Problemi u drustvu

1

Problemi u drustvu

offline
 • Peca  Male
 • Glavni Administrator
 • Predrag Damnjanović
 • SysAdmin i programer
 • Pridružio: 17 Apr 2003
 • Poruke: 23179
 • Gde živiš: Niš

U TRI SOCIJALNE USTANOVE SEKSUALNO ZLOSTAVLJANI ŠTIĆENICI - Sreda, Jul 28, 2004 20:03 RTS

Prema pouzdanim informacijama, kako je naveo ministar Slobodan Lalović, jedna od štićenica zavoda iz Petrovca na Mlavi, stara 22 godine, bila je izložena seksualnom zlostavljanju od strane socijalnog radnika 31. decembra 2003. godine. 'Po svemu sudeći, u okviru tog zavoda je bilo još takvih slučajeva', kazao je Lalović, navodeći da ima indicija da su se u poslednje dve godine tamo dešavale određene nepravilnosti i neprihvatljiva ponašanja, sa kojima je bio upoznat veći broj ljudi iz zavoda.

On je kazao da je i pored toga izostala bilo kakva reakcija zaposlenih, kao i prava reakcija ljudi iz prethodnog saziva ministarstva. Pored smene direktora zavoda, udaljavanje sa posla i podnošenja krivične prijave protiv počinioca i drugih odgovornih lica, Ministarstvo je, kako je rekao, sprovelo istragu povodom čitavog slučaja, a u Petrovac na Mlavi se danas uputila i ekipa Ministarstva unutrašnjih poslova. Lalovića najviše zabrinjava što u čitavom slučaju postoji tendencija da se stvari iz ove oblasti 'guraju pod tepih, pod izgovorom da se želi zaštititi ustanova i ljudi koji rade u njoj'.

Druga dva slučaja seksualnog zlostavljanja desila su se 2000. godine, rekao je Lalović, navodeći da je u Dom za decu i omladinu 'Duško Radović' u Nišu maloletnu štićenicu zlostavljao vaspitač, a u Domu za odrasla invalidna lica u Zemunu štićenicu, koja boluje od cerebralne paralize, je zlostavljao pomoćni radnik.

Kako je objasnio pomoćnik ministra Vladimir Ilić, u Nišu je vaspitač prošle godine vraćen na posao odlukom Opštinskog suda, na šta direktor nije uložio žalbu iako je morao to da uradi, dok je u domu u Zemunu direktor dozvolio da se počinilac seksualnog zlostavljanja pojavljuje u domu, iako je posle odslužene kazne, imao sudsku zabranu da se približava žrtvi.

Ministarsto za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku Srbije najavilo je smenu direktora tri socijalne ustanove u Beogradu, Nišu i Petrovcu na Mlavi zbog slučajeva seksualnog zlostavljanja u tim institucijama i propusta u poslovanju.

Ministar Slobodan Lalović je na danasnjoj konferenciji za novinare rekao da je za slučajeve seksualnog zlostavljanja u tim institucijama saznao pre nedelju dana, naglasivši da je ministarstvo reagovalo najbrže što je moglo.

Kako je saopsteno, biće smenjeni direktor Specijalnog zavoda za decu i omladinu 'Dr Nikola Šumenković' iz Petrovca na Mlavi Mirko Tošić, direktor Doma za odrasla i invalidna lica u Zemunu Branislav Miladinović i direktor niškog Doma za decu i omladinu 'Duško Radović' Slavoljub Nedić.

(RTS)Registruj se da bi učestvovao u diskusiji. Registrovanim korisnicima se NE prikazuju reklame unutar poruka.
offline
 • Pridružio: 03 Jun 2005
 • Poruke: 93
 • Gde živiš: Beograd

