred osnovne škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva-Beograd, 1983.godine
6.4. Mr Stanoje Petrović, Jovan Martić, Milan Petković: Metodički priručnik sa planovima rada za nastavu matematike(V-VIII razred), priručnik za nastavnike, Dečje novine, Gornji Milanovac 1989.godine

10.februar 2009. godine autor: Miroslav B Mladenović Mirac
OŠ „Braća Milenković“ selo Šišava-Lomnica, Vlasotince, Srbija


Miroslav B Mladenović Mirac nastavnik matematike
OŠ „Braća Milenković“ selo Šišava-Lomnica Vlasotince
Srbija
mmirac@ptt.rs
26. mart 2010. godine vlasotince Srbija

Dopuna: 26 Mar 2010 22:46

Dodatak

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА VII РАЗРЕД ИЗ МАТЕМАТИКЕ
OСНОВНА ШКОЛА „БРАЋА МИЛЕНКОВИЋ“
Село Шишава-Ломница Власотинве
ГЛОБАЛНО-ОПЕРАТИВНИ ПЛАН
школска 2009/2010. годинаЦиљ наставе математике у седмом разреду јесте да ученици усвоје елементарна математичка знања из реалних бројева, рационалних алгебарских израза, геометрије (Питагорина теорема, многоугао, круг), зависних величина и њиховог графичког приказивања, пропорција, сличности, а која су потребна за схватање појава и зависности у животу и друштву. Она, пре свега , треба да оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из животне праксе. Математика има за циљ да омогући ученику успешно настављање математичког образовања и самообразовање, као и да допринесе развијању менталних способности, формирању научног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика.
САДРЖАЈ ПРОГРАМА

1. РЕАЛНИ БРОЈЕВИ:

Квадрат рационалног броја.
2 2
Решавање једначине x=a, a>o; постојање ирационалних бројева (на пример решења једначине x = 2). Реални бројеви и бројевна права.

Квадратни корен, једнакост .
Децимални запис реалног броја; приближна вредност реалног броја. Основна својства операција с реалним бројевима.

2.ПИТАГОРИНА ТЕОРЕМА:

Питагорина теорема. Важније примене Питагорине тепреме.
Конструкције тачака на бројевној правој које одговарају бројевима : , 3, 5 итд.

3. ЦЕЛИ И РАЦИОНАЛНИ АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ:

Степен чији је изложилац природан број; операције са степенима, степен производа, количника.
Алгебарски изрази. Полиноми и операције (мономи, сређени облик, збир, разлика, производ полинома).
Операције с полиномима (трансформације збира, разлике и производа полинома у сређени облик полинома). Квадрат бинома и разлика квадрата и примене.
Растављање полинома на чиниоце.

4. МНОГОУГАО-појам и врсте. Збир углова многоугла. Број дијагонала многоугла. Правилни многоуглови (појам, својства, конструкције). Обим и површина многоугла.

5. ЗАВИСНЕ ВЕЛИЧИНЕ И ЊИХОВО ГРАФИЧКО ПРЕДСТАВЉАЊЕ:
Правоугли координатни систем у равни.
Пропорција. Примери практичне примене дирекне и обрнуте пропорционалности (пропорционална подела суме, процентни и др.).

6. КРУГ
Централни и перифериски угао у кругу.
Обим круга, број π. „пи“. Дужина кружног лука.
Површина круга, кружног исечка и кружног прстена.
7. СЛИЧНОСТ:
Пропорционалне величине. Троуглови са једнаким угловима-слични троуглови- и пропорционалност њихових страница. Примене сличности.

НАПОМЕНА. Обавезна су четири једночасовна школска писмена задатка годишње (са исправкама 8 часова).

