Pregled vremena u engleskom jeziku

1

Pregled vremena u engleskom jeziku

offline
 • Fil  Male
 • Legendarni građanin
 • Pridružio: 11 Jun 2009
 • Poruke: 16586

[0] Uvod

Ovaj članak ima cilj da obuhvati pregled vremena u engleskom jeziku i da služi kao svojevrstan podsetnik za glagolska vremena.

Prvo će biti obrađena glagolska vremena u aktivu, pa onda ekvivalenti u pasivu (treba obratiti pažnju da postoje aktivna vremena koja nemaju ekvivalenta u pasivu).

Za aktivna i pasivna glagolska vremena je urađena tabela sa primerima za potvrdni, upitni i negativni oblik. Kada pregledate tabelu i sadašnja, prošla i buduća vremena, akcenat će biti na načinu formiranja ovih vremena i primerima upotrebe (kada se koristi odgovarajuće glagolsko vreme).


[1] Engleska glagolska vremena u aktivu
(1) Sadašnja vremena
1. Present Simplea) način građenja:

--> za prvo i drugo lice jednine i sva lica množine: od infinitiva glagola (go, work, speak, study).
--> za treće lice jednine se na infinitiv dodaje nastavak "s" ili "es". (goes, works, speaks, studies).

* Ako se glagol završava na "ss", "sh" "ch", "x" ili "o", u trećem licu jednine se dodaje "es" na infinitiv (kiss - kisses, finish - finishes, watch - watches, mix - mixes, go – goes).

* Ako se glagol završava na "y", u trećem licu jednine se "y" menja u "i" i dodaje se nastavak "es". (study - studies, copy - copies, try - tries, carry - carries)


b) upotreba:

- za opis radnji koje se ponavljaju (+ predstavljanje navika):
Blue gets up at 6 o'clock every morning.

- za opis relativno trajnih (permamentnih) stanja:
An AMF fights malware.

- za opis generalnih istina:
The Earth moves around the Sun.

- za opis ličnih osobina:
Saten likes chocolate.

- za opis naučnih činjenica:
Water boils at 100°C.

- za predstavljanje naslova u novinama:
George Clooney's pet pig heads to Hog Heaven

- za opis fiksnog reda vožnje:
The train leaves at 9.30 AM

- kada govorimo o ljudima i stvarima u opštem smislu:
People make choices because they can't have everything they want.

- kada dajemo instrukcije:
Pour all ingredients into a mixing bowl and mix until smooth.
2. Present Continuousa) način građenja:

--> prezent od pomoćnog glagola "to be" + Present Participle glavnog glagola.
// oblik: infinitiv + ing se naziva Present Participle.


b) upotreba:

- za opis akcija koje se dešavaju u trenutku govora:
Look, XY is trolling again.

- za opis tekućeg procesa koji traje (ali se ne dešava baš u trenutku govora):
I am studying Medicine.

- za opis planirane akcije u budućnosti:
Srki is buying a car this week.

- za opis privremenih akcija koje se dešavaju u nekom vremenskom periodu (today, this week, this semester, this year):
I'm living with my parents at the moment but soon I'll buy my own house.

- za opis tekućih trendova:
MyCity is rising constantly because of forum quality.

- za opis radnji koje se ponavljaju i koje su iritantne za govornika:
Aca is always getting into trouble in school.
3. Present Perfecta) način građenja:

--> prezent pomoćnog glagola "to have" + Past Participle glavnog glagola.

//Past Participle se gradi kao "infinitiv" + "ed", kod pravilnih glagola. Kod nepravilnih treba pogledati i naučiti particip (III kolona iz tabele nepravilnih glagola).


b) upotreba:

- za opis akcija započetih u prošlosti, a koje su se upravo završile:
I have just written my article.

- za opis akcija koje su se desile u prošlosti, sa vidljivim posledicama:
I have twisted my ankle.

- često se koristi kada se ne pominju vremenske odrednice:
Gerry has failed his exam again.

- za opis akcija koje su se desile u skorije vreme:
Ben has just arrived in Victoria.

