Orjentacioni plan u nastavi matematike (V-VIII razred)

Orjentacioni plan u nastavi matematike (V-VIII razred)

offline
  • Pridružio: 16 Mar 2010
  • Poruke: 160

Napisano: 26 Mar 2010 22:27

Редовна настава:

1. ORJENTACIONI PLAN U NASTAVI MATEMATIKE
(V-VIII razred)

Miroslav B Mladenović Mirac
OŠ „Braća Milenković“ selo Šišava-Lomnica Vlasotince
Srbija
mmirac@ptt.rs


Sažetak:-Trideset i više godina rada u nastavi matematike u osmogodišnjoj školi je uticalo na mnoge promene u načinu planiranja i pripreme na uvođenju inovacija u nastavi.
Pored samostalnog užestručno metodskog i didaktičko pedagoško-psihološkog usavršavanja, veliku pažnju sam obratio na samo planiranje nastavnog procesa i korišćenju određenih savremenih oblika i metoda rada na podizanju kvaliteta nastave i celokupno obrazovno vaspitnog rada u nastavi matematike.

Mnoga iskustva su mi bila putokaz u načinu planiranja i rada, kako obraditi određenu nastavnu temu, kako „raspodeliti“ broj časova za obradu, vežbe, kontrolne vežbe, testove, provere znanja-bod sistemu ocenjivanja, produbljivanja znanja, koju metodu i oblik odabrati i kako rešiti neku problemsku situaciju na času matematike.

Kada se prave planovi rada za nastavu matematike od petog do osmog razreda, uvek se koristie tuđa i svoja iskustva-više orjentaciono, naravno pridržavajući se nastavnog plana i programa sadržaja po temama koji je propisan nastavnim programom u nastavi matematike od petog do osmog razreda u republici Srbiji.

Nikada se netreba držati „krutih šema“ u planiranju i neposrednog rada na času matematike, uvek se na jedan kreativan način prilazi realizaciji nastavnog sadržaja- a nekada se i na samom času menja opdređeni oblik i metoda rada ili nastavni postupak u pogledu boljeg održavanja nastavnog časa.

Uvek se osluškuje mišljenje učenika, kako će oni reagovati na sve to. Često se i sa njima čini planiranje:- tipovi i broj zadataka u pogledu vežbanja i izbora grupa u radu na časovima vežbanja.
U pogledu saradnje sa učenicima se uvek teži da se kritički odnose prema sopstvenom planiranju i radu, tako da se uoče dobre strane planiranja i „promašaji“-kao i njihova mišljenja uvek beleže u posebnoj beležnici i to uzimaa u obzir u korekcijama u toku rada školske godine ili pak u narednoj školskoj godini; a nekada se to sakuplja za duži vremenski period .

Uvek se teži da u plan nastavnik unese elemente problemske nastave, kao i težnji ka individualizaciji nastave matematike; kao i težnji ka istraživačkoj nastavi.
U takvom planiranju- u kome će učenik da „otkriva“ nepoznato u problemskoj situaciji; tako da razvija kreativno istraživački duh u rešavanju problemskih situacija u životu.

Posebna pažnja u planiranju bila bih na osposobljavanju učenika na samoocenjivanje i vrednovanje nastavnikovog rada i njihovog rada i sticanja za dalji nastavak školovanja.

Dobrim planom nastave matematike- može se doprineti doprinos poboljšanju i podizanje kvaliteta nastave na jedan viši nivo stavralačkog rada učenika.
Kvalitetno planiranje je preduslov za uspešan istraživačko kreativan rad u nastavi matematike u školi.

Imajući u vidu veoma teške okolnosti života i rada na selo pod teškim uslovima života i rada; nije baš bilo lako baviti se ovom problematikom, ali velika ljubav prema matematici i deci, navela me je i da napišem ovaj skromni metodsko pedagoški priručnik iz svoje pedagoške prakse. Naravno, uz to je poželjno da svaki početnik nastavnik pribavi određenu didaktičko metodsko matematičku literaturu i posle uspešno teoriskog osposobljavanja u ovoj oblasti i sam orjentaciono na osnovu uslova rada i svoje ospoosbljenosti napravi Orijentacioni nastavni plan rada u nastavi matematike u osnovnoj ili srednjoj školi.

Nadam se da će ovaj Orjentacioni Opšti-Globalni i tematsko-Operativni plan u nastavi matematike od petog do osmog razreda-kao PRILOG IZ PEDAGOŠKE PRAKSE, poslužiti kao pomoćna lireatura mladim kolegama matematičarima, da sami istražuju u nastavi i prave sopstvene planove rada prema sopstvenim potrebima i mogućnostima rada u školi i sredini.

1.Uvod
Za svako planiranje potrebno je i neophodno odgovarajuće pripremanje. Zbog toga pripremanje i plniranje nastavnikovog rada smatramo jedinstvenim procesom.
Nastavnik priprema i planira rad u nastavi matematike kako bi racionalno i ekonomično iskoristio vreme, potom osigurava se sistematičnost i postupnost u procesu nastave matematike; kako u obrazovnom tako i vaspitnom pogledu.
Svaki nastavnik vrši posredno i neposredno planiranje u nastavi matematike.
Proučava dokumenta o obrazovno vaspitnom sistemu kod nas, proučava literature: stručnu, pedagoško-psihološku, metodičku-potom užbenik, zbirku zadataka, priručnike i zbirke sa matematičkim listovima za mlade matematičare; nastavni program za određeni razred ididaktičko-metodsko uputstvo.
Posle obimnog pregledanog sadržaja i delova celina, pristupa se planiranju konkretnog obrazovno-vaspitnog rada:
-Makro-planiranje(globalno-orjentaciono planiranje) i mikro orijentaciono planiranje (pripremanje nza čas.
Neposredno pripremanje i planiranje sastoji se u detaljnom proučavanju programa za određeni razred koji će se realizovati na osnovu datog fonda po temama i godišnjem fondu časova Nastavnog programa matematike za osnovnu školu republike Srbije.
Pri izradi plana rada nastavnik treba da sisteatsko didaktički pristupi u ispunjenju svih potrebnih zahteva programa celine. Nastavnik treba da uputstvo i plan rada uporedi logički po sadržajima u pogledu povezanosti redosled sadržaja. Ukoliko se oseti da taj sklad nije dobar dobar nastavnik sam vrši „korekciju“-naravno koristeći nastavni program kao osnovni dokument i didaktičko metodsko muputstvo.
Opšti i operativni plan u nastavi matematike se pravi na osnovu i uslova rada i u sklopu opšteg programa rada škole.
Opšti(Godišnji) orijentacioni plan rada treba da sadrži sledeće elemente:
-redni broj teme,
-nastavne teme sa obrazovno-vaspitnim zadacima,
-Redni broj časa,
-nastavne jedinice
-Tipove časa-vreme realizacije.
Opreativni (Tematski-mesečni) orjentacioni plan rada se čini po nastavnim temama-vreme obrade, nastavne jedinice, tipovi časova, nastavne metode, oblici i nastavna sredstva.
U praksi se koristi i kombinovani godišnji i operativni nastavni plan rada, koji nse izrađuje za celu godinu ili polugodište ili za svaki mesec dana.
U praksi su razne varijante planova rada. Takvi planovi imaju velike nedostatke nemože sve unapred sve odrediti:cilj čas, nastavna metoda, oblik za godinu dana.
Mišljenja smo da planovi moraju biti fleksibilni i promenljiva kategoriija u kreativno istraživačkoj nastavi; pa zato više imaju formalnu vrednost za administrativnu upotrebu, a ne funkcionalnu.
Jer elementi, kao što su: cilj časa, metod rada, oblik rada, nastavna sredstva, određuju se u toku neposredne pripreme za čas, eventualno neki dan pre realizacije časa.

Globalni i tematski plan, sa planiranim brojem časova obrade, vežbanja, primene i određivanja časova pismenih zadataka-biće fleksibilni u dogledu sa kreativnosšću učenika i nastavnika u primeni savremenih oblika i metoda rada, kao i pedagoških situacija u odeljenju i školi.
-nastaviće se-

Dopuna: 26 Mar 2010 22:28

-nastavak-

2. .TEMATSKI SADRŽAJI PROGRAMA-MATEMATIKA
(od petog do osmog razreda)

Službeni glasnik RS br.6 i 9 od 23 juna i 21 jula 2006.godine i službeni glasnik-prosvetni glasnik broj 6 od 25 juna 2007.godine
(4 casa nedeljno, 144 casova godišnje za V,VI i VII razred a 136 časova godišnje za VIII razred)

PETI RAZRED-TEME;
SKUPOVI:
-Skup, elementi, podskup, jednakost skupova, prazan skup (sa odgovarajućim znacima). Venov dijagram.
Skupovne operacije: unija (U), presek i razlika. Reci:”i”,”ili”,”ne”,,”svaki”,”neki”.
SKUPOVI TAČAKA:
-Geometriske figure kao skupovi tačaka: prava,, duž, poluprava, ravan.
Izlomljena linija; oblast.
Kružnica (kružna linija), krug. Kružnica i prava, tangenta.
DELJIVOST BROJEVA
-Deljenje u skupu No (jednakost a=bq+r).
Pojam deljivosti; činioci i sadržaoci prirodnog broja.
Deljivost dekadnim jedinicama. Deljivost sa 2,5,4. Deljivost sa 3 i 9.
Prostii složeni brojevi. Rastavljanje prirodnih brojeva na proste činioce.
Zajednički delilac i najveći zajednički delilac (činilac). zajednički sadžalac i najmanji zajednički sadržalac.
UGAO
-Ugao (nastanak, elementi, obeležavanje).
Centralni ugao, kružni luk i tetiva. Prenošenje uglova.
Vrste uglova (opružen, prav, oštar, tup, pun ugao).
Upoređivanje uglova.
Merenje uglova (jedinice:stepen, minut, sekund;uglomer).
sabiranje i oduzimanje uglova.
Pojam komplementnih i suplementnih uglova.
Susedni, uporedni i unakrsni uglovi.
Paralelne prave sa transverzalom i uglovi koje one čine.
Uglovi sa paralelnim kracima.
RAZLOMCI
-Pojam razlomka a/b(a,beN). Proširivanje i skrađivanje razlomka.
Upoređivanje razlomka.
Decimalni zapis razlomka.
Prevođenje decimalnog zapisa razlomka u zapis oblika a/b.
Pridruživanje tačaka brojevne poluprave razlomcima.
Osnovne računske operacije s razlomcima (u oba zapisa-običnom i decimalnom) i njihova svojstva. Izrazi.
Jednačine i nejednačine oblika (u vezi sabiranja, oduzimanja, množenja i deljenja).
Aritmetička sredina.
Razmera i njene primene (brojevna i liniska razmera).
Obavezna su četiri jednočasovna školska pismena zadatka godišnje (sa ispravkama 8 časova).