-NASTAVIĆE SE-Registruj se da bi učestvovao u diskusiji. Registrovanim korisnicima se NE prikazuju reklame unutar poruka.
offline
  • Pridružio: 16 Mar 2010
  • Poruke: 160

Napisano: 26 Mar 2010 22:47

-NASTAVAK-

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Наставни процес ће се одвијати инетрактивно-коришћењем савремених облика и метода рада, као и тежњом ка индивидуализацији наставе математике.
Нарочито је биће заступљена метода учења путем решавања проблема, откривањем и метода рада са уџбеником.
Ученицима ће бити омогућен рад у групама и решавању „диференцираних“ задатака према нивоима у одређеним наставним темама на часовима вежбања, као и решавању домаћих задатака.
Ученици ће моћи да решавају задатке проблемског типа у оквиру наставног садржаја, као и из збирки за младе математичаре и математичких листова; као и да им буде омогућенстваралачки приступ у погледу решаванја пробчемских ситуација из живота.
Годинама су ученици укључени у процес оцењивања и самооцењивања бод системом у наставиу математике, па ће тако и у седмом разреду бити омогућено вредновање и самовредновање бод си8стемом ученичког знања, умења и навика-нарочито путем бод система задатака за самосталан рад преко писмених, контролних и задатака објективног типа(тестова знања).

Ради лашег планирања наставе наставник даје свој Орјентационо Глобални и Оперативни предлог броја часова по темама по моделу (укупан број часова за тему; број часова за обраду + број часова за понављање и увежбавање).
Овде је приказ Модела Министарства просвете, а наставник математике на основу сопствених услова рада, квалитета рада у школи, услова рада и живота у средини-саставлја и према потреби чак и мења свој план рада у току године, ун зависности од одређених околности тежине рада, сиромаштва у школи и средини.

- Р е а л н и б р о ј е в и (16; 7+9)
- П и т а г о р и н а т е о р е м а (16; 5+11)
- М н о г о у г а о (13; 5+Cool
- З а в и с н е в е л и ч и н е и њ и х о в о г р а ф и ч к о п р е д с т а в љ а њ е (20; 7+13)
- К р у г (15; 6+9)
- С л и ч н о с т (10; 4+6).

-NASTAVIĆE SE-

Dopuna: 26 Mar 2010 22:48

-NASTAVIĆE SE-
ФЛЕКСИБИЛНИ ГЛОБАЛНИ И ОПЕРАТИВВНИ МОДЕЛ ПЛАНА ЗА СЕДМИ РАЗРЕД
ИЗ МАТЕМАТИКЕ шк.2009/10 године ОШ „Браћа Миленковић“ с.Шишава-Ломница
Општина Власотинце
Редни
број
ТЕМЕ Назив ТЕМЕ Број часова
Време(недеља
и месец)
обрада остало свега
1. РЕАЛНИ БРОЈЕВИ 6 6 12 1,2,3(IX)
2. ПИТАГОРИНА ТЕОРЕМА 8 7 15 IX,X
3. I ПИСМЕНИ ЗАДАТАК - 2 2 3(X)
4. РАЦИОНАЛНИ
АГЕБАРСКИ ИЗЗРАЗИ-први део
9 19 28 XI-XII
5. II ПИСМЕНИ ЗАДАТАК - 2 2 4(XII)
6. МНОГОУГАО 6 7 13 X,I,II
7. РАЦИОНАЛНИ АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ-други део 6 6 12 II,III
8. III ПИСМЕНИ ЗАДАТАК - 2 2 1(III)
9. ЗАВИСНЕ ВЕЛИЧИНЕ И ЊИХОВО ГРАФИЧКО ПРЕДСТАВЉАЊЕ
8
9
17
IV,V
10. КРУГ 6
7
13
III

11. IV ПИСМЕНИ ЗАДАТАК
- 2 2 V или VI
12. СЛИЧНОСТ 6 14 20 V
13. ТЕСТИРАЊЕ - 2 2 VI
14. УКУПНО 55 89 144

-NASTAVIĆE SE-

Dopuna: 26 Mar 2010 22:51

-NASTAVIĆE SE-

За наставу математике у седмом разреду предвиђено је 144 часа. Програм ће се реализовати кроз часове обраде и утврђивања на следећи начин:


Часови обраде 7 + 6 + 5 + 6 + 13 + 7 + 6 + 5 55
Часови утрђивања 8 + 10 + 8 + 7 +18 + 12 + 9 + 6 + 3 81 + 8
укупно 144


-NASTAVIĆE SE-

Dopuna: 26 Mar 2010 22:57

-NASTAVIĆE SE-

НАЗИВ ТЕМЕ:
1. РЕАЛНИ БРОЈЕВИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
Септембар Број часова:
6 + 6
САДРЖАЈИ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА ОБЛИК РАДА МЕТОДА РАДА ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА
• Квадрат рационалниг броја.