- upotreba sa "for" i "since":
* for - za označavanje vremenskog perioda: Greg has lived here for 20 years.
* since - za označavanje početka perioda: Greg has lived here since 1978.

- za diskusiju o generalnom životnom iskustvu:
Have you ever worked abroad?

- za posmatrane akcije koje su se već jednom desile u prošlosti:
She has already printed this page.
4. Present Perfect Continuousa) način građenja:

--> present perfect od pomoćnog glagola "to be" (dakle, have been ili has been) + present participle glavnog glagola.


b) upotreba:

- za opis radnji koje su trajale neko vreme u prošlosti i skoro završile (sa vidljivim rezultatom):
I'm tired because I've been running.

- za opis akcija koje su počele u prošlosti i još traju (često se koriste "for" i "since"):
I have been reading for 2 hours.

- prilikom opisa nedovršenih radnji (u sprezi sa Present Perfect Tense):
I have been cleaning the house but I still haven’t finished.

- za naglašavanje trajanja aktivnosti:
I have been writing letters all morning.

(2) Prošla vremena
1. Past Simple (Preterite)a) način građenja:

Potvrdni oblik [+]: gradi se od prošlog vremena glagola, koji se kod pravilnih glagola dobija dodavanjem nastavka -ed na infinitiv (ili nastavka -d kad se infinitiv završava na -e). Kod nepravilnih glagola, prošlo vreme se "uči napamet", i to je druga kolona iz tabele nepravilnih glagola.

* Primer sa pravilnim glagolom: "I helped."
* Primer sa nepravilnim glagolom: "I saw an interesting post yesterday."


Odrični oblik [-]: gradi se tako što se na odričan oblik prošlog vremena glagola "to do" (did not ili skraćeno didn't) doda infinitiv glavnog glagola.
Primer: "I didn't pay my rent."


Upitni oblik [?]: gradi se pomoću prošlog vremena glagola to do (dakle did) i glavnog glagola u infinitivu, s tim da --> prvo ide pomoćni glagol, pa subjekat pa glavni glagol.
Primer: "Did you go?"

Upitne rečenice mogu počinjati i sa upitnim rečima (when, where, what, why ).
Primer 1: "When did you travel to America?"
Primer 2: "Where did he go last night?"


b) upotreba:

- završene radnje u određeno (poznato) vreme u prošlosti:
Last month, I traveled to a concert in Uzice.

- za nekoliko radnji u prošlosti koje se događaju zaredom:
I finished work, went to Rzav, and found a nice beach.

- za trajanje neke radnje u prošlosti: 
We talked on the phone for half an hour. 

- za neku naviku iz prošlosti: 
I worked in a bar after school.

- za neke činjenice iz prošlosti:
He didn't like tomatoes before.

- za neke rečenice sa uslovom, koje počinju sa when:
When I paid her one dollar, she answered my question.
2. Past Continuousa) način građenja:

Potvrdni oblik [+]: gradi se tako što na prošlo vreme glagola ”to be” (was ili were) dodamo particip prezenta glavnog glagola.
//particip prezenta se gradi dodavanjem nastavka -ing na infinitiv.
Primer 1 (sa was): "She was reading." 
Primer 2 (sa were): "We were playing." 

Odrični oblik [-]: gradi se isto kao i potvrdni oblik s tim što na was ili were dodajemo not (was not ili wasn't i were not ili weren't)
Primer: "She was not/wasn't reading. " 

Upitni oblik [?]: gradi se inverzijom, odnosno menjanjem mesta subjekta i prošlog vremena glagola "to be" u rečenici.
Primer: "Was she playing?".

b) upotreba:

- prekinuta radnja u prošlosti: 
I was watching TV when she called.

- dve istovremene radnje u prošlosti: 
I was studying while he was making dinner.

- konstantno ponavljanje neke iritirajuće radnje u prošlosti (najčesce reči su always ili constantly):  
He was constantly talking. He annoyed everyone.  


Exclamation Važno: Razlikujte Past Continuous i Past Simple!