ŠESTI RAZRED
CELI BROJEVI
-Pojam negativnog broja. Skup celih brojeva (Z). celi brojevi i brojevna prava; koordinatne tačke.
Suprotni brojevi. Apsolutna vrednost celog broja. Upoređivanje celih brojeva.
Osnovne računske operacije sa celim brojevima.
Jednačine i nejednačine upoznatih oblika u skupu Z.
RACIONALNI BROJEVI
-Skup racionalnih brojeva (Q). prikazivanje racionalnih brojeva na brojevnoj pravoj. Uređenost skupa Q.
računske operacije u skupu Q i njihova svojstva (komunikativnost, asocijativnost, distributativnost, surotni i recipročan broj).
Izrazi s racionalnim brojevima.
jednačine i nejednačine upoznatih oblika-rešavanje i primena.
Procenat i primene.
TROUGAO
-Trougao; odnos stranica, vrste trouglova prema stranicama. Uglovi trougla, zbir uglova, vrste trouglova prema uglovima. odnos između stranica i uglova trougla.
Konstrukcije nekih uglova (60,120.30,45,75 i 135 stepeni).
Podudarnost trouglova (definicija). osnovna pravila (teoreme) o podudarnosti trouglova. Osnovne konstrukcije trouglova.
Četiri značajne tačke trougla i njihove konstrukcije; pravougli trougao i opisana mu kružnica.
ČETVOROUGAO
-Četvorougao, vrste četvorouglova; uglovi četvorouga.
Paralelogram, svojstva, pojam centralne simetrije. Vrste paralelograma; pravougli paralelogrami. Konstrukcije paralelograma.
Trapez, svojstva, srednja linija; jednakokraki trapez. Osnovne konstrukcije trapeza.
POJAM ČETVOROUGLA I TROUGLA
-Pojam površine; površina pravougaonika.
jednakost figura. površina paralelograma, trougla, trapeza.
površina četvorougla s normalnim dijagonalama.
Napomena: Obavezna su četiri jednočasovna školska pismena zadatka godišnje (sa ispravkama 8 časova).

SEDMI RAZRED

REALNI BROJEVI
-Kvadrat racionalnog broja.
rešenje jednačine x2=a(kvadratna jednacina), a>o; kvadratni koren; kvadratni koren, jednakostVa2=IaI.
Iracionalan broj-(na primeru) V2).
Realni brojevi i brojevna prava. Decimalni zapis realnog broja; približna vrednost realnog broja. osnovna svojstva operacija s realnim brojevima.
PITAGORINA TEOREMA
-Pitagorina teorema. vaznije primene Pitagorine teoreme.
Konstrukcije tačaka na brojevnoj pravoj koje odgovaraju brojevima V2,V3,V5 itd.
RACIONALNI ALGEBARSKI IZRAZI
-Stepen ciji je izložilac prirodan broj. Operacije sa stepenima, stepen proizvoda, količnika i stepena.
Algebarski izrazi. Polinomi i operacije (monomi, sređeni oblik, zbir, razlika, proizvod polinoma).
Operacije sa polinomima (transformacije zbira, razlike i proizvoda polinoma u sređeni oblik polinoma). Kvadrat binoma i razlika kvadrata i primene.
Rastavljanje polinoma na čionioce.
MNOGOUGAO
-Mnogougao-pojam i vrste. Zbir uglova mnogougla. Broj dijagonala mnogougla. Pravilni mnogouglovi (pojam, svojstva, konstrukcije). Obim i površina mnogougla.
NEKE OSNOVNE FUNKCIJE
-Pravougli koordinatni sistem u ravni.
Proporcija.
Primeri praktične primene direkne i obrnute proporcionalnosti (proporcionalna podela sume, procenti i dr.).
KRUG
-Centralni i periferiski ugao u krugu.
Obim kruga, broj P. Dužina kružnog luka. površina kruga, kružnog isečka i kružnog prstena.
SLIČNOST
-Razmera duži. samerljive i nesamerljive duži. proporcionalne duži. Talesova teorema; deljenje duži na jednake delove i u datom odnosu.
Pojam sličnosti. Sličnost trouglova; primena sličnosti na pravougli trougao.
Napomena: četiri godišnja školska pismena zadatka sa ispravkom-jednočasovna.


OSMI RAZRED
TAČKA, PRAVA I RAVAN
-Odnos tačke i prave, tačke i ravni. Određenost prave i ravni.
Odnos pravih; mimoilazne prave. Odnos prave i ravni, normala na ravan, rastojanje tačke od ravni. Odnos dve ravni; diedar.
Ortogonalna projekcija na ravni (tačke, duži i prave). Nagibni ugao prave prema ravni.
Rogalj. poliedar.
LINERANE JEDNAČINE I NEJEDNAČINE S JEDNOM NEPOZNATOM
-Osnovna svojstva jednakosti (refleksivnost, simetričnost, tranzitivnost, saglasnost sa operacijama). Ekvivalentnost jednačina.
Rešavanje linearnih jednačina s jednom nepoznatom.
Osnovna svojstva nejednakosti. ekvivalentnost nejednačina.
Rešavanje jednostavnijih lineranih nejednačina s jednom nepoznatom.
Primeri primene.
PRIZMA
-Prizma: pojam, vrste, elementi.
Mreža prizme. Površina prizme; površina četvorostrane, pravilne trostrane i pravilne šestostrane prizme.
Merenje zapremine. Zapremina kvadra. zapremina prizme; masa tela.
PIRAMIDA
-Piramida: pojam, vrste, elementi.
Mreža piramide. Površina piramide; izračunavanje površine četvorostrane, pravilne trostrane i šestostrane pravilne piramide.
Zapremina piramide.
LINEARNA FUNKCIJA
-Funkcija i njen grafik.
Funkcija data jednacinom y=ax+b; implicitni oblik zadavanja linearne fukcije. Grafik linearne funkcije; nula funkcije.
Crtanje i čitanje grafika (u vezi sa linearnom funkcijom).
Grafičko prikazivanje podataka (grafikoni-dijagrami).
SISTEM LINEARNIH JEDNAČINA SA DVE NEPOZNATE
-Linerana jednačina sa dve nepoznate i njena rešenja. Pojam sistema od dve i više linearnih jednačina sa dve nepoznate. ekvivalentnost sistema lineranih jednačina. Rešavanje sistema od dve linerane jednačine sa dve nepoznate (metodom zamene i metodom suprotnih koeficijenata); grafički prikaz rešenja.
Raznovrsni primeri primene sistema lineranih jednačina u rešavanju problema iz života, geometrije i fizike i dr.
VALJAK
-Valjak: nastanak, elementi, vrste.
Mreža valjka. površina i zapremina valjka.
KUPA
-Kupa-nastanak i elementi.
Mreža kupe. Površina i zapremina kupe.
LOPTA
-Sfera i lopta, preseci lopte. Površina i zapremina lopte.
Napomena: Četiri čkolska jednočasovna godišnja pismena zadatka sa ispravkom.

-nastavak-

Dopuna: 26 Mar 2010 22:29

-nastavak-3. GLOBALNI-TEMATSKI PLAN IZ MATEMATIKE ZA V,VI,VII,VII RAZRED OSNOVNE ŠKOLE „BRAĆA MILENKOVIĆ“ SELO ŠIŠAVA, OPŠTINA VLASOTINCE
ŠKOLSKE GODINE 2007/ 2008.godine


3.1. Globalni plan-V razred

Redni broj
TEME Naziv
TEME Broj časova Vreme(nedelja i mesec)
obrada ostalo svegaa
1. SKUPOVI 6 10 16 1,2,3,4(IX)
2. SKUPOVI TAČAKA 5 7 12 1,2,3,4(X)
3. I PISMENI ZADATAK - 2 2 4(X)
4. DELJIVOST BROJEVA 5 7 12 4(X),1,2(XI)
5. UGAO 9 12 21 2,3,4(XI);1,2,3,4(XII)
6. II PISMENI ZADATAK - 2 2 4(XII)
7. I POLUGOĐE 26 41 67
8. RAZLOMCI(POJAM I OSOBINE) 4 8 12 I,II
9. OSA SIMETRIJE 5 7 12 II,III
10. RAZLOMCI II-DEO (+,-) 5 10 15 1,2,3,4(III), 1(IV)
11. III PISMENI ZADATAK - 2 2 1(IV)
12. RAZLOMCI III DEO (.,Smile 8 17 25 IV, V
13. RAZLOMCI IV DEO 2 9 11 V, VI
14. IV PISMENI ZADATAK - 2 2 3 (VI)
15. GODIŠNJE TESTIRANJE 1 - 1 VI
16. II POLUGODIŠTE 22 55 77
17. UKUPNO 48 96 144

NAPOMENA: Saglasno Službenom glasniku RS broj 5 od 23 juna 2006. godine i službenom glasniku RS-prosvetni glasnik broj 6 od 25 juna 2007.godinhe-biće fleksibilnog pomeranja broja časova obrade i vežbanja u toku rada u nastavi u šk. g. 2007/2008.(Orjentacioni predlog broja časova po temama: Skupovi (16; 7+9), Skupovi tačaka (12; 5+7), Deljivost brojeva (12;5+7), Ugao (20;8+12), Razlomci (62; 26+36), Osna simetrija (14;5+9).