• Решење једначине .

• Kвадратни корен, једнакост .

• Ирационалан број. Реални бројеви и бројевна права.

• Децимални запис реалног броја;

• Приближна вредност реалног броја.

• Основна својства операција са реалним бројевима. • Да схвате појам квадрата рационалног броја и квадратног корена.

• Да умеју да одреде приближну вредност броја .

• Да упознају скуп реалних бројева као унију скупа рационалних и скупа ирационалних бројева.

• Да схватају реалне бројеве као дужинске мере, односно као тачке на бројевној правој одређене дужима које представљају такву меру. • Усваја нова знања
• Дефинише нове појмове
• Именује
• Посматра
• Пише
• Комбинује
• Решава проблеме
• Илуструје и графички представа
• Схвата неопходност проширивања скупова на конкретним примерима
• Развија тачност, уредност и одговорност према раду, смисао за појмовно и апстрактно мишљење • Организује

• Припрема

• Прати

• Помаже

• Мотивише

• Планира

• Учествује

• Едукује

• Вреднује • Излагање садржаја теме

• Колективан рад

• Индивидуални рад

• Праћење рада ученика

• Рад у пару

• Групни • Вербално-текстуална

• Демонстративна

• Решавање проблема

• Учење путем открића

• Илустративна • Посматрање

• Испитивање

• Ученички радови

• Домаћи задаци

• Тестирање

• Самопроцењивање

• Продукти ученичких радова
-NASTAVIĆE SE-

Dopuna: 26 Mar 2010 22:58

-NASTAVIĆE SE-
НАЗИВ ТЕМЕ:
2. ПИТАГОРИНА ТЕОРЕМА ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
Септембар, октобар Број часова:
8 + 7
САДРЖАЈИ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА ОБЛИК РАДА МЕТОДА РАДА ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА
• Питагорина теорема.

• Важније примене Питагорине теореме код геометзријских фигура које су до сада изучаване.

• Конструкције дужи чији су мерни бројеви ирационални бројеви. • Да знају Питагорину теорему

• Да умеју да примене Питагорину теорему код свих геометријских фигура, које су до сада изучавали, у којима се може уочити правоугли троугао.
• Усваја нова знања
• Дефинише нове појмове
• Именује
• Посматра
• Пише
• Комбинује
• Решава проблеме
• Kонструише
• Илуструје и графички представа
• Развија тачност, уредност и одговорност према раду, смисао за појмовно и апстрактно мишљење • Организује

• Припрема

• Прати

• Помаже

• Мотивише

• Планира

• Учествује

• Едукује

• Вреднује • Излагање садржаја теме

• Колективан рад

• Индивидуални рад

• Праћење рада ученика

• Рад у пару

• Групни • Вербално-текстуална

• Демонстративна

• Решавање проблема

• Учење путем открића

• Илустративна • Посматрање

• Испитивање

• Ученички радови

• Домаћи задаци

• Тестирање

• Самопроцењивање

• Продукти ученичких радова
-NASTAVIĆE SE-

Dopuna: 26 Mar 2010 22:59

-NASTAVIĆE SE-
НАЗИВ ТЕМЕ:
3. РАЦИОНАЛНИ АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ-први део ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
Новембар, децембар
САДРЖАЈИ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
• Степен чији је изложилац природан број.

• Операције са степенима.

• Степен производа, количника и степена.
• Да упознају појам степена

• Да савладају операције са степенима
• Усваја нова знања
• Дефинише степен чији је изложилац природан број
• Наводи операције са степенима чији је изложилац природан број
• Упознаје се са рационалисањем имениоца разломка
• Користи операције са степенима приликом решавања једноставнијих и сложенијих задатака
• Рачуна са степенима и коренима.
• Усваја основна математичка знања као основу за проучавање других наука
• Решава проблеме


-NASTAVIĆE SE-

Dopuna: 26 Mar 2010 23:00

-NASTAVIĆE SE-
НАЗИВ ТЕМЕ:
4. МНОГОУГАО ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
Децембар, јануар Број часова:
6 +7
САДРЖАЈИ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА ОБЛИК РАДА МЕТОДА РАДА ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА
• Многоугао-појам и врсте.