Nar­ko­ma­ni ču­va­ju gra­ni­cu
M. RI­STO­VIĆ 08.07.2005, 18:59:16

NIŠ - Zah­tev Ko­or­di­na­ci­o­nog te­la za op­šti­ne Bu­ja­no­vac, Pre­še­vo i Bu­ja­no­vac da Mi­ni­star­stvo od­bra­ne po hit­nom po­stup­ku iz­vi­di mo­guć­nost da na pro­sto­ru ce­lo­kup­ne Kop­ne­ne zo­ne bez­bed­no­sti, ume­sto re­dov­nih bu­du raz­me­šte­ne pro­fe­si­o­nal­ne sna­ge VSCG, po­nov­no je ak­tu­e­li­zi­rao pri­ču o (ne)spo­sob­no­sti re­dov­nog voj­nog sa­sta­va da iz­vr­ša­va sve svo­je oba­ve­ze.
Po­red ne­sum­nji­vih po­tre­ba da ovaj ro­vi­ti deo Sr­bi­je obez­be­đu­ju is­ku­sni pro­fe­si­o­nal­ci, ko­ji bi ima­li ulo­gu i "gra­ni­ča­ra" pre­ma Ko­so­vu, na ovaj na­čin sma­nji­la bi se i "gla­vo­bo­lja" ofi­ci­ra VSCG ko­ju im sa­da za­da­ju voj­ni­ci ko­ji do­la­ze na od­slu­že­nje voj­nog ro­ka.
Iako se do sko­ra sa­mo na­ga­đa­lo ka­kva je struk­tu­ra re­gru­ta ko­ji se upu­ću­ju u je­di­ni­ce u kop­ne­nu zo­nu bez­bed­no­sti, ne­dav­no je o to­me jav­no pro­go­vo­rio pu­kov­nik Đu­ro­vić.
Pri­li­kom ne­dav­ne po­se­te na­čel­ni­ka Ge­ne­ral­šta­ba VSCG Dra­ga­na Pa­ska­ša ovom de­lu Kop­ne­ne zo­ne bez­bed­no­sti, pu­kov­nik Mi­o­drag Đu­ro­vić, ko­man­dant 549. mo­to­ri­zo­va­ne bri­ga­de VSCG, či­ji se pri­pad­ni­ci na­la­ze na pod­ruč­ju op­šti­ne Me­dve­đa uz ad­mi­ni­stra­tiv­nu li­ni­ju sa Ko­so­vom i Me­to­hi­jom pre­do­čio je go­to­vo fra­pant­ne po­dat­ke.
- Tre­ći­nu voj­ni­ka, ko­ji do­la­ze da služe voj­ni rok u 549. mo­to­ri­zo­va­noj bri­ga­di Voj­ske Sr­bi­je i Cr­ne Go­re na pod­ruč­ju uz ad­mi­ni­stra­tiv­nu li­ni­ju sa Ko­so­vom, či­ne nar­ko­ma­ni ili mla­di­ći ko­ji su ima­li pro­ble­me sa kri­vič­nim go­nje­njem - iz­ja­vio je pu­kov­nik Đu­ro­vić. - Po­red to­ga, pro­blem ove je­di­ni­ce pred­sta­vlja i po­da­tak da 25 pro­ce­na­ta voj­ni­ka zbog zdrav­stve­nih pro­ble­ma ni­su u sta­nju da is­pu­nja­va­ju svo­je oba­ve­ze pa­tro­li­ra­nja ad­mi­ni­stra­tiv­nom li­ni­jom i ču­va­nja straže.
Pre­ma ovoj iz­ja­vi, sva­ki tre­ći re­grut ko­ji ob­u­če voj­nič­ku uni­for­mu u po­me­nu­toj je­di­ni­ci je "pro­ble­ma­ti­čan", a sva­ki če­tvr­ti je ne­spo­so­ban za oba­vlja­nje re­dov­nih za­da­ta­ka. Po­seb­na pri­ča su ri­zi­ci ko­ji po­sto­je ka­da ta­kvi voj­ni­ci do­bi­ju i na­o­ru­ža­nje sa bo­je­vom mu­ni­ci­jom. Ako se ova­kav pro­sek pri­me­ni na 550 voj­ni­ka, ko­ji služe voj­ni rok u Kop­ne­noj zo­ni bez­bed­no­sti, uz još to­li­ko pro­fe­si­o­na­la­ca, is­pa­da da pre­ko 160 re­gru­ta "voj­ni­ku­je" uz ad­mi­ni­stra­tiv­nu gra­ni­cu sa Ko­so­vom sa pre­di­spo­zi­ci­ja­ma ko­je sa­svim si­gur­no ne mo­gu da ga­ran­tu­ju da mo­gu va­lja­no da oba­ve sve za­dat­ke.
Ovoj broj­ci tre­ba do­da­ti i pro­sek od bli­zu 150 re­gru­ta ko­ji su zdrav­stve­no ne­spo­sob­ni što zna­či da vi­še od po­lo­vi­ne voj­ni­ka u Kop­ne­noj zo­ni bez­bed­no­sti ili je "pro­ble­ma­tič­no" ili "ne­u­po­tre­blji­vo" za nor­mal­ne voj­nič­ke po­slo­ve. A šta se mo­gu da na­pra­ve ta­kvi i slič­ni voj­ni­ci po­ka­zao je slu­čaj od po­lo­vi­ne fe­bru­a­ra ove go­di­ne, ka­da je Da­ni­je­la Sta­no­je­vi­ća (22), pri­pad­ni­ka 78. mo­to­ri­zo­va­ne bri­ga­de, ra­nio hi­ci­ma iz pu­ške Dra­gan Živ­ko­vić (21) u bu­ja­no­vač­kom voj­nom objek­tu "Je­din­stvo".
Pi­ja­ni voj­ni­ci su se u dvo­ri­štu, bez po­seb­nog po­vo­da, oti­ma­li o Sta­no­je­vi­će­vu pu­šku, ko­ju je pret­hod­no iz­neo Živ­ko­vić. U jed­nom mo­men­tu do­šlo je do opa­lje­nja i Sta­no­je­vić, ko­ji je na od­slu­že­nju voj­nog ro­ka od pro­šlog sep­tem­bra, po­go­đen je u le­vu bu­ti­nu. Me­tak, na sre­ću ni­je po­vre­dio ko­sti.
Po­sle ovog in­ci­den­ta u Bu­ja­nov­cu, otvo­re­na je i di­le­ma ko­li­ko sta­re­ši­ne mo­gu da bu­du od­go­vor­ne što su se voj­ni­ci na dužnosti na­pi­li u jed­nom objek­tu kao što je ser­vis za teh­nič­ki pre­gled, ko­ji ko­ri­sti VSCG. Po­zna­to je, na­i­me, da su voj­ni­ci na dužnosti mo­gli bez pro­ble­ma da "skok­nu" do obli­žnjih drag­sto­ra, ku­pe pi­će i ne­sme­ta­no ga une­su u pro­sto­ri­je. Po­seb­na te­ma za ana­li­zu je ko­li­ko i ka­ko sta­re­ši­ne mo­gu da uti­ču na po­na­ša­nje voj­ni­ka, ko­ji iz ci­vil­stva do­đu kao al­ko­ho­li­ča­ri ili nar­ko­ma­ni.