3.2. Globalni plan –VI RAZRED


Redni broj
TEME Naziv
TEME Broj časova Vreme(nedelja i mesec)
obrada ostalo svega
1. CELI BROJEVI-I DEO 6 8 14 1,2,3,4,(IX)
2. TROUGAO I DEO(opšta svojstva) 6 7 13 4 (IX), X
3. I PISMENI ZADATAK - 2 2 3(X)
4. CELI BROJ II-DEO(mnoz. i delj.) 5 6 11 3,4(X);1,2(XI)
5. TROUGAO II-DEO (podud. i konstrukcije, značajne tačke trougla) 7 9 16 3,4(XI);1,2,3 (XII)
6. II PISMENI ZADATAK - 2 2 2, (XII)
7. RACIONALNI BROJEVI-I DEO(+,-) 6 12 18 (XII, I, II)
8. ČETVOROUGAO( pojam, svojstva i konstrukcije) 8 12 20 II,III
9. III PISMENI ZADATK - 2 2 4(III)
10. RACIONALNI BROJEVI-II DEO( množenje i delenje) 7 14 21 III, V
11. POVRŠINA ČETVOROUGLA I TROUGLA 6 11 17 V, VI
12. IV PISMENI ZADATAK - 2 2 II, VI
13. RACIONALNI BROJEVI-III DEO( jednačine i nejednačine, primene) - 3 3 VI
14. TESTIRANJE - 1 1 VI
15. UKUPNO 51 93 144

NAPOMENA: Saglasno Službenom glasniku RS br. 6 od 23.juna 2006.g, biće fleksibilnog pomeranja broja časova obrade i vežbanja po temama u toku šk. godine 2007/2008. (Orjentacioni predlog:Celi brojevi (24;9+15), Racionalni brojevi (45;17+2Cool, Trougao (30;13+17), Četvorougao (20;8+12), Površina četvorougla i trougla (17;7+10)).


3.3. Globalni plan-VII razred


Redni broj
TEME Naziv
TEME Broj časova Vreme(nedelja i mesec)
obrada ostalo svega
1. REALNI BROJEVI 6 6 12 1,2,3(IX)
2. PITAGORINA TEOREMA 8 7 15 IX,X
3. I PISMENI ZADATAK - 2 2 3(X)
4. RACIONALNI ALGEBARSKI IZRAZI-I deo 9 19 28 XII
5. II PISMENI ZADATAK - 2 2 4(XII)
6. MNOGOUGAO 6 7 13 X,I,II
7. RACIONALNI ALGEBARSKI IZRAZI-II deo 6 6 12 II,III
8. III PISMENI ZADATAK - 2 2 1(III)
9. KRUG 6 7 13 III
10. NEKE OSNOVNE FUNKCIJE 8 9 17 IV,V
11. IV PISMENI ZADATAK - 2 2 V ili VI
12. SLIČNOST 6 14 20 V
13. TESTIRANJE - 2 2 VI
14. UKUPNO 55 89 144
NAPOMENA: Saglasno službenom glasniku br. 9 od 21.jula 2006.g biće fleksibilnog pomeranja broja časova obrade i vežbanja u šk.2007/2008.g (Orjentacioni predlog: realni brojevi (13;5+Cool, Pitagorina teorema (16; 5+11), Racionalni algebarski izrazi (41;15+26), Mnogougao (13;5+Cool, Krug (13;5+Cool, Neke osnovne funkcije (20;7+13), Sličnost (20;7+13).


-nastavak-

Dopuna: 26 Mar 2010 22:31

-nastavak-
3.4. Globalni plan-VIII razred
TEME broj Naziv
TEME Redni Broj šasova Vreme(nedelja i mesec)
obrada ostalo svega
1. LINEARNE JEDNAČINE I NEJEDNAČINE SA JEDNOM NEPOZNATOM 4 12 16 X
2. TAČKA, PRAVA I RAVAN 6 6 12 IX, X
3. I PISMENI ZADATAK - 2 2 3(X)
4. LINEARNE (NE)JEDNAČINEE/-PRIMENA - 9 9 4(X),XI
5. PRIZMA 6 8 14 2,3,4(XI);1(XII)
6. II PISMENI ZADATAK - 2 2 2(XII)
7. LINEARNA FUNKCIJA 6 10 16 XII,I
8. PIRAMIDA 7 9 6 I,II
9. III PISMENI ZADATAK - 2 2 3(III)
10. VALJAK 4 5 9 III
11. SISTEM LINEARNIH JEDNAČINA SA DVE NEPOZNATE 7 13 20 III,1,2(IV)
12. KUPA 4 7 11 IV, V
13. LOPTA 2 3 5 V
14. IV PISMENI ZADATAK - 2 2 4(V) ili 1(VI)
15. UKUPNO 46 90 136

NAPOMENA: saglasno službenom glasniku RS br.9 od 21.jula 2006.g, biće fleksibilnog pomeranja broja časova obrade i vežbanja u toku šk.g 2007/2008.g
(Orjentacioni predlog: tačka, prava i ravan (12:6+6), Linearne jednačine i nejednačine s jednom nepoznatom (24:9+15), prizma (14:6+Cool, Piramida (17:7+10), Linearna fukcija (16;6+10), Sistem linearnih jednačina s dve nepoznate (19;6+13), valjak (9;4+5), Kupa (12;4+Cool, Lopta (5;2+3).


4. OPERATIVNI-TEMATSKI PLAN ZA V,VI,VII,VII, RAZRED
Redni broj časova po Nastavnoj temi i Godišnjem broju časova, vodi se u posebnoj beležnici za pripremu časova.

4.1. Operativni-Tematski plan za V razredRedni broj
T e m e NASTAVNA TEMA
OBRAZOVNO VASPITNI ZADACI NASTAVNE METODE I OBLICI RADA NASTAVNA SREDSTVA I KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA
1. SKUPOVI (16 casova) Dijaloška(Razvojni
Razgovor), Tekstualno-grafička (rad na tekstu, grafički rad,
Korišćenje udžbenika, dijagrama), samostalan rad, (k.zadatak, domaći
Zadatak, izrada za-
Dataka), frontalni, grupni i individualni rad.
Verbalno-tekstualna (udžbenik, zbirka, radni listići, test-zadaci objektivnog tipa, kontrolni zadaci), Modeli. Grafički prikazi, modeli iz prirode, korelacija sa estetikom -iz likovne kulture
Osposobiti učenike da: -znaju(usvoje) pojmove skup, podskup, unija, presek, razlika, komplement, jednakost skupova i skupovne simbole kao i njihovo graficko predstavljanje Venovim dijagramom,
-umeju da primenjuju skupovne operacije u rešavanju praktičnih zadataka,
-stiču radne navike, kao i navike korišćenja simbola u matematici.
Napomena: Moguće promene u radu, čas kontrolnog zadatka (provera znanja iz IV raz.)
Izvesti u okviru vežbanja.
2. SKUPOVI TAČAKA (12 časova):
Da učenici:
-znaju (usvoje) geometrijske figure tačaka: tačke, prave, duži, poluprave, poluravni, izlomljene linije, kao i oblasti i definišu preko skupova tačaka kružnicu i krug, elemente i tangentu;
-preko skupova tačaka im ukazati na prostor i poluprostor,
-da primenjuju skupovne oznake operacija sa geometrijskim figurama kao skupova tačaka,
-stiču navike da primenjuju matematičke simbole, kao i tačno i precizno i uredno crtaju geometrijske figure.
Napomena i zapazanja:
Moguce promene uradu.
Kombinovano:Dijaloška, tekstualno-grafička, otkrivajuća-putem otkrića (produktivna), samostalni rad učenika.
Oblici: Frontalni, grupni, individualni Pribor za geometriju, knjiga, zbirka, modeli, krede u boji.
Korelacije kao u prethodnoj temi.
3 DELJIVOST BROJEVA(12časova)
Da učenici:-upoznaju(usvoje) pojmove: deljivost brojeva, činioci i sadržaoci prirodnog broja, prost i složeni brojevi, zajednički sadržalac, NZS, NZD,
-da umeju da izvode deljenje prirodnih brojeva, određuju činioce(delioce), sadržaoce, primenjuju pravila deljivosti sa 2,3,4,9,25,5, rastavljaju broj na proste činioce, određuju NZD i NZS.
-primenjuju NZD i NZS u rešavanju praktičnih zadataka,
-stiču navike brzog i tačnog deljenja, proveravanja i deljivosti sa 2,3,4,5,9,25, kao i usmeno odredjivanjeNZD i NZS u jednostavnim slučajevima.
Napomene i zapažanja:


Kombinovane metode rada. Oblici rada:Frontalni, grupni i individualni Knjiga, zbirka i didaktički materijal za grupni rad.
4. UGAO (21 ČASOVA)
OSPOSOBITI UČENIKE DA:
Znaju (usvoje) pojmove;ugao, kružni luk, tetiva, vrste uglova, jedinični uglovi (stepen, minut, sekund), susedni, uporedni, unakrsni, komplementni, suplementni uglovi, operacije sabiranja i oduzimanja uglova,
Upoznaju uglove uz transverzalu paralelnih pravih, uglove sa paralelnim, uglove sa normalnim kracima i njihova svojstva, kao i da umeju da crtaju pravu paralelnu datoj pravoj,
Stiču navike simboličkog zapisivanja uglova među uglovima prema veličini i položaju, tačnog i preciznog konstruisanja jednakih uglova, urednog crtanja geometriskih figura.
NAPOMENA I ZAPAŽANJA: Čas kontrolnog zadatka, moguće promene u radu
Dijaloška, tekstualno-grafička, rada sa uđbenikom. Oblici: frontalan, grupni i individualni. Pribor za geomteriju, udžbenik, zbirka, didaktički materijal.