Past Simple: "Last night at 6 PM, I ate dinner."
To znači da je radnja počela tačno u 18h.

Past Continuous: "Last night at 6 PM, I was eating dinner."
To znači da je radnja počela pre, ali da je trajala i u 18h.


Idea Takođe, razlikujte i ove dve upotrebe Past Simple-a i Continuous-a:

Past Simple: "I was studying when she called."
Past Continuous: "While I was studying, she called."
3. Past Perfect (Pluperfect)a) način građenja:

Potvrdni oblik [+]: gradi se od prošlog vremena glagola "to have" (had) i prošlog participa glagola.
//prošli particip glagola može biti pravilan (gradi se dodavanjem nastavka -ed na infinitiv), ili nepravilan (treća kolona u tabeli nepravilnih glagola).
Primer: "I had saved my document before the computer crashed. " 

Odrični oblik [-]: gradi se isto kao i potvrdni oblik s tim što na had dodajemo not(had not)
Primer: "You had not studied English before you moved to New York. " 

Upitni oblik [?]: gradi se inverzijom, odnosno menjanjem mesta subjekta i prošlog vremena glagola "to have" u rečenici.
Primer: "You had not studied English before you moved to New York?"


b) upotreba:

- upotrebljava se za radnju koja se završila pre neke druge radnje
I had never seen such a beautiful beach before I went to Kauai.

- trajanje neke radnje u prošlosti pre neke druge (kod svršenih glagola): 
We had had that car for ten years before it broke down.

- tačno određeno vreme neke radnje:  
She had visited her Japanese relatives once in 1993 before she moved in with them in 1996. 

* za razliku od Present Perfect-a, uz Past Perfect je moguće koristiti tačne vremenske odrednice. Iako je moguće, najčešće nije potrebno.


Napomene:

Idea Ako u rečenici postoji before/after, moguće je Past Perfect zameniti Past Simple-om:

She had visited her Japanese relatives once in 1993 before she moved in with them in 1996.

She visited her Japanese relatives once in 1993 before she moved in with them in 1996.

Obe rečenice su pravilne.


Idea Obrati pažnju!

Ako se ne naglasi tačno vreme u rečenici, Past Simple ne može zameniti Past Perfect.

She never saw a bear before she moved to Alaska.

She had never seen a bear before she moved to Alaska.
4. Past Perfect Continuousa) način građenja:

Potvrdni oblik [+]: gradi se od prošlog vremena glagola "to have" (had) , prošlog participa glagola "to be" (been) i sadašnjeg participa glavnog glagola.

Primer: "You had been waiting there for more than two hours when she finally arrived. " 

Odrični oblik [-]: gradi se isto kao i potvrdni oblik s tim što na had dodajemo not(had not)

Primer: "You had not been waiting there for more than two hours when she finally arrived." 

Upitni oblik [?]: gradi se inverzijom, odnosno menjanjem mesta subjekta i prošlog vremena glagola "to have" u rečenici.

Primer: "Had you been waiting there for more than two hours when she finally arrived?"


b) upotreba:

- trajanje neke radnje u prošlosti pre neke druge:
They had been talking for over an hour before Tony arrived.

- razlog za nešto u prošlosti: 
Sam gained weight because he had been overeating.


Past Continuous vs. Past Perfect Continuous

Idea Ako se u rečenici ne nađe neka reč koja određuje dužinu radnje, englezi koriste Past Continuous češće nego Past Perfect Continuous.
Budite oprezni jer to može promeniti značenje rečenice.
--> Past Continuous naglašava prekinute radnje,
--> dok Past Perfect Continuous naglašava trajanje radnje pre neke druge.

Proučite primere ispod da biste shvatili razliku.

Primeri:

He was tired because he was exercising so hard.
Ova rečenica nam pokazuje da je on bio umoran zato sto je vežbao u tom momentu.

He was tired because he had been exercising so hard.
Ova rečenica nam pokazuje da je on bio umoran zato sto je vežbao duže vreme. Moguće je da i dalje vežba, ili da je upravo završio sa vežbanjem.