SLAB OD­ZIV VOJ­NI­KA
AKO zva­nič­na sta­ti­sti­ka po­ka­zu­je da je sve ve­ći broj mla­dih ko­ji ko­ri­ste opoj­na sred­stva, on­da Voj­ska ne može da bu­de po­šte­đe­na od tih pro­ble­ma - ko­men­ta­ri­šu u Mi­ni­star­stvu od­bra­ne.
Do­dat­ni pro­blem, ob­ja­šnja­va­ju u Mi­ni­star­stvu, je­ste sve sla­bi­ji od­ziv za slu­že­nje voj­nog ro­ka. Sve ve­ći broj se opre­de­lju­je za ci­vil­no slu­že­nje ili od­la­skom u ino­stran­stvo. Za­to su kri­te­ri­ju­mi za slu­že­nje voj­nog ro­ka sa­da ras­te­glji­vi, pa se u voj­sku upu­ću­ju i oni ko­ji za to i ne is­pu­nja­va­ju od­re­đe­ne uslo­ve.
U Mi­ni­star­stvu od­bra­ne, ipak, oče­ku­ju da će pro­fe­si­o­na­li­za­ci­jom voj­ske ko­ja je u to­ku, bi­ti re­šen pro­blem nar­ko­ma­ni­je i na­ja­vlju­je da će ubu­du­će naj­spo­sob­ni­ji voj­ni­ci bi­ti upu­ći­va­ni u Kop­ne­noj zo­ni bez­bed­no­sti.