5. RAZLOMCI-I deo (12 čas.)
Pojam i osobine:
Učenike treba osposobiti da:
-znaju (usvoje) pojmove:
razlomak(značenje i vrsta), proširivanje i skraćenje razlomaka, pridruživanje razlomaka brojevne poluprave, načini zapisivanja razlomaka,
-umeju da zapišu razlomak u sva tri oblika(obični, decimalni i procentualni zapis), prevode jedan zapis u drugi, uporedjuju razlomke primenom proširivanja, određuju tačke na brojevnoj polupravi koje odgovaraju razlomcima;
stiču navike uprošćavanja razlomaka skraćivanjem, grafičkog predstavljanja razlomaka u rešavanju zadataka;
rešavanje praktičkih zadataka.
Napomena i zapažanje:
Kombinovane metode rada. Oblici rada:Frontalni, grupni i individualni Knjiga, zbirka i didaktički materijal za grupni rad.
6. OSA SIMETRIJE(12 čas.)
Pojam i osobine:
Ucenike treba osposobiti da:
-usvoje pojmove osne simetriječnosti tačaka i figura, simetrale duži i ugla i njihova svojstva,
-znaju da komentarišu figuru osno simetričnu datoj, da konstruišu normalu na pravu, rešavaju konstruktivne zadatke;
-stiču navike uočavanja osnosimetričnih figura, estetskog doživljavanja simetrije na crtežima i u prirodi, planskog rešavanja zadataka i konciznog opisa konstrukcija.
Napomena i zapažanja:Dijaloška, tekstualno-grafička, rada sa udžbenikom. Oblici: frontalan, grupni i individualni. Pribor za geomteriju, udžbenik, zbirka, didaktički materijal.
Korelacija sa likovnom kulturom.
7. RAZLOMCI-II deo(15čas.)
Pojam i osobine:
Osposobiti učenike da:
-znaju(usvoje) pojmove operacija sabiranja i oduzimanja razlomaka u oba zapisa i svojstva operacije sabiranja;
-znaju da sabiraju i oduzimaju razlomke u decimalnom zapisu, rešavaju jednačine i nejednačine primenom svojstava operacija, prevode tekstualne zadatke na matemački jezik,
-stiču navike primene racionalnih postupaka kod sabiranja i oduzimanja razlomaka, urednog zapisivanja i proveravanja rezultata.
Napomena i zapažanja:Kombinovane metode rada. Oblici rada:Frontalni, grupni i individualni Knjiga, zbirka i didaktički materijal za grupni rad.
8. RAZLOMCI III DEO (9 časova)-Množenje i deljenje:
Pojam i osobine:
Osposobiti ušenike da:
-znaju (usvoje) pravila za množenje i deljenje razlomaka u običnom i decimalnom zapisu, svojstva proizvoda, kao i svojstva brojeva 0 i 1 kod množenja razlomaka u oba zapisa , čitati, sastavljati i izračunavati u manje složene brojevne izraze koristeći racionalne postupke računanja , rešavati odgovarajuće jednačine i nejednačine i koristiti ih u jednostnijim problemima, određivati aritmetičku sredinu,
-stiču navike procenjivanja vrednosti rezultata i provere rešenja za jednačine i nejednačine;
da razumeju pojam razmere i da umeju

da da primenjuju stecena znanja u citanju prostornih planova i topografskih karata.
Napomene i zapazanja:


Kombinovane metode rada. Oblici rada:Frontalni, grupni i individualni Knjiga, zbirka i didakticki materijal za grupni rad.
Korelacija sa geografijom.
-nastavak-

Dopuna: 26 Mar 2010 22:33

-nastavak-
9. RAZLOMCI-IV DEO(9 časa)
Pojam i osobine:
Osposobiti učenike da:
-primenom rešavanja jednačina i nejednačina oblika najednostavnijeg u skupu razlomaka rešavaju praktične zadatke,
-uviđaju matematički sadržaj u tekstualnim zadacima i da ga mogu izraziti matematičkim jezikom-primenom rešavanja jednačina i nejednačina u skupu razlomaka,
-rešavaju razne probleme u vezi razlomaka.
Napomena i zapažanja:Kombinovane metode rada. Oblici rada:Frontalni, grupni i individualni Knjiga, zbirka i didaktički materijal za grupni rad.

4.2.Operativni-Tematski plan za VI razredRedni broj
T e me NASTAVNA TEMA
OBRAZOVNO VASPITNI ZADACI NASTAVNE METODE I OBLICI RADA NASTAVNA SREDSTVA I KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA
1. CELI BROJEVI (14 ČAS.)-I DEO
Pojam, sabiranje i oduzimanje:
Obrazovno vaspitni zadaci:
Učenici traba da:
-usvoje pojam negativnog broja, suprotnog broja, apsolutne vrednosti broja i strukturu celih brojeva,
-umeju da prikazuju brojeve na brojevnoj pravi, određuju suprotne brojeve i apsolutne vrednosti brojeva, pravilno upoređuju i zapisuju brojeve, usvoje operacije sabiranja i oduzimanja i da rešavaju jednostavne jednacine i nejednačine u skupu Z i primenjuju ih u rešavanju problema u praksi;
-stiču navike izražavanja veličine negativnim brojevima i korišćenja matematičkom simbolikom.
-stiču navike izvođenja operacija racionalnim postupcima.
Kombinovane metode rada. Oblici rada:Frontalni, grupni i individualni Knjiga, zbirka i didaktički materijal za grupni rad.
2. TROUGAO I deo (13cas.)
Obrazovno vaspitni zadaci:
Ucenici treba da:
-usvoje pojam trougla i elemente, vrste trougla i odnose među njegovim elementima
-umeju dokazati jednostavnije teoreme, da konstruišu pojedine uglove i rešavaju praktične zadatke primenom teoreme o trouglu;
-stiču navike posmatranja i uočavanja odnosa, kao i navike urednog i preciznog rada. Dijaloška, tekstualno-grafička, rada sa udžbenikom. Oblici: frontalan, grupni i individualni. Pribor za geomteriju, udžbenik, zbirka, didaktički materijal.
3. CELI BROJEVI-II deo (11 casova) Množenje i deljenje
Obrazovno vaspitni zadaci:
Učenici treba da:
Usvoje operacije množenja i deljenja u skupu Z,
-umeju da izvode operacije množenja i deljenja i rešavanju jednostavnije jednačine i nejednačine u skupu Z,
-umeju da primenjuju jednačine i nejednačine u rešavanju praktičnih problema,
sticu navike izvođenja operacija racionalnim postupcima.

Kombinovane metode rada. Oblici rada:Frontalni, grupni i individualni Knjiga, zbirka i didaktički materijal za grupni rad.
4. TROUGAO-II deo(16 casova)
Podudarnost i konstrukcije, značajne tačke trougla.

Obrazovno vaspitni zadaci:
-usvoje pojam podudarnosti trouglova, stavove podudarnosti i značajne tačke trougla,
-umeju da dokažu bar jedan stav podudarnosti, da izvode osnovne konstrukcije trougla i da konstruišu značajne tačke trougla, primenjuju stavove u praktičnim zadacima,
-stiču navike preciznosti, tačnosti, urednosti, uočavanja odnosa medju elementima i primene matematičke simbolike.

Dijaloška, tekstualno-grafička, rada sa udžbenikom. Oblici: frontalan, grupni i individualni. Pribor za geomteriju, udžbenik, zbirka, didaktički materijal.
5. RACIONALNI BROJEVI-I DEO(18 časova) Sabiranje i oduzimanje

Obrazovno vaspitni zadaci:
Učenici treba da :
-usvoje operacije sabiranja i oduzimanja u skupu racionalnih brojeva,
-umeju da izvode operacije sabiranja i oduzimanja i da rešavaju jednostavnije jednačine i nejednačine u skupu racionalnih brojeva,
-umeju da izvode operacije sabiranja i oduzimanja i da rešavaju praktične probleme,
stiču navike izvođenja operacija racionalnim postupcima.
Kombinovane metode rada. Oblici rada:Frontalni, grupni i individualni Knjiga, zbirka i didaktički materijal za grupni rad.
6. ČETVOROUGAO (20 casova)
Pojam, svojstva i konstrukcije

Obrazovno vaspitni zadaci:
Učenici treba da:
-usvoje pojam četvorougla, vrste i svojstva četvorougla,
-umeju da izvode konstrukcije četvorougla i dokazuju pojedina svojstva,
stiču navike konciznog obrazlaganja (dokazivanja) stavova i konstrukcija primenom matematičke simbolike. Dijaloška, tekstualno-grafička, rada sa udžbenikom. Oblici: frontalan, grupni i individualni. Pribor za geomteriju, udžbenik, zbirka, didaktički materijal.
7. RACIONALNI BROJEVI-II deo( 21 čas)
Mnozenje i delenje

Obrazovno vaspitni zadaci:
-Usvoje operacije množenja i deljenja u skupu Q,
umeju da izvode operacije množenja i deljenja i rešavaju jednostavnije jednačine i nejednačine u skupu racionalnih brojeva,
-umeju da primenjuju jednačine i nejednačine u rešavanju problema,
stiču navike izvođenja operacija racionalnim postupcima.
Kombinovane metode rada. Oblici rada:Frontalni, grupni i individualni Knjiga, zbirka i didaktički materijal za grupni rad.
8. POVRŠINA ČETVOROUGLA I TROUGLA (17 časova)

Obrazovno vaspitni zadaci:
Učenici treba da :
-usvoje pojam površine i pravila (formule) za izračunavanje površine četvorougla i trougla,
-umeju pravilno da primenjuju formule kod izračunavanja površina u praktičnim zadacima,
-stiču navike preglednog i urednog zapisivanja podataka, procenjivanja i analiziranja dobijenih podataka. Dijaloška, tekstualno-grafička, rada sa udžbenikom. Oblici: frontalan, grupni i individualni. Pribor za geometriju, udžbenik, zbirka, didaktički materijal.
9. RACIONALNI BROJEVI IIIdeo( 4 casa)
Jednacine i nejednačine oblika:
ax+b=c; ax+b>c; ax+b<c
primena


Obrazovno vaspitni zadaci:
-Razumevanje i primena navedenih oblika jednačina u praktičnim zadacima Kombinovane metode rada. Oblici rada:Frontalni, grupni i individualni Knjiga, zbirka i didaktički materijal za grupni rad.
Primena jednačina u fizici.
-nastavak-

Dopuna: 26 Mar 2010 22:34

-nastavak-
4.3. Operativni-Tematski plan za VII razredRedni broj
t e m e NASTAVNA TEMA
OBRAZOVNO VASPITNI ZADACI NASTAVNE METODE I OBLICI RADA NASTAVNA SREDSTVA I KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA
1. REALNI BROJEVI (12 časova)

Obrazovno vaspitni zadaci:

Osposobiti učenika da:
-usvoji pojam kvadrata i kvadratnog korena racionalnog broja i aritmetičkog kvadratnog korena, upoznaju skup iracionalnih i skup realnih brojeva i osnovnih svojstava operacija sa realnim brojevima.
-umeju da koriste tablice kvadrata i kvadratnog korena i računare, umeju da odrede približnu vrednost realnog broja i da pridružuju tačke brojevne prave realnim brojevima.
-stiču navike korišćenja pomoćnih sredstava za računanje.
Napomena i zapažanje:


Kombinovane metode rada. Oblici rada:Frontalni, grupni i individualni Knjiga, zbirka i didaktički materijal za grupni rad.
2. PITAGORINA TEOREMA (15 sati)

Obrazovno vaspitni zadaci:

Osposobiti učenika da:
-usvoji Pitagorinu teoremu i shvati njen dokaz,
-umeju primenjivati Pitagorinu teoremu kod svih izučavanih geometrijskih figura u kojima se može uočiti pravougli trougao i konstruktivno da odrede tačke brojevne prave koje odgovaraju iracionalnim brojevima,
-osposobljavaju se da uočavaju pravougle trouglove i rešavaju praktične zadatke primenom Pitagorine teoreme. Dijaloška, tekstualno-grafička, rada sa udžbenikom. Oblici: frontalan, grupni i individualni. Pribor za geomteriju, udžbenik, zbirka, didaktički materijal.
Korelacija sa primenom u građevinarstvu.
3. RACIONALNI ALGEBARSKI IZRAZI-I deo
(28 časova)