• Збир углова многоугла.

• Број дијагонала многоугла.

• Правилни многоуглови (појам, својства, конструкције).

• Обим и површина многоугла. • Да упознају најважнија својства многоугла

• Да умеју да врше приближну конструкцију ма ког правилног многоугла и геометријску конструкцију појединих правилних многоуглова (са 3, 4, 6, 8 и 12 страница)

• Да знају најважније обрасце у вези са многоуглом и да могу да их примене у задацима • Дефинише нове појмове
• Решава проблеме
• Уочавају основне елементе многоугла (темена, странице, унутрашње углове)
• Правилно обележава
• Усваја нова знања (формуле за број дијагонала и збир унутрашњих углова многоугла)
• Уочава и разликује правилне многоуглове од неправилних
• Kонструише и развија осећај за лепо путем прецизних конструкција

• Организује

• Припрема

• Прати

• Помаже

• Мотивише

• Планира

• Учествује

• Едукује

• Вреднује • Излагање садржаја теме

• Колективан рад

• Индивидуални рад

• Праћење рада ученика

• Рад у пару

• Групни • Вербално-текстуална

• Демонстративна

• Решавање проблема

• Учење путем открића

• Илустративна • Посматрање

• Испитивање

• Ученички радови

• Домаћи задаци

• Тестирање

• Самопроцењивање

• Продукти ученичких радова
-NASTAVIĆE SE-

Dopuna: 26 Mar 2010 23:04

/NASTAVICE SE/
НАЗИВ ТЕМЕ:
5.РАЦИОНАЛНИ
АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ-други део ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
Фебруар, март Број часова:
6 +6
САДРЖАЈИ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА ОБЛИК РАДА МЕТОДА РАДА
• Алгебарски изрази.

• Полиноми и операције са њима (мономи, сређени облик, збир, разлика, производ).

• Операције са полиномима (трансформације збира, разлике и производа полинома у сређени облик полинома).

• Растављање полинома на чиниоце. • Да умеју да изводе основне рачунске операције са мономима и полиномима.

• Да умеју да трансформишу збир, разлику и производ полинома у сређени облик полинома као и друге идентичне трансформације ових израза
• Усваја нове појмове (полинома, монома, бинома и тринома)
• Рачуна, одређује вредности алгебарских рационалних израза
• Разликује коефицијент од променљивог дела монома
• Уочава сличне мономе и формира полиноме од датих монома
• Усваја појам супротног полинома и начин одузимања полинома
• Изводи операције са полиномима
• Јача истрајност и упорност у раду
• Решава проблема
• Организује

• Припрема

• Прати

• Помаже

• Мотивише

• Планира

• Учествује

• Едукује

• Вреднује • Излагање садржаја теме

• Колективан рад

• Индивидуални рад

• Праћење рада ученика

• Рад у пару

• Групни • Вербално-текстуална

• Демонстративна

• Решавање проблема

• Учење путем открића

• Илустративна
/NASTAVICE SE/

Dopuna: 26 Mar 2010 23:05

/NASTAVICE SE/
НАЗИВ ТЕМЕ:
6. ЗАВИСНЕ ВЕЛИЧИНЕ И ЊИХОВО ГРАФИЧКО ПРЕДСТАВЉАЊЕ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
Март, април Број часова:
8 +9
САДРЖАЈИ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА ОБЛИК РАДА МЕТОДА РАДА ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА
• Правоугли координатни систем у равни.

• Зависне величине (директно и обрнуто пропорционалне величине)

• Пропорција

• Примери практичне примене директне и обрнуте пропорционалности

• Пропорционална подела суме

• Проценти • Да упознају правоугли координатни систем и његову примену

• Да добро упзнају директну и обрнуту пропорционалност и практичне примене


• Усваја нова знања, пре свега појам координатног система
• Дефинише правоугли координатни систем помоћу узајамно нормалних оса и јединичне дужи
• Комбинује
• Илуструје и графички представа
• Придружује уређене парове реалних бројева тачкама равни
• Израчунава
• Решава проблеме
• Чита график
Развија математичко мишљење уочавањем зависности међу елементима истог или различитих скупова • Организује