novosti.rs/vest.php?vest=42418&rubrika=Društvo


Kakva nam je ova redovna vojska.Užas!!!offline
 • DR  Male
 • Legendarni građanin
 • Pridružio: 08 Okt 2004
 • Poruke: 5450
 • Gde živiš: Beograd

NIŠ - Ninoslav Jovanović (32) iz niškog sela Malča, koji je prošle nedelje silovao trinaestogodišnju N.N. (13) iz naselja Čalije i pokušao da siluje dvanaestogodišnju N.I. iz sela Gornja Vrežina uhapšen je u petak uveče u selu Grbavče u svrljiškoj opštini. Hapšenju je prethodila opsežna policijska akcija, u kojoj su učestvovale helikopterske jedinice MUP- a Srbije i specijalci, a u potrazi za opasnim manijakom korišćeni su i policijski psi.

Jovanović je prvi zločin izvršio prošlog ponedeljka, kada je na prevaru iz kuće izvukao maloletnu N.N. Kako saznaje Glas, Jovanović je pre desetak godina, radio u vulkanizerskoj radnji koja je pripadala ocu devojčice. On je iskoristio poznanstvo sa ocem, koji je u međuvremenu umro, da bi devojčicu namamio da pođe sa njim, a zatim je odveo u napuštenu kuću u blizini niškog sela Brzi Brod, gde je devojčicu ošišao do glave i silovao. Događaj je prijavljen policiji koja je čitave prošle nedelje tragala za Jovanovićem, ali nije uspela da ga spreči da zločin ne ponovi. Naime, prošlog petka, Jovanović je kidnapovao dvanaestogodišnju N.I, a devojčica je izbegla najgore samo zahvaljujući pukoj sreći, jer su njeno zapomaganje čuli ljudi koji su radili u polju i spasili je.

- Prvo što sam primetila je da je dete ošišano, jer je imala kosu do pojasa, a sada joj je sasvim kratka. Ispričala mi je da je došao neki mladić koje je ušao u kuću, navodno tražeći mog starijeg sina. Zatim joj je saopštio da smo ja i moji roditelji imali saobraćajnu nesreću i rekao joj je da ponese peškir jer sam ja slomila ruku. Dete je pošlo sa njim, a onda je on odveo u neki šibljak na kilometar odavde. Ćerka mi je ispričala da je ubrzo posumnjala u njegove namere, ali kada mu se suprotstavila on je počeo da je tuče. Zatim se svukao i počeo da je ljubi - kaže za Glas Soja I. majka zlostavljane devojčice. Prema njenim rečima, ljudi koji su radili u polju primetili su da se nešto neobično dešava u žbunju i povikali, nakon čega je manijak pobegao ostavivši preplašeno dete.

- Jovanović je zločine počinio samo dva meseca nakon povratka sa izdržavanja kazne od 11 godina zatvora, na koju je bio osuđen zbog 25 prevara i dva silovanja, od kojih je u jednom slučaju žrtva bila maloletnica. Inače, Jovanović je iz zatvora izašao posle izdržane devetogodišnje kazne i bio je na uslovnoj slobodi.

D. Kocić

Glas javnosti

offline
 • Civil Works Team Leader @ IKEA Centres Russia
 • Pridružio: 22 Jun 2005
 • Poruke: 7912
 • Gde živiš: Moskva, Rusija

Izvor: Blic

Novi slučajevi nasilja

Fudbalski trener obljubio učenicu

Moja ćerka je došla kasno kući, oko 23.30. Odmah sam videla da nešto nije u redu. Praktično na silu priznala mi je šta se desilo te večeri u autu njenog trenera Mitrovića. A onda je počela da plače, priča za „Blic“ majka maloletne T.V. (13) iz Pirota. Nad njenom ćerkom je, kako se sumnja, Bratislav Mitrović (4Cool izvršio krivično delo obljube ili protivprirodnog bluda.