STEPEN, POLINOM

Obrazovno vaspitni zadaci:
Osposobiti učenike da;
-usvoje pojam stepena i operacije sa stepenima, pojam algebarskog racionalnog izraza, posebno monoma i polinoma, formule za kvadrat binoma i razliku kvadrata,
-umeju vršiti operacije sa stepenima istih osnova, izračunavaju brojevnu vrednost izraza, vrše operacije sa monmima i polinomima, rastavljaju jednostavnije polinome na činioce, rešavaju jednačine i druge zadatke iz ove oblasti,
-stiču naviku za urednost, postupnost i
upornost u radu, a primenom didaktickog materijala i udzbenika da se osposobljavaju za samostalno sticanje znanja.
Napomena i zapazanja:

Kombinovane metode rada. Oblici rada:Frontalni, grupni i individualni Knjiga, zbirka i didaktički materijal za grupni rad.
4. MNOGOUGAO (13 časova)

Obrazovno vaspitni zadaci:
Učenici treba da :
-usvoje pojam mnogougla, formule za zbir unutrašnjih uglova i broj dijagonala, pojam i svojstva pravilnog mnogougla;
-umeju da izračunavaju zbir uglova i broj dijagonala, kao i obim i površinu pravilnog mnogougla i umeju da konstruišu pravilan mnogougao,
-stiču navike preciznosti, tačnosti i urednosti u radu.
Napomena u radu:


Dijaloška, tekstualno-grafička, rada sa udžbenikom. Oblici: frontalan, grupni i individualni. Pribor za geomteriju, udžbenik, zbirka, didaktički materijal.
Korelacija sa tehničkim obrazovanjem i likovnom kulturom.
5. RACIONALNI ALGEBARSKI IZRAZI-II deo(12 časova)

Obrazovno vaspitni zadaci:

(dati u okviru prvog dela teme)
Kombinovane metode rada. Oblici rada:Frontalni, grupni i individualni Knjiga, zbirka i didaktički materijal za grupni rad.
6. KRUG
(13 časova)

Obrazovno vaspitni zadaci:
Učenici treba da:
-usvoje pojam centralnog i periferijskog ugla i njihov odnos, nauče formule za izračunavanje obima i površine kruga i njegovih delova , shvate konstantnost odnosa 0:2r i prirodu broja p, kružnog luka, površinu kružnog isečka;
-osposobljavaju se za uočavanje figura i za rešavanje praktičnih razloga;
Napomena i zapažanje:Dijaloška, tekstualno-grafička, rada sa udžbenikom. Oblici: frontalan, grupni i individualni. Pribor za geomteriju, udžbenik, zbirka, didaktički materijal.
Korelacija sa tehničkim obrazovanjem i likovnom kulturom.
Korelacija sa geografijom.
7. NEKE OSNOVNE FUNKCIJE
(17 časova)

Obrazovno vaspitni zadaci:
Učenici treba da:
-usvoje pojam direktne i obrnute proporcionalnosti i upoznaju funkciju direktne i obrnute i obrnute proporcionalnosti, osnovna svojstva proporcije i potpunije shvate pojam funkcija i njen grafik.
-umeju da crtaju grafik funkcija, određuju nepoznati član proporcije i primenjuju proporciju u zadacima;
-osposobljavaju se za uočavanje funkcionalne zavisnosti među veličinama u raznim oblicima i da uspešno rešavaju praktične zadatke aktuelnog sadržaja.
Napomena i zapažanje:


Kombinovane metode rada. Oblici rada:Frontalni, grupni i individualni Knjiga, zbirka i didaktički materijal za grupni rad.
Korelacija sa hemijom.
9. SLIČNOST
(20 ČASA)

Obrazovno vaspitni zadaci:
Učenici treba da:
-shvate pojam razmere i proporcionalnosti duži i pojam sa-merljivih i nesa- merljivih duži, razumeju Talesovu teoremu i usvoje pojam sličnosti trouglova i mnogouglova;
-umeju da primenjuju Talesovu teoremu pri podeli duži na jednake delove i u datoj razmeri, kao i pri konstrukciji četvrte geometrijske proporcionalne;
-umeju da konstruišu trougao i mnogougao sličan datom,
-stiču navike preciznosti i preglednosti u radu.
Napomena i zapažanje:


Dijaloška, tekstualno-grafička, rada sa udžbenikom. Oblici: frontalan, grupni i individualni. Pribor za geomteriju, udžbenik, zbirka, didaktički materijal.
Korelacija sa tehničkim obrazovanjem , likovnom kulturom
i fizikom.
-nastavak-

Dopuna: 26 Mar 2010 22:36

-nastavak-

4.4. Operativni-Tematski plan za VIII razredRedni broj
t e m e NASTAVNA TEMA
OBRAZOVNO VASPITNI ZADACI NASTAVNE METODE I OBLICI RADA NASTAVNA SREDSTVA I KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA
1. LINEARNE JEDNAČINE I NEJEDNAČINE SA JEDNOM NEPOZNATOM-I deo (16 časova)
Obrazovno vaspitni zadaci:
Osposobiti učenike da:
-korišćenjem pojmova o jednačinama definišu pojam linearne jednačine sa jednom nepoznatom, pojam ekvivalentnih jednačina.
-rešavaju problemske zadatke koji se svode na jednačinu sa jednom nepoznatom;
-razvijanje matematičkog mišljenja;
Napomena i zapažanje:


Kombinovane metode rada. Oblici rada:Frontalni, grupni i individualni Knjiga, zbirka i didaktički materijal za grupni rad.
Korelacija sa fizikom.
2. TACKA, PRAVA, RAVAN(12 časova)
Obrazovno vaspitni zadaci:

Osposobiti učenika da:
-shvate međusobne odnose tačaka, pravih i ravni u prostoru;
-upoznaju najbitnije činjenice o projekcijama na ravan,
-korišćenje eksperimenata i posmatranje međusobnog položaja tačke, pravih i ravni u formiranju pojma geometrijskog prostora, uz istovremeno crtanje;
-da shvate pojam diedra, nagibnog ugla, roglja i poliedra i njihovu podelu;
-razvijanje opažanja i moći da se «vidi» prostor, kao i funkcionalnog misljenja;
-uočavanje međusobnog odnosa(paralelne prave u prostoru, normalu na ravan, mimoilazne prave itd.) i diedra, roglja, poliedra u neposrednoj okolini i modelima.
Napomena i zapažanje:

Kombinovane sa metodom demonstracije. Oblici; frontalni, grupni i individualan Modeli, pribor za geometriju. Korelacija sa građevinarstvom
3. (NE)JEDNAČINE-II deo(9 casova)
Izneti u prvom delu Izneto u prvom delu Izneto u prvom delu
4. PRIZMA(14 časova)
Osposobiti učenike da:
-upoznaju geometrisko telo prizmu, njene elemente i svojstva, kao i vrste,
-umeju da crtaju mreže, prave modele od kartona, izračunavaju površinu i zapreminu i masu tela-primenjuju znanje u nauci i praksi-povezujući matematičke sadržaje sa drugim oblastima, da stiču određenu politehničku polikulturu,
da se osposobljavaju za deduktivno zaključivanje, kao i razumevanja i shvatanja prostora, kao i uspostavljanja odnosa između matematičkih objekata.
Napomena i zapažanja


Metode kombinovane: Dijaloska, tekstualno grafička, metoda demonstracije, samostalni rad učenika i Oblici kombinovani. Modeli od drveta i žice, pribor za geometriju, korelacija sa geografijom i fizikom
5. LINEARNA FUNKCIJA(16časova)
Osposobiti učenike da:
-uočavaju funkcije u raznim matematičkim i nematematičkim sadržajima-naučeno iz predhodnih razreda,
-prošire i prodube znanja o funkcijama-upoznavanjem Linearne funkcije i njenih svojstava, tako da mogu pouzdano da crtaju i čitaju grafike,
-umeju da sastavljaju tablice i crtaju i čitaju grafike, dijagrame prikaza raznih stanja, pojava i procesa.
Napomena i zapažanjaMetode kombinovane i oblici kombinovani Knjigam , zbirka, pribor za geometriju i krede u boji. Korelacija sa fizikom i statistikom
6. PIRAMIDA(14časova)
Osposobiti učenike da:
-upoznaju geometrisko telo piramidu, njene elemente i svojstva, kao i vrste piramide,
-umeju da crtaju mrežu, prave modele od kartona, izračunavaju površinu i zapreminu i masu tela,
-primenjuju znanja u nauci i praksi i osposobljavanje za deduktivno zaključivanje.
Napomena i zapažanjaMetode i oblici isto kao kod prizme Nastavna sredstva i korelacija isto kao kod prizme
-nastavak-

Dopuna: 26 Mar 2010 22:38

-nastavak-
7. SISTEM LINEARNE JEDNAČINE SA DVE NEPOZNATE(20 časova)
Osposobljavanje učenika da:
-shvate pojam rešavanja linearne jednačine sa dve nepoznate i rešenja sistema linearnih jednačina, kao i da moze da vrše izbor efikasnijih metoda za rešavanje sistema linearnih jednačina sa dve nepoznate, rešenje tumače grafički,
-da može odgovarajuće tekstualne zadatke da izrazi matematičkim jezikom, a posebno pomoću sistema jednačina.
Napomena i zapažanja

Isto kao i kod teme jednačine Isto kao i kod teme jednačine
8. VALJAK (9 ČASOVA)
Osposobiti učenike da:
-upoznaju geometrisko telo valjak:elemente, svojstva, vrste,
-ume da crta njegovu mrežu i da izračunava površinu i njegovu zapreminu,
-rešava praktične zadatke u vezi tela u obliku valjka, kao i da se koristi datim formulama u određivanju mase tela.
Napomena i zapažanja Kombinovane metode i oblici rada Nastavna sredstva :zičani i drveni modeli, pribor za geometriju, knjiga i zbirka, matematicki listovi i priručnik za pripremnu nastavu. Korelacija sa geografijom, građevinarstvom i fizikom