(3) Buduća vremena
1. Future Simplea) način građenja:

Gradi se od pomoćnog glagola will/shall + infinitiv glavnog glagola.
* shall se može koristiti u prvom licu jednine i množine (nije greška ako se stavi will).


b) upotreba:

- za radnju koja će se desiti u budućnosti u određeno vreme
He will get up at 6 AM.

- za dobrovoljnu akciju
I will get you some juice.

- za davanje obećanja
I will call you, as soon as I return from Parise.

- za izražavanje planske odluke
I will spend my vacation in Egypt.
2. Future Continuousa) način građenja:

Gradi se od pomoćnog glagola will + pomoćni glagol to be + present participle glavnog glagola.


b) upotreba:

- Trajno buduće vreme označava radnju koja će trajati izvesno vreme u budućnosti.
I will be playing rugby at 9 am tomorrow.
It will be raining when you return.
3. Future Perfecta) način građenja:

Gradi se od pomoćnog glagola will + pomoćni glagol to have + past participle glavnog glagola


b) upotreba:

- za radnju koja će se desiti pre neke druge radnje u budućnosti
When you arrive, the bus will have left.

- za radnju koja će se desiti i završiti do određenog vremena u budućnosti
They will have left the library by 4 PM.
4. Future Perfect Continuousa) način građenja:

Gradi se od pomoćnog glagola will + pomoćni glagol to have + past participle od glagola to be + present participle glavnog glagola.


b) upotreba:

- za izražavanje radnje koja traje, i trajaće do određenog budućeg vremena ili trenutka u budućnosti, a ne u nekom određenom trenutku u budućnosti.

At 8 PM, I will have been working for 12 hours

[2] Pregled ekvivalenata u pasivu

Idea Glagoli imaju dva stanja:
a) aktiv (radno stanje)
b) pasiv (trpno stanje).

* Ako subjekat rečenice vrši radnju, glagol je u aktivu.
Mcrule plays basketball every day.

* Ako subjekat rečenice trpi radnju, glagol je u pasivu.
Basketball is played every day.

Način građenja:
--> objekat aktivne rečenice (basketball) postaje subjekat pasivne rečenice
--> gradi se od odgovarajućeg vremena od glagola to be + past participle glavnog glagola.
* "odgovarajuće vreme" glagola to be, je konzistentno sa vrstom vremena koje se koristi u aktivnoj rečenici.
// gore, u primeru, glagol aktiva je bio u Present Simple Tense (plays), pa je zbog toga u oblik u pasivu is played.

Idea za ostale oblike pasiva, pogledati tabelu.CREDITS

bluewortex (buduća vremena), maxo95 (prošla vremena)Registruj se da bi učestvovao u diskusiji. Registrovanim korisnicima se NE prikazuju reklame unutar poruka.
offline
 • mcrule  Male
 • Legendarni građanin
 • Michael
 • Spy[Covert OPS], Gathering Intel/Info & The Ultimate Like Master[@ MyCity]
 • Pridružio: 21 Feb 2010
 • Poruke: 16934
 • Gde živiš: 43.6426°N 79.3871°W

Jedan od najboljih clanaka na forumu, a definitivno najbolji u forumu "Engleski Jezik".
To je ta ekipa. CoolEto zasto volim MyCity. ZagrljajZivelioffline
 • Nikola
 • Pridružio: 27 Jan 2013
 • Poruke: 21
 • Gde živiš: Novi Sad

Odlican clanak. Verujem da ce mnogima pomoci.

offline
 • Pridružio: 01 Nov 2012
 • Poruke: 30

Pitanje jedno? Mene ovo zbunilo, zasto su Present Perfect i Present Perfect Continuous svrstani u sadasnja vremena? Po upotrebi mi lice da su prosla vremena. A jos se za Present Perfect koristi treca kolona a poznato mi je da se druga i treca kolona koriste za prosla vremena?????