Bratislav Mitrović je od juče po odluci istražnog sudije Opštinskog suda u Pirotu u jednomesečnom pritvoru. Mitrović je na saslušanju negirao to delo. „Blic“ nezvanično saznaje da se ne radi o klasičnom silovanju, već da je Mitrović, koristeći svoju nadmoć, obljubio devojčicu koja sa 13 godina nije sposobna za zrelo rasuđivanje. Prema saopštenju pirotske policije Mitrović je od 10. do 26. jula u više navrata je izvršio protivprirodni blud nad T. V. a nakon nekoliko dana je obljubio i deflorisao u svom putničkom vozilu. Kako za „Blic“ kažu u policiji, maloletna T.V. je u pratnji roditelja prijavila ceo događaj.

Mitrović je bivši fudbaler i trener. Ima privatni ženski fudbalski klub koji ima četrdesetak članica, a među njima je bila i maloletna T. V. Mitrović je oženjen i ima dvoje dece. Kako se nezvanično priča po Pirotu, često je posle treninga članice kluba vozio kući, ali svi su smatrali da je to „samo briga trenera“.Otac napastvovao ćerke

Aleksandar Stefanović (35) pritvoren je i protiv njega je podnet optužni predlog zbog bludnih radnji nad maloletnim ćerkama S.M. (12) i S.M. (10). Bludničenje nad devojčicama, prema njihovim izjavama datim Centru za socijalni rad i policiji u Požarevcu, trajalo je nekoliko godina. Dodirivao ih je po telu, genitalijama, masturbirao pred njima i dodirivao ih polnim organom. Tokom istrage utvrđeno je da Stefanović decu nije silovao.

Do privođenja 8. juna Stefanović je živeo sa ćerkama i sinom. - To mi ni na pamet nije moglo pasti da moj unuk Aleksandar sa devojčicama tako nešto radi! Mada, bio je pijan svaki dan i mislim da nije znao šta radi. Alkohol mu je mozak popio - priča za „Blic“ deda Cveja i rukom briše suze. Deda Cveja se zbog praunuka trudio da pomogne Aleksandru. Nalazio mu je posao, ali je on sve napuštao i živeo na dedin račun.

Kako za „Blic“ kažu u požarevačkom Centru za socijalni rad, devojčice su se drugaricama u školi požalile na to „šta im otac radi“. Drugarice su sve ispričale školskom psihologu, a on je obavestio policiju i Centar. Direktor Centra Miroslav Stojimirović kaže za „Blic“ da već dva meseca dva stručna tima svakodnevno rade sa devojčicama i učestvuju u istrazi o ovom slučaju.

- Devojčice se dobro osećaju. Normalno komuniciraju i između sebe i sa nama. One se sada sigurnije osećaju, kako i same kažu, kada otac više nije sa njima kući - priča socijalna radnica koja je zamolila da joj ne pominjemo ime.

Majka devojčica Snežana (34), koja živi u selu nadomak Požarevca, priča za „Blic“ da je bila „prinuđena da ode iz Acine kuće“. Ona danas ima novu porodicu i decu.

- Aleksandar je mnogo pio. Maltretirao me je i dok sam bila trudna. Šutirao. Izbacivao po najgoroj zimi sa decom napolje . Morala sam da ga napustim. Sada kada sam ih posle toliko vremena videla... Strašno... Starija mi je pokazala masnice na grudima. Rekla mi je: „Mama, ne brini, tata će dobiti zatvor, bitno je da smo te našli.“ Ja danas imam dobar brak. Želela sam onda da ih uzmem, ali sada to ne mogu više. To nijedan muž ne bi prihvatio - kaže majka.

--------------------------

Sta reci posle ovoga?!

offline
 • DR  Male
 • Legendarni građanin
 • Pridružio: 08 Okt 2004
 • Poruke: 5450
 • Gde živiš: Beograd

Beograd -- Podaci Ministarstva prosvete govore da na teritoriji Srbije skoro 50 odsto stanovništva nije završilo osnovnu školu.