9. KUPA (11 časova) i LOPTA (5 časova)
Osposobiti učenike da:
-upoznaju geometrisko telo kupu i loptu (sferu), elemente, svojstva, mrežu i izračunavanje površine, zapremine i mase tela u obliku kupe i lopte,
-da rešavaju praktične zadatke u vezi lopte i kupe.
Napomena i zapažanja


Metode i oblici kao kao kod valjka Nastavna sredstva :zičani i drveni modeli, pribor za geometriju, knjiga i zbirka, matematicki listovi i priručnik za pripremnu nastavu. Korelacija sa geografijom i fizikom
10.
PRIPREMNA NASTAVA;
Odrzavaće se rešavanjem zadataka iz zbirke za prijemni ispit polaganja za upis u srednju skolu-kroz časove redovne nastave i na dopunskim časovima (mahom pre časova, jer tada postoji mogućnost), kao i predhodnih godina, gde su učenici prorađivali sa nastavnikom sve zadatke, a održaano je 32. časova pripremne nastave od početka februara meseca. Kombinovane metode i oblici rada Didaktički materijal:zbirke zadataka sa rešenjima i nastavna sredstva za određenu nastavnu oblast
-nastavak-

Dopuna: 26 Mar 2010 22:40

-nastavak-
5 . Zaključci

Za uspešnu primenu ovog orjentacionog nastavnog plana i programa se preporučuje sledeće:
1.) Da svaki nastavnik prouči tematsko-operativni plan rada i da ga prilagodi kalendaru i uslovima rada škole;
2) Da se svaki nastavnik na fleksibilan način odnosi prema izboru nastavnih oblika i metoda rada i da na kreativan način pristupi obradi i relaizaciji nastavnih sadržaja po temama za svaki razred;
3) U planiranju poželjno je iz godinu u godiunu unositi nove inovacije u radu u planiranju i realziaciji nastavnog sadržaja;
4) Obavezno korišććenje didaktičkog materijala u ppogledu rada zadataka iz matematike po grupama u okviru redovne i dodatne nastave;
5) U planiranju i realizaciji natsavnog sadržaja, obavezno uključiti učenike-naročito prilikom izbora zadataka za vežbanje po grupama i u pogledu učešća na takmičenjima mladih matematičara i saradnji u matematičkom listu društva matematičara Srbije na rešavanju specijalnih i konkursnih zadataka, a i u češća u radu drugih listova i časopisa na popularizaciji matematike kao nastavnog predmeta i razvijanju ljubavi učenika prema matematici.
6) Preporuka nastavnicima matematike da sami svake godine uz korišćenje didaktičko metodske literature, tuđeg i svoga iskustava sami prave plan rada za izvođenje nastave matematike u sopstvenoj školi, prema svojim realnim mogućnostima rada i uslova rada u školi.

6. Literatura
6.1. Uputstvo: za realizaciju nastavnog programa MATEMATIKE za osnovnu školu u republici Srbiji. Beograd 1995.g „Arhimedes“
6.2. Službeni prosvetni glasnik republike Srbije:- Službeni glasniku RS broj 5 od 23 juna 2006. godine i službenom glasniku RS-prosvetni glasnik broj 6 od 25 juna 2007.godine
6.3. Mr Stanoje Petrović, Jovan Martić, Milan Petković:Didaktičko metodički priručnik za nastavu matematike od peti do osmi razred osnovne škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva-Beograd, 1983.godine
6.4. Mr Stanoje Petrović, Jovan Martić, Milan Petković: Metodički priručnik sa planovima rada za nastavu matematike(V-VIII razred), priručnik za nastavnike, Dečje novine, Gornji Milanovac 1989.godine

10.februar 2009. godine autor: Miroslav B Mladenović Mirac
OŠ „Braća Milenković“ selo Šišava-Lomnica, Vlasotince, Srbija


Miroslav B Mladenović Mirac nastavnik matematike
OŠ „Braća Milenković“ selo Šišava-Lomnica Vlasotince
Srbija
mmirac@ptt.rs
26. mart 2010. godine vlasotince Srbija

Dopuna: 26 Mar 2010 22:46

Dodatak

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА VII РАЗРЕД ИЗ МАТЕМАТИКЕ
OСНОВНА ШКОЛА „БРАЋА МИЛЕНКОВИЋ“
Село Шишава-Ломница Власотинве
ГЛОБАЛНО-ОПЕРАТИВНИ ПЛАН
школска 2009/2010. годинаЦиљ наставе математике у седмом разреду јесте да ученици усвоје елементарна математичка знања из реалних бројева, рационалних алгебарских израза, геометрије (Питагорина теорема, многоугао, круг), зависних величина и њиховог графичког приказивања, пропорција, сличности, а која су потребна за схватање појава и зависности у животу и друштву. Она, пре свега , треба да оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из животне праксе. Математика има за циљ да омогући ученику успешно настављање математичког образовања и самообразовање, као и да допринесе развијању менталних способности, формирању научног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика.
САДРЖАЈ ПРОГРАМА

1. РЕАЛНИ БРОЈЕВИ:

Квадрат рационалног броја.
2 2
Решавање једначине x=a, a>o; постојање ирационалних бројева (на пример решења једначине x = 2). Реални бројеви и бројевна права.

Квадратни корен, једнакост .
Децимални запис реалног броја; приближна вредност реалног броја. Основна својства операција с реалним бројевима.

2.ПИТАГОРИНА ТЕОРЕМА:

Питагорина теорема. Важније примене Питагорине тепреме.
Конструкције тачака на бројевној правој које одговарају бројевима : , 3, 5 итд.

3. ЦЕЛИ И РАЦИОНАЛНИ АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ:

Степен чији је изложилац природан број; операције са степенима, степен производа, количника.
Алгебарски изрази. Полиноми и операције (мономи, сређени облик, збир, разлика, производ полинома).
Операције с полиномима (трансформације збира, разлике и производа полинома у сређени облик полинома). Квадрат бинома и разлика квадрата и примене.
Растављање полинома на чиниоце.

4. МНОГОУГАО-појам и врсте. Збир углова многоугла. Број дијагонала многоугла. Правилни многоуглови (појам, својства, конструкције). Обим и површина многоугла.

5. ЗАВИСНЕ ВЕЛИЧИНЕ И ЊИХОВО ГРАФИЧКО ПРЕДСТАВЉАЊЕ:
Правоугли координатни систем у равни.
Пропорција. Примери практичне примене дирекне и обрнуте пропорционалности (пропорционална подела суме, процентни и др.).

6. КРУГ
Централни и перифериски угао у кругу.
Обим круга, број π. „пи“. Дужина кружног лука.
Површина круга, кружног исечка и кружног прстена.
7. СЛИЧНОСТ:
Пропорционалне величине. Троуглови са једнаким угловима-слични троуглови- и пропорционалност њихових страница. Примене сличности.

НАПОМЕНА. Обавезна су четири једночасовна школска писмена задатка годишње (са исправкама 8 часова).

-NASTAVIĆE SE-Registruj se da bi učestvovao u diskusiji. Registrovanim korisnicima se NE prikazuju reklame unutar poruka.
offline
  • Pridružio: 16 Mar 2010
  • Poruke: 160

Napisano: 26 Mar 2010 22:47

-NASTAVAK-

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Наставни процес ће се одвијати инетрактивно-коришћењем савремених облика и метода рада, као и тежњом ка индивидуализацији наставе математике.
Нарочито је биће заступљена метода учења путем решавања проблема, откривањем и метода рада са уџбеником.
Ученицима ће бити омогућен рад у групама и решавању „диференцираних“ задатака према нивоима у одређеним наставним темама на часовима вежбања, као и решавању домаћих задатака.
Ученици ће моћи да решавају задатке проблемског типа у оквиру наставног садржаја, као и из збирки за младе математичаре и математичких листова; као и да им буде омогућенстваралачки приступ у погледу решаванја пробчемских ситуација из живота.
Годинама су ученици укључени у процес оцењивања и самооцењивања бод системом у наставиу математике, па ће тако и у седмом разреду бити омогућено вредновање и самовредновање бод си8стемом ученичког знања, умења и навика-нарочито путем бод система задатака за самосталан рад преко писмених, контролних и задатака објективног типа(тестова знања).

Ради лашег планирања наставе наставник даје свој Орјентационо Глобални и Оперативни предлог броја часова по темама по моделу (укупан број часова за тему; број часова за обраду + број часова за понављање и увежбавање).
Овде је приказ Модела Министарства просвете, а наставник математике на основу сопствених услова рада, квалитета рада у школи, услова рада и живота у средини-саставлја и према потреби чак и мења свој план рада у току године, ун зависности од одређених околности тежине рада, сиромаштва у школи и средини.

- Р е а л н и б р о ј е в и (16; 7+9)
- П и т а г о р и н а т е о р е м а (16; 5+11)
- М н о г о у г а о (13; 5+Cool
- З а в и с н е в е л и ч и н е и њ и х о в о г р а ф и ч к о п р е д с т а в љ а њ е (20; 7+13)
- К р у г (15; 6+9)
- С л и ч н о с т (10; 4+6).

-NASTAVIĆE SE-

Dopuna: 26 Mar 2010 22:48

-NASTAVIĆE SE-
ФЛЕКСИБИЛНИ ГЛОБАЛНИ И ОПЕРАТИВВНИ МОДЕЛ ПЛАНА ЗА СЕДМИ РАЗРЕД
ИЗ МАТЕМАТИКЕ шк.2009/10 године ОШ „Браћа Миленковић“ с.Шишава-Ломница
Општина Власотинце
Редни
број
ТЕМЕ Назив ТЕМЕ Број часова
Време(недеља
и месец)
обрада остало свега
1. РЕАЛНИ БРОЈЕВИ 6 6 12 1,2,3(IX)
2. ПИТАГОРИНА ТЕОРЕМА 8 7 15 IX,X
3. I ПИСМЕНИ ЗАДАТАК - 2 2 3(X)
4. РАЦИОНАЛНИ
АГЕБАРСКИ ИЗЗРАЗИ-први део
9 19 28 XI-XII
5. II ПИСМЕНИ ЗАДАТАК - 2 2 4(XII)
6. МНОГОУГАО 6 7 13 X,I,II
7. РАЦИОНАЛНИ АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ-други део 6 6 12 II,III
8. III ПИСМЕНИ ЗАДАТАК - 2 2 1(III)
9. ЗАВИСНЕ ВЕЛИЧИНЕ И ЊИХОВО ГРАФИЧКО ПРЕДСТАВЉАЊЕ
8
9
17
IV,V
10. КРУГ 6
7
13
III

11. IV ПИСМЕНИ ЗАДАТАК
- 2 2 V или VI
12. СЛИЧНОСТ 6 14 20 V
13. ТЕСТИРАЊЕ - 2 2 VI
14. УКУПНО 55 89 144

-NASTAVIĆE SE-

Dopuna: 26 Mar 2010 22:51

-NASTAVIĆE SE-

За наставу математике у седмом разреду предвиђено је 144 часа. Програм ће се реализовати кроз часове обраде и утврђивања на следећи начин:


Часови обраде 7 + 6 + 5 + 6 + 13 + 7 + 6 + 5 55
Часови утрђивања 8 + 10 + 8 + 7 +18 + 12 + 9 + 6 + 3 81 + 8
укупно 144


-NASTAVIĆE SE-

Dopuna: 26 Mar 2010 22:57

-NASTAVIĆE SE-

НАЗИВ ТЕМЕ:
1. РЕАЛНИ БРОЈЕВИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
Септембар Број часова:
6 + 6
САДРЖАЈИ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА ОБЛИК РАДА МЕТОДА РАДА ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА
• Квадрат рационалниг броја.