• Припрема

• Прати

• Помаже

• Мотивише

• Планира

• Учествује

• Едукује

• Вреднује • Излагање садржаја теме

• Колективан рад

• Индивидуални рад

• Праћење рада ученика

• Рад у пару

• Групни • Вербално-текстуална

• Демонстративна

• Решавање проблема

• Учење путем открића

• Илустративна • Посматрање

• Испитивање

• Ученички радови

• Домаћи задаци

• Тестирање

• Самопроцењивање

• Продукти ученичких радова
/NASTAVICE SE/offline
  • Pridružio: 16 Mar 2010
  • Poruke: 160

Napisano: 26 Mar 2010 23:06

/NASTAVI'E SE/
НАЗИВ ТЕМЕ:
7. КРУГ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
Април, мај Број часова:
6 +7
САДРЖАЈИ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА ОБЛИК РАДА МЕТОДА РАДА ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА
• Централни и периферијски угао у кругу.

• Обим круга, број π.

• Дужина кружног лука.

• Површина круга.

• Површина кружног прстена и кружног исечка. • Да упознају најважнија својства круга.

• Да знају најважније обрасце у вези са кругом и да могу да их примене у задацима • Усваја нова знања
• Дефинише нове појмове
• Именује
• Посматра
• Пише
• Комбинује
• Решава проблеме
• Илуструје и графички представа
• Конструише
• Црта периферијски и централни угао над истим луком
• Огледом долазе до обрасца за обим круга
• Уочава да је однос дужине кружнице (обима круга) и дужине пречника круга константан и да се обележава са 
• Уз помоћ наставника, изводе образац за дужину кружног лука, површину круга, површину кружног прстена и површину кружног исечка
• Организује

• Припрема

• Прати

• Помаже

• Мотивише

• Планира

• Учествује

• Едукује

• Вреднује • Излагање садржаја теме

• Колективан рад

• Индивидуални рад

• Праћење рада ученика

• Рад у пару

• Групни • Вербално-текстуална

• Демонстративна

• Решавање проблема

• Учење путем открића

• Илустративна • Посматрање

• Испитивање

• Ученички радови

• Домаћи задаци

• Тестирање

• Самопроцењивање

• Продукти ученичких радова
НАЗИВ ТЕМЕ:
8. СЛИЧНОСТ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
Мај, јун Број часова:
6 +14
САДРЖАЈИ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА ОБЛИК РАДА МЕТОДА РАДА ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА
• Размера дужи.

• Самерљиве и несамерљиве дужи.

• Подела дужи на једнаке делове и у датом односу.

• Пропорционалне дужи.

• Сличност троуглова.

• Примена сличности. • Да схвате појам размере дужи и својства пропорције

• Да схвате појам сличности троуглова и умеју да је примене у једноставнијим случајевима

• Да користе елементе дедуктивног закључивања
• Усваја нова знања
• Дефинише нове појмове
• Именује
• Јасно и прецизно разграничава и усваја појмове упоређивања дужи, мере, јединичне мере, мерног броја и дужине дужи.
• Посматра
• Пише
• На основу вредности размере закључују да ли су дужи самерљиве, или несамерљиве
• Комбинује
• Илуструје и графички представа
• Kонструише
• Решавају практичне задатке применом пропорције
• Решава проблеме
• Организује

• Припрема

• Прати

• Помаже

• Мотивише

• Планира

• Учествује

• Едукује

• Вреднује • Излагање садржаја теме

• Колективан рад

• Индивидуални рад

• Праћење рада ученика

• Рад у пару

• Групни • Вербално-текстуална

• Демонстративна

• Решавање проблема

• Учење путем открића

• Илустративна • Посматрање

• Испитивање

• Ученички радови

• Домаћи задаци

• Тестирање

• Самопроцењивање

• Продукти ученичких радова
/NASTAVI'E SE/

Dopuna: 26 Mar 2010 23:09

/NASTAVICE SE/
НАПОМЕНА: Због одређених околности и тешких педагошко социуолошких и материјалних услова рада у школи и средини, могуће су у току рада одређена „поемерања“ у броју часова обраде, вежбања, наставних метода, облика рада, поступака и коришћење наставних средстава.
16.јун 2009. године
ОШ „Браћа Миленковић“ село Шишава-Ломница Предметни наставник математике
Општина Власотинце Мирослав Младеновић
П.С Глобални мплан достављен школи mmirac@ptt.rs