To praktično znači da je više od 3 miliona ljudi nepismeno po svim svetskim i evropskim standardima. O obrazovanju ovih ljudi trebalo bi da brinu tzv. večernje škole, koje su međutim suočene sa brojnim problemima i nemaju podršku državnih institucija.

Kao i u ostalim školama u Srbiji, učenici 12 škola za obrazovanje odraslih, koliko ih ima u Srbiji, takođe su na raspustu. Bila je ovo još jedna školska godina prepuna problema za ljude koji se brinu o osnovnom obrazovanju starijih od 15 godina.

Direktorka jedne takve škole, Nada Pejović-Mitrović kaže da je obrazovanje odraslih na margini, a da sredstava nema: "Obrazovanje odraslih je na margini, sredstava za njega nema, niko se njime ne bavi. Ja sam direktor ovog sistema obrazovanja 11 godina. Pre 11 godina je bilo 18 ovih škola, sad ih je 13 ili 12. Znači, već je 30 odsto smanjen broj ovih škola, bilo što su izgubile prostor ili što se nisu snašli direktori u nekim mestima da privuku ljude u škole."

Festivali obrazovanja odraslih organizuju se jednom godišnje i njihov cilj je da skrenu pažnju javnosti na probleme sa kojima se suočavaju zaposleni u toj oblasti. Stručnjaci kažu da je za njihovo rešavanje jedino nisu zainteresovani oni najvažniji - državne institucije.

O njihovom odnosu prema pitanju obrazovanja odraslih, možda najrečitije govori nedavni pokušaj otvaranja posebnog odeljenja u Adi. "Verujte mi, ja ne mogu da verujem. Prvo, obrazuju se odrasli. Drugo, to u Adi znači da će se zaposliti nastavnici, koji će raditi, a na tržištu rada su sada. Moji profesori će dobiri 5-10 posto koliko im fali u normi, što će tamo ići jednom mesečno da ispituju. Svi imaju interese, ali... izgleda da nemaju. Jer ja ne mogu, ja sam samo jedan šrafić u celom sistemu. Ja sam ta koja pokreće iz baze i traži nešto, ali meni treba da se stavi pečat pokrajine ili republike da ova škola ima pravo ovo da radi, pa onda ja to radim, ne pre toga", kaže Nada Pejović.

Tako u 21. veku po svemu sudeći skoro polovina građana Srbije nema završenu ni osnovnu školu, iako je bar taj deo obrazovanja obavezan.

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2005&.....rder=hrono

offline
 • DR  Male
 • Legendarni građanin
 • Pridružio: 08 Okt 2004
 • Poruke: 5450
 • Gde živiš: Beograd

Ministarstvo rudarstva i energetike krajem iduće nedelje uputiće predlog Ministarstvu finansija o izmenama uredbe o cenama derivata nafte. Na osnovu toga, gorivo u Srbiji bi trebalo da poskupi ili pojeftini svakih petnaest dana, ako se promeni cena sirove nafte na svetskom tržištu i kurs dolara kod nas za jedan i po odsto.


Ovakva odluka je doneta nakon jučerašnjeg sastanka kojem su prisustvovali predstavnici privatnih uvoznika i prerađivača nafte, NIS-a i Vlade Srbije, a na kojem je zaključeno da važeća uredba ne obezbeđuje pozitivno poslovanje učesnicima u uvozu i prometu, što zbog njenog neprimenjivanja, što zbog loše utvrđenih troškova prerade, kao i pogrešno utvrđenog pariteta proizvođačke cene derivata, u trenutku donošenja uredbe.

Prema rečima uvoznika i prerađivača nafte, razlog negativnog poslovanja naftnih kompanija u Srbiji, među njima i NIS-a, jeste to što predlog prerađivača i Ministarstva rudarstva i energetike, poslat Ministarstvu finansija, nije prihvaćen.

Zbog toga, svaki prerađivač napravi gubitak od 60 dolara po toni uvezene sirove nafte, pa su gubici NIS-a u prvih šest meseci 50 miliona evra. Kako, međutim, saznajemo, resorno ministarstvo ne može da odlučuje o polaznim cenama derivata, tako da će ponovo biti na Ministarstvu finansija odluka o tome da li će cene goriva biti usklađene.