• Решење једначине .

• Kвадратни корен, једнакост .

• Ирационалан број. Реални бројеви и бројевна права.

• Децимални запис реалног броја;

• Приближна вредност реалног броја.

• Основна својства операција са реалним бројевима. • Да схвате појам квадрата рационалног броја и квадратног корена.

• Да умеју да одреде приближну вредност броја .

• Да упознају скуп реалних бројева као унију скупа рационалних и скупа ирационалних бројева.

• Да схватају реалне бројеве као дужинске мере, односно као тачке на бројевној правој одређене дужима које представљају такву меру. • Усваја нова знања
• Дефинише нове појмове
• Именује
• Посматра
• Пише
• Комбинује
• Решава проблеме
• Илуструје и графички представа
• Схвата неопходност проширивања скупова на конкретним примерима
• Развија тачност, уредност и одговорност према раду, смисао за појмовно и апстрактно мишљење • Организује

• Припрема

• Прати

• Помаже

• Мотивише

• Планира

• Учествује

• Едукује

• Вреднује • Излагање садржаја теме

• Колективан рад

• Индивидуални рад

• Праћење рада ученика

• Рад у пару

• Групни • Вербално-текстуална

• Демонстративна

• Решавање проблема

• Учење путем открића

• Илустративна • Посматрање

• Испитивање

• Ученички радови

• Домаћи задаци

• Тестирање

• Самопроцењивање

• Продукти ученичких радова
-NASTAVIĆE SE-

Dopuna: 26 Mar 2010 22:58

-NASTAVIĆE SE-
НАЗИВ ТЕМЕ:
2. ПИТАГОРИНА ТЕОРЕМА ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
Септембар, октобар Број часова:
8 + 7
САДРЖАЈИ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА ОБЛИК РАДА МЕТОДА РАДА ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА
• Питагорина теорема.

• Важније примене Питагорине теореме код геометзријских фигура које су до сада изучаване.

• Конструкције дужи чији су мерни бројеви ирационални бројеви. • Да знају Питагорину теорему

• Да умеју да примене Питагорину теорему код свих геометријских фигура, које су до сада изучавали, у којима се може уочити правоугли троугао.
• Усваја нова знања
• Дефинише нове појмове
• Именује
• Посматра
• Пише
• Комбинује
• Решава проблеме
• Kонструише
• Илуструје и графички представа
• Развија тачност, уредност и одговорност према раду, смисао за појмовно и апстрактно мишљење • Организује

• Припрема

• Прати

• Помаже

• Мотивише

• Планира

• Учествује

• Едукује

• Вреднује • Излагање садржаја теме

• Колективан рад

• Индивидуални рад

• Праћење рада ученика

• Рад у пару

• Групни • Вербално-текстуална

• Демонстративна

• Решавање проблема

• Учење путем открића

• Илустративна • Посматрање

• Испитивање

• Ученички радови

• Домаћи задаци

• Тестирање

• Самопроцењивање

• Продукти ученичких радова
-NASTAVIĆE SE-

Dopuna: 26 Mar 2010 22:59

-NASTAVIĆE SE-
НАЗИВ ТЕМЕ:
3. РАЦИОНАЛНИ АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ-први део ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
Новембар, децембар
САДРЖАЈИ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
• Степен чији је изложилац природан број.

• Операције са степенима.

• Степен производа, количника и степена.
• Да упознају појам степена

• Да савладају операције са степенима
• Усваја нова знања
• Дефинише степен чији је изложилац природан број
• Наводи операције са степенима чији је изложилац природан број
• Упознаје се са рационалисањем имениоца разломка
• Користи операције са степенима приликом решавања једноставнијих и сложенијих задатака
• Рачуна са степенима и коренима.
• Усваја основна математичка знања као основу за проучавање других наука
• Решава проблеме


-NASTAVIĆE SE-

Dopuna: 26 Mar 2010 23:00

-NASTAVIĆE SE-
НАЗИВ ТЕМЕ:
4. МНОГОУГАО ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
Децембар, јануар Број часова:
6 +7
САДРЖАЈИ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА ОБЛИК РАДА МЕТОДА РАДА ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА
• Многоугао-појам и врсте.

• Збир углова многоугла.

• Број дијагонала многоугла.

• Правилни многоуглови (појам, својства, конструкције).

• Обим и површина многоугла. • Да упознају најважнија својства многоугла

• Да умеју да врше приближну конструкцију ма ког правилног многоугла и геометријску конструкцију појединих правилних многоуглова (са 3, 4, 6, 8 и 12 страница)

• Да знају најважније обрасце у вези са многоуглом и да могу да их примене у задацима • Дефинише нове појмове
• Решава проблеме
• Уочавају основне елементе многоугла (темена, странице, унутрашње углове)
• Правилно обележава
• Усваја нова знања (формуле за број дијагонала и збир унутрашњих углова многоугла)
• Уочава и разликује правилне многоуглове од неправилних
• Kонструише и развија осећај за лепо путем прецизних конструкција

• Организује

• Припрема

• Прати

• Помаже

• Мотивише

• Планира

• Учествује

• Едукује

• Вреднује • Излагање садржаја теме

• Колективан рад

• Индивидуални рад

• Праћење рада ученика

• Рад у пару

• Групни • Вербално-текстуална

• Демонстративна

• Решавање проблема

• Учење путем открића

• Илустративна • Посматрање

• Испитивање

• Ученички радови

• Домаћи задаци

• Тестирање

• Самопроцењивање

• Продукти ученичких радова
-NASTAVIĆE SE-

Dopuna: 26 Mar 2010 23:04

/NASTAVICE SE/
НАЗИВ ТЕМЕ:
5.РАЦИОНАЛНИ
АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ-други део ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
Фебруар, март Број часова:
6 +6
САДРЖАЈИ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА ОБЛИК РАДА МЕТОДА РАДА
• Алгебарски изрази.

• Полиноми и операције са њима (мономи, сређени облик, збир, разлика, производ).

• Операције са полиномима (трансформације збира, разлике и производа полинома у сређени облик полинома).

• Растављање полинома на чиниоце. • Да умеју да изводе основне рачунске операције са мономима и полиномима.

• Да умеју да трансформишу збир, разлику и производ полинома у сређени облик полинома као и друге идентичне трансформације ових израза
• Усваја нове појмове (полинома, монома, бинома и тринома)
• Рачуна, одређује вредности алгебарских рационалних израза
• Разликује коефицијент од променљивог дела монома
• Уочава сличне мономе и формира полиноме од датих монома
• Усваја појам супротног полинома и начин одузимања полинома
• Изводи операције са полиномима
• Јача истрајност и упорност у раду
• Решава проблема
• Организује

• Припрема

• Прати

• Помаже

• Мотивише

• Планира

• Учествује

• Едукује

• Вреднује • Излагање садржаја теме

• Колективан рад

• Индивидуални рад

• Праћење рада ученика

• Рад у пару

• Групни • Вербално-текстуална

• Демонстративна

• Решавање проблема

• Учење путем открића

• Илустративна
/NASTAVICE SE/

Dopuna: 26 Mar 2010 23:05

/NASTAVICE SE/
НАЗИВ ТЕМЕ:
6. ЗАВИСНЕ ВЕЛИЧИНЕ И ЊИХОВО ГРАФИЧКО ПРЕДСТАВЉАЊЕ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
Март, април Број часова:
8 +9
САДРЖАЈИ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА ОБЛИК РАДА МЕТОДА РАДА ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА
• Правоугли координатни систем у равни.

• Зависне величине (директно и обрнуто пропорционалне величине)

• Пропорција

• Примери практичне примене директне и обрнуте пропорционалности

• Пропорционална подела суме

• Проценти • Да упознају правоугли координатни систем и његову примену

• Да добро упзнају директну и обрнуту пропорционалност и практичне примене


• Усваја нова знања, пре свега појам координатног система
• Дефинише правоугли координатни систем помоћу узајамно нормалних оса и јединичне дужи
• Комбинује
• Илуструје и графички представа
• Придружује уређене парове реалних бројева тачкама равни
• Израчунава
• Решава проблеме
• Чита график
Развија математичко мишљење уочавањем зависности међу елементима истог или различитих скупова • Организује

• Припрема

• Прати

• Помаже

• Мотивише

• Планира

• Учествује

• Едукује

• Вреднује • Излагање садржаја теме

• Колективан рад

• Индивидуални рад

• Праћење рада ученика

• Рад у пару

• Групни • Вербално-текстуална

• Демонстративна

• Решавање проблема

• Учење путем открића

• Илустративна • Посматрање

• Испитивање

• Ученички радови

• Домаћи задаци

• Тестирање

• Самопроцењивање

• Продукти ученичких радова
/NASTAVICE SE/offline
  • Pridružio: 16 Mar 2010
  • Poruke: 160

Napisano: 26 Mar 2010 23:06

/NASTAVI'E SE/
НАЗИВ ТЕМЕ:
7. КРУГ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
Април, мај Број часова:
6 +7
САДРЖАЈИ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА ОБЛИК РАДА МЕТОДА РАДА ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА
• Централни и периферијски угао у кругу.

• Обим круга, број π.

• Дужина кружног лука.

• Површина круга.

• Површина кружног прстена и кружног исечка. • Да упознају најважнија својства круга.