путем интернета школе
ossisava@gmail.com


Miroslav B Mladenović Mirac
Nastavnik matematike
OŠ „Braća Milenković“ selo Šišava-lomnica
Vlasotince, Srbija
mmirac@ptt.rs


26. MART 2010. GODINE VLASOTINCE SRBIJA

Dopuna: 27 Mar 2010 12:21

Dodatak

1. nastavni program matematike za osnovnu školu srbija - PDFQueen ...
Miroslav B. Mladenovic, Osnovna škola ”Braca Milenkovic”, selo Šišava, Vlasotince ... sites.dmi.rs/events/2009/prim2009/Files/BOA/PRIM2009-BOA.pdf ...
pdfqueen.com/pdf/na/nastavni-program...za...školu.../7/ - Кеширано

nastavni program matematike za osnovnu školu srbija.pdf - PDFQueen - PDF Search engine. Free unlimited pdf search and download.


buku budidaya ikan nila / tabel biaya produksi / ogre kingdoms armybook / model pembelajaran generatif / contoh rab pemetaan topografi / tujuan perayaan tahun baru cina diadakan / antwoorden nieuw top niveau havo 4 5 / chemistry for form 4 / werkstatthandbuch suzuki bandit 1200 / tafsir surat al a'raf ayat 176 177 /

Sponsored links Speed Downloads
nastavni program matematike za osnovnu školu srbija [TRUSTED DOWNLOAD]
1500 KB/s 10 310
nastavni program matematike za osnovnu školu srbija [HIGHSPEED DOWNLOAD]
1200 KB/s 5 945
nastavni program matematike za osnovnu školu srbija [Full Download]
1000 KB/s 1 290

Nastavno-naucnom vécu Pedagoskog fakulteta u Jagodini ...
Beograd: Zajednica uciteljskih fakulteta Srbije i Ruska akademija ... osnovnoj skoli. Psihotraume u ratu i mim. Naucno-strucni skup psihologa ..... gimnazije i Marko Ignjatovic, profesor matematike ¡ pedagoski savetnik. ... angazovanjem u nastavnom procesu, na univerzitetima u zemlji i inostranstvu, sa ... www1.kg.ac.rs/uplf/fak/ucfj/KoracN180609.pdf

Book of Abstracts
27 мај 2009 ... Srbiji i okruzenju, iz podrucja aplikativnih softvera i programiranja ... Celokupan nastavni proces se usavršava na jedan viši nivo ucenja ... napretka u pogledu podizanja kvaliteta nastave matematike u osnovnoj školi. Miroslav B. Mladenovic, Osnovna škola ”Braca Milenkovic”, selo Šišava, Vlasotince ... sites.dmi.rs/events/2009/prim2009/Files/BOA/PRIM2009-BOA.pdf

Terminologija u CROTIS-u
Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu. ...... Geografija, u: Nastavni plan i program za osnovnu školu, Ministarstvo znanosti obrazovanja ... kartografija.hr/hrvatska_kartografija/C.....3_2007.pdf

''Informaciono-komunikacione tehnologije u obrazovanju''
File Format: PDF/Adobe Acrobatby P univerzitet APEIRON - Related articles apeiron-uni.eu/centar/Radovipdf/Specijalisticki/NedimDelic.pdf

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА ПИРОТ
Osnovnu i srednju skolu zavrsio je u Pirotu sa odliönim uspehom. ... unutrasnjih poslova Republike Srbije i ucestvuje u projektovanju ..... Nakon toga je radila kao profesor matematike u Gimnaziji „Velika Plana" i ..... Komisija jednoglasno predlaze Nastavnom vécu Visoke skole strukovnih studija za obrazovanje ... pakadem.edu.rs/referat/referat informatika i sociologija.PDF

NASTAVA IZ ASTRONOMIJE KOD NAS, I
Ona je obuhvatala osnovnu (nastavni plan je bio sliqan onom u srpsko-slovenskoj xkoli) ... se podjednako izuqavaju matematika odn. fizika u I odn. u II razredu. Ali, ...... 1. ,,Istorija xkola i obrazova a kod Srba“, Istorijski muzej Srbije, .... 53. ,,FIZIKA“ za nize razrede srednjih škola. Napisao Antun Wassmuth. ... publications.aob.rs/56/pdf/179-205.pdf