J. S. P.
blic

offline
 • DR  Male
 • Legendarni građanin
 • Pridružio: 08 Okt 2004
 • Poruke: 5450
 • Gde živiš: Beograd

Leskovac -- U jedinom prihvatilištu za žrtve nasilja u jugoistočnoj Srbiji od 47 do sada zbrinutih osoba, više od polovine su deca.

Koordinatorka prihvatilišta za žene i decu žrtve nasilja u Leskovcu Snezana Milojković kaže da su deca koja su bila zbrinuta u prihvatilištu uglavnom zajedno sa majkama postala žrtve nasilja u svojim porodicama. Ali, bilo je slučajeva zlostavljane dece u kojima su roditelji koristili batine kao vaspitnu metodu.

"Jedan od najdrastičnijih slučajeva jeste pokušaj jedne mlade devojke da izvrši samoubistvo zato što je zlostavljana od strane roditelja. Savetodavno se krenulo u rad sa roditeljima. Devojka je sada vraćena u porodicu svojih roditelja, a savetodavno se i sada radi", kaže Snežana Milojković.

Prihvatilište skromnih kapaciteta zbrinjava samo žrtve iz Jablanickog okruga. Tamo je trenutno zbrinuta žena koja je sa svoje troje dece pobegla od supruga alkoholičara koji ih je zlostavljao: "Trpela sam 24 godine fizičkog maltretiranja. Pored toga, i moja deca neka verbalna. Nisam mogla više da izdržim, pozvala sam policiju i onda su me smestili u prihvatilište, da bi posle dva-tri dana moj muž zapalio kuću i kompletno sve što smo imali."

Ova žena tvrdi da do paljenja kuće ne bi došlo da je policija adekvatno reagovala na njenu prijavu. Divna Stanković iz nevladine organizacije Ženski centar zbog toga kaže da je novi zakon o porodici mrtvo slovo na papiru: "Na primer, policija govori kako nema dovoljno informacija o tom zakonu i na koji način treba da postupe sa žrtvom. Žrtva i nakon donošenja novog zakona ostaje sama."

Aktivistkinje Ženskog centra ukazuju na to da žrtve zlostavljanja, među kojima su i deca, doživljavaju dodatnu viktimizaciju tokom istražnog postupka i ističu da je neophodna edukacija pripadnika policije o tome kako treba da se ponašaju u takvim slučajevima.

b92

offline
 • DR  Male
 • Legendarni građanin
 • Pridružio: 08 Okt 2004
 • Poruke: 5450
 • Gde živiš: Beograd

Gorivo na benzinskim stanicama u Srbiji će od nedelje (21. avgusta) biti skuplje za dva do četiri dinara, u zavisnosti od vrste derivata. Vlada Srbije je juče donela odluku o povećanju cena goriva bez fiskalnih dažbina za 16 odsto i privremenom smanjenju akciza za tri dinara, kako derivati na pumpama, zbog rasta cena sirove nafte na svetskom tržištu, ne bi poskupeli za predviđenih šest dinara.


Sem goriva, Vlada je, na zahtev farmaceutskih kompanija i uvoznika, donela odluke i o poskupljenju lekova za jedan do tri odsto i povećanju participacije u zdravstvenim ustanovama.

- Neće biti povećanja za skener, prevoz sanitetskim vozilima i druge veće participacije, ali će ona osnovna sa 10 biti povećana na 20 dinara - rekao je na jučerašnjoj konferenciji za novinare ministar zdravlja Tomica Milosavljević i dodao da će do kraja godine, programom racionalizacije i dobrovoljnog stimulativnog odlaska iz državnih zdravstvenih ustanova, nekoliko stotina najboljih mladih lekara dobiti posao.

Još jedna od jučerašnjih odluka srpske vlade je da se radnicima preduzeća sa većinskim državnim vlasništvom podeli do 15 odsto akcija kapitala koji se privatizuje, a da zaposlenima u preduzećima koja se izdvajaju kao sporedn (non - kor) delatnosti, kao što propisuje važeći zakon, prilikom privatizacije pripadne do 30 odsto akcija, ako se prodaju putem aukcije, i do 15 odsto ako se prodaju tenderski.