• Да знају најважније обрасце у вези са кругом и да могу да их примене у задацима • Усваја нова знања
• Дефинише нове појмове
• Именује
• Посматра
• Пише
• Комбинује
• Решава проблеме
• Илуструје и графички представа
• Конструише
• Црта периферијски и централни угао над истим луком
• Огледом долазе до обрасца за обим круга
• Уочава да је однос дужине кружнице (обима круга) и дужине пречника круга константан и да се обележава са 
• Уз помоћ наставника, изводе образац за дужину кружног лука, површину круга, површину кружног прстена и површину кружног исечка
• Организује

• Припрема

• Прати

• Помаже

• Мотивише

• Планира

• Учествује

• Едукује

• Вреднује • Излагање садржаја теме

• Колективан рад

• Индивидуални рад

• Праћење рада ученика

• Рад у пару

• Групни • Вербално-текстуална

• Демонстративна

• Решавање проблема

• Учење путем открића

• Илустративна • Посматрање

• Испитивање

• Ученички радови

• Домаћи задаци

• Тестирање

• Самопроцењивање

• Продукти ученичких радова
НАЗИВ ТЕМЕ:
8. СЛИЧНОСТ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
Мај, јун Број часова:
6 +14
САДРЖАЈИ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА ОБЛИК РАДА МЕТОДА РАДА ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА
• Размера дужи.

• Самерљиве и несамерљиве дужи.

• Подела дужи на једнаке делове и у датом односу.

• Пропорционалне дужи.

• Сличност троуглова.

• Примена сличности. • Да схвате појам размере дужи и својства пропорције

• Да схвате појам сличности троуглова и умеју да је примене у једноставнијим случајевима

• Да користе елементе дедуктивног закључивања
• Усваја нова знања
• Дефинише нове појмове
• Именује
• Јасно и прецизно разграничава и усваја појмове упоређивања дужи, мере, јединичне мере, мерног броја и дужине дужи.
• Посматра
• Пише
• На основу вредности размере закључују да ли су дужи самерљиве, или несамерљиве
• Комбинује
• Илуструје и графички представа
• Kонструише
• Решавају практичне задатке применом пропорције
• Решава проблеме
• Организује

• Припрема

• Прати

• Помаже

• Мотивише

• Планира

• Учествује

• Едукује

• Вреднује • Излагање садржаја теме

• Колективан рад

• Индивидуални рад

• Праћење рада ученика

• Рад у пару

• Групни • Вербално-текстуална

• Демонстративна

• Решавање проблема

• Учење путем открића

• Илустративна • Посматрање

• Испитивање

• Ученички радови

• Домаћи задаци

• Тестирање

• Самопроцењивање

• Продукти ученичких радова
/NASTAVI'E SE/

Dopuna: 26 Mar 2010 23:09

/NASTAVICE SE/
НАПОМЕНА: Због одређених околности и тешких педагошко социуолошких и материјалних услова рада у школи и средини, могуће су у току рада одређена „поемерања“ у броју часова обраде, вежбања, наставних метода, облика рада, поступака и коришћење наставних средстава.
16.јун 2009. године
ОШ „Браћа Миленковић“ село Шишава-Ломница Предметни наставник математике
Општина Власотинце Мирослав Младеновић
П.С Глобални мплан достављен школи mmirac@ptt.rs

путем интернета школе
ossisava@gmail.com


Miroslav B Mladenović Mirac
Nastavnik matematike
OŠ „Braća Milenković“ selo Šišava-lomnica
Vlasotince, Srbija
mmirac@ptt.rs


26. MART 2010. GODINE VLASOTINCE SRBIJA

Dopuna: 27 Mar 2010 12:21

Dodatak

1. nastavni program matematike za osnovnu školu srbija - PDFQueen ...
Miroslav B. Mladenovic, Osnovna škola ”Braca Milenkovic”, selo Šišava, Vlasotince ... sites.dmi.rs/events/2009/prim2009/Files/BOA/PRIM2009-BOA.pdf ...
pdfqueen.com/pdf/na/nastavni-program...za...školu.../7/ - Кеширано

nastavni program matematike za osnovnu školu srbija.pdf - PDFQueen - PDF Search engine. Free unlimited pdf search and download.


buku budidaya ikan nila / tabel biaya produksi / ogre kingdoms armybook / model pembelajaran generatif / contoh rab pemetaan topografi / tujuan perayaan tahun baru cina diadakan / antwoorden nieuw top niveau havo 4 5 / chemistry for form 4 / werkstatthandbuch suzuki bandit 1200 / tafsir surat al a'raf ayat 176 177 /

Sponsored links Speed Downloads
nastavni program matematike za osnovnu školu srbija [TRUSTED DOWNLOAD]
1500 KB/s 10 310
nastavni program matematike za osnovnu školu srbija [HIGHSPEED DOWNLOAD]
1200 KB/s 5 945
nastavni program matematike za osnovnu školu srbija [Full Download]
1000 KB/s 1 290

Nastavno-naucnom vécu Pedagoskog fakulteta u Jagodini ...
Beograd: Zajednica uciteljskih fakulteta Srbije i Ruska akademija ... osnovnoj skoli. Psihotraume u ratu i mim. Naucno-strucni skup psihologa ..... gimnazije i Marko Ignjatovic, profesor matematike ¡ pedagoski savetnik. ... angazovanjem u nastavnom procesu, na univerzitetima u zemlji i inostranstvu, sa ... www1.kg.ac.rs/uplf/fak/ucfj/KoracN180609.pdf

Book of Abstracts
27 мај 2009 ... Srbiji i okruzenju, iz podrucja aplikativnih softvera i programiranja ... Celokupan nastavni proces se usavršava na jedan viši nivo ucenja ... napretka u pogledu podizanja kvaliteta nastave matematike u osnovnoj školi. Miroslav B. Mladenovic, Osnovna škola ”Braca Milenkovic”, selo Šišava, Vlasotince ... sites.dmi.rs/events/2009/prim2009/Files/BOA/PRIM2009-BOA.pdf

Terminologija u CROTIS-u
Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu. ...... Geografija, u: Nastavni plan i program za osnovnu školu, Ministarstvo znanosti obrazovanja ... kartografija.hr/hrvatska_kartografija/C.....3_2007.pdf

''Informaciono-komunikacione tehnologije u obrazovanju''
File Format: PDF/Adobe Acrobatby P univerzitet APEIRON - Related articles apeiron-uni.eu/centar/Radovipdf/Specijalisticki/NedimDelic.pdf

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА ПИРОТ
Osnovnu i srednju skolu zavrsio je u Pirotu sa odliönim uspehom. ... unutrasnjih poslova Republike Srbije i ucestvuje u projektovanju ..... Nakon toga je radila kao profesor matematike u Gimnaziji „Velika Plana" i ..... Komisija jednoglasno predlaze Nastavnom vécu Visoke skole strukovnih studija za obrazovanje ... pakadem.edu.rs/referat/referat informatika i sociologija.PDF

NASTAVA IZ ASTRONOMIJE KOD NAS, I
Ona je obuhvatala osnovnu (nastavni plan je bio sliqan onom u srpsko-slovenskoj xkoli) ... se podjednako izuqavaju matematika odn. fizika u I odn. u II razredu. Ali, ...... 1. ,,Istorija xkola i obrazova a kod Srba“, Istorijski muzej Srbije, .... 53. ,,FIZIKA“ za nize razrede srednjih škola. Napisao Antun Wassmuth. ... publications.aob.rs/56/pdf/179-205.pdf

1. Biografski podaci kandidata Dr Dubravka Jovičić rođena je u ...
Osnovnu školu završila je u Banja Luci, a srednju u Tuzli. Prirodno-matematički ... potom prelazi u Institut za istraživanja u poljoprivredi SRBIJA, Centar za ... Na Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu, prelazi 1994 godine i bira se u ..... Angažovanje kandidata u nastavnom i naučno istraživačkom radu ... singidunum.ac.rs/files/70/dubravka_jovicic 20080205.pdf

BIOGRAFIJE I BIBLIOGRAFSKI PODACÍ STALNIH NASTAVNIKA I SARADNIKA ...
izdavanje udžbenika SR Srbije, Beograd, II izdanje 1972, ..... Beogradu ,1969, III program. 22. Analiza I, udžbenik za studente VPŠ, Zrenjanin, 1970. ..... Osnovnu školu, gimnaziju i Pri- rodno-matematički fakultet, grupa matematika, ... emis.de/journals/NSJOM/Papers/09/NSJOM_09_235_303.pdf

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA ZA HRVATSKU ...
Hercegovini je bilo 22% odraslih stanovnika bez škole, u Srbiji 15%, u ... godina nema završenu osnovnu školu (19,5%), od čega je 3% bez škole. .... nastavni plan i program. Novi nastavni plan i program za odrasle treba obuhvatiti, s obzirom na ... Matematika. 60. 72. UKUPNO. 180. 180. Okvirni nastavni plan za III. ... web.aoo.hr/Documents/Za Hrvatsku pismenosti.pdf

FIMEK - INFORMATOR 2008/2009
postojeći nastavni plan i program kroz transfer iskustava i bogate poslovne ... godine u Odžacima, Vojvodina, Srbija. Osnovnu školu i gimnaziju završio je ... fimek.edu.rs/upis/informator.pdf
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


1. [PDF]
Book of Abstracts
Формат датотеке: PDF/Adobe Acrobat - Брзи приказ
Miroslav B. Mladenovic, Osnovna škola ”Braca Milenkovic”, selo Šišava, Vlasotince. Tuesday 26.5.2009, 12:10-12:30. B. Prentovic ...
sites.dmi.rs/events/2009/prim2009/Files/.../PRIM2009-BOA.pdf - Слично
Miroslav B Mladenović Mirac
Nastavnik matematike
OŠ „Braća Milenković“ selo Šišava-lomnica
Vlasotince, Srbija
mmirac@ptt.rs

27.mart 2010. godine Vlasotince Srbija

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 692 korisnika na forumu :: 37 registrovanih, 9 sakrivenih i 646 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: A.R.Chafee.Jr., aleksmajstor, Apok, BataDzoni, cavatina, cetka, Cigi, darkangel, Denaya, DJORDJE-NO-1, dragoljub11987, dragon986, drimer, Drug pukovnik, gile58, goran.vvv, goxin, GrobarRomanticar, Ilija Cvorovic, Insan, Konda, mane123, Marko Marković, Milan A. Nikolic, Miskohd, mushroom, ozzy, proka89, RecA, rovac, royst33, Srky Boy, VJ, vlvl, voja64, Xstrim, zixo