Ili sam ja nesto pobrkao ili nisam, nisam vise siguran pa mislim da mi neko pojasni malo ovo...

offline
 • Fil  Male
 • Legendarni građanin
 • Pridružio: 11 Jun 2009
 • Poruke: 16586

Pa, englesko kategorisanje vremena i srpsko nisu ekvivalentni. Ova dva vremena koja si pomenuo zapravo predstavljaju sponu prošlosti sa sadašnjosti.

Takođe, to što u školi (pa i na nekim kursevima) uče da se stvari pamte "po kolonama" je nepravilno. Bolje je da naučiš na šta se koja "kolona" odnosi. To je takođe objašnjeno u ovome članku.

Iz opisa upotrebe se može videti ta "spona":
Arrow npr: opis akcija započetih u prošlosti, a koje su se upravo završile


Primer: Dođe keva u sobu i ti kažeš: I've just finished cleaning my room.
Rezultat radnji iz prošlosti je jasno vidljiv u sadašnjosti, a hipotetički (zamisli sliku), majka vidi kapi znoja, krpu u ruci, usisivač koji treba odložiti i slično.

offline
 • Pridružio: 01 Nov 2012
 • Poruke: 30

sponu prošlosti sa sadašnjosti... ok, malo jasnije. To znaci da se ova dva vremena mogu svrstati i u prosla vremena??

Nisam u skoli ucio engleski a ne pohadjam ni kurseve. Ucim samostalno pa mozda odatle proizilaze ova malo cudna pitanja :-) bez muke nema nauke ;-)

offline
 • Milan
 • Pridružio: 17 Dec 2007
 • Poruke: 14811
 • Gde živiš: Niš

zdjuka ::To znaci da se ova dva vremena mogu svrstati i u prosla vremena??Ako gledaš po srpskom, verujem da možeš i tako da tumačiš. U engleskom su to striktno Present vremena i to je to, nema tu mnogo filozofije. Smile

Kad već pominjete školu, u školi se ova vremena "kategorišu" baš kao u ovom članku, kao sadašnja vremena.

offline
 • Fil  Male
 • Legendarni građanin
 • Pridružio: 11 Jun 2009
 • Poruke: 16586

Pa, englezi ta dva svrstavaju u sadašnja vremena (vidi tabelu).
A onda vidi moj primer. Kako bi ga preveo? Smile Dakle, da, mi to prevodimo prošlim vremenom.

Znači ovde nema mnogo filozofiranja, gramatika je precizna - nauči kako je u tabeli: postoje po 4 vremena za sadašnjost, prošlost i budućnost (ukupno 12).

Primera radi, u nemačkom jeziku ima upola manje vremena (ukupno 6):
http://www.mycity.rs/Nemacki-jezik/Pregled-vremena.....l#p1425980

offline
 • Pridružio: 01 Nov 2012
 • Poruke: 30

Docice na red i nemacki ali pre toga da utvrdim engleski... Uhhhhh Laughing Smajli

offline
 • Pridružio: 01 Jan 2011
 • Poruke: 659

@ThePhilosopher

Da li možeš u prvoj tabeli da dodaš srpski prevod:

Past Simple - Prosto prošlo vreme,
Future Perfect - Savršen futur...

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 882 korisnika na forumu :: 49 registrovanih, 12 sakrivenih i 821 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3466 - dana 01 Jun 2021 17:07

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: A.R.Chafee.Jr., Areal84, arsa, Belisarius, bigfoot, Bobrock1, bojank, croato, darkojbn, DavidA, DejanCG, Denaya, draganca, dulleo, Excalibur13, Georgius, Griffon vulture, Hans Gajger, havoc995, kikisp, Kubovac, kybonacci, ladro, Magistar78, mercedesamg, Metanoja, milenko crazy north, naki011, nemkea71, operniki, opt1, Oscar, Penzula, Prašinar, racerx11080, rajkoplje, Ripanjac, Rogan33, S-lash, Sirius, stegonosa, Stoilkovic, Tvrtko I, vathra, VJ, Yellow Pinky, YU-UKI, YugoSlav, zbazin