блиц

offline
 • Igor
 • Pridružio: 18 Apr 2005
 • Poruke: 903
 • Gde živiš: NBG

Delta M postaje vlasnik C marketa
18. avgust 2005. | 15:36 | Izvor: Beta
Beograd -- Kompanija "Delta M" skopila je ugovor sa Udruženjem malih akcionara "C marketa" o otkupu njihovih udela u tom preduzeću.

Pravni zastupnik akcionara "C marketa" Branko Pavlović kaže da se 'Delta M' obavezala da će do 15. seprembra prikupljati naloge malih akcionara 'C marketa' za prenos njihovog vlasničkog udela po dogovorenim uslovima, a posle tog roka ta kompanija nema nikakve obaveze prema akcionarima koji se naknadno odluče za prodaju.

On je naveo da se ta transakcija neće odvijati na tržištu hartija od vrednosti, već će biti sklapani pojedinačni ugovori o prenosu vlasničkog udela. Pavlović je objasnio da će na taj način "Delta M" biti jedan od suvlasnika, po svemu sudeći većinski, "C marketa".

"U Udruženju malih akcionara su vlasnici više od 51 odsto kapitala 'C marketa', dok je u vlasništvu države 23 odsto kapitala tog trgovinskog prduzeća. To znači da bi sadašnjom kupovinom iznad 27 odsto udela, a potom i državnog vlasnistva, 'Delta M' postala većinski vlasnik 'C marketa", objasnio je Pavlović.

Po kojoj ceni je ugovoren otkup vlasničkog udela u "C marketu" Pavlović nije želeo da govori jer je to, za sada, poslovna tajna, ali je naglasio da je za akcionare tog preduzeća to bolja ponuda od one koji im je uputio "Merkator".

"Meraktor" je za jednu akciju "C marketa" dao početnu cenu od 18.000 dinara, ali je proces preuzimanja akcija zaustavljen jer je Trgovinski sud u Beogradu doneo privremenu meru zabrane trgovanja akcijama tog preduzeća.

Na nedavno održanoj Skupštini akcionara "C marketa" doneta je odluka o dokapitalizaciji preduzeća u vrednosti 32,7 miliona evra. Sklapanje ugovora akcionara sa "Deltom M", prema rečima Pavlovića, ne znači da će biti obustavljeni sudski postupci kojima se osporava legalnost održavanja Skupštine Akcionara i sprovođenje odluke o dokapitalizaciji

offline
 • Pridružio: 07 Avg 2005
 • Poruke: 400
 • Gde živiš: Zemun

U Srbiji je registrovano 890.067 nezaposlenih, sto je oko 27% radno sposobnog stanovnistva, od cega 48% mladih.
A Ministar za rad, zaposljavanje i socijalnu politiku Srbije Slobodan Lalovic najavljuje "uvoz" radnika iz Kine i program za pomoc i obuku "starijoj" populaciji kako bi mogla sto duze da radi: http://www.2.serbiancafe.com/lat/vesti/9/26957/.

Pa da se mi nadamo penziji.....pa da nas obucavaju.....pa da opet radimo i sa 80,90.....godinica. A kad cemo onda da uzivamo u penziji Question i gde ce nas sve to zaposliti Question

"Jos jeftiniji rad vodi u raj" : http://www.dnevnik.rs/modules.php?name=News&file=article&sid=4202

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 815 korisnika na forumu :: 36 registrovanih, 6 sakrivenih i 773 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: -[CoA]-, _Sale, bato, Brankoni, celik, cvrle312, dankisha, Doca, dragoljub11987, dragon986, Drug pukovnik, Faki-Valjevo, goxin, GUARIN, Insan, kalens021, Kruger, Marko Marković, mercedesamg, Milos ZA, mnn2, moldway, Nebo_M, nenad81, novator, pacika, Pohovani_00, Regrut Boskica, RJ, Snorks, Srki98, Stefan1207, Toni, vathra, VJ, vukdra