1. Biografski podaci kandidata Dr Dubravka Jovičić rođena je u ...
Osnovnu školu završila je u Banja Luci, a srednju u Tuzli. Prirodno-matematički ... potom prelazi u Institut za istraživanja u poljoprivredi SRBIJA, Centar za ... Na Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu, prelazi 1994 godine i bira se u ..... Angažovanje kandidata u nastavnom i naučno istraživačkom radu ... singidunum.ac.rs/files/70/dubravka_jovicic 20080205.pdf

BIOGRAFIJE I BIBLIOGRAFSKI PODACÍ STALNIH NASTAVNIKA I SARADNIKA ...
izdavanje udžbenika SR Srbije, Beograd, II izdanje 1972, ..... Beogradu ,1969, III program. 22. Analiza I, udžbenik za studente VPŠ, Zrenjanin, 1970. ..... Osnovnu školu, gimnaziju i Pri- rodno-matematički fakultet, grupa matematika, ... emis.de/journals/NSJOM/Papers/09/NSJOM_09_235_303.pdf

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA ZA HRVATSKU ...
Hercegovini je bilo 22% odraslih stanovnika bez škole, u Srbiji 15%, u ... godina nema završenu osnovnu školu (19,5%), od čega je 3% bez škole. .... nastavni plan i program. Novi nastavni plan i program za odrasle treba obuhvatiti, s obzirom na ... Matematika. 60. 72. UKUPNO. 180. 180. Okvirni nastavni plan za III. ... web.aoo.hr/Documents/Za Hrvatsku pismenosti.pdf

FIMEK - INFORMATOR 2008/2009
postojeći nastavni plan i program kroz transfer iskustava i bogate poslovne ... godine u Odžacima, Vojvodina, Srbija. Osnovnu školu i gimnaziju završio je ... fimek.edu.rs/upis/informator.pdf
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


1. [PDF]
Book of Abstracts
Формат датотеке: PDF/Adobe Acrobat - Брзи приказ
Miroslav B. Mladenovic, Osnovna škola ”Braca Milenkovic”, selo Šišava, Vlasotince. Tuesday 26.5.2009, 12:10-12:30. B. Prentovic ...
sites.dmi.rs/events/2009/prim2009/Files/.../PRIM2009-BOA.pdf - Слично
Miroslav B Mladenović Mirac
Nastavnik matematike
OŠ „Braća Milenković“ selo Šišava-lomnica
Vlasotince, Srbija
mmirac@ptt.rs

27.mart 2010. godine Vlasotince Srbija

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 979 korisnika na forumu :: 92 registrovanih, 13 sakrivenih i 874 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 1567 - dana 15 Jul 2016 19:18

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: 11neco11, 2gavrana, 357magnum, 8u47, _commandos_, _Sale, AceVox, Acid_Burn, aleksandarbg2015, aramis s, arh_sabros, babaroga, Bahuss, banebeograd, boris.zic, celeron, cika_cajko, comi991, cvrle312, darios, delrey2, Djokkinen, Doca, docadoca, Dok2015, dok80, Dostanic09, drummer, ducomil, dulentse, dzoni19, ekser222, felixTT, gasa97, Grah0, GrobarRomanticar, haris1913, hatman, helen1, ikan, irkutsk, ivo.jozinovic, JEREMIJA, Jovo93, kikan74, kozi, KUZMAR, lacko, Ljilja Hnovi, LUDI, maiden6657, majorgaspar, marsovac 2, matorigile, milos97, mirbat, MORAVA1, nebojsag, nemezisx, pein, play4fun, powSrb, pquanah, Profica, rades, Recce, renoje2, robertino, rovac, ruma, ruseskij, rzcoka, SAA fan, Sadam, scimitar19, serbianpaladin, srbi, Srki94, stalker2, StrikeFirst, theNedjeljko, tomigun, Van71, vasa.93, vathra, veljko82, voja64, zastavnik, zorpetus, |_MeD_|, čelom nazad, 79693